April 2007 - tjekkiet@adoption.dk

adoption.dk

April 2007 - tjekkiet@adoption.dk

Nu hvor vi efterhånden er kommet godt ind i 2007, ogforåret har meldt sin ankomst. Er det ved at være tid til, atbestyrelsen beretter lidt, om hvad der har rørt sig iTjekkietGruppen i det sidste år, og hvad der ellers venteraf planlagte arrangementer i 2007 mv. hjælpen. Træffet bød ud over den obligatoriskegeneralforsamling (læs herom senere) på forskelligeaktiviteter for børnene, og der blev selvfølgelig ogsåspillet fodbold til stor fornøjelse for specielt drengene ogderes fædre. Om aftenen blev der for børnenesvedkommende enten bagt snobrød over bålet og/ellerdanset til MGP på storskærm (i lettere forringetbilledkvalitet). Imens fik forældrene snakket og hyggetover lidt lækkert mad og et glas vin/øl. For nogle blev detsent før det blev sengetid eller tid til at køre hjem…..medtrætte børn fyldt op med oplevelser.På vores hjemmeside findes der en masse skønne billederfra træffet – kig forbi:http://tjekkiet.adoption.dk Træffet 2006 løb af stablen på en dejlig sensommer dag iseptember i en spejderhytte ved Ollerup på Fyn meddeltagelse af ikke mindre end 61 børn og voksne – aldrighar vi været så mange!! I bestyrelsen vil vi gerne takke fordet flotte fremmøde – det giver ny energi, nårmedlemmerne tager godt imod foreningensarrangementer.Træffet startede med indtagelse af demedbragte ”rugbrødsklemmer”, hvorefter der til storglæde for børnene var gensyn med tryllekunstnerenChriva. Han formåede i bogstaveligste forstand attryllebinde hans unge publikum under hele forestillingenmed det magiske show, der ofte krævede lidt hjælp frapublikum. De ville hellere end gerne hjælpe til - ikkemindst når man kunne få en ballonfigur som tak forI bestyrelsen synes vi, at tiden er kommet til at evaluererpå vores årlige træf, da vi gerne vil finde frem til en form,der tilgodeser flertallet af foreningens medlemmer.Vi vil derfor gerne høre Jeres mening om træffet 2006. Iden forbindelse vil vi gerne have Jeres tilkendegivelseromkring placeringen af træffet, prisniveauet, aktiviteterne,faciliteterne mv.


Vi vil også gerne kende årsagen til, at medlemmerfravælger træffet er det prisen, placeringen af træffet ellermåske noget helt andet.På hjemmesiden findes et evalueringsskema, som vi gernevil opfordre Jer til at udfylde. I kan finde det her:http://tjekkiet.adoption.dk/eval2006.htmSom sagt vil vi gerne høre Jeres mening uanset, om I hardeltaget i træffet eller ej.Vi håber, at I lige vil afsætte 5 min. til at udfylde påskemaet – det vil være en stor hjælp!!Har du /I husket at betale kontingent for 2007???Hvis ikke vil vores kasserer blive glad for at modtagedit/Jeres betaling inden den 1. maj 2007. Kontingentet erligesom sidste år på 100 kr. pr. familie - og gælder formedlemskab i 2007.Betaling kan ske ved indbetaling af beløbet på voreskonto: reg. nr. 7590 konto nr. 175515-9 alternativt kanbeløbet sendes pr. check til vores kasserer:Tjekkietgruppen c/o Henrik Leerberg, Kunneruphøj 10,8361 Hasselager.Ved indbetaling husk at angive -""#navn og adresseSå glæd Jer allerede nu til en dejlig weekend i det østjyske.Nærmere oplysninger vil følge senere både påhjemmesiden og af de udsendte invitationer.I øvrigt: Vi arbejder på at engagere en foredragsholder tilfredag aften. Har du forslag til emner eller en interessantforedragsholder, så tag endelig kontakt til bestyrelsen.2007 er intet mindre end et jubilæumsår forTjekkietGruppen, da det til september er præcist 5 år siden,at TjekkietGruppen blev en realitet. Det skal selvfølgeligfejres med et jubilæums-træf:den 28. – 30. september 2007 påKatrinedal Vandrerhjemi Bryrup nær SilkeborgHUSK:Sæt X i kalenderenDet er første gang, at træffes afvikles som et 3-dagsarrangement fra fredag til søndag. Vi har i år valgt at satsepå bedre faciliteter end tidligere år, hvor der er mulighedfor at de familier, der vælger at overnatte kan få egetværelse. Det naturskønt beliggende vandrerhjem rummerudover værelser både spisestue, pejse/tvstue, legepladsmv. Læs evt. mere om stedet påwww.katrinedal-vandrerhjem.dk


$" Generalforsamlingen blev sædvanen tro afholdt under detårlige Tjekkiet-træf den 16. september 2006. Bestyrelsenberettede her om opgaverne i det forgangne år, der udoverafholdelse af træf, udsendelse af nyhedsbreve, kontakt tilAC og opkrævning af kontingent omfattede arbejdet medopdatering og udbygning af hjemmesiden bl.a. med et nytdebatforum. Desværre er debetforummet efter én god startmed mange gode indlæg blevet hårdt ramt afudenlandske ”spam-indlæg” – der arbejdes på at løseproblemet. Endvidere blev ideer til det fortsatte arbejde ogaktiviteter drøftet.Regnskabet udviste et mindre overskud på 575 kr. og enegenkapital på godt 3.000 kr. Det blev vedtaget atfastholde kontingentet på 100 kr. pr. familie.Der blev ligeledes valgt en ny bestyrelse, der efterfølgende har konstitueret sig således:• Carina Tvede-Jensen, formand• Anne-Lise Balle, næstformand• Henrik Leerberg, kasserer og webmaster• Susanne Duus, kontraktperson• Anette R. Clausen%&'"I slutningen af oktober 2006gæstede tjekkiske ogslovakiske embedsmænd oginstitutionsledere Danmark,som led i en studierejsearrangeret af AC Børnehjælp.Om lørdagen fik alle viadoptivforældre med børnlejlighed til at mødes medDem på Atletion i Århus.Der var mulighed for at møde repræsentanter fra de flesteaf de børnehjem, som har formidlet børn til Danmarkgennem tiden. Snakken gik livligt ved bordene, og derblev vist rigtig mange billeder fra børnenes tid her iDanmark. Det var tydeligt, at de repræsentanter frabørnehjemmene, der endnu kunne huske børnene, varberørte over gensynet. De afsluttende bemærkninger fraflere af repræsentanterne var da også, at De havde væretglade for gensynet, og vi altid var meget velkomne til atbesøge børnehjemmet.Tak til AC for et godt initiativ og en dejlig eftermiddag –som vi samtidig håber, kan bidrage til at overbevise detjekkiske myndigheder om, at børnene trives i Deres nyedanske familier, og at international adoption af tjekkiskebørn til Danmark fortsat er en god løsning. (Med dette nyhedsbrev følger en opdateret medlemsliste.Vi vil meget gerne have, at du/I lige tjekker om de data,som vi har på dig/Jer er korrekte. Hvis ikke må du/I megetgerne sende en mail til tjekkiet@adoption.dk eller sende etbrev/ringe til Susanne Duus, Engvej 8, 6200 Aabenraa påtlf. nr. 74 62 03 59, så vi kan få registreret de rigtigeoplysninger.Det gælder både adresse, telefon nr., mailadresse ogoplysninger på dine/Jeres børn. Af hensyn til foreningensmulighed for tilskud fra Adoption & Samfund vil vi ogsågerne have oplysninger om evt. ind/-udmeldelse afAdoption & Samfund.Selvom arrangementet ikkeforegik med afsæt iTjekkietGruppen, vil vialligevel gerne omtale det her.Det er første gang siden ACstartede formidlingen fraTjekkiet tilbage i 1999, at derhar været mulighed for at mødes med repræsentanter frade børnehjem i Tjekkiet, som vores børn kommer fra her iDanmark. Et velvalgt tidspunkt ovenpå det langvarigeformidlingsstop, der prægede første halvdel af 2006, somfølge af den tragiske hændelse i Sverige.Behøver vi næsten nævne det? Arrangementet var ensucces med deltagelse af ikke mindre end 42 familier!

More magazines by this user
Similar magazines