Stribefundament under ydermur

frinet.dk
  • No tags were found...

Stribefundament under ydermur

OPGAVEEKSEMPELStribefundament under ydermurIndledning:Du er blevet bedt af en arkitekt om rådgivning i forbindelse med opførelsen af en by administrationsbygning tilH+Tingbjerg A/S. Arkitekten vil gerne have din hjælp til at bestemme omkostningerne ved etablering af fundamentet.Bygherren har ønsket et murstens byggeri med en etage og et fladt tag. Byggeriet opføres i et nyligt indvundethavneområde, hvor der ikke tidligere af ligget andre bygninger.Du kan med fordel benytte et regneark til at opstille beregninger, men opgaven kan løses med lommeregner.HusmurGeoteknik:Fra havneprojektet ved vi, at entreprenør har fyldt området med uspecificeret sandfyld og det er komprimeret således, atder ikke forventes sætninger på stedet:Sand φ = 35 o γ/γ' = 18/10 kN/m 3φ er sandet friktionsvinkel og et udtryk for styrken.γ/γ' er rumvægten for sand hhv. over og under vand. I denne opgave benyttes udelukkende γ = γ' = 18/10kN/m 3Opgave 1 – Last på fundamentetBenyt det vedlagte principsnit i ydermuren og opstalten med hovedmål på facaden til at bestemme den gennemsnitligelast på fundamentet i terræn niveau.– Du kan finde vægten af de forskellige byggematerialer i Teknisk Ståbi, som står på kontoret– Vinduer og døråbninger kan antages at være vægtløse– Taget belaster ikke denne ydervægOpgave 2 – Bredde og dybde af stribefundamentDybden og bredden af stribefundamentet skal nu bestemmes. Til det formål benyttes den nedenstående formler:


hvorR' er fundamentets totale bæreevne, regnet i Newton [N]A' er fundamentets arealγ' er den effektive rumvægt af sandet, 18 kN/m 3 for sand over grundvandsspejlφ er friktionsvinklen for sandb' er fundamentets breddel' er fundamentets længdeq' er vægten af jorden fra terræn ned til underkant af fundament. Hvis fundament fx er en meter dybt bliver q' =γ'*1 m = 1*18kN/m 3 = 18 kN/m 2N er en bæreevnefaktor som afhænger af jordens type. Hvis du har problemer med formlen kan du også findeden som tabelopslag på side 225 i ”Lærebog i Geoteknik” som i muligvis har på kontoret.s Formfaktor som afhænger af fundamentets formi HældningsfaktorH er den horisontale eller vandrette last på fundamentet fx fra vind. Lig nul i denne opgaveV er den totale oven på fundamentet som du fandt i opgave 1Newton er et udtryk for fx den kraft en masse trykker med.Cos, sin og e kan du finde på din lommeregner eller som en funktion i et regneark.Formlen er en simplificeret udgave af den lovpligtige, som benyttes ved direkte fundering. Ved at benyttet den skal dubestemme den bedste kombination af fundaments dybde og bredde. Fremgangsmåden er som følger:1) Gæt på en dybde og en fundaments bredde2) Beregn N, s, i3) Beregn R', hvis R' > V har du fundet en fundament som kan holde4) Gentag punkt 1-3 indtil du har fundet en design hvor R' er ca. 10% større end V.Som minimum skal fundamentet 1 m ned i jorden for at byggeriet er frostsikkert, herefter er det op til dig.Husk at fundamentet har en egenvægt, som også skal medregnes. Du kan forudsætte at fundamentet har sammerumvægt som armeret beton.Opgave 3 – Bygherre ændringerBygherren ønsker nu at ændre på projektet således, at byggeriet bliver to etager i stedet for en og i stedet for murstenskal byggeriet fremstå med en bræddebeklædning på 1. salen. Princip snit for ydermur med bræddebeklædning er vistherunder:


Førstesalen er 2,5 m høj og der er det samme antal vinduer som i stueetagen. Hvad bliver den bedste kombination afbredde og dybde med de nye krav til byggeriet?Extraopgaver– Opbyg et regneark som kan benyttes til at regne på stribefundamenter af den type som der er benyttet her– Diskuter med en kollega på din praktiksted hvilke andre muligheder der er for fundering. Hvis bygningen fxskulle bygges i et område med dårlige jordforhold.

More magazines by this user