13.07.2015 Views

Betingelser for Danske Netbank Erhverv Master - Danske Bank

Betingelser for Danske Netbank Erhverv Master - Danske Bank

Betingelser for Danske Netbank Erhverv Master - Danske Bank

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - KøbenhavnB E T I N G E L S E R F O R E L E K T R O N I S K T I L S L U T N I N G S A F T A L ET I L D A N S K E N E T B A N K – F O R B R U G E R EGælder fra den 12. november 2012.BDanske E T Netbank I N G E– forbrugere L S E R er FDanske O R EBanksL E K T R O N I S K E T I L S L U T N I N G S A F T A L ETinternetbank I L D Afor Nprivatkunder.S K E N E T B A N K - F O1.1 RAdgang B R Util Gkonti E Rog E depoter1 Dine muligheder med Danske NetbankAfhængig af hvilke funktioner du har adgang til iDanske Netbank, har du blandt andet mulighedfor atse, om din løn er gået indbetale regningeroverføre penge til egne eller andres konti iDanske Bank og andre pengeinstitutter iDanmark og i de fleste lande i udlandetbetale elektroniske indbetalingskortse aktie- og obligationskurserhandle værdipapirermodtage elektroniske dokumenter, bl.a.kontoudskrifter, årsoversigter, fondsnotaerog oversigter fra Betalingsservice (BS)læse om vores produkter og services.Følge dit forbrug på flere af dine betalingskontiDu kan også søge om visse typer af lån og underskriveaftaler elektronisk.Danske Netbank har åbent døgnet rundt alleårets dage.Danske Netbank giver dig adgang til at se ogdisponere på alle dine nuværende og fremtidigekonti og depoter samt konti og depoter, som duallerede har eller senere får fuldmagt til.Skal du kunne disponere på andre personerskonti i Danske Bank, skal du have en dispositionsfuldmagttil den enkelte konto. Skal du kunnedisponere over andre personers depoter iDanske Bank, skal du have en handelsfuldmagttil det enkelte depot.Dispositioner på konti og depoter er bestemt afde regler, der gælder for den enkelte konto ogdet enkelte depot.Når du skal overføre penge til en konto i Danmark,bliver du bedt om at indtaste beløbsmodtagerensregistreringsnummer og kontonummerog eventuel dato for overførslen – se iøvrigt hjælpefunktionerne på de enkelteskærmbilleder i netbanken.Hvis du skal foretage en betaling til udlandet,skal du bl.a. oplyse beløbsmodtagerens kontonummer/IBAN,SWIFT-adresse og en eventueldato for betalingen. Du kan læse mere i ”Priserog vilkår for udenlandske overførsler til og fraDanmark samt overførsler i anden valuta endDKK i Danmark – forbrugere” og i hjælpefunktionernepå de enkelte skærmbilleder i netbanken.Du skal bruge netbankens forskellige funktionertil at betale indbetalingskort, overføre penge oggive ordrer om værdipapirhandel. Ordren gennemføresikke, hvis du bruger funktionen "Post".Når du har indtastet en ordre i Danske Netbank,godkender du betalingen/ordren med din adgangskode- se dog næste afsnit vedrørende udenlandsbetalinger.Tidspunktet for, hvornår du har godkendtbetalingen, er afsendelsestidspunktet forordren. Umiddelbart herefter får du en bekræftelsepå, at vi har modtaget ordren, og at den gennemførespå den valgte dato, jf. dog afsnit 1.2 omtidsfrister.Side 1 af 10Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 33 44 00 00, Fax 70 12 10 80


Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - KøbenhavnHvis du har oprettet en udlandsbetaling, kan dukomme ud for, at du sammen med bekræftelsenom, at vi har modtaget ordren, får en meddelelseom, at vi sender en sms med en kode til dig på detmobilnummer, du har registreret i netbank. I smsenvil du få oplyst, hvilket beløb du er ved at overføre,og du vil få oplyst en kode, du skal indtaste inetbanken. Hvis koden ikke bliver indtastet, kanbanken vælge ikke at gennemføre ordren.Vi har ikke pligt til at gennemføre ordrer, der ikkeer dækning for, eller som ikke kan gennemføres,fordi informationerne er mangelfulde. Vi har hellerikke pligt til at gennemføre ordrer, hvis dueller en eventuel fuldmagtsgiver dør, erklæreskonkurs, kommer under rekonstruktionsbehandlingeller anden insolvent bobehandling, indlederforhandling om gældssanering eller akkord, herunderbeder os eller anden kreditor om frivilligakkord.1.2 Tidsfrister, bogføringsdato og rentedatoDer er forskellige tidsfrister for, hvornår vi skalhave modtaget dine ordrer for at kunne gennemføredem til tiden. Du kan læse om tidsfrister,bogføringsdato og rentedato i netbankenunder menupunktet Om Danske Netbank.1.3 Køb og salg af værdipapirerFor værdipapirhandel med Danske Bank gælder"Betingelser for handel med værdipapirer".I Danske Netbank kan ordrer om køb og salg afværdipapirer udføres som en strakshandel,som en gennemsnitskursordre eller som enmarkedsordre med eller uden limit.Ved strakshandel og gennemsnitskursordreindgås handlerne med Danske Bank som sælgereller køber. Ved markedsordre med elleruden limit handler vi i vores eget navn, men fordin regning (kommission). Vi kan dog indtrædesom part i en handel. Ifølge kommissionslovener der i så fald tale om selvindtræde.Du kan afgive ordrer mellem kl. 6.00 og 24.00.Vi anser en strakshandel for indgået, når duhar accepteret kursen og sendt ordren omværdipapirhandel til os via Danske Netbank.I netbanken kan du normalt strakshandle udvalgteaktier og obligationer mandag til fredag ifølgende tidsrum:Danmark 9.00 – 22.00USA 15.30 – 22.00Sverige 9.30 – 17.30Norge 10.00 – 16.00Finland 9.30 – 16.30Schweiz 9.00 – 17.00Holland 9.00 – 16.30Øvrige europæiske markeder 9.00 – 17.30Vi forsøger at gennemføre markedsordrer medeller uden limit mellem kl. 9.00 og 22.00 afhængigaf de enkelte markeders åbningstider.Når handlen er gennemført, får du en afregningsnota.1.3.1 Execution onlyI Danske Netbank tilbyder vi ikke rådgivning, menalene ekspedition. For værdipapirer som f.eks.aktier, obligationer, investeringsforeningsbeviser/UCITSfunde gennemføres handlerne som"execution only" (udelukkende ordreudførelse).Side 2 af 10Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 33 44 00 00, Fax 70 12 10 80


Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - KøbenhavnDet betyder, at vi ikke kontrollerer, om du harkendskab til og erfaring med den konkrete type afværdipapir – og dermed ikke vurderer, om værdipapireter en hensigtsmæssig investering for dig.Du er derfor ikke beskyttet af de generelle reglerom investorbeskyttelse i ”Bekendtgørelseom investorbeskyttelse ved værdipapirhandel”.1.3.2 Informationer i netbankenDanske Netbank indeholder en række analyser,beregninger, vurderinger og skøn udarbejdet afDanske Bank. Vi har i den forbindelse søgt at sikreos, at indholdet på siderne er korrekt og retvisende.Vi påtager os imidlertid ikke noget ansvarfor sidernes nøjagtighed og fuldkommenhed.Netbanken indeholder også informationer fravores samarbejdspartnere. Vi har udvalgtsamarbejdspartnerne med omhu, men påtageros ikke noget ansvar for de informationer, vivideregiver.Vi påtager os ikke noget ansvar for tab, derfølger af dispositioner foretaget på baggrund afde informationer, der er tilgængelige i netbanken.Det skyldes, at disse informationer aleneer udarbejdet til orientering, og derfor ikke skalopfattes som hverken tilbud eller opfordring tilat købe eller sælge værdipapirer, valuta ellerindgå kontrakter om finansielle instrumenter.Netbankens informationer, analyser, beregninger,vurderinger og skøn træder ikke i stedetfor dit eget skøn over, hvordan du vil disponere.1.4 BeløbsgrænserDer er fastsat en grænse for, hvor stort etsamlet beløb, du kan gennemføre betalinger ogoverførsler for pr. døgn. For værdipapirhandel,er der en grænse for, hvor stort et beløb derhøjst kan handles for pr. transaktion. De aktuellegrænser står i netbanken under menupunktetOm Danske Netbank, og du kan altid kontakteos og få dem oplyst.1.5 ForbrugsoverblikI Danske Netbank kan du se dine kontooplysninger,herunder hvor du har brugt betalingskort,hvad du har betalt via Betalingsservice, og hvemdu har overført penge til via netbanken eller mobilbanken.Vi behandler informationer om dinebetalinger og overførsler for at kunne gennemføredem og for at kunne rette eventuelle fejl.Hvis du har adgang til "Forbrugsoverblik", kan dufå et overblik over dine samlede udgifter i forskelligekategorier. Vi inddeler betalinger og overførsleri generelle kategorier, eksempelvis dagligvarereller bolig. Du kan selv kategorisere dine betalingerog overførsler.For at give dig forbrugsoverblikket bruger vi informationerom, hvem der modtager betalingerog overførsler fra dine betalingskonti, herunderbetalinger tilmeldt Betalingsservice. Oplysningerom, hvor du har brugt dine betalingskort frabanken, indgår også i forbrugsoverblikket. Det erkun dig, der har adgang til dit forbrugsoverblik.Det er ikke alle betalinger og overførsler, derindgår i forbrugsoverblikket, og det er heller ikkealle typer betalingskonti, der indgår i overblikket.Side 3 af 10Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 33 44 00 00, Fax 70 12 10 80


Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København2 Din pligt til at beskytte dine sikkerhedsløsninger2.1 Opbevaring af bruger-id, adgangskode ognøglekort/nøgleviser(NemID)Reglerne om NemID, herunder reglerne foropbevaring af bruger-id, adgangskode og nøglekort/nøgleviser,står i ”Regler for NemID tilnetbank og offentlig digital signatur”, som dukan se på www.nemid.nu.Generelt gælder dog, at dit bruger-id, din adgangskodeog dine nøgler kun må bruges af dig.Du må ikke oplyse din adgangskode og/ellerdine nøgler til andre, herunder medlemmer idin husstand, ligesom du heller ikke må skriveadgangskoden ned og opbevare den sammenmed dit nøglekort/nøgleviser eller skrive adgangskodenpå nøglekortet/nøgleviseren.Af sikkerhedsmæssige årsager bør du vælgeen adgangskode, som du kan huske, og lærekoden udenad. Hvis du får mistanke om, atandre har fået kendskab til dit NemID, skal dustraks kontakte os eller DanID, se pkt. 15 omspærring.2.2 Opbevaring af sms-kode, mobiltelefon ogkortnummer (backup-løsning)Din backup-løsning er personlig og må kun brugesaf dig. Du må ikke fortælle din sms-kode til andre,og du må ikke overlade den telefon, du modtagersms-koder på, sammen med dit kortnummer tilandre, herunder medlemmer i din husstand.2.3 FuldmagtØnsker du, at en anden person skal have fuldmagttil at forespørge på og/eller disponere overdine konti og/eller depoter, skal du give en fuldmagttil den pågældende. Herefter skal han ellerhun disponere via sin egen Danske Netbank.Ønsker du ikke længere, at fuldmagten skal gælde,skal du skriftligt kalde fuldmagten tilbage.3 Adgang til flere Danske Netbank-aftalerHvis du er bruger på flere aftaler om DanskeNetbank (f.eks. Danske Netbank Forening ellerDanske Netbank Erhverv), kan du logge på ogdisponere på dem alle med dit personlige Nem-ID eller backup-løsningen.Hver gang du logger på Danske Netbank, skaldu vælge, hvilken aftale du vil have adgang til.Du har også mulighed for at vælge at kommedirekte til en af dine aftaler, når du logger på.Når du er inde på en aftale, kan du skifte til enanden uden at skulle logge på forfra.Når du bruger dit NemID eller backup-løsningentil at disponere på de andre netbankaftaler,som du har adgang til, sker det efterreglerne for disse aftaler, herunder reglernefor ansvar ved tredjemandsmisbrug. Ansvarsreglernekan således være forskellige, alt efterhvilken netbankaftale du disponerer på.4 Kontrol af posteringer og bevægelserNår en transaktion, f.eks. en betaling, er gennemført,kan du se den i posteringsoversigten inetbanken. Oversigten viser alle transaktionerop til 13 måneder tilbage. Hver måned kan duse, hvor meget du har betalt i gebyrer den se-Side 4 af 10Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 33 44 00 00, Fax 70 12 10 80


Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - Københavnneste måned. Derudover modtager du regelmæssigtkonto- og depotudskrifter ifølge bestemmelsernefor de enkelte konti og depoter idin elektroniske postmappe i netbanken, jf. pkt.13, eller i din e-Boks.Når du kontrollerer dine posteringer, skal duvære opmærksom på, at der kan være bevægelser,som ikke er endeligt registreret på kontoeneller depotet.Du har pligt til løbende at kontrollere posteringerne/bevægelsernepå dine konti og depoter.Og hvis du opdager transaktioner, som du ikkemener at have foretaget, skal du snarest muligtkontakte os – vær dog opmærksom på tidsfristen,som du kan se i pkt. 6.5 Tilbagekaldelse af betalinger/ordrer, somdu har godkendtDu kan tilbagekalde ordrer om kontooverførslerog betaling af indbetalingskort, som du har afgivetvia Danske Netbank, til og med sidste bankdagfør den bankdag, ordren er ønsket udført.Du kan tilbagekalde betalinger via BS til og medden 7. i betalingsmåneden. Hvis denne dag ikke eren bankdag, er fristen den foregående bankdag.Du kan se, hvordan du tilbagekalder en betalinginden for tidsfristen under Spørgsmål og svar inetbanken.Ordrer om gennemsnitskurshandler (ikkestrakshandler) kan tilbagekaldes samme bankdag,som de er givet, mens ordrer om fremtidigeværdipapirhandler kan tilbagekaldes indtilbankdagen før handelsdagen. Du kan se, hvordandu tilbagekalder en værdipapirhandel indenfor tidsfristerne under hjælpefunktionerne inetbanken.Vil du tilbagekalde andre typer ordrer, skal dukontakte os.6 Uautoriserede betalinger/ordrerHvis du mener, at der er gennemført en ellerflere betalinger/ordrer, som du ikke har godkendt,skal du kontakte os snarest muligt efter,at du er blevet opmærksom på den uautoriseredetransaktion.Når vi vurderer, om du har kontaktet os rettidigt,lægger vi vægt på din pligt til at kontrollereposteringer/bevægelser på din konto og ditdepot, jf. pkt. 4. Under alle omstændighederskal du kontakte os senest 13 måneder efter,beløbet er hævet på din konto.6.1 Behandling af indsigelser omuautoriserede betalingerNår du har kontaktet os, undersøger vi dinindsigelse. Og mens indsigelsen bliver undersøgtnærmere, bliver beløbet normalt sat indpå din konto. Hvis indsigelsen efterfølgendeviser sig at være uberettiget, hæver vi igenbeløbet på din konto. Viser undersøgelsen, atder er tale om andres uberettigede brug afDanske Netbank, hæfter du efter reglerne i pkt.7 Dit ansvar ved misbrug af Danske Netbank.Hvis din indsigelse viser sig at være uberettiget,kan vi kræve renter for det tidsrum, hvorbeløbet blev sat ind på din konto, og indtil belø-Side 5 af 10Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 33 44 00 00, Fax 70 12 10 80


Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - Københavnbet hæves igen, og eventuelle gebyrer for atfinde notakopi frem, jf. prislisten.7 Dit ansvar ved misbrug af Danske Netbank7.1 Misbrug med NemIDDu skal dække tab op til 1.100 kr. (selvrisiko),hvis dit NemID er blevet misbrugt af en anden.Du skal dække tab op til 8.000 kr. (inkl. selvrisiko),hvis vi kan bevise, at dit NemID har væretbrugt, og du ikke har spærret for adgangen tilaftalen hurtigst muligt, efter du har opdaget, atdine nøgler er bortkommet, eller at en andenhar fået kendskab til din adgangskode og/elleren eller flere af dine nøgler. Det samme gælder,hvis du har oplyst din adgangskode og/eller eneller flere af dine nøgler til misbrugeren, menat betingelserne for at dække det fulde tab ikkeer opfyldt, eller du ved groft uforsvarlig adfærdhar muliggjort misbruget.Du skal dække det fulde tab, hvis dit NemID harværet brugt, og vi kan bevise, at du har oplystdin adgangskode og/eller en eller flere af dinenøgler til misbrugeren, og du indså eller burdehave indset, at der var risiko for misbrug.Du skal desuden dække det fulde tab, hvis duhar handlet svigagtigt eller med forsæt harundladt at opfylde dine forpligtelser til at beskyttedit NemID, jf. pkt. 2.1, eller spærre foradgangen til aftalen, jf. pkt. 15.Du er ikke ansvarlig for tab, der opstår efter, vihar fået besked om, at adgangen til aftalen skalspærres.Du kan læse mere om ansvarsreglerne i §§ 62,63 og 64 i Lov om betalingstjenester påwww.danskebank.dk/lovuddrag.Hvis dit NemID bruges i andre Danske Netbankaftaler,som du har brugeradgang til, er det ansvarsreglernei disse aftaler, der gælder, jf. pkt. 3.7.2 Misbrug med backup-løsningenDu skal dække tab op til 1.100 kr. (selvrisiko),hvis din backup-løsning er blevet misbrugt afen anden.Du skal dække tab op til 8.000 kr. (inkl. selvrisiko),hvis vi kan bevise, at din backup-løsninghar været brugt, og du ikke har spærret foradgangen til aftalen hurtigst muligt, efter duhar opdaget, at en anden har fået kendskab tildin sms-kode og/eller uberettiget kendskab tildit kortnummer. Det samme gælder, hvis duhar oplyst din sms-kode og/eller dit kortnummertil misbrugeren, men at betingelserne forat dække det fulde tab ikke er opfyldt, eller duved groft uforsvarlig adfærd har muliggjortmisbruget.Du skal dække det fulde tab, hvis din backupløsninghar været brugt, og vi kan bevise, at duhar oplyst din sms-kode og/eller dit kortnummertil misbrugeren, og du indså eller burdehave indset, at der var risiko for misbrug.Du skal desuden dække det fulde tab, hvis duhar handlet svigagtigt eller med forsæt harundladt at opfylde dine forpligtelser til at beskyttedin backup-løsning, jf. pkt. 2.2, ellerspærre for adgangen til aftalen, jf. pkt. 9.3 i”Betingelser for aftale om elektronisk underskrift– forbrugere”.Side 6 af 10Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 33 44 00 00, Fax 70 12 10 80


Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - KøbenhavnDu er ikke ansvarlig for tab, der opstår efter, vihar fået besked om, at adgangen til aftalen skalspærres.Du kan læse mere om ansvarsreglerne i §§ 62,63 og 64 i Lov om betalingstjenester påwww.danskebank.dk/lovuddrag.Hvis din backup-løsning bruges i andre DanskeNetbank-aftaler, som du har brugeradgang til,er det ansvarsreglerne i disse aftaler, der gælder,jf. pkt. 3.8 Din brug af oplysninger i Danske NetbankDe serviceydelser, du modtager via DanskeNetbank, herunder kursoplysninger, er kun tildit eget brug, og det er ikke tilladt at give demvidere til andre mod eller uden betaling, medmindrevi skriftligt har givet tilladelse til det.9 Ændring af betingelserne og mulighederne iDanske NetbankVi kan ændre betingelserne og mulighederne iDanske Netbank uden varsel, hvis ændringerneer til fordel for dig, og med to måneders varsel,hvis ændringerne er til ugunst for dig.Du vil få besked om ændringer pr. brev ellerved elektronisk meddelelse – f.eks. pr. e-maileller som elektronisk besked i Danske Netbank.Ændrer vi betingelserne, skal du – senest indenændringerne træder i kraft – give os besked,hvis du ikke vil være bundet af de nye betingelser.Hører vi ikke fra dig, betragter vi det somdin accept af ændringerne.Hvis du giver os besked om, at du ikke vil værebundet af de nye betingelser, anser vi aftalenfor at være ophørt på det tidspunkt, de nyebetingelser træder i kraft.De elektroniske ydelser bliver løbende udvikletog tilpasset, ligesom nye ydelser kan blive tilbudt.I visse tilfælde kræver nye elektroniskeydelser en ny tilslutning – i så fald får du besked.10 Opsigelse og ophævelseDu kan til enhver tid opsige denne aftale skriftligtuden varsel.Vi kan opsige aftalen med to måneders skriftligvarsel. Hvis du misligholder aftalen, kan vi ophæveaftalen uden varsel.Ordrer og aftaler, der er indgået inden tidspunktetfor opsigelsen, bliver gennemført, jf.dog pkt. 1.1.11 Omkostninger ved tilslutning og brug afDanske NetbankDu kan se en aktuel prisoversigt under menupunktetOm Danske Netbank. Gebyrer, derbetales for at udføre en transaktion, hæves påsamme konto, som transaktionen hæves på.Vi kan tage betaling for at hjælpe dig med atforsøge at tilbageføre beløb, som du ved en fejlhar overført til en forkert konto, fordi du haroplyst en forkert identifikationskode.Side 7 af 10Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 33 44 00 00, Fax 70 12 10 80


Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - KøbenhavnHvis du i en periode ikke har adgang til DanskeNetbank, skal du straks give os besked, om duønsker at modtage dine dokumenter som almindeligpost på papir.13.3.2 Danske Banks ansvarVores ansvar er reguleret af bestemmelserneom ansvar i "Betingelser for aftale om brug afelektronisk underskrift – forbrugere". Vi forbeholderos ret til at sende elektroniske dokumentersom almindelig post på papir.13.4 AfmeldingDu kan til enhver tid vælge ikke længere atmodtage dokumenter fra os elektronisk. Detgør du i netbanken eller ved at kontakte os. Derkan gå op til 12 dage, fra du har afmeldt atmodtage dokumenter elektronisk, til ændringentræder i kraft.13.5 OphørHvis din aftale om netbank ophører – uanset afhvilken årsag – ophører din mulighed for atmodtage elektroniske dokumenter i din elektroniskepostmappe også. Se i øvrigt pkt. 13.2om Opbevaring m.v.13.6 Elektronisk betalingsinformation (Betalingsservice)Hvis du nu eller senere vælger at betale regningervia Betalingsservice, omfatter den automatisketilmelding til at modtage dokumenter(post) fra banken i din elektroniske postmappeogså din betalingsinformation. Du vil derfor fådine BS-oversigter elektronisk.Herefter gælder "Vilkår for tilslutning til modtagelseaf elektronisk betalingsinformation" ogsåfor din tilmelding til Betalingsservice.14 Tekniske kravFor at bruge de elektroniske ydelser skal duhave adgang til internettet og installeret enwebbrowser og Java. Du kan læse mere om despecifikke krav til din computer påwww.danskebank.dk/danskenetbank.15 Spærring og advarsel ved misbrug og uregelmæssighederDu kan spærre adgangen til din aftale om DanskeNetbank ved at ringe til Kortstop på 70 2070 20 og spærre din aftale om elektroniskunderskrift – se pkt. 9.2 i ”Betingelser for aftaleom elektronisk underskift – forbrugere”. Der eråbent døgnet rundt. Herefter sender vi en bekræftelsepå spærringen, hvor vi oplyser dettidspunkt, hvor vi modtog meddelelsen omspærringen.Du kan også spærre for adgangen til din aftaleom Danske Netbank ved at ved at spærre ditnøglekort/nøgleviser og/eller din adgangskodeeller dit NemID – og bede os om at lukke foradgang via backup-løsningen.Du har pligt til straks at kontakte os, hvis duopdager eller får mistanke om uregelmæssighedereller misbrug af din aftale om DanskeNetbank.Vi forbeholder os også ret til uden varsel atspærre for adgangen til din aftale om DanskeSide 9 af 10Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 33 44 00 00, Fax 70 12 10 80


Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - KøbenhavnNetbank, hvis vi opdager eller får mistanke omuregelmæssigheder eller misbrug af aftalen.Du kan også kontakte Kundesupport via netbankeneller www.danskebank.dk.For at ophæve spærringen skal du kontakteKundesupport – se nedenfor.16 Nyt eksemplar af betingelserneHvis du mister disse betingelser eller af andengrund har behov for et nyt eksemplar, kan dufinde dem på www.danskebank.dk/vilkaar – duer også velkommen til at kontakte din afdeling.17 Kundesupport – telefon 70 10 55 01Kundesupport besvarer spørgsmål om installationog betjening af Danske Netbank.Kundesupport har åbentmandag-torsdag kl. 8.00 – 23.00fredag kl. 8.00 – 20.00lørdag kl. 9.00 – 19.00søndag kl. 9.00 – 23.00Opkald koster normal telefontakst.Side 10 af 10Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 33 44 00 00, Fax 70 12 10 80

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!