13.07.2015 Views

INDIVIDUEL RÅDGIVNING - Danske Bank

INDIVIDUEL RÅDGIVNING - Danske Bank

INDIVIDUEL RÅDGIVNING - Danske Bank

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - KøbenhavnDet er vigtigt, at du aldrigudleverer din personlige kode, pinkoden tilActivCard eller selve ActivCard til andreskriver koderne ned og opbevarer demsammen med ActivCardet.Vi anbefaler, at du i stedet vælger koder, somdu kan huske.I kommunikation med banken, kan du blive bedtom at oplyse bruger-id’et, men vi vil aldrig bedeom den personlige kode.Du skal være særligt opmærksom på sikkerhedsrisici,hvis du bruger sikkerhedsløsningenActivCard på computere, som du ikke selv harfuld kontrol over.Hvis du får mistanke om, at andre har fåetkendskab til din personlige kode eller adgang tildit ActivCard, skal du straks kontakte os – sepkt. 16 om Spærring og advarsel mod misbrugog uregelmæssigheder.3 Brug af Danske Netbank 15-17 årBrugen af den personlige kode til Danske Netbank15–17 år er juridisk bindende på sammemåde, som når du skriver under på et fysiskdokument. Derfor er Danske Netbank 15–17år og din(e) sikkerhedsløsning(er), herunderbruger-id og personlig kode, personlig(e) og måikke benyttes af andre end dig selv.Du skal opbevare oplysningerne om din sikkerhedsløsning,så andre ikke får adgang til dinepersonlige oplysninger.4 Sikkerhed på din computerFor at undgå at din Netbank 15-17 år misbruges,er det det vigtigt, at du beskytter din computerved at holde den opdateret med de senesteprogramopdateringer fra programudbyderneog ved at bruge antivirus og en firewall. Påkoncernens hjemmesider kan du få flere goderåd om sikkerhed.5 Bankens erstatningsansvarNår du bruger din personlige kode, er det os,der er ansvarlig for tab som følge af uberettigetbrug, medmindre andet følger af pkt. 6.I øvrigt gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser– forbrugere, hvoraf det underet punkt om bankens erstatningsansvar fremgår,at vi i nogle helt ekstraordinære situationerikke kan gøres erstatningsansvarlig, medmindrevi burde have forudset/overvundet detforhold, som er årsag til tabet, eller at lovgivningeni øvrigt gør os erstatningsansvarlig.6 Dit ansvar ved misbrug af Danske Netbank15-17 årDet er vigtigt, at du passer godt på din personligekode, ikke opbevarer koden sammen meddin sikkerhedsløsning og ikke fortæller elleroverlader din personlige kode til andre – læsmere i pkt. 1 om e-Safekey og i pkt. 2 om ActivCard.Side 10 af 17Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 33 44 00 00, Fax 70 12 10 80


Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - KøbenhavnHvis Danske Netbank 15-17 år alligevel blivermisbrugt af andre, vil dit ansvar blive vurderet ioverensstemmelse med dels Værgemålslovensregler og reglerne om umyndiges erstatningsansvar,dels Lov om betalingstjenester.Risikoreglen på 1.100 kr. i Lov om betalingstjenestervil ikke blive gjort gældende. Vi benytterdog ansvarsreglerne i Lov om betalingstjenester§ 62, hvis du på den måde retligt bliverstillet bedre. Hovedreglen efter § 62 er, at vi eransvarlig for tab, som følger af uberettiget brugaf Danske Netbank 15-17 år, jf. bestemmelsensstk. 1. Men der er også situationer, hvordu kan være ansvarlig – f.eks. hvis du medvirkertil misbruget eller med vilje giver forkerteoplysninger.Vi kan oplyse, at vi kan kontakte din værge,eksempelvis hvis der opstår spørgsmål omhæftelse eller tilsvarende, i forbindelse medbrug af Danske Netbank 15-17 år.Sidst i disse regler kan du se et uddrag af Værgemålslovensamt §§ 62, 63 og 64 i Lov ombetalingstjenester.7 Anvendelsesmuligheder i Danske Netbank15–17 årDanske Netbank 15–17 år giver dig mulighedfor atforespørge på din Danske Ung og din UngOpsparing, herunder få oplysninger omgennemførte og fremtidige bevægelseroverføre penge mellem din Danske Ung ogdin Ung Opsparing,overføre penge til dine eventuelle øvrigekonti og andres konti i Danske Bank, til kontii andre pengeinstitutter i Danmark eller tilkonti i de fleste lande i udlandetbetale indbetalingskortsende og modtage meddelelser til og frabanken.7.1 Gennemførelse af dine ordrer i DanskeNetbank 15–17 årNår du skal overføre penge til en konto i Danmark,bliver du bedt om at taste oplysningerom registreringsnummer og kontonummer påmodtagerens konto og eventuel dato for overførslen– se i øvrigt hjælpefunktionerne på deenkelte skærmbilleder i netbanken.Når du skal overføre penge til en konto i udlandet,skal du give en række oplysninger om beløbsmodtageren,f.eks. kontonummer/IBAN,SWIFT-adresse, eventuelt andre oplysningerom beløbsmodtageren og eventuel dato forbetalingen. Du kan få mere information i Priserog vilkår for udenlandske betalinger samt betalingeri fremmed valuta i Danmark og i hjælpefunktionernepå de enkelte skærmbilleder inetbanken.Under de respektive funktioner i systemetindtastes betaling af indbetalingskort og overførselaf beløb Vi vil ikke effektuere sådanneordrer, hvis de er afgivet i funktionen "Post".Vi gennemfører ikke ordrer, der ikke er dækningfor, eller som ikke kan gennemføres, fordiinformationerne er mangelfulde.Når du har indtastet en ordre i Danske Netbank15-17 år, godkender du betalingen/ordrenmed din personlige kode. Tidspunktetfor, hvornår du har godkendt betalingen, erafsendelsestidspunktet for ordren. Umiddelbartherefter får du en bekræftelse på, at vi harSide 11 af 17Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 33 44 00 00, Fax 70 12 10 80


Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - Københavnmodtaget ordren, og at den gennemføres påden valgte dato, jf. dog nedenfor om tidsfrister.7.2 Tidsfrister, bogføringsdato og rentedatoDer er forskellige tidsfrister for, hvornår vi skalhave modtaget dine ordrer for at kunne gennemføredem rettidigt.Du kan se oplysninger om tidsfrister, bogføringsdatoog rentedato under menupunktet”Betal og overfør” i Danske Netbank 15-17 år.7.3 BeløbsgrænserDer er fastsat en grænse for, hvor stort etsamlet beløb du kan gennemføre betalinger ogoverførsler for pr. døgn. Oplysning om den aktuellegrænse finder du under menupunktet”Betal og overfør” i Danske Netbank 15-17 år,og du vil altid kunne få oplyst beløbsgrænsen idin afdeling.8 Kontrol af posteringer og bevægelserNår en transaktion er gennemført, fremgår denaf posteringsoversigten i Danske Netbank 15-17 år. I posteringsoversigten kan du se alletransaktioner, der er udført i en periode på optil 13 måneder. Hver måned kan du se, hvormeget du har betalt i gebyrer den seneste måned.Derudover modtager du regelmæssigtkontoudskrifter ifølge bestemmelserne for deenkelte konti.Du bør være opmærksom på, at der kan forekommebevægelser, der ikke er endeligt registreretpå kontoen.Du har pligt til løbende at kontrollere posteringernepå dine konti.Du skal kontrollere, om der er bevægelser pådine konti, som du mener, at du ikke har foretaget.Er der det, skal du straks kontakte os.Er der ved en fejl hævet beløb, som du ikke kangodkende, sætter vi naturligvis beløbet ind pådin konto igen. Hvis det derefter viser sig, atder alligevel ikke var tale om en fejl, hæver vibeløbet igen på din konto og giver dig besked.Hvis der er tale om misbrug af Danske Netbank15-17 år fra tredjemands side, det vil sige afen anden person, vil dit ansvar blive vurderetsom oplyst i pkt. 6 om Dit ansvar ved misbrugaf Danske Netbank 15-17 år.Er der ikke tale om en fejl fra vores side ellermisbrug fra tredjemand, kan vi opkræve renterfor det tidsrum, hvor beløbet blev sat ind på dinkonto, og indtil vi hæver beløbet igen, og eventueltet gebyr for at bestille en notakopi.9 Tilbagekaldelse af betalinger/ordrer, somdu har godkendtDu kan tilbagekalde ordrer om kontooverførslerog betaling af indbetalingskort, som du harafgivet via Danske Netbank 15–17 år, til ogmed sidste bankdag før den bankdag, ordren erønsket udført.Du kan se, hvordan du tilbagekalder en betalinginden for de anførte tidsfrister under Spørgsmålog svar i netbanken.Side 12 af 17Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 33 44 00 00, Fax 70 12 10 80


Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - KøbenhavnFor så vidt angår eventuel tilbagekaldelse afandre ordrer, skal du kontakte os.10 Ændring af betingelserne og systemetsanvendelsesmulighederVi kan ændre disse betingelser og systemetsanvendelsesmuligheder uden varsel, hvis ændringerneer til fordel for dig og med to månedersvarsel, hvis ændringerne ikke er til fordelfor dig. Du vil få besked om ændringer pr. breveller ved elektronisk meddelelse – f.eks. pr. e-mail eller som elektronisk besked i DanskeNetbank 15-17 år.Ændrer vi betingelserne, skal du – senest indenændringerne træder i kraft – give os besked,hvis du ikke ønsker at være bundet af de nyebetingelser. Hører vi ikke fra dig, betragter videt som din accept af ændringerne.Hvis du meddeler, at du ikke ønsker at værebundet af de nye betingelser, anser vi aftalenfor at være ophørt på det tidspunkt, de nyebetingelser træder i kraft.De elektroniske ydelser vil løbende blive udvikletog tilpasset, ligesom nye ydelser kan blivetilbudt. I visse tilfælde vil nye elektroniske ydelserkræve en ny aftale.11 Opsigelse og ophævelseDu kan til enhver tid opsige aftalen om DanskeNetbank 15–17 år skriftligt uden varsel.Vi kan opsige aftalen med to måneders skriftligvarsel. Hvis du misligholder aftalen, har viret til at ophæve aftalen uden varsel.Har du afgivet ordrer og indgået aftaler indentidspunktet for opsigelsen, vil de blive gennemført,jf. dog pkt. 7. 1 om Gennemførelse af dineordrer i Danske Netbank 15-17 år.12 Omkostninger ved tilslutning og brug afDanske NetbankDu kan se den aktuelle prisoversigt under ”Priser”i Danske Netbank 15–17 år. Gebyrer, derbetales for at udføre en transaktion, hæves påsamme konto, som transaktionen hæves på.Vi kan tage betaling for at hjælpe dig med atforsøge at tilbageføre beløb, som du ved en fejlhar overført til en forkert konto, fordi du haroplyst en forkert identifikationskode.13 Brug, opbevaring og videregivelse af personligeoplysninger og oplysninger om indkøbmv.Når du bruger Danske Netbank 15–17 år, registreresdit bruger-id, dit og en eventuel beløbsmodtagerskontonummer, beløb samt datofor transaktionen. Hvis systemet anvendes tilat overføre beløb, vil vi sende oplysning ombeløb, dato for transaktionen samt din eventuellebesked videre til beløbsmodtager. Det skervia beløbsmodtagers pengeinstitut og pengeinstituttetsdata- og afregningscenter.Oplysningerne opbevares hos beløbsmodtagerenspengeinstitut og Danske Bank. Oplysningernebruges til pengeinstitutternes bogføring,kontoudskrifter og ved eventuel senere fejlretning.Side 13 af 17Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 33 44 00 00, Fax 70 12 10 80


Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - KøbenhavnOplysningerne videregives i øvrigt kun, hvorlovgivningen kræver det eller til brug for retssagerom krav, der er opstået i forbindelse medbrug af systemet.Oplysningerne opbevares i det år, de registreres,og i de følgende fem år.14 Tekniske kravFor at bruge Danske Netbank 15–17 år skal duhave installeret en webbrowser og have adgangtil internettet. På koncernens hjemmesiderkan du læse mere om de specifikke krav tilopsætningen af din browser.Bemærk, at sikkerhedsløsningen e-Safekey ®kun fungerer med Internet Explorer på Windows.Bruger du et andet styresystem, f.eks.Mac, eller en anden browser, skal du vælgesikkerhedsløsningen ActivCard.15 Kundesupport og åbningstiderKundesupportKundesupport besvarer spørgsmål om installationog betjening af Danske Netbank.Du kan ringe til Kundesupport på 70 105 501,og der er åbent alle dage. Du kan se åbningstidernepå Danske Banks hjemmeside.Telefonopkald til Kundesupport sker til normaltelefontakst.Du kan også skrive til Kundesupport via bankenshjemmeside.ÅbningstiderDanske Netbank 15-17 år har åbent døgnetrundt alle årets dage.16 Spærring og advarsel mod misbrug oguregelmæssighederHvis du har flere sikkerhedsløsninger og spærreraftalen, bliver hele aftalen, herunder allesikkerhedsløsninger, spærret.Herefter sender vi en skriftlig bekræftelse påspærringen med oplysning om det tidspunkt,hvor vi modtog meddelelsen om spærringen.Din Danske Netbank 15–17 år vil blive spærretaf sikkerhedsmæssige årsager, hvis du ikke haraktiveret den senest to måneder, efter at duhar underskrevet aftalen.Du skal kontakte os med det samme, hvis dubliver opmærksom på eller får mistanke omuregelmæssigheder eller misbrug af din aftale,dit bruger-id eller din personlige kode.Vi forbeholder os ret til uden varsel at spærreaftalen, hvis vi opdager eller får mistanke omuregelmæssigheder eller misbrug af aftalen.Du kan spærre din aftale om Danske Netbankhele døgnet ved at ringe til Kortstop på 70 2070 20.For at ophæve spærringen skal du kontakteKundesupport.Side 14 af 17Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 33 44 00 00, Fax 70 12 10 80


Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København17 Nyt eksemplar af betingelserneHvis du mister disse betingelser eller af andengrund har behov for et nyt eksemplar, kan dufinde dem på www.danskebank.dk – du er ogsåvelkommen til at henvende dig i din afdeling.18 KlagerDu skal altid kontakte din afdeling, hvis du eruenig med banken om et forretningsforhold. Duer også velkommen til at ringe til 33 44 00 00,som har åben alle dage. På den måde sikrer vi,at uenigheden ikke beror på en misforståelse.Hvis du fortsat er uenig eller utilfreds medresultatet, skal du skrive til vores juridiskeafdeling, der er klageansvarlig i banken.Adressen erDanske BankJuridisk AfdelingHolmens Kanal 2-121092 København KFører en sådan henvendelse ikke til et resultat,der er tilfredsstillende for dig, kan du klage tilPengeinstitutankenævnetSekretariatetØsterbrogade 62, 4. sal2100 København ØTelefon 35 43 63 33ellerForbrugerombudsmandenAmagerfælledvej 562300 Købehavn S.Uddrag af Værgemålsloven§ 1, stk. 1. Børn og unge under 18 år, der ikkehar indgået ægteskab, er mindreårige og dermedumyndige. Unge under 18 år, der har indgåetægteskab, er dog mindreårige og dermedumyndige, hvis statsamtet ved tilladelsen tilægteskabet har fastsat vilkår herom.Stk. 2. Mindreårige kan ikke selv forpligte sigved retshandler eller råde over deres formue,medmindre andet er bestemt.Stk. 3. For så vidt ikke andet særlig er bestemt,handler værgerne på den mindreåriges vegne iøkonomiske anliggender.§ 42, stk. 1. Umyndige råder selv over,4. hvad de har erhvervet ved eget arbejde,efter at de er fyldt 15 år, eller efter de erfrataget den retslige handleevne,5. hvad de har fået til fri rådighed som gaveeller som friarv ved testamente, og6. hvad værgen har overladt dem efter §25,stk. 3.Stk. 2. Rådigheden omfatter også indtægter afdet erhvervede, og hvad der træder i stedetherfor. Den medfører ikke adgang til at påtagesig gældsforpligtelser.Side 15 af 17Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 33 44 00 00, Fax 70 12 10 80


Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - KøbenhavnUddrag af lov om betalingstjenesterHæftelses- og ansvarsregler§ 62. Betalers udbyder hæfter i forhold til betalerfor tab som følge af andres uberettigedeanvendelse af et betalingsinstrument, medmindreandet følger af stk. 2-6. Betaler hæfter kunefter stk. 2-6, hvis transaktionen er korrekt registreretog bogført. Ved en uberettiget anvendelseaf et betalingsinstrument skal betalers udbyderstraks tilbagebetale betaleren beløbet. Betalerenhæfter dog uden beløbsbegrænsning for tab, deropstår som følge af, at betaler har handlet svigagtigteller med forsæt har undladt at opfylde sineforpligtelser efter § 59.Stk. 2. Medmindre videregående hæftelse følgeraf stk. 3 eller 6, hæfter betaleren med op til1.100 kr. for tab som følge af andres uberettigedeanvendelse af betalingsinstrumentet, hvis dentil betalingsinstrumentet hørende personligesikkerhedsforanstaltning er anvendt.Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følgeraf stk. 6, hæfter betaleren med op til 8.000kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelseaf betalingsinstrumentet, hvis betalersudbyder godtgør, at den til betalingsinstrumentethørende personlige sikkerhedsforanstaltning eranvendt, og1) at betaleren har undladt at underrette betalersudbyder snarest muligt efter at havefået kendskab til, at betalingsinstrumentet erbortkommet, eller at den personlige sikkerhedsforanstaltninger kommet til den uberettigedeskendskab,2) at betaleren har overgivet den personligesikkerhedsforanstaltning til den, der har foretagetden uberettigede anvendelse, uden atforholdet er omfattet af stk. 6, eller3) at betaleren ved groft uforsvarlig adfærdhar muliggjort den uberettigede anvendelse.Stk. 4. Betaleren hæfter med op til 8.000 kr.for tab som følge af andres uberettigede anvendelseaf betalingsinstrumentet, når betalingsinstrumentethar været aflæst fysisk eller elektronisk,og den uberettigede i tilknytning hertil haranvendt en falsk underskrift og betalers udbydergodtgør,1) at betaleren eller nogen, som betaleren haroverladt betalingsinstrumentet til, har undladtat underrette betalers udbyder snarest muligtefter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumenteter bortkommet, eller2) at betaleren eller nogen, som betaleren haroverladt betalingsinstrumentet til, ved groftuforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigedeanvendelse.Stk. 5. Såfremt betaleren hæfter efter stk. 3 og4, kan betalerens samlede hæftelse ikke overstige8.000 kr.Stk. 6. Betaleren hæfter uden beløbsbegrænsningfor tab, der opstår som følge af andresuberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet,når den til betalingsinstrumentet hørendepersonlige sikkerhedsforanstaltning er anvendtog betalers udbyder godtgør, at betaleren haroplyst den personlige sikkerhedsforanstaltning tilden, der har foretaget den uberettigede anvendelse,og at det er sket under omstændigheder,hvor betaleren indså eller burde have indset, atder var risiko for misbrug.Stk. 7. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyderfor uberettiget anvendelse, der finder sted,efter at udbyderen har fået underretning om, atbetalingsinstrumentet er bortkommet, at enuberettiget person har fået kendskab til den personligesikkerhedsforanstaltning, eller at betale-Side 16 af 17Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 33 44 00 00, Fax 70 12 10 80


Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - Københavnren af andre grunde ønsker betalingsinstrumentetspærret.Stk. 8. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyderfor uberettiget anvendelse, hvis udbyderenikke har truffet egnede foranstaltninger, jf. § 60,stk. 1, nr. 2.Stk. 9. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbydertillige, hvis betalingsmodtager vidste ellerburde vide, at der forelå en uberettiget anvendelseaf betalingsinstrumentet.Stk. 10. Det kan aftales, at stk. 1-6 ikke finderanvendelse ved mikrobetalingsinstrumenter, deranvendes anonymt, eller hvis betalers udbyder pågrund af mikrobetalingsinstrumentets karakterikke er i stand til at bevise, at betalingstransaktionenvar autoriseret. Det kan endvidere aftales,at stk. 7 og 8 ikke finder anvendelse på mikrobetalingsinstrumenter,hvis det på grund af betalingsinstrumentetskarakter ikke er muligt atspærre for brugen af det.Stk. 11. Stk. 1-6 finder anvendelse på e-penge,medmindre det ikke er muligt for betalers udbyderaf e-penge at spærre betalingskontoen ellerbetalingsinstrumentet.§ 63. Indsigelser mod uautoriserede eller fejlbehæftedebetalingstransaktioner skal væreudbyderen i hænde snarest muligt og senest 13måneder efter debiteringen af den pågældendebetalingstransaktion. Ved indsigelser fra betalingsmodtagerer fristen 13 måneder efter krediteringstidspunktet.Hvis udbyderen ikke harmeddelt oplysninger eller har stillet oplysningertil rådighed efter kapitel 5, regnes fristen fra dettidspunkt, hvor udbyderen har meddelt oplysningereller stillet oplysninger til rådighed.§ 64. Udbyderen har bevisbyrden for, at enbetalingstransaktion er korrekt registreret ogbogført og ikke er ramt af tekniske svigt ellerandre fejl. Ved brug af et betalingsinstrument harudbyderen endvidere bevisbyrden for, at den tilbetalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltninger blevet anvendt i forbindelsemed betalingstransaktionen. Registreringaf brug af et betalingsinstrument er ikke i sig selvbevis for, at betaleren har godkendt transaktionen,at betaleren har handlet svigagtigt, eller atbetaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser,jf. § 59.Stk. 2. Det kan aftales, at stk. 1 ikke finder anvendelseved mikrobetalingsinstrumenter, deranvendes anonymt, eller hvor udbyderen pågrund af betalingsinstrumentets karakter ikke er istand til at bevise, at betalingstransaktionen varautoriseret.Side 17 af 17Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 33 44 00 00, Fax 70 12 10 80

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!