13.07.2015 Views

VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 - Aarhus.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 - Aarhus.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 - Aarhus.dk

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>VIRKSOMHEDSPLAN</strong> <strong>2012</strong>/<strong>2013</strong>ArbejdsmarkedscenterSYD


Arbejdsmarkedscenter SydGunnar Clausens Vej 908260 Viby JTlf. 8713 6600E-mail: amcsyd@aarhus.<strong>dk</strong>www.amcsyd.<strong>dk</strong>Juni <strong>2012</strong>2


<strong>VIRKSOMHEDSPLAN</strong><strong>2012</strong>/133


FORORDVirksomhedsplanen for Arbejdsmarkedscenter Syd<strong>2012</strong>–<strong>2013</strong> skal være vores rettesnor de kommende toår og skal læses som et lokalt supplement til Udførerafdelingensvirksomhedsplan.Med denne virksomhedsplan har vi fokus på en rækkeaktiviteter som skal medvirke til at stabilisere alleredeiværksatte initiativer, men også udvikle nye og samtidigsikre en stabil organisation og drift.Arbejdsmarkedscenter Syd er udfordret i forhold tiludbud af forløb for borgerne, og derfor er et af voreshelt store fokusområder ”effekten af vores indsats”.Ved hjælp af målinger fra Dream databasen vil vi følgevores resultater nøje, og justere vores tilbud så voresressourcer bliver anvendt optimalt i forhold til at bringeborgeren tættere på arbejdsmarkedet og selvforsørgelse.Gode resultater opnås ved et godt samarbejde og etgodt arbejdsmiljø. Vi vil derfor med denne virksomhedsplanforsat have et stort fokus på arbejdsmiljø ogtrivsel på arbejdspladsen. Allerede iværksatte initiativeri sundhedsgruppen fortsætter, og vi vil udvikle på voresarbejdsmiljøorganisation og de gode resultater vi haropnået i Arbejdsmiljøcertificeringen.Jens Kaysen, centerchef4


INDHOLDForord ........................................................................ 4Indhold ...................................................................... 5Arbejdsmarkedscenter Syd ....................................... 6Organisation .......................................................... 7Personale ............................................................... 7Økonomi ................................................................ 8Værdier .................................................................. 8Tilbud ..................................................................... 9Ressourcer og organisation ..................................... 10Strategisk kompetenceudvikling og innovation .. 10Sundhed og trivsels på arbejdspladsen ............... 13Frivilligt arbejde ................................................... 13Ydelser og effekt ...................................................... 14Udvikling af forløb ............................................... 14Dream .................................................................. 155


ARBEJDSMARKEDSCENTER SYDArbejdsmarkedscenter Syd er et af arbejdsmarkedscentreneunder Udførerafdelingen og fungerer som internanden aktør i forhold til Jobcenter Århus.Kerneopgaven er den beskæftigelsesrettede indsatsefter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Endvideresælges specialiseret revalidering til andre kommuner,ligesom Arbejdsmarkedscenter Syd gennemførerprojekter på indtægtsdækkede vilkår.ARBEJDSMARKEDSCENTER SYDHovedafdeling Viby:Gunnar Clausens Vej 908260 Viby JAfdeling Mariendal:Ørnevænget 378330 BederAfdeling Kiosken, Skejby SygehusBrendstrupgårdsvej 1008200 <strong>Aarhus</strong> N6


ORGANISATIONCenterchefJens KaysenIT-support/BygningerSouschefIda Balling SørensenRevalideringschefLene VendelboAdministrationschefTorben KnudsenJobkonsulenterJobkonsulenterSekretariatAdministrationMariendalKreativtværkstedKioskKøkkenMetalværkstedHjælpemiddel/MontageIT-værkstedFysioterapiPsykologerSociallægerProjektJobVejenEvalueringstresstilbudMentorformidlingUdvikling/projekterPERSONALEArbejdsmarkedscenter Syd har ca. 51 medarbejdere (omregnet til fuldtidsstillinger).Medarbejdergruppen er sammensat af bl.a.:● Jobkonsulenter (socialrådgivere mv.)● Vejledere● Fysio-/ergoterapeuter● Psykologer● Eksterne sociallæger● Projektmedarbejdere● Lærlinge, ungarbejdere mv.● Administration● Ledelse7


ØKONOMIArbejdsmarkedscenter Syd har i <strong>2012</strong> en kommunalbevilling på kr. 21.600.000, hvortil der erknyttet et aktivitetskrav på 292 årspladser.Hertil kommer indtægter vedrørende produktionog indtægtsdækkede aktiviteter og projekter.VÆRDIER● Dialog● Udvikling● Engagement● Respekt● Troværdighed● Åbenhed8


TILBUDArbejdsmarkedscenter Syd hovedaktiviteter er(med angivelse af normering i antal årspladser):● Vejledning og opkvalificering (7)● Vejledning og opkvalificering m/ revaliderings-indikation (88)● Vejledning og opkvalificering diverse (18)● Opfølgning – virksomhedspraktik mv. (67)● Arbejdsevneafklaring (13)● Tilbud til sygemeldte (80)● Åbent tilbud (13)● Beskyttet beskæftigelse (6)En del af pladserne er målrettet f.eks. unge medsærlige vanskeligheder (ADHD) og stress-ramte.Der samarbejdes først og fremmest med virksomhederom virksomhedspraktik og etablering affaste jobs, men Arbejdsmarkedscenter Syd råderogså over interne producerende værksteder,f.eks.:● Kiosk● Køkken● Metalværksted● Montage/hjælpemiddel● Kreativt værksted● IT-værksted● MariendalI alt 292 årspladserNormeringen justeres ved eventuelle ændringer iJobcentrets behov.9


RESSOURCER OGORGANISATIONSTRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING OGINNOVATIONRammerne for udførelsen af vores opgave er i konstantforandring og både ny lovgivning for området samt Jobcenteretsnye organisering og dermed skiftende behov,stiller store krav til både medarbejdere og organisationom omstilling og fleksibilitet.Vi skal ligeledes være godt rustede til at udvikle ogforny vores tilbud, så de matcher disse behov ogforandringer. Medarbejdernes og organisationens evnetil at udvikle nyt er vigtig i denne sammenhæng ogderfor vil vi fortsat have fokus på strategisk kompetenceudvikling.Med udgangspunkt i udvalgte strategiske mål fastsat i2011 og på baggrund af fokusgruppe interviews ogtema-eftermiddag, gennemfører ArbejdsmarkedscenterSyd en række initiativer som skal fortsætte bådeden individuelle og den fælles kompetenceudvikling icenteret.Der gennemføres to temadage med overskriften ”Detgode forløb for borgeren”. Temadagene tagerudgangspunkt i Teori U og skal inspirere og medvirke tilat sætte fokus på udvikling og optimering af voresydelser til borgerne, samt innovative processer icentret.Udvalgte ideer fra seminaret afprøves i mindre prototyperi centret med henblik på implementering i storskala.På baggrund af vores erfaringer fra temadagene og detforudgående arbejde med Teori U vurderes det hvorvidtder skal arbejdes yderligere med Teori U som etværktøj i innovationsarbejdet i ArbejdsmarkedscenterSyd.Nye veje og nye metoder vil også skulle modsvares afnye måder at dele viden og information på. Vi vil derforogså have fokus på vores mødeorganisering, og undersøgebehov og relevans. Dette gennemføres eventueltved en Lean Light proces som vi tidligere har haftmegen gavn af.Yderligere vil vi undersøge behovet for og relevansen afopkvalificering af medarbejderne i forhold til mødeledelse.På de månedlige personalemøder hvor alle er samlede,vil der ad hoc blive temasat drøftelsespunkter, f.eks. iforhold til mål og indsats. Formålet er at understøttefælles forståelse og fælles fodslag. Ligeledes har10


personalemøderne det formål at give en samlet ogfælles information om relevante emner.Som noget nyt vil der kvartalsvist blive afholdtfællesmøder for jobkonsulenter og vejledere for atbygge videre på den samlede erfaring og de ideer,faggrupperne repræsenterer i forhold til at metodeudviklevores tilbud, og dele relevant viden.Skriftlige vurderinger er en væsentlig opgave for mangemedarbejdere og derfor arrangeres temaundervisning iløbet af <strong>2012</strong> for primært jobkonsulenter i effektiveskrive-processer. Formålet er at frigøre ressourcer fradet skriftlige arbejde til dialogen med borgere ogsamarbejdspartnere.På det individuelle niveau og stadig med reference tilde strategiske mål drøftes ved MU-samtalen, hvilkebehov den enkelte har for kompetenceudvikling, ogsåvel medarbejdere som ledere er forpligtede til atudarbejde en plan for kompetenceudvikling.ARBEJDSMILJØ OG CSRArbejdsmarkedscenter Syd blev arbejdsmiljøcertificereti 2011 og har som følge deraf fået arbejdsmiljøet godtorganiseret og integreret i organisationen. Vi ønsker atfastholde fokus på det gode arbejdsmiljø og på deopnåede resultater i certificeringen. Derfor vil vi fortsættearbejdet med at optimere arbejdsmiljøarbejdetog strukturen omkring denne.Arbejdsmiljøledelsessystemet vil i løbet af <strong>2012</strong> blivegennemgået med henblik på at tilrette og udvikle dokumenter,mødevirksomhed, organisering og kompetenceudviklingfor arbejdsmiljøgruppen.Som et led i arbejdsmiljøgruppens kompetenceudviklingsplanervil gruppen have opmærksomhed på detpsykiske arbejdsmiljø, og opsøge viden om området,samt deltage i relevant kursus-virksomhed.11


CSR (Corporate Social Responsibility) - virksomhedenssociale ansvar er et bredt begreb i forhold til denenkelte virksomheds sociale ansvar, men også i forholdtil virksomhedens miljømæssige ansvar.Vi vil i virksomhedsplanperioden undersøge begrebetyderligere og arbejde med Arbejdsmarkedscenter SydsCSR-profil, både i forhold til vores rolle som samarbejdspartnermed lokale virksomheder, men ogsåinternt i organisationen.Ved optimering af lyskilder og nye varmestyringssystemer,vil vi arbejde på en reduktion af CO 2udledningen i form af lavere el og varmeforbrug, ogstyrke vores grønne profil.I vores samarbejde med lokale virksomheder spiller CSRogså en rolle i forhold til det ansvar som virksomhedernepåtager sig i samarbejdet med borgerne ogmed os. I den sammenhæng vil vi undersøge om der isamarbejde med andre kunne være baggrund for atetablere en egentlig forretningsmodel baseret på engensidig CSR ansvarlighedCSR-begrebet vil blive introduceret til arbejdsmiljøorganisationog alle medarbejdere i organisationen vedet temamøde hvor disse emner bringes i spil.12


SUNDHED OG TRIVSEL PÅ ARBEJDS-PLADSENSundhed og trivsel på arbejdspladsen har længe væretet fokusområde på Arbejdsmarkedscenter Syd og vilfortsat være det. De initiativer som er iværksat afsundhedsgruppen vil, så længe der er interesse ogøkonomisk råderum, blive tilbudt til medarbejderne.Sundhedsgruppens medlemmer vil fortsat have enopgave som ambassadører for arbejdspladsens tilbudog i samarbejde med ledelse og LMU udvikle og implementerenye tilbud og initiativer.I løbet af <strong>2012</strong>–<strong>2013</strong> vil vi yderligere sætte fokus påsundhed og kost med henblik på at udvikle enkostpolitik, som skal danne grundlag for kantinenstilbud af god og sund mad til borgere og medarbejdere.FRIVILLIGT ARBEJDEI <strong>Aarhus</strong> kommune er der et politisk ønske om atinddrage frivillige i de enkelte institutioners opgaveløsningog derigennem styrke samspillet mellemborgere og samfund. At bringe frivilliges kompetencer ispil i vores center kan være en stor gevinst, men ogsåen stor udfordring i samarbejdet mellem den professionellemedarbejder og den frivillige.Derfor vil vi tage udgangspunkt i ”Spilleregler forsamarbejdet mellem frivillige og professionelle” når viskal arbejde med området.I Arbejdsmarkedscenter Syd vil vi undersøge på hvilkeområder det giver bedst mening at samarbejde medfrivillige, og vi vil ligeledes undersøge hvordan etsamarbejde med frivillige skal organiseres, ogimplementeres evt. ved etablering af en frivilligkoordinator-funktion.13


YDELSER OGEFFEKTUDVIKLING AF FORLØBArbejdsmarkedscenter Syd skal til stadighed tilpasse deforskellige tilbud efter jobcentrets behov og forventninger.De overordnede rammer for de aftalte tilbud erfastlagt mellem Jobcenteret og Udførerafdelingen.Inden for disse rammer ønsker vi at udfordre os selv pånye metoder, indhold og tilrettelæggelsesformer.Vi vil iværksætte små forløb, hvor vi i begrænset tid ogomfang kan afprøve nye metoder og ideer. Tanken erat vi ved små eksperimenter, hvor vi ”går efter delavest hængende frugter” kan høste erfaringer ogviden, som efterfølgende kan bruges i det alleredekendte forløb eller til udvikling af nye (månedens ide).Vi vil ligeledes afprøve ”super-jobkonsulent funktionen”hvor en medarbejder udelukkende har til opgaveat etablere kontakt til virksomhederne og match medborgeren.I arbejdet med borgeren, vil vi i høj grad have fokus på”de små skridt” og progressionen hos borgeren, iforhold til tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi tror på, aten tilknytning til arbejdsmarkedet på den ene elleranden måde er vigtig både i forhold til det enkeltemenneske men også i forhold til ve<strong>dk</strong>ommendesfamilie.Vi skal, som en del af vores arbejdskultur, altid væreressourceorienterede og skal kunne identificere ogbygge videre på de ressourcer den enkelte borgerbesidder, hvor begrænset de end måtte være.Virksomhedskulturen i Arbejdsmarkedscenter Syd ogden ressourceorienterede tilgang skal kunne diskuteresog vi skal have mulighed for at lære af det godeeksempel og af hinanden. Ovenstående kulturdebatskal forankres i vores lokale MED-Udvalg, som skalvære tovholder på og iværksætte initiativer, der kanbidrage til kulturdebatten.14


DREAMDen faglige effekt af vores indsats kan måles på mangeforskellige parametre. I Udførerafdelingen har manvalgt at anvende Beskæftigelsesministeriets Dreamdatabase som indeholder borgernes beskæftigelsesoplysninger.Vi vil i den kommende tid blive målt påantallet af borgere i selvforsørgelse, efter et forløb hosos, og et væsentlig mål for os er, at den størst muligeandel af borgere opnår selvforsørgelse eller nærmer sigarbejdsmarkedet.Vi har derfor et stort behov for at have fokus påeffekten af vores indsats og for løbende at kunnejustere og tilrette, så vi opnår den ønskede effekt.Vi ønsker at fastsætte ambitiøse, men samtidigrealistiske interne måltal for andelen af ”aktive planer”på forrevalideringsforløbene, og vil samtidig overveje,hvorvidt andre forløbstyper også skal omfattes aftilsvarende måltal.Et væsentligt element i processen med at opnå etstørre fokus på effekten af vores indsats, vil være enløbende og pålidelig information, og vi vil derforetablere en procedure for formidling og drøftelse afvores resultater.Det er vores overbevisning at et højt ambitionsniveau,et vedvarende fokus og ”italesættelse” af nødvendighedenaf gode resultater, i sig selv kan være med til atskabe øget effekt.15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!