Enviro Afloebsrens - Hosting by Talk Active

web77310.ta27.talkactive.net

Enviro Afloebsrens - Hosting by Talk Active

SIKKERHEDSDATABLAD4317 – Enviro Afløbsrens1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren.Leverandør:SAMSON-ENVIRO ApSBøgeskovvej 73490 KvistgårdTelefon: 49 13 97 00Fax.: 49 13 80 40E-mail:info@samsonenviro.dkProduktnavn:Enviro AfløbsrensPr-nummer: 13418952.Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer.Farlige stoffer i henhold til dansk lovgivning.Navn CAS-nr. EINECS Vægt% Faresymbol R-sætningerNatriumhydroxid 1310-73-2 215-185-5 30,5 C 35Se afsnit 16 for fuld tekst for r- sætninger:3. Fareidentifikation.ÆtsendeAlvorlig ætsningsfare. Kraftig varmeudvikling ved fortynding med vand og kraftig reaktion med syre.Kode-nr.: 00 – 4(1993)4. FørstehjælpsforanstaltningerIndånding:Indtagelse:Hudkontakt:Øjenkontakt:Tilskadekomne bringes straks ud i frisk luft. Patienten skal holde sig i ro og indtage en bekvem halvsiddende stilling. Skylnæse og mund med vand. Ved vejrtrækningsstop give kunstigt åndedræt. Om muligt gives ilt. Bevidstløse, der trækkervejret, lejres i aflåst sideleje. Opsøg hurtigst muligt skadestue eller læge medbringende dette sikkerhedsdatablad.Bevidsthedssvækkede må ikke indgives vand eller andet gennem munden.Skyl munden og drik straks 1-2 glas vand i små slurke. Fremkald IKKE opkastning. Opkast i luftrør og lunger kan forårsagekemisk lungebetændelse. Tilskadekomne bringes omgående til skadestue eller læge, medbringende dette sikkerhedsdatablad.Patienten bør lejres med hovedet lavt for at holde luftvejene fri under evt. opkastning.Huden skylles straks grundigt med rigeligt vand. Aftag forurenet tøj. Skylningen fortsættes til svie og smerter er ophørt ogden sæbelignende fornemmelse på huden er forsvundet. Fortsæt skylningen indtil lægen overtager behandlingen. Vedforbrænding og skoldning Fjernes fastbrændt tøj under skylning. Behandles ellers som anført ovenfor.Skyl straks grundigt med vand i mindst 30 minutter. Spil øjet godt op. Fjern evt. kontaktlinser. Tilskadekomne bringeshurtigst muligt til sygehus hvor der berettes om uheldet. Fortsæt skylningen under transport indtil lægen har overtagetbehandlingen. Medbring dette sikkerhedsdatablad.5. Brandbekæmpelse.Brandslukningsmidler:Særlige risici:Personlig beskyttelse:Produktet er ikke brændbart. Vælg brandslukningsmiddel efter omgivende brand.I forbindelse med visse metaller udvikles hydrogen, som sammen med luft kan danne eksplosive blandinger.Slukningsvand kan være ætsende.Beskyttelsesdragt inklusive lufttilført åndedrætsværn.6. Forholdsregler over for udslip ved uheld.Spild opsamles med absorberende middel til egnede beholdere for genanvendelse eller destruktion/bortskaffelse (se afsnit 13 ). Ved størrespild inddæmmes og tildækkes spildet for at undgå kontakt med vand. Anvend personlige værnemidler (se afsnit 8).1


Enviro AFLØBSRENS7. Håndtering og opbevaring.Håndtering: Undgå kontakt med huden og øjnene. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation i arbejds- og lagerområder. Sørg for adgangtil øjenskylleflaske og nødbruser i arbejdsområdet.Opbevaring:Opbevares tørt i tæt tillukket originalemballage ved temperaturer over –7 °C. Må ikke opbevares sammen med syrer.8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.Grænseværdier i henhold til Arbejdstilsynets liste dateret oktober 2002:Natriumhydroxid: 2 mg/m³ LÅndedrætsværn:Handsker og beskyttelsestøj:Øjenværn:Anmærkninger:Miljøbeskyttelse:Anvend egnet åndedrætsværn. Hvis der anvendes filtrerende åndedrætsværn, skal der anvendes filtre af typenP, som leverandøren erklærer for egnet til natriumhydroxid. I høje koncentrationer skal der anvendesluftforsynet åndedrætsværn.Anvend handsker uigennemtrængeligt materiale (neopren, PVC). Brug egnet beskyttelsestøj ved risiko forhudkontakt (gummiforklæde, gummistøvler).Anvend beskyttelsesbriller/ansigtsskærm som beskyttelse mod stof i øjnene.Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg. Sørg for tilstrækkelig effektivventilation samt adgang til øjenskylleflaske og nødbruser i arbejdsområdet.Undgå udledning af store mængder til kloakker, offentlige afløbssystemer og vandveje. Ved forurening afvand- og jordmiljøet kontakte de lokale miljømyndigheder.9. Fysisk-kemiske egenskaber.Udseende : Farveløs væske Lugt : IngenpH : 14 Vægtfylde : 1,330 g/cm³Kogepunkt : 119 ºC Damptryk : 11 mbar ved 20 ºCOpløselighed i vand: Blandbar10. Stabilitet og reaktivitet.Produktet er stabilt under normal forhold. Undgå kontakt med syrer. Natriumhydroxid kan angribe visse plastarter, gummi, aluminium ogmalede overflader. Opløser metaller som aluminium, zink, tin og bly under brintudvikling.11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber).Indånding:Indtagelse:Hudkontakt:Øjenkontakt:Indånding af tåge virker stærkt irriterende, eventuelt ætsende, på luftvejenes slimhinder. Allerede koncentrationer omkringgrænseværdien 2 mg/m³ er irriterende og kan give brændende smerte og rødme i næse, svælg og øjne.Indtagelse virker stærkt ætsende. Selv små mængder kan være livsfarlige. Symptomerne er stærke brændende smerter,mathed og ofte blodige opkastninger, åndenød, blodtryksfald og chok. Der er fare for varige skader (spiserørsforsnævring)på grund af vævsdød og deraf arvævsdannelse. I dyreforsøg gav en 4% opløsning vævsdød i slimhinder og en 12 %opløsning havde ødelæggende virkning på de underliggende muskler.Natriumhydroxid og opløsninger heraf virker ætsende med risiko for vævsødelæggelse, skrumpning og ardannelse. Stærktfortyndede opløsninger virker irriterende og kan give eksem ved langvarig eller gentagen kontakt.Kontakt med øjnene virker stærk ætsende med risiko for varig synsnedsættelse og eventuel blindhed på grund afhornhindebeskadigelse. En 1 % opløsning gav alvorlig øjenirritation hos aber.12. Miljøoplysninger.Natriumhydroxid er vandopløseligt og stærkt alkalisk. Ændringer i miljøet i alkalisk retning kan virke skadeligt for flora og fauna.Produktet skal altid neutraliseres før udslip. pH over 9 har en ætsende effekt på fisk (evt. fiskedød). pH over eller lig 8,5 har ødelæggendeeffekt på alger.Undgå udledning til kloakker, offentlige afløbssystemer og vandveje. Ved forurening af vand- og jordmiljøet kontakte de lokalemiljømyndigheder.2


AFLØBSRENS13. Bortskaffelse.Spild og rester opsamles i egnede beholdere der sendes til kommunal modtagestation eller Kommunekemi til bortskaffelse.14. Transportoplysninger.Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG forsøtransport.UN-nr.: 1824 ADR/RID-klasse: 8 Pkg.gr.: IIHAZ: 80CEFIC kort: 80S1824Transportbetegnelse: Natriumhydroxid, opløsningerIMDG-klasse: 8 Pkg.gr.: II UN-nr.: 1824EMS: 8-06Shipping name: Sodium hydroxide solution15. Oplysninger om regulering.Faresymbol(er):ÆtsendeIndeholder: Natriumhydroxid 30,5 %R-sætninger:35- Alvorlig ætsningsfare.S-sætninger:1/2- Opbevares under lås og utilgængeligt for børn26- Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.37/39-Brug egnede beskyttelseshandsker og –briller/ansigtsskærm under arbejdet.45- Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvisdet er muligt.Anden mærkning:Pr-nummer: 1341895Kodenummer (MAL-kode): 00 – 4 (1993)16. Andre oplysninger.Fuld tekst for r-sætninger , afsnit 2:35- Alvorlig ætsningsfare.Anvendelsesbegrænsninger: Må ikke anvendes af unge under 18 år jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde.Krav til særlig uddannelse: Personer der arbejder med dette produkt bør instrueres nøje i arbejdets udførelse, natriumhydroxids farligeegenskaber og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.Anvendelsesområde:Branche:Rengøring af tilstoppede afløb.Private husholdninger, rengøringsbranchen.Udarbejdet den: 27.03.2003Erstatter udgave: 29.07.2002Opdateringer marts 2003: Opdateret i afsnit 8, 14.Udarbejdet af:LUCKOW ApS, konsulentfirmaTlf.: +45 48 48 12 94 Fax.: +45 48 48 12 52Oplysningerne i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på leverandørens anvisninger, vor nuværende viden og på EF samtNational lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vort kendskab og kontrol. Anvisningerne i dette SikkerhedsdatabladEr givet under forudsætning af at produktet anvendes som angivet i afsnit 16, ligesom det er forudsat at anvendelses-Begrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i nationalLovgivning. Oplysningerne i dette Sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles tilProduktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.3

More magazines by this user
Similar magazines