Blad #2 - Gråsten Sejlklub

graasten.sejlklub.dk
  • No tags were found...

Blad #2 - Gråsten Sejlklub

tømrer / snedkerKnud Møller PaulsenBækken 10 · Rinkenæs · DK-6300 Gråsteninfo@godthaandvaerk.dktlf. 74 65 01 10HUSK!Deadline d. 12. august 2011Har du ideer, har du stof, vil duvære med til at lave et sjovereblad - så send dine bidrag tilbladets redaktion, via mail ellermed almindelig post..Jo før jo bedre!Klubhus Ulsnæs, Gråstenwww.graasten-sejlklub.dkFormand Svend Hansson Vesterbakke 10, 6310 Broager 74440029/22616918 formand@graasten-sejlklub.dkKasserer Bent Brüning Mølmark 11, 6310 Broager 74449200/40178498 bryning@post10.tele.dkSekretær Poul Fribo Højløkke 19, 6310 Broager 74449600/74885554 poul_fribo@danfoss.comBroudvalg Ole Rieck Sletmarken 12, 6310 Broager 74440605/40156659 orr@danfoss.comSejladsudvalg Niels Goosmann Skippergade, 6320 Egernsund 29448606 sejladsudvalg@graasten-sejlklub.dkJuniorudvalg Henrik Markusen Havnevej 19 6320 Egernsund 25537799 juniorleder@graasten-sejlklub.dkPladsudvalg Egon Rerup Ahlmannsvej 35, 6300 Gråsten 74654786/51836744 rerupe@jubii.dkKlubhusudvalg Frede Nielsen (Smudi) Pileløkke 20, 6310 Broager 74440001/29263079 f.nielsen@os.dkHaludvalg Peter Øland Nalmadebro 28, 6300 Gråsten 74449797/29801293 helle-peter@os.dkProgramudvalg Poul Erik Petersen Grønningen 20, 6340 Kruså 74672111/50923712 programudvalg@graasten-sejlklub.dkFestudvalg Bernhard Jessen Nejs Bjerg 28, 6310 Broager 74449500/21697655 dana_838@yahoo.dkHavnemester Frede Schmidt Teglparken 52, 6320 Egernsund 74442263/22874228 frede@egernsund.dkRedaktør Ulla Rerup Ahlmannsvej 35, 6300 Gråsten 74654786/21288043 ulla.rerup@live.dkWebmaster Frank Jessen Dyrkobbel 164, 6300 Gråsten 74652957/29448608 webmaster@graasten-sejlklub.dkKlubmåler Boy Lindholm Vesterbakke 27, 6310 Broager 74440209/27624209 lindholm@fritid.tele.dkSuppleant Stig Rosenbeck Dyrkobbel 1c, 6300 Gråsten 74651413/26721414 gransehallerne@gransehallerne.dk2


FormandenssideNU ER DET FORÅR, OG DET GIVER LIVI KLUBBENSå er foråret for alvor kommet, og solenbegynder at give os de lune dage, vihar længtes efter længe. Der begynderså småt at være liv på pladsen igen,og inden længe er der mange der er igang med at gøre bådene klar til denforestående sæson. Ja, enkelte medlemmerhar trodset kulden, og er alleredeklar!Foråret er også tid for den årlige generalforsamlingi GS. Selv om der ikke var”store” sager på dagsordenen, var der etflot fremmøde, og det glæder mig meget,at der var så stor interesse. Der var valgtil fem poster til bestyrelsen. De fire blevbesat ved genvalg, og til den femte post,formand for juniorudvalget, der jo harværet ubesat i nogle måneder, valgtesHenrik Markussen, som jeg her vil bydevelkommen i bestyrelsen. Efterfølgendehar bestyrelsen konstitueret sig med OleRieck som næstformand. Forretningsudvalget,der udgøres af formanden, næstformandenog kassereren er således uændreti forhold til det forgangne år.Også i Dansk Sejlunion har der for nyligværet afholdt generalforsamling. DSbestyrelsenfremlagde her resultatet afdet store strategiarbejde, det på sidste årsgeneralforsamling blev besluttet at igangsætte.Næsten 100 personer fra en langrække af landets klubber, små som store,har bidraget til arbejdet, og ”DS strategi2011”, som er resultatet af dette arbejde,fik mange rosende ord på generalforsamlingen.En af de væsentlige forandringerer, at DS fremover vil gå mere i retningaf sejlernes union, hvor det hidtil harværet klubbernes union. Det første tiltagfor at virkeliggøre ”DS strategi 2011” rettersig mod bredde/tur området. Her vilbl.a. antallet af tur bøjer blive forøget,der arbejdes på mobiltelefon Apps rettetmod tursejlere, og alle aktive medlemmeraf DS klubber får tilbudt en DS stander.Ligeledes er der igangsat et arbejde medat forny DS hjemmesiden, så der blivermere indhold rette mod den enkelte sejler.Den opmærksomme læser af Fanglinenvil have bemærket, at klubbladet har fåetny redaktør. Lisbeth Nissen der har væretredaktør de sidste 12 år har ønsket at giveopgaven videre, og denne udfordring harUlla Rerup taget imod. Tak til dig Lisbethfor mange gode numre af Fanglinen, ogvelkommen til dig Ulla.Jeg er det sidste år flere gange blevetspurgt, hvornår der kommer en ny legepladsi GS. Det glæder mig at kunnefortælle, at den er lige på trapperne. Derer indkøbt et legetårn, der er godkendttil offentlige legepladser og på området,hvor tårnet opstilles, laves der underlagmed specielt ”fald sand”, så denne del3


4F YS


14. marts 2011også lever op til reglerne. Så inden detbliver rigtig sommer har vi en ny flotlegeplads i forlængelse af den nye masteplads.Der opsættes også læhegn, sågrillområdet bliver mere indbydende.Som det er tradition, er Gråsten Sejlklubogså i år vært ved Sønderjysk Open,serien af kredsstævner for junior- ogungdomssejlere. I år har det ikke væretmuligt at finde arrangørklubber til allefire stævner i serien, så GS har påtaget sigat holde to af stævnerne. Det er i weekenden18.-19. Juni og 3.-4. September.Ved begge arrangementer vil der værestor aktivitet på pladsen, og ved planlægningenvil der blive arbejdet for, atarrangementerne på bedst mulig mådetager hensyn til de øvrige medlemmersbrug af klubbens faciliteter. Jeg håber, atklubbens medlemmer vil vise forståelseog vil glæde sig over, at Gråsten Sejlkluber med til at fastholde, at der også i år erfire junior- og ungdomsstævner i LillebæltSyd kredsen.Næste fælles arrangement i klubben erstanderhejsning, hvor jeg ser frem til atkunne markere sæsonens start sammenmed mange af klubbens medlemmer.Svend HanssonREFERAT AFBESTYRELSESMØDEDeltagere: Svend, Smuddi, Stig, Ole,Bent, Egon, Poul Erik, Niels, LisbethAfbud: Poul, Peter, Bernhard, Frank1. Godkendelse af referat fra møde d.14/2-2011Referat godkendt.2. Siden sidst og indgået post – SvendPost liste gennemgået.GS er blevet godkendt af DS som ungdomsvenligsejlklub.GS er omtalt i et nyt Dansk/Tyskmagasin ”Fjord Maritim”.3. Økonomi – BentIndbetalingskort til kontingent erudsendt.Indbetalings oplysninger for plads- oghal leje bliver udsendt sidst i marts.Regnskab er revideret, og klar til generalforsamling.4. Ændringer i medlemskartotek ogtildeling til udvalg – PoulNye medlemmer:1444 Gert Madsen1445 Anette Hansen1446 Hans Kristian MadsenSekretær kontakter de nye medlemmervedr. ønsker til udvalg.1226 Dennis Nielsen går fra Junior tilSenior.1340 Morten Lorenzen går fra aktiv tilpassiv.Udmeldelser:1276 Bjarne Hansen1411 Benny Frederiksen1389 Carsten Jessen1393 Hans Caspersen1103 Kaj Nielsen1218 Lasse Hansen1312 Emil Bo Hansen1288 Rasmus Brock Michelsen1241 Hans Henrik Brock Michelsen5


1294 Anders Goosmann1440 Anita Gudbajartsdottir1339 Palle Andreassen1172 Jens Kræmer1090 Peder Lorenzen1287 Søren Byllemos5. Kort orientering fra udvalgene –udvalgsformændeneSejladsudvalget:Regelaften afholdt d. 9/3, 22 deltagendeGS kapsejlere, arrangementet var en succes.Kapsejladsens dag afholdt d. 12/3, med14 deltagere fra GS, SYC og FYC.Nye DH-Mål DH2011 er kommet fra DS.Pladsudvalget:Junior udvalg har forespurgt vedr. flytningaf jord fra jordvold ud til skelletved Ulsnæs, pladsudvalgsformand samtjuniorudvalget koordinereflytningen.Egon er kommet med et forsalg om færdiggørelseaf Grill plads samt legeplads.Grill pladser opdelt i båse med hegn.Legeplads med Legetårn samt lille krabbebro.Forslag er vedtaget, og sættes i gang.Beløbsramme diskuteret og godkendt.Programudvalg:Alle planlagte arrangementer afviklet.Elvstrøm har inviteret til åbent hus d.19/3 10-16Søholm i samarbejde med SYC har inviterettil åbent hus d. 19/3 fra kl. 13.Skuffende fremmøde fra GS til programudvalgetsarrangementer, der kommermange sejlere fra naboklubberne.Broudvalget:Havneuddybning diskuteret.Nødvendige tilladelser indhentes af OleRieck ved Sønderborg Kommune.GS Miljøkonsulent Lars Møller er konsulteretvedr. ovenstående.BHJ - globale mulighederIngredienser i verdensklasseBHJ er den førende internationale leverandør af ingredienser ogkødråvarer til fødevare-, dyrefoder- og farmaci-industrien.Over 90% af omsætningen skabes på verdensplan, med 14 datterselskaberog 60 distributører fordelt over hele verden.Se mere på bhj.com- when you are looking for real valueBHJ A/SUlsnæs 33DK-6300 Gråsten6


Hvis de nødvendige tilladelser blivergivet af Sønderborg kommune, igangsættesuddybningen.Service på broerne bliver udført i weekendend. 26 – 27 mar.Wire på mastekran bliver udskiftet.Klubhusudvalget:Intet nyt.8. Redaktør til FanglinenUlla Rerup vil gerne overtage jobbet somredaktør af Fanglinen, Lisbeth vil væreUlla behjælpelig i opstartsfasen.9. GS generalforsamling 2011- SvendDagsorden for generalforsamlingen blevgennemgået, og gøres tilgængelig på GShjemmeside.6. Orientering fra generalforsamling iLillebælt Syd kredsen - Poul og SvendKredsens fremtid?Lillebælt – Sydkreds fremtid blev diskuteret,og alle er enige om at der forsatskal være et eller anden form for samarbejdemellem de klubber der i dag errepræsenteret i kredsen.Kredsens økonomi er så god at der erblevet afsat yderlige penge tilungdomsarbejde.Poul Fribo er genvalgt sombestyrelsesmedlem i Kredsen.Jan Petersen GS har trukketsig som ungdoms repræsentanti kredsbestyrelsen.7. Reglement for pladsen -Poul ErikNye regler for pladsen ervedtaget af bestyrelsen.Reglerne bliver lagt på GShjemmeside.10. DS generalforsamling 2011 – SvendSvend Hansson deltager i DS Generalforsamlingd. 26/3-2011 i Odense.11. Eventuelt.MARINA TOFT-GRÅSTENv/Jochen BautzSåledes opfattet.Niels GoosmannVi passer godt på din bil...Køb & salg af nye ogbrugte bilerService og reparation af allebiler. Speciale: VW - Seat -SkodaService ogreparation afalle bilmærker-også indenfor garantiperiodenSejersbæk Biler ApS Biler ApSNederbyvej 2 · 6300 2 • Gråsten 6300 GråstenService PartnerTlf. 7465 2220 · Mobil 4036 2270Telefon 7465 2220 • Telefax 7465 2270Toftvej 9 Tlf. -45 74 65 12 25DK-6300 Gråsten Fax: +45 74 65 34 73WWW.marinatoft.comE-mail:marinatoft@t-online.deCVR 28 01 86 067


GENERALFORSAMLING 2011FOR GRÅSTEN SEJLKLUB23. marts 2010Kl. 19 kunne formanden byde velkommentil ca. 35 medlemmer foruden bestyrelsen.1. Valg af dirigent.P.E.Hansen blev foreslået og valgt.Han kunne starte med at konstatere, atGeneralforsamlingen er lovlig indvarsletog dermed beslutningsdygtig.2. Valg af referentTage Møller blev foreslået og valgt.3. Beretning.Formanden vurderede at året har kørtpositivt.Der er 285 medlemmer, hvilket er stortset uændret. Der er også som vanligtstørst udskiftning blandt juniorerSeniormedlemsskaren er stabil.Der har været afholdt 9 bestyrelsemøder.Der er blevet udarbejdet et idekartalogmed opgaver, der kan tages fat på.Der er også kigget på uddybning vedsøsætningskajen. Dette gås der videremed, når tilladelserne er modtaget.Udnævnelsen til Ungdomsvenlig Sejlkluber blevet forlænget for 3 år.Vi har været synlige i diverse overordnedeorganisationer.Fra udvalgene:Broudvalg: Broen blev repareret efter vinterskader.Der er udfærdiget nye ”optagetskilte” Husk nu at anvende dem!Pladsudvalg: Forsøger til næste sæson atlave en skitse over alle vinterliggere. –både stativliggere og vogne.Mastekapacitet er blevet vurderet at værepassende. Kræver dog, at alle afriggerderes master ordentligt.Gril og legepladsen er påbegyndt og forventesfærdig i år.Sejladsudvalg: 18 både var tilmeldt sidsteårs kapsejllads.Juniorudvalg: Stor aktivitet. 2 storestævner i året med mange deltagere.Vi har også haft deltagere i andre stævner.Aktiviteterne i udvalget er fortsat selvomder har været et formandsskift.Webmaster: Hjemmesiden er blevetopdateret.Festudvalget: Har haft god tilslutning.Programudvalget: Har foruden egne programpunkterogså haft aktiviteter sammenmed Sønderborg.Klubhus: Diverse vedligeholdsopgaverudført.Redaktøren: Efter 12 år har Lisbeth ønsketat stoppe. Ulla Rerup har taget over.Havnemester: Faldende besøgstal, mengæsterne er tilfredse.Kommende aktiviteter: Gennemgangaf vedtægter. Hvordan får vi fat i yngrevoksne.(Det fulde indhold af beretningen kanlæses i Fanglinen).Der kom et par spørgsmål til beretningen:Kaj: Vi har tidligere prøvet, at få nyeunge gjort interesseret i sejlkads. Formand:Vi vil nok gå efter lidt ældre dennegang.Lars Bønløkke har nogle papirerdesangående, som står til rådighed.8


NY REDAKTØR PÅ FANGLINENDet er lykkedes at finde en ny redaktørtil Fanglinen. Ulla Rerup, som er giftmed Egon Rerup (som netop er tiltrådtsom ny pladsudvalgsformand) valgteat tage imod udfordringen og meldtepositivt ind på den ledige plads somredaktør. Det kan vi kun glæde osover i klubben. Det betyder, at vi igentrygt kan regne med, at klubbladetudkommer gennem året, sådan som detaltid har gjort i mange, mange år. Ullahar tidligere arbejdet som redaktør på etandet klubblad – dengang handlede detom ridning og heste. Nu handler det omsejlads og både, men Ulla kan helt sikkerttrække på sine erfaringer fra tidligere,når hun nu tager over. Ulla har mangegode ideer til jobbet og især vil hun sepå, om der kan skaffes flere annoncørertil bladet. Fanglinen udkommer 4 gangeom året: februar, hvor der indkaldes tilgeneralforsamling; april, hvor referatfra generalforsamlingen og invitationtil sæsonens mange aktiviteter findes;august, hvor der både er referaterfra pinsetur og andre begivenheder iklubregi og annonceres standernedhalingog endelig årets sidste blad i november,hvor vinterprogram og beretningerom klubmesterskaber mm fremgår.Fanglinen afspejler således årets gang iklubben. Bladet kan ikke eksistere udenat medlemmerne bidrager med stof fraklubben.Jeg håber, at Ulla også får en god tidsom redaktør. Jeg for min del er gladfor at kunne overlade Fanglinen i godehænder og vil glæde mig til at læse detnæste blad med den nye redaktør tilaugust. God vind, Ulla!Venlig hilsen Lisbeth NissenDen nu tidligere redaktør og den nye redaktør får sig en snak over kaffen eftergeneralforsamlingen.11


GS-PINSETRÆFMJELS VIG!11-13 juni 2011Traditionen tro, går årets pinsetur igen til Mjels Vig,hvor fællesspisning om lørdagen og gåtur om søndagen,selvfølgelig igen er på programmet:• FÆLLESSPISNING KL. 19:00 LØRDAG D. 11/6. Vi harigen arrangeret helstegt vildsvin fra ”Detlef’sgrillstegning”, som i år serveres med fløde kartofler,salat og sovs.Pris per person: 100 kr.• GÅTUR KL. 10:30, SØNDAG D.12/6. Udflugtsmålet erp.t. endnu ikke fastlagt, men naturen byder på mangemuligheder i det skønne område.TILMELDING NØDVENDIG, ad hensyn til fællesspisningen,og kan ske på listen i klubhuset,eller til Bernhard 74 44 95 00Husk sangbøgerne – vel mødt!DIT FESTUDVALG.12


Onsdag den 9. 2. 2011 bødklubben på en hyggelig aftenmed Ann og Preben Heide.De fortalte om sejlads påLimfjorden på en inspirerendeog afslappet måde. Der ergaranteret nogen der tager deroptil sommer.Den 23. 3. vores”egen” Bernhard gavversionen ”rundt omHuset” Igennem Kielerkanalen,ud til Helgolansøerne, Hamborg, oplangs den jyske vestkystog meget mere.Denne aften var besøgtmed ca. 30 tilhørere,som sugede godt til sigaf tips og informationer.13FRA PROGRAM UDVALGET


Indbydelse tilGS - AFTENKAPSEJLADSER 2011Første sejlads: onsdag d. 4. maj, og her efter hver onsdag til og med d. 8 september.Der er ingen sejladser i ugerne 28, 29, 30 og 31, (Sommerferie).Sidste sejlads om onsdagen afholdes d. 6. septemberKlubmesterskabet afholdes lørdag d. 8 septemberSejladsbestemmelser:Iht. DS kapsejladsregler og klubbens program.Respittider & pointberegning:Iht. DH2009 og nyeste udgave af DS kapsejladsregler 2009 - 12.Program:Kan afhentes i klubhuset fra tirsdag d. 26. april.Præmier:Til hvert løb samt hver 5. startende båd i hvert løb.Tilmelding & betaling (sidste frist mandag d. 18. april):1. Fremsend nedenstående tilmeldingsslip i udfyldt stand til Niels Goosmann, Skippergade1, 6320 Egernsund,eller send tilsvarende oplysninger til E-mail: Niels.Goosmann@Gmail.com2. Indsæt 475,- kr. på registrerings nr. 8010 konto 0000219809 i Sydbank. Husk atanføre dit navn samt certifikat nr.Hvis dit certifikat ikke er klart endnu, så tilmeld dig og betal alligevel.Venligst overhold tilmeldingsfristen det letter arbejdet for kapsejladsudvalget ganskebetydeligt!Du kan naturligvis kun deltage i Aftenkapsejladserne, hvis dit certifikat er gyldigt!-------------------------------------------------------------------------------------------------------TilmeldingtilGS - Aftenkapsejladser2010Bådens navn: _____________________Certifikat nr.:______________________Skipper:__________________________TLF:____________________________E-mail:___________________________Type:____________________________Sejl nr.___________________________Adr._____________________________Mobil:___________________________Dommer/køkkentjans: Helst d.________________________________________Dato/underskrift14


STANDERHEJSNING30/4-2011 KL. 13.00Så skydes sejler sæsonen i gang for Gråsten Sejlklub, ved et festligt sildebord, medøl og snaps! Arrangementet er gratis.Vær hjertelig velkommen, og støt op om din sejlklub ved at deltage. Vi glæder os tilen forhåbentlig solbeskinnet lørdag sammen med dig!FESTUDVALGETTIL ANNONCØRERNEI inviteres hermed til at deltage iStanderhejsning, og efterfølgende tilfestlig sildespisning.Kom og oplev den klub i støtter, og få en snakmed Ulla Rerup, som også gerne viser rundt.15


FESTUDVALGET:ARRANGEMENTER 2011Kære GS’er! For at gøre det let for dig at planlægge, har vi i festudvalgetbesluttet at hænge arrangementslisten op i klubhuset – så kan duallerede nu sætte et ”X” i kalenderen!• Standerhejsning: Sildebord med tilbehør! 30/4 kl. 13.00• Pinsetræf Mjels Vig: 11/6 til 13/6• Havnefest i bådhallen, musik,dans og grill til medbragt mad. Fredag d. 24/6• Dametur:Se separat opslag, og på hjemmesiden. Ansv. Laila HansenSOMMERFERIE• Sensommer tur: Schaussende isamarbejde med GS-juniorudvalg: 26/8 til 28/8• Mandetur, med fælles morgenkaffe iklubhus inden afgang. 24/9 til 25/9• Standerstrygning: Grillpølser, øl/vand til alle, 8/10 kl. 13.00Informationer om de enkelte arrangementer vil blive offentliggjort ifanglinen/klubhuset, forud før hvert arrangement. Tilmeldinger er nødvendigeaf planlægningsmæssige årsager, til følgende arrangementer:• Pinsetur (vildsvin bestilles forud)• Mandetur (morgenkaffe + mad bestilling)Nye forslag er velkomne hos alle festudvalgets medlemmer!Dit festudvalg,Bernhard Jessen16


KÆRE GS - SEJLER!!FORÅRSTIDKLARGØRING AF BÅD –OPRYDNING OG ORDEN!Reglementet for vinteropbevaringspladsen er blevet revideret og kan ses påklubbens hjemmeside!Pladsudvalget vil gerne gøre opmærksom på følgende:• ”Farlige stoffer” som olie, maling, batterier m.m. må IKKE efterlades påpladsen. Den enkelte bådejer skal selv aflevere på kommunens miljøstation.Vi kan konstatere, at der flere steder er efterladt sådanne rester. Grib nu i egenbarm og få det fjernet!• Enhver bådejer er ansvarlig for, at der altid er ryddeligt omkring pladsen hvorbåden står, og især efter søsætning har stået.Det kniber rigtig meget i øjeblikket, der ligger rigtig meget affald rundtomkring! Ryd op efter dig, når du kører hjem!• Efter standerhejsning den 30. april, vil pladsudvalget iværksætte en oprydningpå området!Alt materiel der har været anvendt i.f.m. vinterafdækning af båden skalanbringes på vognen eller indenfor stativets rammer. Hvis ikke dette ertilfældet vil det blive fjernet!Husk navn og telefonnummer på vogn eller stativ!Med venlig hilsenEgon Rerup, tlf. 51 83 67 4417


SvanemærketVi er medspiller, nårmiljøhensynet vægtes!Du behøver ikke sejleverden rundt for at findedet rigtige trykkeri...IHLE grafisk produktion,Broager er Svanemærket.Den nordiske miljømærkningbetyder at miljøhensyn fornaturen og for de menneskerder skal arbejde med tryksagener helt i top.IHLE A ⁄S IHLE Grafisk ProduktionGrafisk ProduktionStoregade 23 · 6310 BroagerStoregade 23 • DK - 6310 BroagerTlf. 74 44 11 00 · Fax 74 44 09 55Tlf.:Uforpligtende74 44 11 00tilbud• E-mail:gives!ihle@ihle.dkE-mail:ihle@ihle.dk818


Nyt frajuniorafdelingenDEN NYEJUNIORLEDER !Så blev det min tur til at holde styr påungerne !Til generalforsamlingen i klubben d. 23/3blev jeg valgt som leder for juniorene. Derer mange opgaver der skal løses. Igen i århar vi arrangementer, hvor der kommergæster udefra, men også hvor det kun er”os selv”.Som noget nyt prøver vi d. 17. maj at holdeåbent hus for alle, der kunne tænke sig atprøve en tur i en jolle. Vi gør opmærksompå arrangementet d. 14 maj, ved at væresynlige i Ulsnæs centret med en jolle og etsurfbræt. Alle interesserede og nysgerrigeer velkomne !I år er vi værter for to stævner, SønderjyskOpen i juni og september, hvor der kommergæster udefra. Her vil en del af pladsenskulle bruges som camping/jolleplads.Allerede nu vil jeg bede om forståelse, nårvi sætter skilte op med parkering forbudt.Til sidst vil jeg gøre opmærksom på,at juniorenes hjemmeside har fået enfacelift igennem vinteren. Arrangementer,nyheder og andet vil være at se på dennei større omfang end hidtil. Siden findesselvfølgelig igennem GS´hjemmeside.Med ønsket om en god sæsonHenrik MarkussenJuniorleder1919


PROGRAM 2011Tirsdag den 17. majÅbent-hus-arrangement18-19 juni2. Sønderjysk open i GSTorsdag den 30. juniAktiv SommerferieTirsdag den 5. juliAktiv SommerferieLørdag-søndag den 27. – 28. aug.Sensommertur sammen med seniorafdeling3-4 september4. Sønderjysk open i GSSøndag den 18. septemberKlubmesterskab20


SPILLE- OG HYGGEAFTENI JUNIORAFDELINGEN DEN 18. MARTSDa vi ankom og havde sagt hej satte vimad på bordet, alle havde en ret med.Da al maden var sat frem, begyndte viat spise.Efter maden spillede vi brætspil og hyggedeos med slik, chips og kage. Derblev grinet og snakket hele aftenen.Det var mest de voksne, der spillede,mens nogle børn dansede jumpstyle.De voksne sad også og råbte over, at detabte eller de andre snød, så meget at davi kom til X Factor, måtte vi tysse pådem.Vi så X Factor på storskærm, menslyden kom fra store højtalere. Vi sadog så det og mange af dem var rigtigtgode. De fleste heppede på Sarah oghun gjorde det også rigtigt godt.Mens vi ventede på afgørelsen, sad vibare og hyggesnakkede. Da afgørelsenså kom, var vi meget spændte. Det varPatricia, der røg ud. Nogle var sure overdet og andre syntes, det var godt.Vi nåede at spille lidt mere; men såskulle vi hjem.Det var en smaddergod aften og allehavde hygget sig. Vi håber, at der ermange flere af disse aftener forude.Mange sejlerhilsnerHannah og Julie21


COMPACT DIESLERHOLD DIG TILVOLVO PENTA- DEN HOLDER TIL DIG..!mererummelighedOPGRADER DIN BÅD OG FÅFORDELENE VED EN NY VOLVOPENTA MOTORDriftsikkerhedStørre sejlkomfortLet tilgængeligereservedeleLandsdækkendeservicenetHøj gensalgsværdipå båden22www.volvopenta.dkHOLM MARINEVolvo Pentasserie af Compact Dieslerdækker effektområdet13-75 HkBøjskovskov 18 DK-6400 SønderborgTlf. +45 74 65 40 90 Mobil +45 40 40 65 90BÅDPRESSENINGBOMPRESSENINGSPRAYHOODWINDBREAKERSOtto Immler GmbHSchleswiger Strasse 99D-24941 FlensburgTlf. +49 461 980 76E-mail: info@immlerplane.dewww.immlerplane.deHEMPEL


Malermester Klaus Blaske NielsenPureCruisingSundsnæs 6C, 6300 GråstenTeleon 74 65 02 42Åben 9-17.30, fredag 9-18. lørdag 9-13Ved aflevering af denne annonce,gives 15% rabat på alle HempelsprodukterGælder i hele 2010 og kun modaflevering af annoncenPaul Elvstrøms Vej 4 • DK-6200 AabenraaTel: +45 7362 4800 • info@elvstromsobstad.comwww.elvstromsobstad.comIhle grafisk produktion, Broager

More magazines by this user
Similar magazines