Tak for sangen s. 4-5 - Dansk Folkeparti

danskfolkeparti.dk

Tak for sangen s. 4-5 - Dansk Folkeparti

trafikCykelturisme styrkerUdkantsdanmarkDansk Folkeparti har sat aftryk på den grønne transportpolitik, som aktuelt udmønter1,6 milliarder kroner til forbedringer at trafiksikkerhed, fremkommelighedog turisme. Det er der arbejdspladser i, specielt til udkantsområderne.Af René Teige”Det er jo et fantastisk område at beskæftigesig med. Trafikpolitik handler jo om altfra kollektiv transport til veje, havne og flytrafiksamt turisme og færdselssikkerhed. Nufår hele området et markant løft. Det er jegyderst tilfreds med”, siger Dansk Folkepartistrafikordfører, Kim Christiansen.”Aftalen omfatter således en række nyeinitiativer til at videreudvikle transportsystemet,styrke cykeltrafikken, forbedre trafiksikkerheden,udvikle bustrafikken, reduceretrafikstøjen og forbedre danskernes mobilitetgenerelt,” siger han.Nævnte 1,6 milliarder kroner er en udmøntningaf Infrastrukturfonden, og midlerne er tilbrug frem til ultimo 2011. Derfor mødes partiernebag fonden for at evaluere projekterne,som er sat i gang, og for at lægge an til yderligereinvesteringer de kommende år.”Der er blandt andet stor efterspørgsel ogmasser af ansøgninger til eksempelvis cykelpuljen.Interessen har været så stor, at vi erblevet enige om at tage lidt af næste års puljefor at imødekomme behovet,” siger Kim Christiansen.Han oplyser, at mange kommunale projekterer sat i gang. Der bliver satset på meresikre skoleveje og på at øge cykelturismen.De mange anlægsarbejder skaber mange nyearbejdspladser, ikke mindst i udkantsområderne.”Vi har sat penge af til cykelturisme medsærligt fokus på danske småøer med mindreend 1.200 indbyggere, Kongstanken er attrække turister til øerne. Det øger omsætningenog skaber flere arbejdspladser. Men derer også sat en del penge af til at gennemføreforundersøgelser af vejanlæg. Vi når godt geografiskrundt, ” konstaterer Kim Christiansen,som også nævner forbedrede tilkørselsforholdog havneudvidelser som eksempler på investeringer.Der bliver også sat penge af til en merefornuftig trafikafvikling i byerne, eller rettereomkring disse.Det sker i form af omfartsveje, som bådeøger fremkommeligheden for den tunge trafikog friholder byerne for trafikstøj. Blandt andetborgerne i Brovst får glæde af den satsning.Fyn er fint med. DF’s trafikordfører nævnerRute 9 fra Svendborg via Taasinge til Langeland,Lolland og den kommende Femernforbindelse.”Fra omvej til genvej, kalder jeg denne ogøvrige trafiktiltag,” siger Kim Christiansen.Han nævner Rute 11 fra Esbjerg til Tysklandblandt de øvrige indsatsområder. Menudover de konkrete anlægsplaner er der også­Foruden midler til mere og bedre cykeltrafik er der også oprettet en pulje til atfå foretaget nye beslutningsgrundlag. Endvidere kan nævnes:38 mio. kr. til øget trafiksikkerhed107 mio. kr. til støjbekæmpelse198 mio. kr. til bekæmpelse af trafikale flaskehalseDF’s trafikordfører Kim Christiansensat midler af til VVM-undersøgelser, blandtandet af motorvejsprojektet fra Holbæk tilKalundborg.139 mio. kr. til stationsmoderniseringer og anlæg (bl.a. ny station til Langeskov)107 mio. kr. til bedre fremkommelighed for busser (her får Aalborg bl.a. midler tiludvidelse af Universitetskorridorens etape 1 fra Gigantium til universitetet og medtiden til det nye Sygehus Øst)137 mio. kr. til havneforbedringer (blandt andet 30 mio. kr. til Hanstholm havn)6


demensplanDF klar med nationalhandlingsplanDansk Folkepartis socialordfører og formand for Folketingets Socialudvalg, Martin Henriksen,fik anerkendelse for partiets indsats ved Danske Ældreråds konference i VingstedCentret d. 16. november.Martin Henriksenglæder sig over, atDanmark har fået ennational handlingsplanfor demens. Dethar DF arbejdet hårdtfor i en årrække.Af René TeigeDF har længe kæmpet for at få sat en nationalhandlingsplan for demens på dagsordenen. Ogkort før årsskiftet lykkedes det at få konkretiseretden handlingsplan, som partierne i Folketingettidligere har bakket op om i Socialudvalget. Indholdetaf nævnte plan har været debatteret igennemlængere tid, og nu foreligger der en vedtagetplan.”Det er jeg naturligvis meget tilfreds med. Dethandler om at sikre værdige og anstændige forholdfor de mest udsatte ældre, som er ramt af endemenssygdom. Nu skal initiativerne ud og arbejde,og jeg ser frem til, at vi skal implementereforslagene og naturligvis fortsat drøfte, hvordanvi løbende kan gøre det bedre på et område, derfortjener offentlighedens opmærksomhed.” sigerMartin Henriksen.Planen betyder først og fremmest, at vi i Danmarkbliver bedre til at tilrettelægge og målretteindsatsen på området. Det fremgår af planens 14punkter, samt af at der er sat penge af til at gennemføredisse.Blandt de nye tiltag er en beslutning om, at dementei flere tilfælde skal kunne skrive et demenstestamente,som sikrer, at den enkelte selv kan bestemme,hvad der skal ske, når sygdommen er såfremskreden, at den demente ikke mere selv kanformulere sine ønsker.Desuden er det bestemt, at der skal forskes påområdet. Derfor er der også sat penge af, så NationaltForskningscenter for Demens kan videreføresine aktiviteter. Med finanslovsaftalen for 2011mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne,samt satspuljeaftalen for 2011-2014, er der afsat i alt ca. 30 mio. kr. til at førehandlingsplanens anbefalinger ud i livet.”Det er på høje tid, der nu bliver grebet fat,”siger Martin Henriksen.Han oplyser, at nye tal peger på, at cirka 80.000danskere kan lide af en demens-sygdom, og atantallet af demente vil stige til over 100.000 i dekommende år.I 2040 vil der i Danmark være 180.000 personermed demens, en stigning der viser, at der er etbehov for handling.Følgende 14 anbefalinger skalsikre en sammenhængende indsatspå demensområdet:Forløbsprogrammer som ramme for demensindsatsenUdarbejdelse af tværfaglige kliniske retningslinjer for udredning,behandling og kontrol af demensUdbredelse af kliniske databaser på demensområdet til alle regionerØget viden og koordinering om brug af socialfaglige indsatserØget samarbejde om udvikling og udbredelse af velfærdsteknologiMetodeudvikling og -afprøvning i forhold til den faglige og organisatoriskeindsats over for personer med demens med svære adfærdsforstyrrelserUdbredelse af kendskabet til plejetestamenteFormidling af mulighederne for tilladt brug af magtanvendelseØgede muligheder for behandling af varigt inhabile patienter herunderpersoner med demens, som i ord eller handling giver udtrykfor modstand mod behandlingen, og som ikke selv er i stand til atoverskue konsekvenserne af modstandenGennemførelse af undersøgelse af pårørendes behov med hensyn tilafløsning og aflastningPartnerskaber mellem kommuner og frivillige organisationer medhenblik på udvikling og forbedring af dag- og aflastningstilbudMålrettet og strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelserne,herunder samarbejde om tilbud, der går på tværs af medarbejdere påsygehuse, i almen praksis og kommunerVidereførelse af Nationalt Videnscenter for Demens længere end til2011Iværksættelse af en oplysningsindsats om demens7


folkeskolenFolkeskolen har brug for eDansk Folkepartis unge uddannelsesordfører, Marlene Harpsøe, er kastet ud i sin hidtil største opgave som medlem af Folketinget,når hun i de kommende måneder skal styre Dansk Folkeparti sikkert igennem forhandlingerne om en folkeskolereform.Af Kenneth Kristensen Berth • Foto: Rune JohansenMarlene Harpsøe blev udnævnt som ny uddannelsesordførerfor Dansk Folkeparti tilbagei maj 2009 som et skulderklap for en flotindsats som dyrevelfærdsordfører og skyggeretsordførerfor partiet – og efter en indkøringsperiodeføler hun nu, at hun er ganskegodt inde i stoffet.- Der har været mange forlig og aftaler atsætte sig ind i, og det er et stort område, menjeg har jo haft den fordel, at det ikke er sålænge siden, at jeg selv gik på gymnasiet ogsenere på erhvervsskole, så jeg kender problemerneindefra, siger Marlene Harpsøe.Da statsminister Lars Løkke Rasmussenbedyrede en omfattende reform af folkeskoleni efteråret, var det til stor glæde for DanskFolkeparti.- Folkeskolens store problem har i virkelighedenværet de meget brede folkeskoleforlig.Folkeskolen er en politisk kampplads.Partierne har meget forskellige opfattelser af,hvordan folkeskolen skal være, og når man såindgår brede forlig, så ender det ofte med, atvi ikke rigtig flytter noget som helst. Jeg tror,det er en af årsagerne til, at mange forældre idag vælger alternativer til folkeskolen. Folkeskolenmangler simpelthen et tydeligt værdigrundlagog en tydelig retning, siger hun.Selvom Dansk Folkeparti og regeringen påen del områder har fælles visioner for folkeskolen,skiller vejene dog også.- Vi har fra starten været imod at fjerne loftetfor klassekvotienterne. Vi kan ikke havefyrre elever i en klasse, så får eleverne ikkenoget ud af undervisningen. Vi bryder os hellerikke om heldagsskolen. Børn skal have lovtil at være børn. De skal også have fri en gangimellem. I dag er mange børn først i skole ogderefter i skolefritidsordning indtil kl. 17.00om eftermiddagen, hvor forældrene tropperop og henter dem, og så skal de måske til eneller anden fritidsaktivitet. Det er ikke megettid, der er til at forældre og børn kan væresammen – og det er altså en kvalitet i sig selv,siger Marlene Harpsøe.Fagligheden er helt central for Dansk Folkepartisuddannelsesordfører- Man skal ikke spilde tiden, når man går iskolen. Man skal lære noget. Fag som danskog historie skal fylde mere. Historie er et kulturbærendefag. Det er vigtigt at kende Danmarkshistorie, hvis man skal føle et fællesskabmed danskerne og Danmark,og det har især mange indvandrerbørnbrug for. Vi har jo set, hvilkenstor effekt, det har haft, atet andet kulturbærende fag som Kristendomer blevet prøvefag. Det er blevet opprioriterethelt enormt. Nu lærer børnene faktisk noget itimerne. De ved, de risikerer at blive stillet tilansvar for det på et tidspunkt, siger MarleneHarpsøe, der også vil gøre op med fag-snobberieti folkeskolen.- Der har været en tendens til, at man harset lidt ned på praktiske fag som håndarbejde,hjemkundskab, sløjd osv. Nogle af fagene harfået nye navne for at pudse dem af. Håndarbejdeer f.eks. blevet til design. De her faghar bestemt også en værdi. Derfor bør de ogsågøres til prøvefag for at sende signalet om, atde er vigtige.Marlene Harpsøe vil også have folkeskolentil at gøre en større indsats for at undgå, atflere unge bliver overvægtige.8


n reform- Flere og flere børn og unge bliver desværreovervægtige i de her år. Der er for mangestillesiddende aktiviteter. De skal ud og røresig. Vi skal have mere idrætsundervisning, også skal vi have børnene ud og bevæge sig ifrikvartererne. Vi gør børnene en bjørnetjeneste,hvis vi lader dem henslæbe en tilværelsesom sofakartofler. Fra naturens hånd erde fleste børn udstyret med lysten til at løbe,klatre og udfordre sig selv fysisk. Det skal viunderstøtte i folkeskolen ved mere idræt ogfysisk udfoldelse i frikvartererne, siger MarleneHarpsøe.Marlene Harpsøe har også gjort det til enmærkesag for Dansk Folkeparti, at miljøet ifolkeskolen skal være bedre.- Vi oplever stadig for megen mobning, somvi skal skride mere konsekvent ind over for.Vi ser også, at sprogbrugen i folkeskolernenogle steder er helt utilstedelig, og elevernekalder hinanden de værste ting. Den hårdetone, mobningen og visse læreres vigen tilbagefra at trække en streg i sandet gør, at mangefolkeskoler ikke er trygge og hyggelige stederfor børnene at være. Det skal vi have tilbage,understreger Marlene Harpsøe.En af metoderne er at indføre obligatoriskmorgensang.- Hvis hele skolen mødes hver morgen ogsynger en salme eller en sang fra højskolesangbogen,så skaber det grundlaget for etgodt fællesskab. Det er simpelthen hyggeligt.Al hyggen er røget ud af folkeskolen. Nu erMarlene Harpsøe er optimistforud for forhandlingerne omet nyt folkeskoleforlig.der mange steder, hvor man ikke holder juleafslutningi den lokale folkekirke længere, ogmange af de fælles aktiviteter, som tidligerekunne samle eleverne, f.eks. når man lavededen samme mad i hjemkundskabstimerne, erogså borte på grund af hensyn til forskelligereligioner osv. Vi skal simpelthen have en rarog tryg folkeskole igen, siger Marlene Harpsøe.Forudsætningen for, at folkeskolen igenkan blive en hyggelig, rar og tryg oplevelsefor eleverne, er til gengæld, at der bliver slåetkontant ned på dem, som ødelægger undervisningenfor de andre.- Der skal slås hårdt ned på elever, der sabotererundervisningen eller mobber deres kammerater.De skal slæbes op til skolelederen,elevernes forældre skal inddrages, eftersidningerskal iværksættes, og er eleverne helt umulige,så må de bortvises fra undervisningen. Enfast hånd over for dem, der ødelægger det forde andre, er forudsætningen for, at vi igen kanfå en rar og tryg folkeskole – og et godt miljøer også et væsentligt element i at forbedreelevernes faglige kundskaber, siger MarleneHarpsøe, der dermed hentyder til Pisa-undersøgelsen,der endnu engang pegede på, atdanske elever har problemer med faglighedeni læsning, matematik og naturvidenskab.- Går man tallene efter, ser man dog et merenuanceret billede. Hvis man trækker elever,som ikke taler dansk i hjemmet ud af undersøgelsen,så går de danske elever faktisk flerepladser frem på ranglisten, og det siger jo ogsåmig, at vi stadig har et stort problem med eleveraf anden etnisk herkomst. Og sagen er, atdet er begrænset, hvad vi kan gøre, så længeelevernes forældre ikke taler dansk med demi hjemmet. Det ville betyde så meget for defremmedsprogede elever, hvis bare deres forældreville tale dansk med dem, siger MarleneHarpsøe.Marlene Harpsøe håber, at forhandlingerneom folkeskolen denne gang munder ud i ensnæver aftale.- Jeg ville ønske, at regeringen havde modettil at lave en aftale alene med de borgerligepartier. Det ville rykke folkeskolen megetlangt, men jeg tvivler desværre på det. Dogmetom, at vi skal have brede forlig på folkeskoleområdet,skygger for, at vi for alvor kangøre en forskel for en bedre folkeskole. Det ertrist, men jeg håber stadig, siger en trods altoptimistisk Marlene Harpsøe.Det blevwin-winDansk Folkeblad opfordrede DF medlemmertil at skifte betaling af medlemsgebyrpr. girokort til betalingvia betalingsservice.Af René TeigeMedlemmer af Dansk Folkeparti opfyldteDF’s decemberønske, nemlig at partietsmedlemmer ville tilmelde sig Betalingsservice.”Jeg er meget glad for denne håndsrækning,som sparer partiet for en rækkeomkostninger,” siger DF’s organisatoriskenæstformand Carl Christian Ebbesen.Han berettede i seneste udgave af DanskFolkeblad om, at det er cirka 7000 girokort,der skal skrives ud, printes, pakkesog kuverteres. Carl Christian Ebbesenvurderer, at hvis medlemmerne giver partieten håndsrækning ved at tilmelde sigBetalingsservice, kan DF spare samledeomkostninger i størrelsesordenen 100.000kroner. Samtidig vil en tilmelding til Betalingsserviceogså betyde en besparelse forlangt de fleste medlemmer.”Det er fantastisk, at så mange har tilmeldtsig,” siger Carl Christian Ebbesen. Ved redaktionensslutning havde han modtaget4.822 PBS-indbetalinger. Til sammenligningvar tallet i sidste år 3.433.”Det har gjort arbejdet meget nemmerefor os, fordi vi nu på én gang kan modtageindbetalinger og læse dem ind i systemet.Jeg har en formodning om, at endnu flereend de ovenfor nævnte har tilmeldt sigefterfølgende. Så herfra skal lyde en stortak,” siger Carl Christian Ebbesen.Arbejdet med at udsende girokort, læse betalingerind i systemet samt udsende påmindelserer blevet væsentligt nemmere, efter atrigtigt mange DF-medlemmer hat tilmeldt sigBetalingsservice.9


erhvervFlertal for mindre bøvlDet er sjældent, det lykkes at få mærkesager hjem på sit eget brevpapir, mendet kan ske. DF har nemlig fået hele to beslutningsforslag gennem Folketingettil gavn og glæde for danske virksomheder.Af René TeigeRegeringen er blevet pålagt at forenkle lovgivningen,så de danske virksomheder virkeligkan mærke det. Desuden er regeringenblevet pålagt at forbedre forholdene for selvstændigterhvervsdrivende. Alle partier pånær Enhedslisten har stemt for.”Det har været hårdt arbejde,” siger ColetteBrix, MF og erhvervspolitisk ordfører forDansk Folkeparti.Det hårde og tidskrævende arbejde er et resultataf, at mens en regering har hundrederaf embedsmænd til at forberede et lovforslag,Colette Brix er meget tilfreds med, at DF har fåetto beslutningsforslag om mindre bureaukrati forlandets virksomheder gennemført.må partier udenfor regeringen selv give sigi kast med den teknisk krævende proces, deter at fremlægge et fuldt bearbejdet lovforslag.Og så er det endda usikkert, om dettekan vedtages. Det skyldes, at en til enhver tidsiddende regering vil have egne forslag stemtigennem som led i den sammenhængende politik,regeringen nu engang er blevet valgt påat gennemføre.”Det sker kun undtagelsesvis, at partierudenfor en regering fremlægger – og ikkemindst får vedtaget – et lovforslag, så jeg erglad,” siger Colette Brix.Hun understreger, at selvom Dansk Folkepartiudgør det parlamentariske grundlag forregeringen og derfor i samarbejde med dennehar fået en lang række af DF’s mærkesagerigennem, er det ind i mellem nødvendigt selvat fremsætte beslutningsforslag, som DF hargjort på de to nævnte erhvervspolitiske områder,som har været klare mærkesager.Det førstnævnte beslutningsforslag gør opmed de administrative byrder, som hæmmervirksomhederne i deres daglige arbejde.” Problemet er, at der i dag ikke tages udgangspunkti, hvordan virksomhederne opleverde administrative byrder. Der tages derimodudgangspunkt i, hvor lang tid det tagerat efterleve en regel eller foretage en indberetning.”DF’s erhvervspolitiske ordfører giver enrække eksempler på bureaukratiske regler, derer indført for at lette virksomhedernes arbejde.Men reglerne ender med at blive en klodsom benet:Eksempelvis får mange selskaber foretagetrevision, selvom en sådan er valgfri, hvis omsætningener under otte mio.kr. Alligevel bliverdet kaldt en lettelse.Et andet eksempel på ikke-lettelser er fjernelsenaf ni bekendtgørelser om fakturering,som bliver erstattet af en ændring af markeds-føringsloven. Bundlinjen er, at virksomhederneudsteder de samme fakturaer, men påpapiret har virksomhederne fået lettelser påflere hundrede millioner kroner.”Det er derfor ikke så underligt, at virksomhederneikke mærker, at de administrative lettelserbliver mindre, selvom regeringen siger,at de er blevet reduceret med over 20 pct. Deter bare kun på papiret, at reduktionen er sket,”siger Colette Brix.Nu kommer der andre boller på suppen.Fremover skal bøvlet måles på, hvordan virksomhederneoplever reglerne og indberetningerne.Det vil betyde, at der tages fat påat fjerne regler og indberetninger, som fyldermeget i dagligdagen, men som i den virkeligeverden udelukkende gavner bureaukratiet.Det andet af de to forslag, som DF har fåetigennem i Folketinget, handler om at forbedreforholdene for landets 160.000 selvstændigterhvervsdrivende. Det skal ske via 20 forslagtil forbedring af vilkårene for nævnte gruppe.”Der stilles færre dokumentationskrav, nårselvstændigt erhvervsdrivende og medarbejdendeægtefæller skal have sygedagpenge,efterløn m.m. Når det skal dokumenteres, atforretningsdriften er ophørt, vil det fremoverf.eks. være nok at vise, at leje- eller kommissionsaftalener ophørt. I dag skal eksempelvisvarelageret være tømt og forretningen solgt,før der kan oppebæres efterløn eller dagpenge,selvom der ikke har været en kunde i forretningeni et halvt år.Det bliver også muligt fremover at kunneudtræde af virksomheden, hvis ejeren som enlille del af betaling får aktier eller anparter iden opkøbende virksomhed,” siger ColetteBrix.Ligeså vil en på tro og love erklæring værenok til, at en medarbejdende ægtefælle kanudtræde af virksomheden. Det er stort setumuligt i dag.10


DFUDFU kalderen spade for en spadeAntallet af røverier, vold og voldtægt begået af unge mandlige indvandrereer fortvivlende mange. Dansk Folkepartis Ungdom skulle blotbruge få minutter for at google sig frem til et halvt hundrede eksempler.Af René TeigeUnge skal kunne færdes trygt på gader ogstræder. Tæskehold, bander og voldtægtsmændskal ikke have lov at sætte dagsordenen.Nu må det være slut med unge indvandrereshærgen, som bliver forklaret med’tonen i debatten’ – og det hele er pressens ogdet politiske klimas skyld.Formanden for DFU, Bente Kronborg Flensted,er klar i mælet, når hun kommenterer demange forbrydelser, begået af unge indvandrere,som medierne beretter om.Derfor har DFU valgt at sætte det kriminelleindvandrermiljø på dagsordenen med en nyannoncekampagne.”Jamen vi har gjort det, fordi vi igen og igenbliver konfronteret med, at det er den hårdetone i debatten, som er årsag til de mange forbrydelser.Undskyld mig, men er det ikke forbryderenog forbrydelsen, der skal i fokus..?Det kan vel ikke være et problem, at vi i DFUkalder en spade for en spade.!”Bente Kronborg Holst er træt af de floskler,der bliver gentaget i en uendelighed, når dethandler om at undskylde unge indvandrerdrengeskriminalitet.”Vi siger tingene, som de er. Det kan daikke bruges som årsag til, at forbrydelserneeskalerer,” siger hun.I Dansk Folkepartis Ungdoms annonce (sebilledet til højre) er nævnt fire eksempler påmeningsløs vold, begået af indvandrere.”Det er naturligvis få af de mange forbrydelser,som bliver begået. Vi behøvede blotgoogle i få minutter for at finde et halvt hundredeeksempler. De fire, som er nævnt i voresannonce en såmænd ikke specielt slemme.Der er mange lignende eksempler,” sigerDFU-formanden.Hun oplyser, at annoncen første gang blevbragt kort før årsskiftet i MetroXpress og sidenhar været genstand for debat via facebookog internettet.smadret!En 14-årig vestsjællandsk pigeblev slået og sparket, mens gerningsmændgennemsøgte hendes lommer.Den ene beskrives som en mand afsydlandsk udseende, 17-18 år gammel.Den anden mand beskrives ligeledessom en sydlandsk udseende mand påca. 16 - 17.Jyllands-Posten 20.08.2010Tre unge mænd blev passet op og røvet afjævnaldrende. Tre mellemøstligt udseendedrenge i 15-16 års alderen røvede lørdagaften tre jævnaldrende drenge påGammel Bagsværdvej i KongensLyngby. Lokalavisen.dk22.08.2010Er det vores skyld?Hvis ansvar er det, når nogen begår voldtægt,vold eller røveri? Nogle mener, at forbrydernekan undskyldes med “tonen i debatten”, og atforbryderer ikke kan gøre for, at vedkommendesmadrer et andet menneskes liv.Dansk Folkepartis Ungdoms hovedbestyrelse”Det overrasker os ikke, at de fleste kommentarerangriber DFU’s holdning til indvandrerkriminalitet.Og det er jo i sig selv et problem,at det er vores tone, der bliver angrebetog ikke det aktuelle problem med vold, begåetaf unge indvandrere.”13 -årig dreng mishandlet aftæskehold. MARERIDT. 15-årigpige var lokkedue, da danskdreng blev afstraffet i enkælder af seks indvandrerdrenge.Ekstra Bladet 30.09.201015-årig dreng røvet af indvandrerbande.Dreng frarøvet penge på stationaf seks gerningsmænd med andenetnisk baggrund end dansk.Lokalavisen.dk 16.05.2010Nogle mener, at det er synd forgerningsmanden.Vi mener, det er synd for ofrene.Hvad mener du?Dansk Folkepartis Ungdomwww.df-ungdom.dk11


I den forbindelse efterlyser han langt størremod og handlekraft hos den danske regering,som indtil videre har bukket sig ærbødigt forethvert EU-krav om mere kontrol og opkrævningaf EU-skatter. Uden at kræve noget tilgengæld.”Det danske formandskab i første halvår af2012 bliver en sløj omgang, hvis den danskeregering uanset partifarve til den tid ikke harmodet til at sige fra og udnytte chancen til atdreje EU i en anden retning. Desværre betyderdet i EU-sammenhænge intet, om statsministerenhedder Lars Løkke Rasmusseneller Helle Thorning-Schmidt, idetbegge konkurrerer om, hvem der hurtigstkan sige ja, når EU kræverdet ene eller det andet. Kun etDansk Folkeparti i en borgerligregering vil muligviskunne fremtvinge en merekritisk holdning, sigerMorten Messerschmidt.Der er lagt op til en spændende dyst på ord, når dygtige økonomerkrydser klinger om euroens fremtid i Fællessalen på Christiansborg.Pia Kjærsgaard ogSøren Espersenpå besøg iEU-ParlamentetAf Karsten HoltPia Kjærsgaard og Søren Espersen valgteat trodse den usædvanlige vinterkulde i decemberog besøge Morten Messerschmidt ogAnna Rosbach i EU-Parlamentet i Bruxelles.Formålet med besøget var at få et indblik ide arbejdsopgaver, som Dansk Folkepartis toEU-parlamentarikere sidder med i dagligdagen,og at drøfte, hvordan samarbejdet mellemDF i EU-Parlamentet og folketingsgruppenpå Christiansborg kan blive endnu bedrei fremtiden.Pia Kjærsgaard og Søren Espersen fik ogsålejlighed til at møde andre medlemmer fraEFD-gruppen, som Dansk Folkeparti udgøren del af - heriblandt formanden for gruppen,Nigel Farage fra det britiske EU-modstanderparti,UKIP. Endelig fik de to gæstermulighed for at hilse på henholdsvis MortenMesserschmidts og Anna Rosbachs personalei Parlamentet.Euro-høring på Christiansborg”Kan euroen overleve krisen?”Dansk Folkeparti i EFD-Gruppen inviterer den 25. februar til en høring om euroen i Fællessalenpå Christiansborg. Emnet er euroens fremtid i kølvandet på krisen og de storegældsproblemer, som mange euro-medlemslande er ramt af i disse år. En række dygtigeøkonomer - og en tidligere svensk nationalbankdirektør - vil her argumentere for og imodeuroen i sin nuværende form.Det foreløbige program ser således ud:Kl. 13.00 Indledning ved Morten MesserschmidtKl. 13.10 Cheføkonom i Danske Bank, Steen Bocian: ”Euroens overlevelse afhængeraf det politiske engagement”Kl. 13.45 IT-iværksætter og tidligere kvantitativ analytiker, Nicholas Clark: ”Euroenkan ikke hænge sammen med de nuværende økonomiske forskelle”Kl. 14.10 Kort pauseKl. 14.15 Tidligere direktør i den Svenske Riksbank, Lars Wohlin: ”Euroen var dødsdømtfra begyndelsen”Kl. 14.40 Cheføkonom i Saxo bank, David Bakkegaard Karsbøl: ”Markederne harafskrevet euroen”.Der serveres sandwich, vand og øl i pausen.Tilmelding efter ”først til mølle”-princippet hos Karsten Holt, Dansk Folkepartispressetjeneste på karsten.holt@europarl.europa.euPia Kjærsgaard undrede sig over de mangemærkelige forhindringer i Parlamentet - somher en sluse mellem selve Parlamentet og detbesøgsområde, der er tilgængeligt for ”almindeligemennesker”.Pia Kjærsgaard og Søren Espersen i selskab medden danske delegation i EFD-gruppen foran de27 medlemslandes flag.13


Dansk FolkepeuDF vil i den kommende tidsætte fokus på tvangsfodringaf dyr - både i EU-Parlamentetog i Folketinget.Af Karsten HoltDer er tale om det rene dyrplageri,når gæs og ænder blivertvangsfodret for at forsyne forbrugernemed delikatessen ”foieMorten Messerschmidt vil inddrage borgere og virksomheder direkte i sit arbejde. Derfor har han nusendt to af de rapporter, som han er ordfører på, til høring i DanmarkDF sender EU i høringMorten Messerschmidt sender to rapporter til høring i DanmarkAf Karsten HoltEU-Parlamentets arbejde kan virke megetfjernt og uvedkommende for danskerne. Ogofte sidder en lille gruppe og afgør forslag,som vedrører alle europæere. Derfor har MortenMesserschmidt valgt at sende to af sinerapporter fra Udvalget Vedrørende Konstitutionelleanliggender (AFCO) til høring blandtdanske virksomheder og organisationer.”Det drejer sig om to rapporter, som jeg påudvalgets vegne er valgt til at være ordførerpå. En rapport om en bedre regulering af detIndre Marked og en rapport om nærhedsprincippetsoverholdelse inden for Indre Marked.For Danmark som eksportnation er det afgørende,at vi sikrer en effektiv reguleringog bekæmper administrative byrder og vanskeligheder.Kommissionen er indstillet påat fremskynde processen, og nu er der brugfor så mange gode bidrag som muligt”, sigerMorten Messerschmidt.Når Morten Messerschmidt vælger at senderapporterne i høring, skyldes det især et ønskeom at inddrage danskerne direkte i hansarbejde. Arbejdsgangen i Parlamentet kræveren langt mere aktiv inddragelse af samfundslivet,fordi en enkelt ordfører repræsentererhele Parlamentet over for Kommissionen ogRådet. I Folketinget har hvert parti en ordførerpå samtlige sager. Det kan ikke lade sig gørei Parlamentet.EU-lovgivning skal respektere forskelligheder”Hvis danske interesser og synspunkter skalhøres, kræver det, at den pågældende ordførergider spørge. Derfor håber jeg naturligvis,at så mange som muligt af dem, jeg har sendtrapporterne til, vil give sig tid til at kommemed forslag til forbedringer og kommentere.Alle forslag vil jeg gennemlæse og tage hensyntil i mit arbejde med rapporterne”, sigerMorten Messerschmidt, der tilføjer, at han alleredefå dage efter udsendelsen har fået mangepositive tilbagemeldinger.”Jeg glæder mig meget over den store interesseog håber naturligvis, at der kommer endnuflere svar. For Danmark er det væsentligt,at enhver regulering af de frie bevægelighederrespekterer medlemslandenes forskellighederog deres muligheder for at implementere reguleringen,således at den respekterer deresnationale traditioner. Det indebærer, at reguleringenmå tage sit udgangspunkt så tæt påborgerne og virksomhederne som muligt. Hvisdette ikke kan lade sig gøre, bør der slet ikkelovgives på EU-plan”, siger Morten Meserschmidt.Det er foie grassom denne, DanskFolkeparti ønsker etimportforbud mod.Og i EU-Parlamentetvil Dansk Folkepartiforsøge at fremtvingeet generelt produktionsforbud.BesøgscentEFD-gruppen i oprør mod EU-besøgAf Karsten HoltNår det kommer til at brugepenge på selvforherligende propaganda,ligger EU i førerfeltet,og som på alle andre områderkonkurrerer Parlamentet også hermed Kommissionen og Rådet.Siden 2007 har EU-Parlamentethaft et besøgscenter i støbeskeen.Dengang budgetterede man med15,3 millioner euro, men nu regnerman altså med 31,6 millionereuro - eller ca. 237 millioner kroner.Medlem af EFD-Gruppen,Marta Andreasen (UKIP), udtaleri den forbindelse, at projek-14


arti blæser til kamp mod tvangsfodring af dyrgras” - gåseleverpostej. Dansk Folkepartismedlem af EU-Parlamentets fødevareudvalg,Anna Rosbach, forklarer:”Hvis man viser folk billeder af gæs ogænder, der får stoppet foder ned i halsen gennemen tragt, vender det sig i dem. Det er heltunaturligt for dyret, som udover at lide defrygteligste kvaler også udvikler en sygeligfedtlever. Det værste er, at der tale om en heltunødvendig praksis, som ikke tjener forbrugernesforsyning med sunde fødevarer,” sigerAnna Rosbach.Hun vil derfor bede Kommissionen oplyse,i hvilket omfang EU støtter produktionaf foie gras, og hvilken sum, der er budgetteretmed indtil 2013. Samtidig kræver hun, atKommissionen bør anvende budgetmidler tilat informere om, at foie gras er et ”Fedtleverprodukt”og dermed usundt for forbrugerne,ligesom hun vil have et mærkat på restprodukterne,således at forbrugeren ved, at kødetstammer fra tvangsfodrede dyr.Forbud mod import af fødevarer fratvangsfodrede dyrSamtidig vil hun have Kommissionen til atbegrunde, hvorfor den ikke for længst har indførtet forbud mod tvangsfodring af dyr.Forbrugerne har krav på at vide, hvad deputter i munden. Når eksempelvis danske forbrugerekøber kød fra gæs eller ænder, kande reelt ikke vide, om kødet stammer fra dyr,som er blevet tvangsfodret. Hvis Kommissionenikke vil gennemføre et forbud her ognu, må den i det mindste give forbrugerne etgrundlag for at træffe deres eget valg. Men deter klart, at et forbud er det endelige mål foros”, siger Anna Rosbach.I Folketinget har Dansk Folkeparti fremsatbeslutningsforslag om forbud mod import affødevarer, som er fremstillet ved tvangsfodringaf dyr, ligesom der er fremsat en rækkespørgsmål til fødevareministeren. Det sigerdyrevelfærdsordører, Marlene Harpsøe, derpeger på EU som hovedårsag til, at Danmarkikke kan gå egne veje.”Hver gang vi påpeger, at Danmark ikkeburde importere fødevarer, som er fremstilletved groft dyrplageri, får vi at vide, at det ikkekan lade sig gøre på grund af den frie bevægelighedi EU. Men det kan simpelthen ikkepasse, at det danske niveau for dyrevelfærdskal være underlagt EUs regler og traditioner,som er fremmede i forhold til dansk tankegang.Når mere end tyve millioner gæs ogænder hvert år bliver tvangsfodret i Frankrig,Belgien og Spanien, er der tale om en klokkeklarovertrædelse af dyreværnsloven. Derforer det også forbudt at producere foie grasi Danmark, men desværre ikke forbudt at importere”,siger Marlene Harpsøe.Marlene Harpsøe tilføjer, at den danske regeringbør arbejde langt hårdere for et forbudmod produktionen af foie gras i EU:”Regeringen må mande sig op og repræsenterede danske synspunkter i Ministerrådet.Det er godt, at problemet bliver taget opi EU-Parlamentet, men jeg savner en hårderekurs fra den danske regering”, siger MarleneHarpsøe.er til kvart milliardscenter til 237 millioner kronertet er uacceptabelt, og at det omgående skalstandses. Vi har ikke brug for den slags propagandainstrumenterfor skatteyderpenge, ogi betragtning af den nuværende økonomiskekrise er det en direkte hån mod alle borgerei Europa.”Det er ufatteligt, at nyheden om dennegigantiske budgetoverskridelse blev offentliggjort,samtidig med at EU-Kommissionenvar ude at kræve af medlemslandene, at deskal spare på deres budgetter og acceptere entilbagegang i velstand. Men dobbeltstandarderneog hykleriet i EU kender åbenbart ingengrænser. Det er mit håb, at denne boble iBruxelles brister hurtigst muligt”, siger MartaAndreasen.Her er endnu en regning, som EU-borgerne ikke har bedt om. Et besøgscenter til 237 millionerkroner. Besøgscentret vil på EUs 23 forskellige sprog fortælle om EUs lyksaligheder, og de 6000kvadratmeter vil optage tre etager i Parlamentets Willy Brandt-bygning. En anden kuriøs detalje erden store blå lystavle, som i mørket spreder et uhyggeligt skær over den øde plads foran Parlamentet.15


df’s kandidaterNordjyllands storkredsFolketingsmedlemBent BøgstedOpstillet i FrederikshavnkredsenFolketingsmedlemAnita KnakkergaardOpstillet i Aalborg NordkredsenFolketingsmedlemIb PoulsenOpstillet i ThistedkredsenRikke KarlssonOpstillet i HimmerlandskredsenMorten A. PetersenOpstillet i HjørringkredsenCharlotte SigurdssonOpstillet i Aalborg ØstkredsenMorten MarinusOpstillet i Aalborg VestkredsenVestjyllands storkredsChristian LangballeOpstillet i Viborg ØstkredsenBenny RagnarOpstillet i Viborg VestkredsenDennis FlydtkjærOpstillet i RinkøbingkredsenAllan Steen HansenOpstillet i IkastkredsenLeif LundOpstillet i Silkeborg SydkredsenKarina DueOpstillet i Silkeborg NordkredsenPreben AndersenOpstillet i SkivekredsenSusanne ThiimOpstillet i HolstebrokredsenBente Kronborg FlenstedOpstillet i Herning NordkredsenSimon Vanggaard NielsenOpstillet i Herning SydkredsenØstjyllands storkredsFolketingsmedlemHans Kristian SkibbyOpstillet i HorsenskredsenFolketingsmedlemKim ChristiansenOpstillet i DjurskredsenFolketingsmedlemPer DalgaardOpstillet i Århus NordkredsenLene KattrupOpstillet i Århus SydkredsenLars SkovOpstillet i Århus VestkredsenNicolai SennelsOpstillet i Århus ØstkredsenMette Hjermind DenckerOpstillet i SkanderborgkredsenClaus Kvist HansenOpstillet i Randers NordkredsenAnders Primdahl VistisenOpstillet i Randers SydkredsenTrine OlesenOpstillet i HedenstedkredsenJette Plesner DaliOpstillet i FavrskovkredsenSydjyllands storkredsFolketingsmedlemKristian Thulesen DahlOpstillet i Vejle NordkredsenFolketingsmedlemJørn DohrmannOpstillet i SønderborgkredsenFolketingsmedlemAnita ChristensenOpstillet i TønderkredsenMarie KrarupOpstillet i Esbjerg OmegnskredsenThies MathiasenOpstillet i Esbjerg BykredsenPer NørhaveOpstillet i VardekredsenSusanne EilersenOpstillet i Kolding SydkredsenKarina AdsbølOpstillet i Kolding NordkredsenFolmer KristensenOpstillet i Vejle SydkredsenAia FogOpstillet i HaderslevkredsenJytte Gramstrup LauridsenOpstillet i AabenraakredsenOle Monrad MøllerOpstillet i VejenkredsenFyns storkredsFolketingsmedlemTina PetersenOpstillet i Odense VestkredsenAlex AhrendtsenOpstillet i Odense SydkredsenSøren OlesenOpstillet i StruerkredsenAnne Møllegaard MortensenOpstillet i Faaborgkredsen16


Pernille BendixenOpstillet i MiddelfartkredsenMads FredeløkkeOpstillet i SvendborgkredsenRené LundegaardOpstillet i NyborgkredsenJens Henrik Thulesen DahlOpstillet i AssenskredsenKøbenhavns storkredsFolketingsmedlemPeter SkaarupOpstillet i BrønshøjkredsenFolketingsmedlemMartin HenriksenOpstillet i TårnbykredsenCarl Christian EbbesenOpstillet i ValbykredsenKarin StorgaardOpstillet i ØsterbrokredsenHenrik SvendsenOpstillet i SundbyøsterkredsenDaniel NørhaveOpstillet i UtterslevkredsenPaw KarslundOpstillet i SundbyvesterkredsenKøbenhavns omegns storkredsFolketingsmedlemSøren EspersenOpstillet i BallerupkredsenFolketingsmedlemMikkel DenckerOpstillet i RødovrekredsenKenneth Kristensen BerthOpstillet i TaastrupkredsenGitha NelanderOpstillet i LyngbykredsenSusanne DamsgaardOpstillet i GladsaxekredsenKristian NiebuhrOpstillet i GentoftekredsenHans Jørgen Heitmann JensenOpstillet i HvidovrekredsenGitte SimoniOpstillet i BrøndbykredsenNordsjællands storkredsFolketingsmedlemMarlene HarpsøeOpstillet i HillerødkredsenFolketingsmedlemPia AdelsteenOpstillet i EgedalkredsenFinn RudaizkyOpstillet i HelsingørkredsenSjællands storkredsPartiformand og folketingsmedlemPia KjærsgaardOpstillet i KalundborgkredsenFolketingsmedlemRené ChristensenOpstillet i GuldborgsundkredsenFolketingsmedlemColette BrixOpstillet i FaxekredsenFolketingsmedlemHenrik BrodersenOpstillet i LollandkredsenFolketingsmedlemLiselott BlixtOpstillet i GrevekredsenFolketingsmedlemKarin NødgaardOpstillet i RingstedkredsenYvette EspersenOpstillet i VordingborgkredsenJeppe JakobsenOpstillet i SlagelsekredsenMerete Dea LarsenOpstillet i RoskildekredsenThomas PalmskovOpstillet i NæstvedkredsenBornholms storkredsPeter Kofod PoulsenOpstillet i AakirkebykredsenLærke Helene BeckerOpstillet i Indre BykredsenWalter ChristophersenOpstillet i FrederikssundkredsenLinda Kofoed PerssonOpstillet i RønnekredsenMorten DreyerOpstillet i FalkonerkredsenVisti ChristensenOpstillet i RudersdalkredsenGunnar BieringOpstillet i SlotskredsenChris BjerknæsOpstillet i Fredensborgkredsen17


ude i danmarkDF-HovedbestyrelseBerth, Kenneth Kristensen dfkekr@ft.dk - 33375174Dahl, Kristian Thulesen dfkrtd@ft.dk - 33375102Ebbesen, CC org. nfmd, dfcceb@ft.dk - 33375172Eilersen, Susanne, susanne@lunddalvej.dk - 23302490Elmenhoff, Preben hoff@post.opasia.dk - 35399221Espersen, Søren dfsesp@ft.dk - 33375124Henriksen, Martin dfmahr@ft.dk - 33375129Kjærsgaard, Pia, fmd. dfpksekrt.dk - 33375107Kronborg, Bente bente.kronborg@rksk.dk - 24478680Skaarup, Peter, pol. nfmd dfpesk@ft.dk - 33375113Thomsen, Steen dfstth@ft.dk - 33375185Partisekretær:Nielsen, Poul Lindholm, 33375161DF-folketingsmedlemmerAdelsteen, Pia dfpiad@ft.dk - 33375121Blixt, Liselott, dflibl@ft.dk - 33375120Brix, Colette, dfcolb@ft.dk - 33375103Brodersen, Henrik dfhebr@ft.dk - 33375108Bøgsted, Bent, dfbenb@ft.dk - 33375101Christensen, Anita dfanch@ft.dk - 33375111Christensen, René dfech@ft.dk - 33375122Christiansen, Kim, dfkich@ft.dk - 33375148Dahl, Kristian Th., dfanbf@ft.dk - 33375102Dalgaard, Per, dfpeda@ft.dk - 33375127Dencker, Mikkel, dfmikd@ft.dk - 33375106Dohrmann, Jørn, dfjdoh@ft.dk - 33375109Espersen, Søren, dfsesp@ft.dk - 33375124Harpsøe, Marlene dfmabh@ft.dk - 33375130Henriksen, Martin, dfmahr@ft.dk - 33375129Kjærsgaard, Pia, dfpksekrt.dk - 33375107Knakkergaard, Anita, dfankn@ft.dk - 33375116Krarup, Søren, dfskra@ft.dk - 33375117Langballe, Jesper, dfjela@ft.dk - 33375119Nødgaard, Karin, dfkarn@ft.dk - 33375125Petersen, Tina, dftipe@ft.dk - 33375149Poulsen, Ib dfibpo@ft.dk - 33375115Skibby, Hans Kristian, dfhaks@ft.dk - 33375128Skaarup, Peter, dfalll@ft.dk - 33375146Dansk FolkepartiChristiansborg 333751991240 København K. Fax: 33375191df@ft.dkwww.danskfolkeparti.dkDF-europaparlamentsmedlemmerMorten Messerschmidt, MEPTlf.: 0032 228 45738morten.messerschmidt@europarl.europa.euAnna Rosbach Andersen, MEPTlf.: 0032 228 45746anna.rosbach@europarl.europa.euKarsten Holt, pressechef BruxellesTlf.: 0032 228 37738,karsten.holt@europarl.europa.eu.Dansk Folkepartis UngdomPostbox 22971025 København KTlf.: 2193 0093DANSK FOLKEBLADTidsskrift, udgivet af Dansk Folkeparti.14. årgang, nr. 2/2010. ISSN: 1397-3975Ansv. redaktør: Søren SøndergaardRedaktionschef: René TeigeI redaktionen: Kenneth Kristensen Berth, Kim Eskildsen, HeleneMacCormac, Lars Ohlsen, Anders Skjødt, Bo Nørgaard Nielsenog Karsten Holt.Artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis Dansk Folkepartissynspunkter.Adresse: Dansk Folkeparti, Christiansborg, 1240 København K.Tlf: 33375199. Fax: 33375191.www.danskfolkeparti.dk // df@ft.dkNæste nr. udkommer 11. april 2011Deadline for kalender o.l. er 28. marts 2011.Layout & tryk: KLS Grafisk HusForsidefoto: Carsten LundagerVi ved, et fjeld kan sprænges,og tvinges kan en elv,men aldrig kan et folk forgå,som ikke vil det selv.Opstillingsmøder til Folketinget:Lokalforening: DF-MariagerfjordValgkreds: MariagerfjordkredsenTid og sted: Mandag den 7. marts,kl. 19.00 i Hobro Idrætscenter.Efter opstillingsmødet afholder lokalforeningengeneralforsamling samme sted.Henvendelse til: LokalformandDF Mariagerfjord, Jørgen HammerSørensen - tlf. nr. 4057 7543.Lokalforening/er: DF-HolbækValgkreds/e: HolbækkredsenTid og sted: Tirsdag den 8. marts 2011kl. 19.00 i kantinen på det nye Rådhus,Strandstræde 5, 4300 Holbæk. Aftenen indledesmed generalforsamling.Henvendelse til: LokalformandDF Holbæk, Finn Nielsen tlf. 5946 4747Lokalforening/er: DF OdenseValgkreds/e: Odense 1. kreds (Odense Øst)Tid og sted:Torsdag den 10. marts 2011 kl.19.00 i Odense kommunes uddannelsescenter,Schacksgade 39, 5000 Odense C.Henvendelse til: Lokalformand DF Odense,Ole Monrad Møller. Tlf. 6615 6244Mobil 4098 6245KlummenLige og lige er to tingLokalforening/er: DF Hovedstaden/ KøbenhavnValgkreds/e: Nørrebro- og VesterbrokredsenTid og sted: Tirsdag den 15. marts 2011 påKøbenhavns Rådhus, Borgerrepræsentationensmødesal – umiddelbart efter ordinærgeneralforsamling, der indledes kl. 19.00.Henvendelse til: Storkredsformand ArvinStorgaard, tlf. 2361 7520.I ligestillingens hellige navn vil Socialdemokratiet og Socialistisk Folkepartinu blande sig i, hvilke køn der må sidde i erhvervslivets bestyrelser.Socialisterne kræver et statsligt kvotesystem, som skal tvinge danskevirksomheder til at have mindst 40 pct. kvinder i bestyrelser fra 2015.Man må formode, at når der skal være 40 pct. kvinder, skal der være60 pct. mænd.I de seneste år har det været god latin, at MF’ere bakker op om denpolitik, deres partier fører. Sådan er det ikke i Socialdemokratiet. S-folketingsgruppenhar 65 pct. mænd på tinge. Vi må således regne med, atmindst fem pct. trækker sig for at give plads til, at partiet kan leve op tilsin egen ligestillingspolitik.Omvendt har Socialistisk Folkeparti hele 52 pct. kvinder i sin folketingsgruppe.Hvis ligestilling ikke kun skal gælde den kvindelige del afbefolkningen, må vi gå ud fra, at nogle at de kvindelige SF’ere trækkersig. Hvis altså lige og lige ikke skal være to ting.Ak ja, det handler tilsyneladende mere om K contra M end om IQ.Her gik man ellers og troede, at ligestilling handlede om lige stilling. Sådaner det nemlig defineret af Ligestillingsministeriet: Danske mænd ogkvinder har lige pligter, rettigheder og muligheder. Basta! Det erkendteallerede Svend Tveskæg i det Herrens år 983, hvor han indførte halvtarvelod til kvinder. Det vil S og SF nu have rullet tilbage til 40 pct.Men det kommer ikke som nogen overraskelse, at rød stue ikke erså god til hovedregning. I novemberudgaven af Dansk Folkeblad kunneman læse, at Villy Søvndal kritiserede Pia Kjærsgaard for at være styretaf en hær af spindoktorer. Søvndal forlangte en optælling. Det forlangendevalgte DF’s pressetjeneste at følge. Resultatet var, at DF har nikommunikations- og politiske medarbejdere. SF har 26..!-tei18


KALENDEREU debat medMorten MesserschmidtMorten Messerschmidt, DF, Jens Rohde,V, og Emilie Tutunen, Socialistisk Folkepartistiller op til stort debatmøde omEU. Dagsordenen spænder vidtDe tre medlemmer af Europaparlamentetvil blandt andet tage følgendespørgsmål op: Hvad gør vi med euroenog støttefondene for Grækenland, Irlandsamt en række sydeuropæiske lande?Hvorledes skal de betales? - Hvordantakler vi indvandringen ? - Hvad medEU-domstolen samt kravene om indflydelsepå landenes selvstændighed?Mødet finder sted torsdag den 3. martskl. 19.00 – 21.30 i Dragør Skoles Aula,Vestgrønningen, Dragør. Der er tale omet EU-debatmøde, arrangeret af DF, V,SF i fællesskab.Lokalforeningen DF-Dragør afholdergeneralforsamling mandag den 21.februar 2011 kl. 19.00Mødet finder sted i Kedelhuset påWiedergården, Kirkevej 162, Dragør.Dagsorden ifølge lovene.Henvendelse til: lokalformand MortenDreyer, Tlf. 32 53 73 94 / 28 72 73 94Lokalforeningen DF Viborg afholdergeneralforsamling mandag den 21.februar kl. 18.00 - 22.00 i Borgerhuset,lokale 6, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, Viborg.Der indledes med fællesspisning.Efter Generalforsamlingen vil foreningensto Folketingskandidater ChristianLangballe og Benny Ragner få ordet.Henvendelse til lokalformand Grethe Ø.Sørensentlf. 86 65 35 90 / 24 84 35 90Lokalforeningen DF Gribskovafholder generalforsamling lørdag den5. marts 2011 kl. 16.00 i Kulturhuset,Sideskibet, Skolegade 43, Helsinge.Henvendelse til: Lokalformand OlePræst.Tlf.: 48 39 23 45Lokalforeningen Furesø afholder Generalforsamlingtorsdag den 10. marts2011 på Hareskov Bibliotek, Salen,Poppel Allé 12 Værløse. DF’s Socialordfører.MF Martin Henriksen, holderforedrag kl. 19.00. Generalforsamling.indledes kl. 20.00. Henvendelse tillokalformand Käthe Søeballe tlf. 26 9870 51Lokalforeningen DF Hedensted afholdergeneralforsamling tirsdag den 22.marts kl. 19.00 i Sognegården, Bytorvet20. Hedensted. Henvendelse til lokalformandBøje Krogh Hansentlf. 75 68 10 37/21 69 46 10.Lokalforeningen DF Frederikshavn-Læsø afholder holder generalforsamlingden 23 marts 2011 kl. 19.00 i Møllehuset,Skovalléen 45, Frederikshavn.Der er arrangeret fællesspisning fra kl.18.00. Henvendelse til lokalformandCarsten Sørensen tlf: 29 62 25 58/41 2806 64.Lokalforeninmgen DF Kertemindeafholder generalforsamling onsdag den23. marts kl. 19.00 på Kerteminde Rådhus.Henvendelse til Harry Skjoldemosetlf. 21 62 81 57Lokalforeningen DF Silkeborg afholdergeneralforsamling fredag den 25.marts 2011 kl. 19,30 i MedborgerhusetLunden, Vestergade 74, 8600 Silkeborg.Henvendelse til Lokalformand Harry E.Madsen tlf.86 88 05 31 – 27 50 65 31FolketingskandidatHar du interesse for at blive opstillet som folketingskandidat for Dansk Folkeparti,skal du først optages på partiets kandidatbase.A) Rekvirér et ansøgningsskema ved henvendelse til DF, Christiansborg, tlf:33375199 eller mail: df@ft.dkB) Udfyld og returnér skemaet til Dansk Folkeparti, HB’s Valgudvalg, Christiansborg,1240 Kbh. K.Herefter vil du snarest muligt modtage besked om, hvorvidt du er godkendt.Det er også muligt, at du vil blive indbudt til en samtale. Efter optagelsen påKandidatbasen, som løbende ajourføres, vil du kunne blive kontaktet af en(eller flere) DF-lokalformand, som kunne være interesseret i at opstille digi valgkredsen - eller du kan vælge selv at henvende dig direkte til en lokalformandfor at gøre opmærksom på, at du er interesseret i at opstille i hanseller hendes valgkreds. Du kan evt. påregne at blive indkaldt til en samtale ilokalforeningen. I mange tilfælde vil der kun være én kandidat på det opstillingsmøde,der så følger, og hvor alle de lokale medlemmer er stemmeberettiget- men i nogle tilfælde vil der skulle et kampvalg til mellem to eller flerekandidater.LokalformandEr du lokalforeningsformand, har du ansvaretfor opstilling af folketingskandidat i dinvalgkreds. Du kan ved henvendelse til DF-Christiansborg rekvirere en kopi af Kandidatbasen,som løbende ajourføres. Du ogdine kolleger i bestyrelsen kan tale sammenom, hvilken kandidat I ønsker at indstille tilopstillingsmødet - og du kan herefter henvendedig direkte til den pågældende kandidatmed opfordring til, at han eller hunopstiller i kredsen. Der indkaldes på sædvanligvis til opstillingsmøde - ved brev tilsamtlige medlemmer af valgkredsen samtved offentliggørelse i Dansk Folkeblad senest3 uger inden afholdelse af møde. Kontaktpartikontoret for yderligere oplysningerom fremgangsmåden.19


ejseHISTORIEBUSSEN - DEN DANSKE HØJSKOLE 2011Tag med til Sønderjylland og Nordtyskland 20.-24. majGunhild Legaard, rejseleder gennem mereend 25 år og medlem af bestyrelsen for DanskFolkeparti i Hovedstaden samt Preben Elmenhoff,medlem af Dansk Folkepartis hovedbestyrelse,er med, når Historiebussen sætterkurs mod Sønderjylland og Nordtyskland,hvor rejsedeltagerne vil få fem begivenhedsrigedage med masser af spændende oplevelser.Prisen for turen er 2.500 kroner inklusive t/rrejse med bus, udflugter samt eventuelle entréer.Desuden er i prisen inkluderet fire overnatningerpå Landhaus Smaga i Süderlügum,som er et romantisk 3-stjernet familiedrevetlandhotel med anneks, beliggende midt igrænseindkøbsbyen Süderlügum. Hotellet haren hyggelig atmosfære og god restaurant. Alleværelser har eget dusch/toilet, telefon, tv ogminibar.Bemærk at prisen gælder for ophold i dobbeltværelser.Der findes dog få enkeltværelser.Inkluderet i prisen er også halvpension(morgen- og aftensmad).Vi har søgt at tilgodese rejsende fra helelandet ved at arrangere opsamlingssteder iFredericia, Odense og Slagelse. Turen udgårfra København.Oplevelserne står på det nærmeste i kø frarejsens dag 1, hvor vi besøger Aabenraa - enaf landets interessante, gamle byer med etvæld af spændende bygninger. Blandt disseer Brundlund Slot, som er grundlagt af DronningMargrethe I samt Sankt Nicolai Kirke fraValdemar-kongernes tid og byens havn, sommed en vanddybde på mere end otte meter erhjemsted for vigtig havneindustri og skibsfart.Endelig kører vi til Augustenborg påAls. Stedet kan, som Aabenraa, føres tilbagetil Middelalderen. Slottet bærer sit navn efterhertuginde Augusta af hertugslægten Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg. Herefterindkvartering på Landhaus Smaga.På rejsens 2. dag besøger vi Slesvig, der alleredei 948 blev bispesæde. Her lå Hedeby somet af de vigtigste vikingehandelscentre. Det varher, missionæren Poppo i 965 døbte HaraldBlåtand, efter at have overbevist kongen ved atbære glødende jern i hænderne uden at få ar.Turen går også mod Gottorp slot fra 1161.Slottet var sæde for Slesvigs bisper, men detblev også brugt af danske konger som ChristianI og Frederik I.Nydambåden bør man også se. Den 23 meterlange, tre tons tunge båd fra cirka 320 e.Kr. blev bygget af egetræ. Båden, der havdeplads til 45 personer, blev fundet i NydamMose i 1863.Foruden Isted og Sankelmark går turen ogsåtil Dannevirke, Nordens største fortidsminde,som strakte sig fra Slien i øst til Ejderen i vest.Vikingturm byder på den flotteste udsigt overSlesvig.På rejsens 3. dag skal vi til den frisiske øFöhr (på dansk Før). Før bliver også kaldt dengrønne ø. I 1700 tallet ernærede øboerne sigved hvalfangst, og i 1800-tallet udvandredemange til Amerika. Fra 1842, da Kong ChristianVIII valgte Før som sin sommerresidens,blev øen særlig kendt. Men det har også haftstor betydning for øen, at H. C. Andersen i1844 boede her en sommer. Blandt andet erdigterens roman ’De to baronesser’ inspireretaf opholdet. Sejlads t/r inkluderet.På rejsens 4. dag besøger vi blandt andet Frøslevmed Frøslevlejren, den tyske politifangelejrfor danske modstandsfolk fra 1944. Turengår også til Glücksborg (eller Lyksborg), etfyrstehus, der i dag bl.a. omfatter den danskekongefamilie. Da kong Frederik 7. døde barnløspå Lyksborg i 1863, var kongens slægtningCarl hertug af Glücksborg. Det blev hertugCarls yngre bror Prins Christian af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Lyksborg, der overtog20. maj: Opsamling af passagerer: København,Christiansborg, ved hovedtrappenkl. 07.00. I Slagelse ved TrafikcenterSjælland stop 39. kl. 08.00. I Odenseved MacDonald ved motorvejsafkørsel50 kl. 08.45. I Fredericia på Banegårdensturistbus p-plads kl. 10.30. HerefterAabenraa, Augustenborg, Hotel Smaga iSüderlügum.21. maj: Slesvig, Gottorp Slot, Nydambåden,Hedeby, Isted, Sankelmark, Dannevirkeog eventuelt Vikingturmden danske trone under navnet kong ChristianIX, der er Dronning Margrethe II’s tipoldefar.Vi runder også Flensborg, der er centrum fordet danske mindretal i Sydslesvig og derforhar både tyske og danske kirker, biblioteker,teatre og skoler. Vi aflægger også grænsemuseeti Sæd et besøg.På rejsens sidste dag står den på ”Vesteregnstur”.Blandt andet Tønder samt Gallehus vedMøgeltønder, hvor Guldhornene blev fundeti henholdsvis 1639 og 1734. Højer med deberømte Højer-pølser, står også på turplanensammen med Rudbøl. Endelig besøger viNolde-museet, der er indrettet i Emil Noldeog hustruen Adas helt specielle hus i funkisstil med kunstnerens atelier og malerier. Eneffektfuld afslutning bliver Møgeltønder ogden smukke, brostensbelagte slotsgade, hvorSchackenborg Slotskro har adresse. Her vilder blive serveret en let frokost, og som dessertkan man være heldig at hilse på Hanskongelige højhed Prins Joachim og PrinsesseMarie, der ofte spadserer ad Slotsgaden.På hjemturen gøres holdt i Fredericia,Odense, Slagelse og København.RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES.Rigtig god fornøjelse.Augustenborg Gottorp Nydam-båden Landhaous SmagaProgram for historierejsen til Sydjylland og Nordtysklandden 20.-24. maj 2011:22. maj: Föhr (Før)23. maj: Frøslev, Glücksborg, sejlturGlücksborg-Flensborg, Flensborg, Sæd,hvor vi besøgerGrænsemuseet. (muligvisflyttes dette besøg til 24. maj).24. maj: Tønder (Vesteregns tur), Guldhornenei Gallehus, Højer (slagter, HøjerPølser), Rudbøl, Nolde Museum, let frokostSchackenborg Slotskro, HjemkørselTilmelding til DF´s sekretariat på tlf. 33 37 51 99 senest 26. april 2011.Efter den 26. april 2011 vil der blive udvalgt 40 deltagere. Deltagere, derikke tidligere har deltaget i en rejse med Historiebussen, har en fordel20


stort tillykkeDanmark har fået enny prins og prinsesseDen 8. januar 2011 blev en festdag. Da komnemlig Deres Kongelige Højheder kronprinsFrederiks og kronprinsesse Marys tvillingertil verden, og Prins Christian og Prinsesse Isabellafik en lillebror og en lillesøster.Den nye prins og prinsesse kom til verdenpå Rigshospitalet. Den nye prins er 26 minutterældre end den nye prinsesse, da de to små komtil verden henholdsvis kl. 10.30 og kl. 10.56.Klokken 10:30 blev drengen født. Han vejer2674 gram og måler 47 centimeter og hun vejer2554 gram og måler 46 centimeter.Danskerne måtte vente seks dage, før Kronprinseparretpræsenterede tvillingerne. Detskete ved et pressemøde på Rigshospitalet fredagden14.januar 2011 kort tid efter kl. 15.30.Det er endnu ikke officielt, hvornår de royaletvillinger skal døbes. Ifølge Kongehusetskommunikations- og presseafdeling er derhverken sat dato på, hvornår den lille prinsog prinsesse skal døbes, eller hvornår Kronprinsenog Kronprinsessen vil orientere offentlighedenom, hvor og hvornår dåben vilfinde sted.Vi glæder os. Stort tillykke til Kronprinseparret.Foto: Keld Navntoft/ScanpixFar er stoltFoto: Carsten LundagerTherese og Peter Skaarup blev 1. februar 2011forældre til en velskabt pige.1. februar kl. 08.42 blev Therese og PeterSkaarup forældre til – som de stolte forældresiger – ’den dejligste prinsesse’. Mini Skaarupvejede 3.800 gram og målte 52 centimeter,da hun kom til verden ved kejsersnit.”Hun er velskabt og dejlig, far er stolt,” løddet fra Dansk Folkepartis næstformand.Den lille ny er født til at blive et særdelesselvstændigt menneske. I hvert fald, hvisman skal tro astrologien. Hun er nemlig vandmand,og som sådan udvikler hun selvstændighed,social bevidsthed og intelligens.1. februar er i øvrigt Brigidas Dag. Brigidavar en irsk helgeninde, der var så from, at enklar flamme konstant lyste over det hus, hvorhun boede.Fra Dansk Folkeblad skal lyde et kæmpestort tillykke til familien Skaarup.21


Nyt fra BorgenDF har som vanligt sat præg påden seneste tids beslutninger.I særlig grad er der tale omDF-aftryk på trafikpolitikken,public service kontraktenog en sikring af hurtig bredbåndsforbindelsetil Udkantsdanmark.Og så har JesperLangballe forklaret DF’s syn påytringsfrihed – til russisk tv.Af René TeigeDF tilfredsmed DR-aftaleDansk Folkepartis kultur- og medieordfører,Karin Nødgaard, er især glad for, at DRifølge den nye public service kontrakt skalbevare og udvikle det danske sprog og formidledansk kulturarv.”Det er vigtigt i en tid, hvor alle taler ominternationalisering og globalisering, at viogså holder fast i det, der er dansk,” sigerKarin Nødgaard.Karin Nødgaard glædersig over ny publicservice kontraktHun glæder sig også over, at der er opnået enighed om et forsøg mednyhedsformidling for børn.”Udviklingen inden for nyhedsformidling går stærkt i dag, og derbliver stillet stadigt større krav til alle, også børn, for at kunne følgemed. Det vil klæde dem på til at blive engagerede borgere, siger KarinNødgaard.Kontrakten gælder fra 1. januar 2011 til 31. december 2014.Læsø får sine 50 megabitDansk Folkepartis Henrik Brodersen står bag forlig, der sikrer Læsø-boerne hurtigt internet.Allerede 20. januar 2010 var Dansk Folkepartisordfører for Ø-kontakt og yderområder,MF Henrik Brodersen, helt klar i mælet,da han forlangte, at den af regeringennedsatte Højhastighedskomité skulle sendesretur til skrivebordene for at udarbejde enplan for, at alle danskere får lige adgang tildet kommende højhastighedsbredbånd på50 megabit.Komiteen havde da netop offentliggjortsine anbefalinger til regeringen om landsdækkendeudbredelse af et nyt bredbånd.Højhastighedskomiteen mente, at 20 procentaf danskerne, nemlig dem, der bor iudkantsområder og landdistrikter glimrendekunne nøjes med ’deres gamle’ bredbåndshastighedpå 10 megabit.Det ville dele Danmark i et teknologiska- og b-samfund, som ville afskære yderområderog landdistrikter fra at tiltrække teknologivirksomhederfor slet ikke at tale omudvikling af eksisterende teknologi.Henrik Brodersen gjorde opmærksompå, at netop i en økonomisk krisetid vil detvære altafgørende, at yderområderne fårsamme muligheder for at tiltrække erhvervsom de øvrige egne af landet. Den holdninghar nu vundet gehør, når det gælder Læsø.- Der skulle jo alligevel lægges et nytstrømkabel til øen, og så mente jeg, det varalle tiders chance at lægge et fiberkabel tilhøjhastigheds-bredbånd ved samme lejlighed.I første omgang var Videnskabsminister,Charlotte Sahl Madsen (K), dog uenigog svarede, at de 1,5 millioner kroner, somdenne løsning ville koste, ikke kunne bevilges,og at der var bredbånd nok på Læsø.Men det lykkedes altså alligevel at fåskabt så meget opmærksomhed om sagen, atKlima- og Energiministeriets Energi.dk nuhar besluttet at lægge både strøm- og fibernetkabeltil Læsø, siger Henrik Brodersen.- Det manglede også bare. Læsøborgernehar i forvejen levet med både dyr og dårligadgang til nettet. Blandt andet skolen påLæsø har haft problemer med at gennemføreeksaminer over nettet, som andre skoler iDanmark gør det. Så jeg er glad for, at der nubliver rettet op på den sag, siger han.Henrik Brodersen har skaffet Læsøboerneadgang til supermoderne højhastighedsbredbånd.22


From Russia withLangballeJesper Langballe fik ytringsfrihed, stram indvandrerpolitik og danskvilje til at diskutere indvandring talt igennem på tv-kanalen RussiaToday’s program.Af René TeigeDen globalt dækkende tv-station Russia Today sørger for at præsentereverden set med russiske øjne. Stationen blev grundlagt 1.september 2005 og sender foruden på engelsk også på arabisk ogspansk. Der er tale om en statsligt finansieret kanal, som er grundlagtaf Mikhail Lesin, der har fungeret som en af Vladimir Putinsrådgivere.Kanalen er i de seneste par år på det nærmeste stormet frem idet internationale mediebillede i en tid, hvor mange vestlige TVstationerhar skåret kraftigt i sine budgetter.De seneste år har Russia Today rapporteret fra Danmark ganskemange gange. Blandt andet 23. oktober 2009 om stormoskéer iKøbenhavn, 20. november 2009 med en reportage fra Vollsmoseog sidste år, da Ruslands præsident Medvedev besøgte Danmarki april 2010.Russia Today har på det seneste sat særligt fokus på muslimskindvandring, måske fordi Ruslands muslimske befolkningsandeler vokset markant de senere år.Nu gjaldt det så et interview med Jesper Langballe. Og det handledebåde om menneskesyn, ytringsfrihed og forskellen på, at mani Danmark taler åbent om etniske problemer, mens man i eksempelvisNorge og Sverige stadig er låst af politisk korrekthed, nårdet gælder debatten om indvandring fra især muslimske lande.Russisk tv varforleden påbesøg på Christiansborgfor atinterviewe JesperLangballe.”Jeg anser ikke mig selv som aggressiv, snarere kritisk, når detgælder islam,” slog Jesper Langballe fast.Han blev blandt andet spurgt om ytringsfrihed, om stramudlændingepolitik og viljen til at fortsætte sit politiske engagement.Han understregede, at det er et problem, at man i Danmarkreagerer, når folk føler sig fornærmet i stedet for, når folker fornærmet. Men russisk tv fik også en analyse af EU’s devalueringaf dansk suverænitet og om den netop afviklede retssagmod den bramfrie politiker, som selv valgte sin afskedssalut:”Om jeg vil vedblive at sige min mening? Yes!”, understregedeJesper Langballe, så det kunne høres på hele 4. sal i Provianthuset,hvor politikeren, præsten og provokatøren har til huse …Ungdom på TingeMandag den 7. februar overtog 178 skoleelever Folketingssalen.Folketingets 7. Ungdomsparlamentsdag satte i mandags sit præg påChristiansborg. Følgelig måtte MF’erne vige deres pladser og fortrækketil Diplomatlogen og Urnelogen, mens den ’normale’ repræsentationaf journalister fra dagblade og tv-kanaler blev suppleret medet stort antal medlemmer af Danmarks lokalpresse. Det store rykindgav ’kun’ mulighed for at stille 73 pladser til rådighed for offentligheden.60 lærere, hvis elever altså for en dag fik mulighed for at sætteden politiske dagsorden, blev der også skabt plads til.Mandagens MF’ere kom fra elever i 8. og 9. klasse i Danmark,Grønland og på Færøerne.For at deltage har eleverne skulle lave deres egne lovforslag ogindsende disse via Folketingets hjemmeside. Deadline var den 10.december. Kort før årsskiftet udvalgte Folketinget så de 60 klasser,der i mandags fik opfyldt deres ønske om at deltage i ungdomsparlamentsdagen.Mandag den 7. februar overtog 178 skoleelever Folketinget.23


månedens DF’erNavn:Alder:Status:Erhverv:Henning Christensen65 årMedlem afDF siden: 1997? Hvorfor er du medlem af DFFordi vi har et ansvar for, at Danmark skalvære et godt land at leve og bo i. Der skal,som arbejderdigteren Oskar Hansen skrev,være ”Plads til alle, der vil. Danmark for folket”.Det er i dag mere vigtigt end nogensinde,at folkestyret bæres videre tæt forbundet medfolket, vores historie, kultur og frihedsidealer.Løsrevet herfra bliver demokratiet meningsløstog et let offer for demokratiets fjender.Det trues i dag bl.a. af eftergivenhed overforen islamisk kultur, der ikke respekterer voresværdier og vores folkestyre. Det trues af etEU, der fratager os vores selvstændighed somGift med Jytte. To børn.Selvstændig erhvervsdrivendenation, og som dermed underminerer voresfolkestyre og dets traditioner.Derfor er jeg medlem af DF, og derfor er dermere end nogensinde brug for DF.? Hvad er dine politiske mærkesagerJeg er jo ikke politiker, men det kan kort siges:Vi skal have et dynamisk velfærdssamfund,men ikke et forsørgersamfund. ”Gør din pligt,og kræv din ret”, giver en god sammenhæng.Vi skal have en stærk folkeskole, et godtsundhedsvæsen og en god ældreforsorg. Deter kerneområderne i vores velfærdssamfund.? Du har været med i Dansk Folkepartii meget lang tid. Hvordan hardu oplevet, at partiet har udviklet sigsiden startenDF er vokset meget positivt. Den værdikamp,som det danske folk står i, har vi gjort til konkretpolitik med håndgribelige og værdifulderesultater, ikke alene på udlændingeområdet,men på en række kerneområder, der har betydningfor vores hverdag. Det er vigtigt, atvi fastholder og udbygger vores mulighederfor indflydelse. Og det er vigtigt, at vi arbejderi vores lokalforeninger, så de er med til atsikre en fødekæde af aktive medlemmer, derkan deltage aktivt i det politiske arbejde. Deter glædeligt, at vi ser stor aktivitet i DF Ungdom,og vi ser unge aktive DF´ere i en grad,som vi aldrig har set før.? Du er formand for DF’s lokalforeningi Glostrup. Hvad indebærer detLokalt sammen med bestyrelse og medlemmerat skabe sammenhold og aktiviteter omkringDF´s politik. Sætte nogle mål lokalt ogarbejde sammen for at nå dem.? Hvilke aktiviteter laver DF GlostrupVi afholder medlemsmøder hver måned, hvormedlemmerne også kan møde vores tre-mandskommunalbestyrelsesgruppe. Her diskuterer? Hvorfor er du medlem af DFFordi DF har den bedste politik og er det mesttroværdige parti.? Hvad er dine politiske mærkesagerÆldrepolitikken. Rets- og udlændingepolitik.Navn: Vita JensenAlder: 63 årStatus: Gift med Tommy i 43 år.Har 3 børn og 7 børnebørn.Erhverv: Uddannet sygehjælper.Nu førtidspensionist.Medlem afDF siden: Januar 2000.? I december kunne du fejre tiårsjubilæum som formand for DanskFolkeparti Morsø Lokalforening.Hvad er det, der driver lysten til etsådan engagementAt det stadig er vigtigt at være med til atformidle DF’s politik ud til vælgerne. Deter en fælles interesse for min mand og jeg.Tommy har siddet i bestyrelsen alle årene, ogvi snakker meget politik på hjemmefronten.Vi har en god bestyrelse, der bakker op. Detgode samarbejde med øvrige DF’ere i voresregion (Region Nord, red.) og med tillidsfolkenepå Christiansborg. Den gode tone, der eroveralt, hvor mange DF’ere mødes, som foreksempel på årsmøderne.? Du er formand for DF’s lokalforeningi Morsø kommune. Hvad indebærer detFørst og fremmest en god medlemspleje. Atholde lokalforeningen aktiv og synlig i voresområde. At holde regelmæssige møder i bestyrelsen,vi holder mellem otte og ti møder omåret. At holde bestyrelsen opdateret med meddelelserfra DF på Christiansborg. Det mestspændende er opstilling af kandidater og alleopgaver omkring valgene.24


vi lokalpolitik og medlemsforhold. Det ervigtigt, at medlemmerne gives mulighed forat præge vores lokalpolitik. I valgkamp bakkervi aktivt op om vores kandidater, hvadenten det er til kommunalbestyrelsen eller tilFolketinget, og vi sørger for den størst muligesynlighed. Vi udsender jævnligt et nyhedsbrevtil vores medlemmer, samt holder dem orienteretvia mail. Udadtil bruger vi vores lokalehjemmeside aktivt til at orientere om voresaktiviteter.? Fortæl lidt om Glostrup Kommunefor os, der ikke ved så meget om stedetGlostrup er en kommune på Københavns Vestegn.Glostrup er en gammel arbejderkommune,hvor socialdemokraterne indtil sidstekommunalvalg har haft næsten ubrudt magti omkring 80 år. Kommunen har i dag et afNordeuropas største erhvervsområder. Kommunenhar som andre på Vestegnen store trafikaleudfordringer, men den har også mangegrønne og rekreative områder, som det gælderom at bevare. DF i Glostrup har ført en megetaktiv og konkret lokalpolitik, og vi fik vedsidste kommunalvalg flertal i kommunen sammenmed V, K, Glostruplisten og en løsgænger.I denne flertalsgruppe har vi fået mange afvores lokalpolitiske ting igennem, og vores tredygtige medlemmer af kommunalbestyrelsenarbejder aktivt og fremadrettet for, at Glostrupskal blive en endnu bedre kommune at bo ogleve i.? Du er også bestyrer af DF-Butikken.Er der gang i butikkenJa, der er gang i butikken. Det er en kæmpe ogspændende udfordring der udover DF-Butikkenpå nettet også indbefatter distribution ogforsendelser af DF’s brochurer, materialer ogkampagneprodukter til lokalforeningerne. Såudover at sammensætte og udvikle et spændendeog nyttigt produktsortiment i butikken,skal tingene foregå effektivt og hurtigt, også ivalgkampsituationer, hvor presset er stort. DFskal være de bedste - også her. Det er JytteChristensen, som jeg er gift med, der står somden drivende kraft i butikkens dagligdag.? Hvad laver du ellers af partiarbejdeForskelligt slags organisatorisk arbejde i KøbenhavnsOmegns Storkreds. Spændende politiskefællesarrangementer, julestue og koordinerendearbejde mellem lokalforeningerne.Den slags organisatorisk arbejde er spændendeog udfordrende, og det kan for mig bedreindpasses i en travl hverdag som selvstændigend de mange møder, man som aktiv politikerskal deltage i.? Hvilke interesser har du udoverpolitikMin familie og vores børn. Men det er ikke eninteresse. Det er udgangspunktet. Ellers samfunds-og værdidebat, kulturhistorie, havearbejde,en god cykeltur og meget andet.? Hvad ser du helst på tv. Og hvorforNyhederne, fordi de trækker tråde langtbagud, fordi de er oplysende om den tid, vilever i, og fordi vi ikke kender fortsættelsen.Og fordi man som politisk engageret ved, atvi er med til at skabe noget af denne fremtid.? Jeg har talt med flere, der siger, atdu er ”en man kan regne med”. Hvorstor en kompliment er det for digDet bliver jeg da mægtig glad for at høre.Men det er faktisk det krav, jeg stiller tilandre, og som jeg mener burde være enselvfølge i de fleste menneskelige forhold.Især når vi arbejder sammen politisk, er detvigtigt, at vi kan stole på hinanden, voresforskelligheder til trods. Politik er et holdarbejde,hvor tillid er et nøgleord.? Dansk Folkeparti fik et meget flotkommunalvalg i Morsø Kommune i2009 med en fremgang på over 30 procenti forhold til sidste valg. Hvordanførte I valgkampVores store fremgang ved kommunevalget i2009 skyldtes først og fremmest, at vi fik MeinerNørgaard fra Fremskridtspartiet til at skiftetil Dansk Folkeparti, og at han blev valgttil vores spidskandidat. Han sad i kommunalbestyrelsenfor Z i perioden 2001 til 2005, ogjeg havde i flere omgange talt med ham om,at han skulle gå over til DF. Vi førte også enmeget aktiv valgkamp. Mors er lidt speciel,fordi alle landsbyers beboer/borgerforeningerholder valgmøder i forsamlingshuse eller skoler.Det trækker altid fulde huse, sådan mellem100 og 150 deltagere. Vi har den regel, atDF’s stol ikke må være tom, så vi deltog i allemøder. Bestyrelse og øvrige kandidater mødteop til møderne og delte brochurer og andetvalgmateriale ud og bakkede paneldeltagerenop. Samtidig holdt vi mange gadekampagneri Nykøbing, hvor vi alle deltog. Vi lavede en”Tour de Mors”, hvor vi kørte rundt til allelandsbyer med en kampagne-campingvognog holdt ved de små købmænd og Brugser inogle timer. Vi fik trykt 11.000 flotte fællesbrochurermed alle seks kandidater, som blevhusstandsomdelt. Vi satte plakater op overaltpå øen. Vi havde fem store fællesannoncer iaviserne, og hver kandidat havde mange småpersonlige annoncer. Vi fik præsentationer iRadio Limfjord, i TV-MidtVest og i MorsøFolkeblad. Det gav stemmer nok til to pladseri kommunalbestyrelsen, hvor vi har pladsi Økonomiudvalget, i Teknik- og Miljøudvalget,samt Børne- og Kulturudvalget.? Jeg kan se, at din lokalforening gårmeget op at fejre Grundlovsdag. Hvadbetyder Grundlovsdag for digGrundloven er for mig selve grundlaget forvores demokrati. Den må fejres for den frihed,som den giver os danskere. Og vi skal kæmpefor at bevare den intakt, både mod udefrakommende elementer, som EU og muslimskpåvirkning, og mod indefra kommende angrebfra visse politiske grupper, der ønsker detfuldkomne multietniske samfund.? På lokalforeningens hjemmesidehar I lagt nogle billeder fra lokalområdet.Det ser ud til at være smukkeomgivelser, du befinder dig iJa, der er naturskønt overalt på Mors. Det erogså hovedårsagen til, at vi i 1989 rykkedeteltpælene i det midtjyske op og flyttede hertil. Der satses meget på turisme på Mors, ogder er lavet en kystrute for kano og kajaksejlere,lige som der er oprettet vandre- og cykelruterved kysten hele øen rundt, hvor der så erplaceret shelters, hvor man kan overnatte. Derer mange nye initiativer fra lokale ildsjæle ilokalområderne. Blandt andet bygges der påto nye havne, hvor mange frivillige giver enhånd med. Samtidig har vi vores vigtigsteattraktion, Jesperhus - Feriecenter og Blomsterpark,der trækker rigtig mange turister tilområdet.Fortsættes >>25


Dot Wessman og Morten Messerschmidt, der har dannet par gennem de senestepar år, har begge levet et liv med musik i centrum. Dot Wessman som teltholderog indehaver af Bakkens Hvile, og Morten Messerschmidt som inkarneret operafan,der siden barnsben har sunget og optrådt med det klassiske repertoire. Nuforener de talenterne i en julehyldest til forskelligheden i Europa. Med en rækkeudvalgte europæiske (og et par amerikanske) julesange ønskes hele Europa – påoriginalsprog som fransk, tysk, engelsk, italiensk, spansk og naturligvis dansk – englædelig jul.CD’en er således en hyldest til den forskellighed, folkelighed og nationale tradition,som findes i ethvert land. Europa skal ikke ensrettes gennem etovernationalt EU, men dyrke samarbejdet med solid rod i egnenationer og med internationalt udsyn.Julen er for de to sangere en fælles følelseaf varme, lys og kærlighed – en følelse,der går ud over religiøse tanker og førstog fremmest handler om en stærkhistorisk og kulturel tradition,som ligger både Morten & Dotmeget på sinde.En julehyldest tilforskelligheden inationernes Europa- akkompagneret afMickey Holm-Pless OrkesterFortsat? Du er en del af et forsøg med akuthjælpere.Hvad går det ud påVores område er et af de såkaldte ”yderområder”med cirka 40 kilometer til nærmestesygehus og med en responstid på mindst 15-20 minutter. Derfor blev der via vores lokalebeboerforening Assels-Sillerslev, hvor jeg ernæstformand, startet et pilotprojekt op, hvorlokale frivillige kan blive uddannet som lokaleakuthjælpere. Akuthjælperne kan værefremme på 2-4 minutter, og hurtig hjælp kanbetyde liv eller død, hvis man bliver ramt affor eksempel en blodprop. Vi har haft cirka 25udkald i de ni måneder, som projektet har kørt.Vi har tavshedspligt, men jeg kan fortælle omen opgave, da familien selv har deltaget i etindslag på DR, hvor de fortalte om deres oplevelseaf akuthjælpen. Det var en lille drengpå fire år, der en tidlig morgen kom for tætpå et stearinlys, så der gik ild i hans pyjamas.Moderen fik selv ilden slukket og ringede 112.To minutter efter var tre akuthjælpere fremmeog begyndte at yde førstehjælp. Drengen kompå Rigshospitalets brandsårsafdeling med entredjegrads forbrænding på underarmen. Lægernehar efterfølgende sagt, at drengen takketvære den hurtige indsats ikke får varige mén.Det er vores indtryk, at folk føler sig tryggeved ordningen, og jeg håber, at konceptet tagesop i mange flere udkantsområder.? Har du en profil på Facebook? Oghvis ja, hvad bruger du Facebook til?Hvis nej, hvorfor ikkeJa, jeg har en profil på Facebook, men mineoplysninger er kun tilgængelige for de venner,som jeg selv har godkendt. Jeg har hørtså meget dårligt om Facebook, så jeg brugerden med stor forsigtighed, Egentlig bruger jegden kun til at holde daglig kontakt til børn ogbørnebørn, da de alle stadig bor i Midtjylland.? Hvilke interesser har du udoverpolitikFamilien. Lokalsamfundet. Kreativt PC arbejde.?Hvad betyder mest for digHelt privat er det min familie. At de alle hardet godt, og at jeg er så privilegeret, at jeg kangøre og deltage i de ting, jeg har lyst til. Også holder jeg meget af mennesker med humor.Hvis der er plads til det, vil jeg gerne sluttemed en lille sød historie: Det var præsten, dervar på vej hjem fra kirken søndag formiddag.På turen møder han to små drenge, der sidderpå fortovet med en papkasse, hvorpå der står:”Hundehvalpe 50 øre”. Præsten taler lidt meddrengene og får at vide, at hvalpene er socialdemokrater!Præsten lover at tænke lidt over,om han vil købe en hvalp. Der går 14 dage,og præsten møder drengene igen, men nustår der: ”Hundehvalpe 50 kroner” på kassen.”Hvordan kan det dog være, at de er steget såmeget?”, spørger han drengene. ”Jow, ser du”,svarer drengene, ”de er ikke socialdemokraterlængere. De har fået øjne, så nu er de DF’ere”.Det bugner af spændende varer i DF-BUTIKKEN og alt kan bestilles hos:DF-BUTIKKEN Tlf.: 4343 1414 / hverdage kl. 08:00-16:00.E post: df-butikken@mail.dk · hjemmeside: www.df-butikken.dkBUTIKUdover DF-BUTIKKENS varer kan lokalformænd gratis rekvirerefølgende: DF-balloner med pinde, DF-brochurer, DF-Grundlovs-bøger,DF-principprogram, DtF-nøgleringe til indkøbsvognsamt DF-bolcher til brug ved markeder og torvedage.BØGER“Kristian Thulesen Dahl, - Kronprinsen”(Særtilbud kun til medlemmer)kr. 150,-Morten Uhrskov Jensen:“Et delt folk”Dansk udlændingepolitik 1983 – 2008kr. 245,-Søren Espersen:“Valdemar Rørdam”kr. 120,-Elisabet Svane:“Pia K. - Årene ved magten”(Særtilbud kun til medlemmer)kr. 150,-KAMPAGNE VARERIndkøbsnet / Mulepose kr. 10,-Mulepose med lomme kr. 20,-Sports/rejsetaske kr. 118,-Rygtaske, stor kr. 98,-Nøglebånd kr. 12,-Habitnål kr. 10,-Slipsenål kr. 30,-Musemåtte kr. 25,-Krus kr. 50,-Kuglepen kr. 2,5-Pastilæske kr. 5,-Lighter kr. 5,-DF Servietter & DFkageflag sæt á 100kr. 50,-T-shirt, hvid med stortDF logo Str. S – XXLkr. 65,-Kasketregulerbar str. kr. 25,-MUSIK / SANGDF Sangbog:kr. 25,-CD Morten og Dot:“Jul i Europa”kr. 50,-Klangbund i nationernes EuropaRigtig glædelig jul tilnationernes Europa!Jul iEuropamedMorten& DotHabitnålNyhedMargueritte,kr. 25,-DF servietter og kageflag Ballon Lighter med logo IndkøbsnetKrus26


demonstrationForbyd Hizb ut-TahrirDemonstranter fra hele det politiske spektrumdemonstrerede foran Den Sorte Diamant 21.januar, da Hizb ut-Thahrir afholdt møde medopfordring til at dræbe danske soldater. Nu søgesforeningen forbudt – atter engang.»Jeg synes ikke, at man burde have givetdem tilladelse til at holde møde på Diamantenmed opfordring til vold mod danske soldater iAfghanistan,” sagde justitsminister Lars Barfoedom mødet, men i samme åndedrag gjordeLars Barfoed opmærksom på, at området hørerunder kulturminister Per Stig Møller. Hanudtrykte også kritik, men undlod at kræve mødetaflyst.Det var der mange, blandt de godt 300 demonstranterhin fredag aften, som havde sværtved at forstå. Ikke mindst da hele otte ministre(Gitte Lillelund Bech, Charlotte Sahl-Madsen,Lene Espersen, Bertel Haarder, SørenPind, Benedikte Kiær, Troels Lund Poulsenog Inger Støjberg) deltog i demonstrationen.Dansk Folkeparti var også repræsenteret,og DF udtalte efterfølgende, at med opbakningfra alle partier samt regeringen burde detikke være svært at samle stort flertal for en politiskbeslutning om at forbyde Hizb ut-Tahrir.Blandt demonstranterne var også DanskFolkepartis Ungdom, som mødte talstærktfrem for at støtte demonstrationen mod Hizbut-Tahrirs møde på Det Kongelige Bibliotek iKøbenhavn.” Vi vil vise vores afsky for de opfordringertil at slå danske soldater ihjel, som Hizb ut-Tahrir vil komme med på mødet. Mødet burdefor længst have været aflyst. Det er manglendedømmekraft fra Det Kongelige Biblioteksdirektørs side, når det gennemføres, sagdenæstformand for Dansk Folkepartis Ungdom,Peter Kofod Poulsen..Justitsministeren har nu bedt rigsadvokatenom - endnu engang - at undersøge, om Hizbut-Tahrir kan forbydes med henvisning til, aten forening ikke må virke ved vold eller opfordretil samme.Tei-27


anmeldelse- at være eller ikkeMed udgangspunkt i værtshusgængerne på de to beværtninger Potten og Midtskiwsi Skive skildrer den britiske sociolog Richard Jenkins den danske folkekarakter.Det er der kommet en noget politisk, ujævn, fragmentarisk, men også tiltider interessant beretning ud af.Af Kenneth Kristensen BerthHvorfor udgiver et dansk forlag – et universitetsforlagnuvel - en bog om dansk identitetpå engelsk? Det er det første spørgsmål, dermelder sig, når man har stiftet bekendtskabmed den engelske professor i sociologi, RichardJenkins’, beretning om Danmark ogdanskerne. Bogen, der oprindeligt skulle haveværet udgivet på det ansete engelske forlagRoutledge, men som uvist af hvilken årsagblev sløjfet, er nu i stedet kommet på KøbenhavnsUniversitets forlag, men altså stadig ien engelsk version.Det er paradoksalt, at de borgere i Skive, derhar været genstand for Richard Jenkins undersøgelser,nu er afskåret fra på første hånd atlæse resultatet af sociologens arbejde, hvis dealtså ikke er i stand til at konsumere 355 siderpå engelsk. En oversættelse af værket tildansk kunne i høj grad have været relevant.Der er nemlig bestemt noget at komme efteri Jenkins bog. Selvom man naturligvis kanstille et stort spørgsmålstegn ved, om præmissenfor bogen holder. Kan man ved at tegneet billede af delmængden (Skive) nå til enkonklusion om hele mængden (Danmark)?Og er Skive som en radikal højborg i Midtjyllandoverhovedet så typisk dansk som RichardJenkins gør byen til? Og hvor repræsentativeer de danskere, der holder til på værtshusenePotten og Midtskiws i Skive overhovedet, nårde nu spiller en så påfaldende stor rolle i fremstillingen?Man kan også berettiget spørge, om 12 månederog efterfølgende otte ugers samlet opholdi Danmark er tilstrækkeligt til at opnå enforståelse for landet og befolkningen, når mannu anvender en antropologisk tilgangsvinkel,hvor det er egne private observationer, derudgør grundlaget for at stille vort fædrelandsdiagnose?Jenkins er meget optaget af forskellenemellem Jylland og øerne, hvilket i sig selv eret paradoks, al den stund han mener at værei stand til at tegne et komplet billede af Danmarkud fra sine oplevelser i Skive. Han fæstnersig bl.a. ved, at jyderne synes mere begejstredefor EU end sjællænderne målt ud fraresultater ved folkeafstemningerne. Det skyldesifølge Jenkins, at ”det mørke Jylland” ivirkeligheden er mere centralt beliggende i eneuropæisk optik end Sjælland og København,der historisk set har været en udørk langt fraHamburg, som Jenkins betragter som regionalmetropol.Han funderer også over skibonitternesomtale af Sjælland som ”Djævleøen” og københavneresom nogle ”snobber”. Men i detmindste er københavnerne danskere og ikkenoget meget værre som f.eks. svenskere, derer både stramtandede, fantasiløse og lever etensrettet og humorforladt liv på den andenside af Øresund.Allerede i 1796 noterede den britiske kvindesagsforkæmperMary Wollstonecraft, atDanmark var det lykkeligste land i verden.Siden har flere undersøgelser bekræftet detforhold, men den køber Jenkins ikke. Hanantyder, at danskerne forveksler lykke medselvtilstrækkelighed, men bruger i øvrigt ikkemeget blæk på overvejelser herom.Flaget og majestæten er derimod to forhold,der optager megen plads i bogen. Begge dissesymboler er udtryk for den særlige danskeblanding af formelt og uformelt, som synesat fascinere forfatteren. På den ene side majestætensformelle optræden under et besøg iSkive og på den anden side borgernes uformelleomgang med majestæten. Skibonitterneturde ligefrem kigge majestæten i øjnene, notererJenkins sig.Dannebrog er også på den ene side omgærdetaf megen respekt, således må et flag f.eks.ikke røre jorden, når det bliver foldet sammen,og danskerne udfolder mange anstrengelserfor at overholde denne regel. På den andenside bliver papirflag, der ligger henkastet påvejen, uden videre trådt på, og det ser ikke udtil at betyde noget.Jenkins noterer sig også, at danskerne siger”tak” for alle mulige ting, tak for mad, tak forsidst, selv tak osv. Noget formelt, der også påen besynderlig måde er blevet uformelt blandtdanskerne.I det hele taget gennemgår danskerne noget,der minder om en statsopdragelse, der alleredeindledes i vuggestuen og først slutter den dag,man stiller træskoene. Staten og civilsamfundeter i Jenkins optik smeltet sammen – ellerstaten har måske ligefrem med sin omklamringaf borgerne overtaget civilsamfundet.Jenkins ser det ikke som et problem, at dedanskere, han har mødt, har svært ved at sætteord på, hvad danskhed er for dem. Det skyldes,at det at være dansk er en selvfølgelighed fordanskerne, som man først behøver at forholdesig til, når man konfronteres med ikke-danskere.Jenkins nævner bl.a. en højest uvidenskabeligeundersøgelse, som han har foretaget blandtbørn i nogle folke- og efterskoler i Skive, hvorde pågældende skulle svare på, hvad der gørdem danske. De fire oftest forekommende forholdvar mad, sport, kongefamilien og øl.Derimod var folkekirken slet ikke på listenover de 17 oftest forekommende svar, og deter forkert for netop kristendommen og folkekirkener noget af det mest karakteristiskefor danskerne, skriver Jenkins – og nævnerkonfirmationsritualet og den særlige statussom faget kristendom har i folkeskolen someksempler herpå.28


anmeldelseDansk kulturhistorie iI den helt anden boldgade findes f.eks. Dr. MikkelHindhedes anprisningsskrift om Cerena byggryn,som den gode doktor, der i øvrigt var en af landetsførste fortaler for vegetarkost, mente smagtefortrinligt.I slutningen af det 19. og begyndelsen afdet 20. århundrede var det forholdsvis almindeligtat udstille mennesker fra eksotiskelande. I 1904 havde Tivoli eksempelvisen udstilling af indfødte fra Sydøstindien– området syd for Madras. Plakaten fraudstillingen er blot et af mange kulturhistoriskeklenodier i det bindstærke værk,der rigtig kan sætte fantasien i gang.30


illederAf Kenneth Kristensen BerthHvad har Dansk Folkepartis annonce, der i2000 opfordrede danskerne til at stemme nejtil euroen, med Indbydelsesskriftet til den aarligeoffentlige Examen i Kjøbenhavns Cathedralskolei september 1811 at gøre?Begge er de havnet i Det Kongelige Biblioteksudstyrsstykke af en udgivelse ”Alle tiderstryk”.I en række mindre artikler, som sætter småtrykkenei relief, omtales blandt andre barnevognskataloger,koncertprogrammer og postordrekatalogermere indgående, men mereinteressant er det i virkeligheden selv at gå påopdagelse i de mange optryk af eksempler frasmåtrykssamlingen.Eller rettere forsider – som der jo i mangetilfælde er tale om – og det er i virkelighedenværkets eneste svaghed. Bogen kan selv sagtikke genoptrykke alle siderne i de pågældendesmåtryk, men blot være med til at give et indtrykaf materialet.9 kategorier er billederne delt op i. Noglemere spændende end andre. For enhver politiskinteresseret påkalder emnet ”Det politiskeliv” sig selvfølgelig særlig bevågenhed.Her kan man blandt andet mindes en tid,hvor Socialdemokratiet sad tungt på magtenog blandt andet kunne få en af tidens størsteinstruktører, Alice O’Fredericks, til at gå LeniRiefenstahl i bedene med den socialdemokratiskepropagandafilm ”Frihed forpligter”,der havde Lily Broberg og Poul Reichhardt ihovedrollerne. Mellemkrigstidens Konservativesforsøg på at gøre indhug i arbejderklassensstemmer er repræsenteret ved løbesedlen”Kammerater – lad det nu være slut!” – oghalvfjerdsernes frimodige og frivole debatstiler der også med Den anti-imperialistiske Aktionskomitésvenstrefløjs-angreb mod OperationDagsværk med overskriften ”Røven blivertaget på dig”. Også Fremskridtspartiets skibbrudnefrieri til VK i 1994 er repræsenteretmed omslaget til folderen ”100 gode grundetil et VKZ-flertal”.At verden uvægerligt har forandret sig og erblevet mindre, minder mange af småtrykkeneom. For eksempel en plakat om UdstillingenSyd-Indien i Tivoli, hvor der reklameres med,at der udstilles rigtige ”indfödte malabarere”(det var ikke helt usædvanligt på det tidspunktat udstille mennesker fra fremmede lande).Ligeledes bagsiden på folderen fra SkagenBadehotel, der informativt instruerer hotelletsgæster om rejsetiderne til forskellige destinationerfra Skagen hotel – lige fra de 18 timertil Christiania, som Oslo hed dengang til 87timer til Konstantinopel – Istanbuls navn. I1931 kunne samtlige flyafgange fra Københavnslufthavn såmænd samles i en lille sommerfartplan,hvis forside prydes af en distingveretgentleman med sixpence. Gennem demange plakater og brochurer får beskueren etindtryk af, hvordan begrebet rejseliv har ændretsig på de 100 år. Hvor rejsen til Paris ibegyndelsen af 20. århundrede kun var forbeholdtde mest velhavende danskere, så er deri dag tale om et forlænget weekend-stop ogsåfor mange danskere med jævne indkomster.Også sundhedsområdet er dækket godt indblandt andet med et af de ældste genoptrykteAlle tiders tryk(red. Therese HøegJacobsen m.fl.),Det KongeligeBibliotek, 2010,338 sider. Ill.349,- kr.småtryk fra samlingen – nemlig en passerseddelfra 1711 eller 1712, der gav tilladelse til atgå ind og ud af Københavns porte under densidste pestepidemi i hovedstaden. I dette afsnitkan man også se Dr. Mikkel Hindhede – enaf Danmarks første fortalere for vegetarkost– anprisning af Cerenas hvalsede byggryn ogWaldemar Petersens reklame for China Livs-Elixir.Og at Danmark vitterligt er foreningensland, får man også til fulde bekræftet medbidrag fra bl.a. Volapykforeningen, Bærmeaftagerforeningenfor Aalborg og Omegn, ForeningenProletarbørns Juleglæde, Gelændersnedkernesklub og Selskabet til bekæmpelseaf den daarlige Film (og slette litteratur),Men gå selv på opdagelse i denne guldgrubeaf spændende fund fra Det KongeligeBiblioteks gemmer og bliv klogere på danskkulturhistorie. Værket kan anbefales på detvarmeste.31


Dansk Folkeparti, Christiansborg, 1240 København KVed adresseændring,kontakt tlf.: 33 37 51 99Pia Kjærsgaard i AfghanistanDansk Folkepartis leder besøgte ultimo januar Afghanistan med Udenrigspolitisk Nævn. Og Pia Kjærsgaard understrege, atbesøget var en positiv oplevelse. Så meget desto værre var meldingerne fra Danmark, hvor Hizb ut-Tahrir fik lov at låne DetKongelige Bibliotek til at opfordre til drab på danske soldater.Af René Teige/team”Det var positivt at se det engagement, somfindes hos de danske mænd og kvinder i Afghanistan.De sætter deres liv på spil for, atafghanerne og vi andre kan leve i frihed. Og ialt for mange tilfælde har de måttet betale denhøjeste pris.””Jeg talte med flere af soldaterne. De fortalte,at deres indsats nytter. De fortalte, hvorglade de bliver, når de oplever, at afghanernesætter pris på deres indsats. Jeg så også denmindeplade over faldne danske soldater, somer sat op ved Camp Bastion i Helmand-provinsen.Det er en mindeplade, som desværreaf og til må opdateres med nye navne,” beretterPia Kjærsgaard.Men besøget hos de danske soldater blev sat iskygge af samtidige begivenheder i Danmark.Mens de danske soldater kæmpede mod terrorisme,fik Hizb ut-Tahrir nemlig tilladelse tilat holde møde i Danmark med opfordring tilmord på danske soldater på dagsordenen.Pia Kjærsgaard lægger da heller ikke skjulpå, at hun finder det skandaløst, at den ekstremistiskeorganisation fredag d. 21. januar gennemførteet møde i Det Kongelige Bibliotek,hvor foreningen slog til lyd for at slå danskesoldater i Afghanistan ihjel.”Det er fuldstændig absurd, at mens jegog en række andre politikere besøger soldaternei Afghanistan, så diskuterer vi hjemme iDanmark, om en ekstremistisk forening - derburde forbydes - skal have lov at holde mødepå Det Kongelige Bibliotek med opfordringertil at slå danske soldater ihjel.””Jeg havde forventet, at da jeg vendte tilbagefra Afghanistan, så ville den sag værebragt ud af verden. I stedet har jeg oplevet,at kulturministeren har fralagt sig ansvaret,og at det Kongelige Biblioteks direktør, ErlandKolding Nielsen, nægter at benytte sigaf den ret, han har til at aflyse mødet. Hanspåstande om, at Hizb ut-Tahrir som en lovligforening har ret til at bruge Dronningesalen,har eksperter jo allerede sagt ikke holder. DetKongelige Bibliotek er ikke tvunget til at udlejelokaler til en forening, der vil foretage signoget ulovligt nemlig at opfordre til drab pådanskere”, siger Pia Kjærsgaard.”Det var pinligt at sidde i Afghanistan ogfølge debatten i Danmark. Pinligt ud over allegrænser. Her var jeg sammen med kvinderog mænd, som er parate til at betale med detdyrebareste, de ejer, for at hjælpe deres medmennesker.Og så måtte jeg samtidig værevidne til en eftergivende holdning af værsteskuffe i Danmark.”Pia Kjærsgaard understreger, at historienom Hizb-ut-Tahrir i Danmark er historienom fejhed og ubeslutsomhed. I flereeuropæiske lande har organisationenværet forbudt i flere år, fordi den åbenlystopfordrer til drab. Vi burde skamme os godtog grundigt. Mens danske soldater sætter deresliv på spil i Afghanistan, tillader ErlandKolding Nielsen Hizb-ut-Tahrir at bruge hansinstitution, og regeringen forholder sig alt forpassivt.”Det er mangel på respekt for vore værdier.Det er mangel på respekt for demokratiet. Ogallerværst: Det er mangel på respekt for dedanske soldater i Afghanistan. Se nu at vågneop! Læs Hizb-ut-Tahrirs løbesedler og sepå deres hjemmeside. Det råber på et forbudher og nu,” siger PiaKjærsgaard.

More magazines by this user
Similar magazines