Valley News 2 - cemtec.dk

cemtec.dk

Valley News 2 - cemtec.dk

valley news I juli 2007Brint-forening op i gearSommer 2007 - nr. 2DHA skal være brancheorganisation og antallet af medlemmer flerdoblesGratis magasin for virksomheder og organisationer med interesse inden for hydrogenteknologiDHA, Danish Hydrogen Association, skal væremere synlig. Foreningen skal gå i clinch medpolitikkerne, stille sin viden til rådighedog på alle planer arbejde for bedrerammebetingelser for brint- ogbrændselscelle-industrienDet mener den nye formand forDHA, direktør Mikael Kau fraCemtec i Hobro. Mikael Kau harde seneste år stået i spidsen for demange brint-initiativer i Hobro ogMariagerfjord, bl.a. det nye brintinnovationshus,Cocoon, Hywetbilenmm.Det er vigtigt, at vi som foreningnu kommer ud over rampen og markereros i både den politiske og teknologiskedebat, siger han.Mange DHA-medlemmer er jo de virkeligeeksperter inden for området – og deresviden, initiativ og engagement skal vi have med i diskussionen.DHA kan i modsætning til fx Parnerskab for Brint- ogBrændselsceller tillade sig at anfægte regeringens politik,og her er det vigtigt, at vi blander os og deler ud af voresviden – uanset om vi er enige med politikerne eller ej.Mikael Kau hæfter sig ved, at der op til Folketingets sommerferiehar vist sig en sjælden bred politisk vilje til at satsemarkant mere på vedvarende energi.Lige nu rider vi på en bølge, hvor alle taler om VE ogCO 2. Det er bare ikke nok, at snakke vind og biogas,vi skal have overbevist politikerne om, at det er vigtigt,at tage det fulde skridt, så Danmark kan beholde sinførertrøje inden for brintteknologi, siger han.Fra græsrod til Grand DanoisMikael Kau lægger ikke skjul på, at han som ny formandfor DHA har ambitioner om, at øge foreningens aktiviteter,synlighed og medlemstal.Vi skal have mere fokus og øget dialog med de professionelleaktører inden for brint- og brændselscelle industrien.DHA var fra starten primært en interesse-organisation,men med den hurtige og spændende udvikling, der i disseår sker på området, er der behov for noget mere.DHA’s fornemmeste opgave bliver fremover at sikregode betingelser for brint- og brændselscelle-teknologien,og det kan vi bedst gøre ved at støtte og lytte til de virksomheder,der arbejder med brint, fastslår han.Skal DHA være mere synlig og aktiv, kræver det imidlertidogså en større foreningsaktivitet og flere medlemmer,men det foruroliger ikke Mikael Kau.I dag er der rigtig mange virksomheder i Danmark, derarbejder med brintteknologi, og antallet vokser stærkt. IDHA har vi et rigtig godt fundament til en slagkraftig organisation,der kan samle dem alle, også fordi branchenhar fået behov for et fælles talerør.En af de opgaver, den ny formand allerede har kastet sigover, er spørgsmålet om hvilke regler, der skal gælde forbrintbiler.Det eneste vi har fået at vide er, at biler vil være afgiftsfri,og det går vi også ud fra at brinten bliver, men det er langtfranok. Står det til mig, bør man bredt favorisere enhverform for brint-teknologi, jeg er sikker på, at det nationaltvil være en god investering.Mikael Kau afløste på formandsposten, initiativtagerentil DHA, Jan Hovald Petersen, der efter en flot pioner-indsats,ønskede at lade nye folk komme til.Hydrogen Valley erfaring banervej for første nordjyske VE byDe mange konkrete initiativer inden for brint- og brændselsceller i Hobro, kommer til atspille en stor rolle i processen med at gøre Frederikshavn til landets første 100 % VEbaseredeby.Det mener formanden for Aalborg Energie Tecknik AS og formand i det selskab, der skal realisereFrederikshavn-ideen, direktør Peter Høstgaard, Pandrup.Ideen til Frederikshavn-projektet opstod sidste år på en såkaldt ”energi-camp”, hvor en rækkeindustri-, energi- og arbejdsgiverorganisationer sammen med politikere skulle udtænkerealiserbare visioner i forhold til fremtidens energiforsyning. At fokusere på et afgrænsetgeografisk område som Frederikshavn var iflg. Peter Høstgaard oplagt, da området i forvejenhar mange vindmøller, ligesom der erhvervsmæssigt er en stor omstillingsparathed.De første 3 år skal bruges til at finde ud af hvad vi vil, dernæst skal vi fra 2010 -13 testeideerne, inden vi i 2014-15 skal køre ”full scale”, siger han.Det centrale i projektet er en meget stor mængde vindmølle-produceret strøm, og her vil erfaringerfra Hobro spille en afgørende rolle.Hobro/Hydrogen Valley er i forhold til andre langt fremme indenfor brint-teknologien, og deter oplagt, at Frederikshavn her læner sig op ad Hobro og deres erfaringer med både reformeringog elektrolyse, men også den rent praktiske brug af brændselsceller, siger han.Foto: Brian Bjeldbak - Fotostrimlen.dkRevolutionerende dansk brintbilpå gaden til augustSe side 6Dantherm flytter ind i Cocoonetablerer ny udviklingsafdelingSe side 9Det er nu vi skal rykkeinterview med Peter HøstgaardSe side 4Tank brint i HobroSe side 7


valley news I juli 2007 valley news I juli 2007HYWET – HYDROGEN HYBRID WEHICLE FOR TRANSPORTRevolutionerende danskbrintbil på gadenSå skal der tankesbrint i HobroEnergi Hobro bag landes første kommercielle elektrolyseanlægektrolyseanlægI næste måned ruller Danmarks – ja, måskeverdens - første brintbil med en helt nyhybrid strømforsyning ud på gaden.Bilen, der hedder Hywet, er en lille smart spurter, og dener resultatet af et dynamisk samarbejde mellem HEAT,Serenergy, Aalborg Universitet, Cemtec og MariagerfjordKommune. Hywet er en videreudvikling af den oprindeligtdanske elbil, Kewet, der i dag produceres med stor succes iNorge. Hywet er ligesom sin norske søster udstyret med en13 kw elmotor, og fremstår som en moderne 2 personersbybil, der tilmed både er typegodkendt og crashtestet eftereuropæiske normer.Lav vægt, stor aktionsradiusDet revolutionerende ved Hywet’en er den hybride brintbaseredestrømforsyning. Hywet’ens strømforsyning beståraf en stak højtemperatur PEM brændselsceller samt etLitium-Ion batteri. Når bilen startes og accelerer, skerdet ved hjælp af batteriet, men efter få minutter switchesautomatisk over til brændselscellen, der herefter forsynermotoren med onboard produceret strøm på basis af brint.Bilen er således udstyret med et brintlager, en tank, der kanrumme brint svarende til ca. 160 km kørsel. Brændselscellernefungerer som lade-aggregat og lader kontinuerligtbatteriet op, både når bilen kører og holder stille. Detbetyder, at man kan klare sig med et relativ lille og letbrændselscelle, hvilket har stor betydning for bilensaktionsradius. Bilens har en kvik acceleration,en tophastighed på 80 km/t, og en opladningmed brint tager kun få minutter. Meddagens brintpriser kan Hywet’en optankesfor under 100 kr. hvilket giver en km. prispå niveau med dagens bedste benzin- ogdieselbiler. Miljø- og samfundsmæssigt erder endelig det plus, at en Hywet udlederNUL CO 2.Hywet’en vil være klar i august, siger Mikael Kau, Cemtec.Målet er en flådeDe foreløbige erfaringer og forventninger til Hywet erallerede inden bilen er kommet på gaden så positive, atder sideløbende arbejdes med en fase 2 i projektet: Indenfor 2-3 år er det målet, at der enten skal produceres en helflåde Hywet’er - formentlig til kommunalt brug - og/elleren hybrid Hydrogen Valley brintbus efter samme princippersom Hywet’en. Nye potentielle danske samarbejdspartnerehar allerede meldt sig på banen, ligesom der finansieltspås projektet gode muligheder.H Y W E T DATAHywet data: 2 personers hybrid el/brintbilBrændselscelle: 4 kWMotor max effekt: 13 kWBatteri: Litium-Ion 160 kWhAktionsradius: 160 kmTophastighed: 80 km/tOptankning: 5 minutterBrændstofpris: 0,50 kr. pr. km. (ingen afgifter på brint til transport)Hywet pris: Prototype: 1 mill. Dkr.Anslået pris ved serieproduktion:< 200.000 kr. (ingen afgift på brintbiler)Skal den fyldes helt op,- det tager jo kun 5 minutter?Sådan kan det meget vel lyde, når de første bilister tilnæste år kan tanke brint på den første brint-tankstation afsin slags i Hobro. Bag projektet, der både omfatter et kommercieltelektrolyse-anlæg med direkte brint-leverance tilvirksomheder og et kombineret brint- og benzintankanlægtil biler, står Energi Hobro Hydrogen A/S, - et nyt selskab iEnergi Randers Holding.Vi har igennem et års tid fulgt de spændende initiativeri Hobro, og mener at leverance af brint fint kan indpassesmed Energi Randers/Hobros øvrige forsyningsaktiviteter,siger Ole Schou Nielsen, Energi Randers Development A/S.Brint er en vigtig gas i industrien og et godt bud på fremtidensdrivmiddel i køretøjer. Vi vil gerne være på forkantmed udviklingen og om muligt gøre nogle erfaringer førvores konkurrenter, tilføjer han.Ole Schou Nielsen vil ikke fortælle hvor meget EnergiHobro investerer i anlægget, men lægger ikke skjul på, atet væsentligt incitament til, at man kaster sig ud i projekteter, at man har udsigt til en leveringsaftale med en storbrintforbruger.Fra Backup til BilDet var ikke lige dét, der var på vores ”road-map”,men det lød som et sjovt projekt, og nu ser det ud til,at det er noget, vi selv kan have stor fornøjelse af.Det siger Mads Bang, der er projektdirektør i virksomhedenSerenergy, som har stået for udviklingen af brændselscellerne ogen del af styringssystemet i den nye Hywet. Serenegy’s produktioner baseret på brændselsceller til bl.a. backupsystemer i forbindelsemed indbygning i stationære og mobile anlæg, men ikke til biler.Vi syntes det lød spændende, at være med til at udvikle en hybridløsning, hvor brændselsceller virker som lader til et batteri, sigerMads Bang.Kom H2 i tankenElektrolyse-anlægget skal primært producere brint til industrielleprocesser, men en del skal også distribueres viaEnergi Hobro Hydrogens kommende brint-tankstation.Brint anvendes allerede i små trucks, og om kort tid kommerHywet’en jo på gaden, så vi tror på brint som drivmiddel,siger Ole Schou Nielsen. Den nye tankstation vil ogsåforhandle benzin og dieselolie.Aftalen med Energi Hobro er kommet i stand på baggrundaf den Feasibility rapport, som Mariagerfjord Kommunesidste år fik udarbejdet for et område syd for Hobro.Rapporten beskriver potentielle udviklings- og forretningsmulighederpå et 8 HA stort industriområde, som kommunenhar udlagt til brintområde.Som kommune har vi brug for en privat partner, og vi ermeget tilfredse med, at det blev Energi Hobro, som i forvejenstår for en stor del af kommunens energiforsyning,siger udviklingsdirektør i Mariagerfjord Kommune JørgenBasballe, der kalder det visionært af Energi Hobro.Elektrolyseanlægget forventes færdig i foråret 2008 ogbrinttankstationen kort efter.Brændselsceller, der skal levere en stor effekt, er traditioneltmeget dyre at producere, og det er selvom den maksimale effekt- peek effekten - i de fleste større anlæg kun bruges sjældent elleri hvert fald meget kort, fortsætter han.Ved at supplere brændselscellen med et batteri, kan vi nøjesmed en langt mindre brændselscelle og derved optimere økonomieni systemerne markant.Brændselscelle-komponenterne indkøber Serenergy over heleverden, mens den færdige Hywet applikation og dertil hørendestyring monteres af Institut for Energiteknik på Aalborg Universitet.Foto: Brian Bjeldbak - Fotostrimlen.dk6 7


valley news I juli 2007valley news I juli 2007COCOONrugekasse for ambitiøse brintprojekterHobro får Danmarks første iværksætterhus for brint og brændselscellerDet måtte jokomme, og hvader mere oplagt endat placere det iHydrogen Valley,landets førstededikerede iværksætterhusfor brintog brændselsceller.Det er fantastisk, at det erlykkedes, og nu glæder vios bare til, at lejerne flytterind, siger direktør MikaelKau, Cemtec (Center forEnergi- og Materialeteknologi),der bliver nabotil det ny brinthus, kaldetCocoon.Cocoon refererer til sommerfugle larvens puppe, idethuset primært skal fungere som udklækningshus for nyebrint-projekter indtil projekternes vinger kan bære.At få samlet en del af den fremmeste forskning og udviklinginden for brint og brændselsceller har været et stortønske, siden vi startede med at interessere os for brint, - forkun ved at skabe optimale forhold for forskere og iværksættere,kan vi fremme udviklingen, siger Mikael Kau.Brint i hanerneCocoon bliver på i alt næsten 1000 kvm. og kommer til atindeholde såvel laboratorier som kontorer. Laboratoriernekan lejes efter behov og vil være udstyret med alle tænkeligefaciliteter i forhold til at operere med brint og brændselsceller.Et meget væsentligt aktiv i Cocoon bliver således enavanceret reformer, der på basis af forskellige typer gas,Facade Nordf.eks. biogas kan producere brint. Reformeren udlejes ligesomde andre faciliteter til lejerne efter behov, og det ertanken, at den løbende skal forsyne huset med bl.a. brint.Den samlede pris på Cocoon forventes at blive 13 mill.kr. Heraf går 2 mill. kr. til reformeren og 1 mill. kr. til etmeget avanceret ventilationsanlæg. De skrappe krav til udsugningskyldes især hensyn til medarbejderes sikkerhed.Innovations-miljøCocoon henvender sig både til etablerede virksomheder,der ønsker at teste nye ideer og produkter og til fx universiteter,siger Mikael Kau.Et projekt kan opstå som en kvalificeret idé i forbindelsemed et natur-videnskabeligt studie, hvorefter ideen videreudviklesmed hjælp fra HEAT og konkretiseres og finansieres,som et Phd-projekt.Mulighederne er mange og meget forskellige, og detsamme forventer vi lejerne bliver, så der bliver optimal mulighedfor sparring og networking. Eneste krav er, at alleprojekter har relation til brint eller brændselsceller.Cocoon vil stå færdig 1. marts. 2008, og og der erallerede indgået lejeaftale med tre lejere.Flygtige gasser i flygtige rum“Vi skal have et fleksibelt, spændende hus fyldt med gasog kreativitet”Sådan omtrendt lød opgaven, da Hans Madsen, Triconsultfik til opgave at forme Cocoon.Og sådan blev det: Et spændende byggeri med masser afluft (og endda flere forskellige arter), fire avancerede laboratorier,et værksted og et sted mellem et og 27 kontorer,idet alle vægge er flytbare. Cocoon, der er tegnet af BlåkildeTegnestue, kan således tilpasses lejernes behov. Endeliger der direkte adgang til naboen Cemtecs kantine mm.Danthermrykker ind i CocoonEtablerer udviklingsafdeling for strategiske brint-projekterHEAT, nøglen til anvendt forskningNy aktør skal fremme forretningsudvikling inden for brint-teknologi i DanmarkFlere projekter, mere forskning og ikke mindst mere forretning,- det er filosofien bag etableringen af HEAT, der skal sætte turbopå udviklingen af brintteknologi i Danmark.HEAT er en katalysator mellem universiteternes forskningsgangeog virksomhederne, fortæller økonomichef Lars Udby,CemtecHEAT, der står for Hydrogen Economy and Applied Technologycentre, er således en selvstændig enhed med fokus på brint- ogbrændselscelleteknologi.HEAT har til formål at få søsat brintprojekter, følge dem godtpå vej og hjælpe med at kommercialisere resultaterne, sigerLars Udby.HEAT, der holder til i brinthuset Cocoon i Hobro, tæller enhåndfuld medarbejdere, og deres opgave er via networking atFotos: Brian Bjeldbak - Fotostrimlen.dkDanmarks førende virksomhed inden for udvikling ogproduktion af nødstrøms anlæg baseret på brændselsceller,Dantherm i Skive, etablerer en ny afdeling i Cocoon,når brintudviklings-huset i foråret 2008 står færdigt. Kontraktenblev underskrevet sidst i juni 07.Den nye afdeling skal ifølge teknisk direktør i Dantherm,Jesper Themsen, stå for den fremtidige udvikling indenforbiogas- og brændselscelle-teknologien.Dantherm er normalt mest kendt for produktion af luftbehandlingsanlæg,men har med afsæt i de stigende globalemiljøproblemer udvidet fokus til også at omhandlebrint- og brændselscelleteknologi.Vi har bl.a. udviklet en række brændselscelle baseredenødstrøms systemer til mobiltelefon senderstationer samtmikrokraftvarmesystemer til private hjem, og senest en nyreformer, der kan omsætte biogas til brint, hvorefter brintenkan anvendes brændselsceller, forklarer han.Denne teknologi er der på verdensplan ikke mange, derarbejder med, og derfor handler det for Dantherm om atbevare forspringet.Vi mener selv at have fundet de vises sten til natur- ogbiogas-reformering, og kan om kort tid levere et naturgas-baseretmikro kraft-varme system, der både kan leverestrøm og varme. Systemet yder 1½ kW, og fylder som etkøleskab.Mega markedAt arbejde med brændselsceller er ifølge Jesper Themsenen stor udfordring.I brændselscelle-teknologien handler det om at opnå enkontrolleret energiomsætning med meget høj virkningsgrad.Biogassen omsættes i reformeren til brint og CO 2og jo højere virknings-grad på systemet, jo mindre CO 2.Brinten kan - via brændselsceller - direkte omdannes til elog varme.Ifølge Jesper Themsen kan der på langt sigt blive taleom et mega-marked for Dantherms biogas-reformere, hvisnaturgassen en dag skal erstattes af biogas.Så kan alle naturgas-brugere etablere deres eget lillebiogas baserede kraft-varmeværk, og til den tid fylder reformerenkun som en støvsuger. Det er denne udvikling vinu henlægger til Cocoon, siger han.Det første nye brændselscellesystem med biogasreformerevil til foråret blive installeret på Cocoon.hjælpe projekter i forhold til både viden, partnere, patentrettigheder,økonomi og marked.Vi vil gerne tilbyde den indsigt og de erfaringer, vi i de seneste århar opnået i forhold til brint til andre, siger Lars Udby.De første projekter, der fået fordel af HEAT, er det lokale Hywetbilprojekt,samt etableringen af et plug-and-play reformer anlæg iCocoon.Men flere projekter er på vej, bl.a. et par større projekter, derogså fysisk har lejet sig ind i Cocoon, fortæller Lars Udby.HEAT vil få stor betydning i forhold til at gøre den nordjyskeregion førende inden for vedvarende energi, bl.a. projektet medFrederikshavn som VE-by i 2015. HEAT er finansieret frem tilmarts 2008 og søges videre finansieret af bl.a. Vækstforum Nordjyllandfrem til udgangen af 2011.8 9

More magazines by this user
Similar magazines