NR. 2 · mAj 2010 LokALAFdeLiNgeN Storkøbenhavn - ADHD ...

adhd.dk

NR. 2 · mAj 2010 LokALAFdeLiNgeN Storkøbenhavn - ADHD ...

NR. 2 · maj 2010Lokalafdelingen Storkøbenhavn© 2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film


Kære medlemmerDen årlige generalforsamling blev i år afholdt den9. marts. Det var en god aften, hvor vi havde besøgaf foredragsholder Socialpædagog Inge Louv,som kom med mange anvendelige oplysningeromkring det at manøvrere rundt i Serviceloven.Tak til Inge Louv. Meget ærgerligt at så få havdevalgt at møde frem til generalforsamlingen også godt og oplysende et foredrag.Lokalafdeling Storkøbenhavn har fået et nytkursusudvalg, bestående af bl.a. Lisa Schøndorff,Louisa Littell og Kim Boesen. I kan møde disseprægtige kvinder på vore kurser i løbet af året.Der er stadig ledige pladser på de fleste af vorekurser, så benyt jer af muligheden for at indhenteviden fra kvalificerede foredragsholdere. Og husk,at brænder DU inde med et forslag til et godtkursus, så skriver du bare til: skkursus@adhd.dk. Idenne forbindelse vil bestyrelsen gerne takke dettidligere kursusudvalg såvel som bladudvalgetfor deres indsats gennem flere år.Bestyrelsen fortsætter som hidtil, dog udenvores kasserer gennem mange år. Så brænder duinde med evner og lyst til at træde ind og arbejdefrivilligt i ADHD foreningen, søger vi en kasserer.Lørdag den 24. april havde landsforeningeninviteret til kursus i bestyrelsesarbejde, hvor enstor del af bestyrelsen fra lokalafdeling Storkøbenhavndeltog. Vi havde en lærerig dag. Og ibegyndelsen af maj mødes bestyrelsen for atbrainstorme og planlægge aktiviteter og nyetiltag for resten af 2010.Ved bestyrelsesmødet i juni vil vi se på denforhåbentligt store mængde indsendte bidrag tilden konkurrence, vi udskriver i dette blad. Vi sermed stor spænding frem til, at medlemmer i allealdre har lyst til at deltage med kreative tiltag.Vi påtænker at afholde udstilling af samtligeindsendte billeder i ADHD-ugen.Det er altid godt, hvad enten man har ADHDeller ej, at kunne planlægge i god tid. Derfor mindervi vore medlemmer om allerede nu, at det iår er uge 36, der er årets ADHD-uge. Har du etforslag til nogle aktiviteter må du meget gernekontakte bestyrelsen. Måske har du selv lyst tilat holde et foredrag på en lokal uddannelsesinstitution,eller du har en idé om et arrangementpå dit lokale bibliotek, hvor du i løbet af ADHDugen,vil dele brochurer ud og fortælle om dineegne erfaringer som enten pårørende eller selvdiagnosticeret. Det handler jo om, at vi som enforening af frivillige bl.a. er med til at udbredekendskabet til, hvad det indebærer at leve med,eller tæt på en med ADHD. Husk: Det er ok atvære frivillig bare en gang imellem. Måske kunnedet være i ADHD-ugen?Det er forår og tid til en masse udendørs aktiviteter.Mangler du nogen at være aktiv sammenmed, så henvend dig. Mød op i forældregruppendumangler kammerater til dine børn. Mød fremmed dit ønske eller dine idéer i voksengruppen.Vær selv aktiv. Husk, at når man bruger energi,genereres der ny energi. Kun ved samarbejdemellem foreningens medlemmer, kan vi blivebedre og stærkere.Forårshilsner fra hele bestyrelsen.OpråbVimangler frivillige til vores kursusudvalg og til atlave dette dejlige lille blad, så har du lyst, er det bare athenvende dig til os på vores mail: skkursus@adhd.dkeller benyt vores kontaktformular på vores hjemmeside.Vi ønsker dig hjertelig velkommen!ADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 3


Kort nytGeneralforsamlingenReferat af generalforsamlingen i ADHD foreningen,lokalafdeling Storkøbenhavn tirsdagden 9. marts 2010 kan downloades fra voreshjemmeside http://adhd.dk/lokalafdelinger/storkoebenhavn.htmlBestyrelsesmødeVed vores konstituerende bestyrelsesmøde den23. marts, 2010 valgte Ann-Beth Astrup at genindtrædesom formand og Christian Kirkemofortsætter som næstformand.TemaVi vil gerne afholde et medlemsarrangement ianden weekend af oktober 2010 (9.-10. oktober)og vil gerne bede jeg medlemmer om at indsendeforslag til et tema.Hvad ville du og din familie møde op til, hvisdu kunne vælge arrangement? Hvilke aktivitetersynes du eller dine børn er sjove og indbydende?Venligst send forslag senest 12. juni, for såkan vi finde på et godt arrangement og annoncedet i næste nummer af bladet, der udsendes iaugust 2010.Mail os på storkbh@adhd.dk eller sms på61 313 567.OBS fra Bestyrelsene-mail adresseVi vil gerne have din mailadresse. Venligst benytkontaktformularen på vores hjemmeside:http://adhd.dk/kontaktformular.htmlIntroduktionsmøde– for nye medlemmer i Afd. Storkøbenhavnonsdag 26. maj 2010 kl. 19-21 i Valby Kulturhus.Tilmelding er ikke nødvendig.ADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 5


Fra medlem til medlemLokalt netværkEr du/I interesseret i, sammen med MarianneRosling som er mor til en søn på 16 år, at opbyggeet lokalt netværk for unge i alderen mellemca. 14 og 18 år.Medlemmer, der er interesserede, kan kontakteMarianne med oplysninger om e-mailadresse,bydel, den unges alder og køn. Ogsågerne med oplysninger om interesser og andrerelevante informationer. Mariannes e-mailadresseer: marianne.rosling@mail.dkSamtalegruppeVi er 3 forældrepar til unge på 13 og 15 år, somsøger andre forældre til en samtalegruppe, hvorvi kan udveksle erfaringer og støtte hinanden iforholdet til vores dejlige teenagebørn.Mail til Lotte: acveber@hotmail.com ellerLizanne: lizanne@olebrian.dk der også kan kontaktespå 21 44 58 56.Kom i kontaktSend en kort mail hvis du f.eks.gerne vil finde nogen at løbesammen med, eller du/I vil reklamerefor en allerede eksisterendegruppe, hvor I sagtenskan have flere med.Beskriv kort hvad du/I ønsker/udøver,opgiv om der erspecifikke kriterier for at deltageog oplys din e-mail adresse,så kan de øvrige medlemmerselv henvende sig. Måskedrømmer du om at starte somrollespils-instruktør for ungemed ADHD?Du sender mail til storkbh@adhd.dk og vi vil få så mangehenvendelser som muligt med idet næste blad. Dit forslag kanligeledes bringes under arrangementerpå vores hjemmeside.Indlæg til denne side sendes til storkbh@adhd.dk · De sættes også på vores hjemmesideADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 7


oganmeldelserLokalafdelingen Storkøbenhavn anbefaler:At leve med ADHDDa Rita flyttede indAf Ane-Marie Erenbjerg.Dansk Psykologisk Forlag.ISBN 978-87-7706-342-8Gennem flere år har Ane-Marie været en elsketforedragsholder i lokalafdelingen Storkøbenhavn.I efteråret 2009 udkom Ane-Maries seneste bog:At leve med ADHD. Da RITA flyttede ind.Bogen henvender sig til børn, unge og voksnemed ADHD. Lærere, forældre og andre pårørendekan ligeledes få rigtig meget ud af at læsebogen.Har man først en gang været til stede ved etaf Ane-Maries foredrag, kan man fornemme hendesstemme og betoning, når man læser dennenemt forståelige bog. Bogen indeholder en langrække personlige beretninger, hvor børn, unge,voksne, forældre og øvrige pårørende fortællerom livet med ADHD. Derudover rummer bogenkorte faktuelle afsnit om ADHD, symptomer,behandling og gode råd.Bogen kan bl.a. købes via ADHD foreningenshjemmeside, eller du kan købe bogen og få densigneret, når Ane-Marie Erenbjerg igen besøgeros den 9. oktober 2010. Kursus 7.Anmeldt af: Elisabet Larsen.Set med børns øjneOm menneskeforståelseAf Anne Vibeke Fleischer.Dansk Psykologisk Forlag.ISBN 978-87-7706-542-2Vi var en del fra både bestyrelsen og kursusudvalgetsom i 2009 overværede Anne VibekeFleischers foredrag ved ADHD konferencen. Vivar alle meget begejstrede.Med udgangspunkt i udviklingspsykologienpræsenterer forfatteren metoder for ogpraktiske anvisninger til, hvordan de voksne ibarnets dagligdag – pædagoger, forældre oglærere – kan træne selvindsigt og menneskeforståelsei hverdagen med barnet med det formålat udvikle barnets indsigt i følelsesmæssigesammenhænge – hos sig selv og andre. Altså atskabe de forestillinger i barnets hoved, der ikkekom af sig selv: deres indre billeder af sig selv,af andre mennesker og af verden.Begge bøger kan klart anbefales til både forældretil børn med ADHD såvel som til voksne,der har fået diagnosen sent i livet. Der er mangegode informationer at hente.Anmeldt af: Elisabet Larsen.Begge bøger kan købes via ADHD Foreningens hjemmeside http://adhd.dk/butik.htmlADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 9


ForældregruppeudvalgetJeres meningMed hensyn til forældregruppen så vil vi gernehøre jeres tanker til, hvordan den kunne gøresbedre/ændres. Lige nu er der ikke mange, derkommer i gruppen, og dette vil vi jo gerne ændre.Så skal vi kigge på tidspunktet, dagen, skal detvære med børn, mere lokalt? Kom med jerestanker og ideer og vi kigger på det.Og sidder der nogle, der har dannet deresegen forældregruppen, vil vi da også gerne videdet. Skriv til foraeldregrupper@gmail.comSamtaleaftenForældre gruppen har samtaleaften med IngeLouv den 8. juni kl. 19 i Valby kulturhus. Tilmeldingpå foraeldregrupper@gmail.comForedraget med Anders RønnauDen 6. april om coaching af børn, unge og voksne med ADHDAf Bettina LindhAnders fortalte lidt om hans grundlag for atvære coach, hvordan han arbejder og forskellenpå de problematikker, som folk kommer for atfå hjælp til.Personligt syntes jeg, det var super godt!Nogle gange kom det godt nok til at lyde somom at, vupti - lidt coaching og ens problemerblev løst, men her fortalte Anders, at selvomman løste en bestemt adfærd i en situation, vardet jo ikke sikkert, at man kunne overføre det tilen anden situation, men så måtte man jo kiggepå den. Og at det kan være usikkert, når man såskal ændre adfærd, for så er man jo på ny grund,lidt usikkert for hvordan reagerer andre så. Etudtryk han brugte som jeg fik en aha-oplevelseaf, var ”at være vikar”. Dette brugte han, nårhan skulle finde ud af, hvad det var der triggedefolk i de forskellig situationer. Han spurgte ind,så han til sidst kunne være vikar for personeni situationen, alle små detaljer. Dette udtryk,eller måde at tænke/arbejde på, har jeg tænktmeget på i forhold til mig selv, og at vi alle kanlære noget om hinanden, hvis vi interesserer osfor hinanden på en måde, som om vi vil værevikar for den anden.Vi bliver indimellem spurgt, om vi kender engod børnehave, skole, efterskole til børn medADHD. Dette er meget individuelt, så derfor vilvi gerne høre jeres gode historie, hvad var detder gjorde, at det blev godt. For det er de tingsom andre forældre kan tage med sig i deressøgen efter en god børnehave, skole, efterskole.Deadline for blad nr. 3/2010 er 26. juni 2010: Indlæg sendes til skkursus@adhd.dkADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 11


VIL DU PÅFORSIDEN?ADHD AFDELINGSTORKØBENHAVNUDSKRIVER KONKURRENCEFOR MEDLEMMERNE.DIN TEGNING KAN BLIVEFORSIDE PÅ DET NÆSTELOKALBLAD.De, som har lyst til at deltage i konkurrencen,indsender en tegning i format A4 stående.Der er ikke noget emne for tegningen.De indsendte tegninger vil blive bedømt vedvores sommerbestyrelsesmøde medio juni2010. Bestyrelsen skal derfor have de indsendtetegninger senest den 12. juni 2010.Udover at vinderen får sit kunstværk påforsiden af det kommende lokalblad, belønnesder med en æske chokolade.Konkurrencen gælder for medlemmeraf ADHD foreningen, som modtager voreslokalblad.Vi skal have modtaget din tegning senest12. juni 2010 med oplysning om navn, adresse,tlf. og medlemsnummer til:Ann-Beth AstrupValdemarsgade 18, 1. th.1665 København V.Mærket: ADHD tegning til forsideIndsendte tegninger returneres ikke ogADHD foreningen forbeholder sig retten tilat anvende de indsendte tegninger i ADHDugen, uge 36, 6.-12. september 2010.ADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 13


Kursus nr. 4Dato: 29. maj 2010.Hvem kan deltage:Oplægsholder:Forældre til børn med ADHD.Inge Habekost OlsenUddannet socialpædagog og social sagsbehandler. Selv mor til 2børn med adhd. I kan se mere om Inge Habekost Olsen på hjemmesidenwww.keyanisråd.dkDagsorden:» Foredrag – Workshop: Gennemgang af de almindeligste paragrafferi lovgivningen, merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, aflastningm.v. Samarbejdet med de sociale myndigheder.Program: 10.00 – 10.15 Morgenkaffe og velkomst10.15 – 12.00 Foredrag mm.12.00 – 13.00 Frokost13.00 – 14.00 Inge Habekost fortsat14.00 – 14.15 Eftermiddagskaffe.14.15 – 16.00 Spørgsmål, samtale, diskussion.(Der afholdes mindre pauser efter behov)Pris:Tilmelding:150 kr. pr. pers. inkl. fortæring.på mail: skkursus@adhd.dkHusk at skrive dit navn, medlemsnummer og kursusnummer. Visender en mail til dig med bankkontooplysninger, hvor beløbetskal indbetales.du er først endeligt tilmeldt, når der er betalt.tilmelding senest den 24. maj 2010.ADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 15


Kursus nr. 5Dato: 12. juni 2010.Hvem kan deltage:Oplægsholder:Forældre til teenagere med ADHD.Jenny Bohr og datter AmalieAmalie er 17 og har ADHD.jenny Bohr er konsulent i ADHD-foreningen.Dagsorden:» Jenny Bohr beretter om de unges eksplosive kamp for selvstændighed,op- og nedture, frustrationer, om at finde og holde påkammerater, om at finde et sted at høre til. Jenny komme ogsåomkring det ømfindtlige problem, der handler om, hvorledesbåde den unge og forældrene ind i mellem må kæmpe for atbevare kærligheden og aldrig miste tilliden og håbet.Program: 10.00 – 10.15 Velkomst10.15 – 12.00 Om teenagere med ADHD12.00 – 13.00 Frokost13.00 – 16.00 Jenny Bohr fortsætter, afbrudt af eftermiddagskaffe.(Der vil være indlagt pauser efter behov)Pris:Tilmelding:150 kr. pr. pers. inkl. fortæring.på mail: skkursus@adhd.dkHusk at skrive dit navn, medlemsnummer og kursusnummer. Visender en mail til dig med bankkontooplysninger, hvor beløbetskal indbetales.du er først endeligt tilmeldt, når der er betalt.tilmelding senest den 6. juni 2010.ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity DisorderADHD indebærer, at der er afvigelser inden for områderne opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet.ADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 17


» Mesteringsstrategier «Kursus nr. 6Dato: 18. september 2010.Hvem kan deltage:Oplægsholder:Unge med ADHD over 18 år.Lars RobertjèDaglig leder af firmaet Atlaw-Coach for forældre og børn/unge,som har behov for en støtte-kontaktperson.Dagsorden:» Alle mennesker benytter sig af strategier i alle de ting, de foretagersig. Hver gang vi påbegynder en ny handling, ligger der en strategiog den benytter vi os af, indtil handlingen er automatiseret. Duvil få grund-principperne i at skabe og bygge en strategi, som duvil kunne anvende i din dagligdag.Program: 10.00 - 15.00 Velkomst10.15 - 12.00 Mestringsstrategier12.00 - 13.00 Frokost13.00 - 15.00 Lars Robertjè fortsat.(Der vil være indlagt pauser efter behov)Tilmelding:på mail: skkursus@adhd.dkHusk at skrive dit navn, medlemsnummer og kursusnummer. Visender en mail til dig med bankkontooplysninger, hvor beløbetskal indbetales.du er først endeligt tilmeldt, når der er betalt.tilmelding senest den 12. september 2010.ADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 19


» Overvejelser ved medicinering «Kursus nr. 7Dato: 9. oktober 2010.Hvem kan deltage:Oplægsholder:Forældre til børn der er ny-diagnosticerede.Ane-Marie ErenbjergPraktiserende børne- og ungdomspsykiater, tidligere overlæge ibørne- og ungdomspsykiatri, Holbæk Sygehus. Ane-Marie Erenbjerghar siden 2000 haft egen praksis, hvor hun har behandlet ca. 700børn, unge og voksne med ADD/ADHD. De voksne er fortrinsvisforældre til børnepatienterne. For at udbrede kendskab og videnom ADD/ADHD afholder Ane-Marie Erenbjerg en del foredrag påseminarier, skoler, psykiatriske afdelinger og for praktiserende læger.Er medforfatter til bogen ”ADHD – opmærksomhedssygdommenhos børn og voksne”, PsykiatriFonden Forlag, 2007 og publiceredeegen bog om Børn, unge og voksne med ADHD på PsykologiskForlag i 2009. Bogen kan købes på kursusdagen.Dagsorden:Debatrunde:Pris:Tilmelding:» Hvad er ADHD?» Hvordan stiller man diagnosen, hvor omfattende bør enundersøgelse for ADHD være?» Hvornår er en problemstilling alvorlig nok til, at man tyr tilmedicin?» Er der også andre diagnoser? 2/3 af børn med ADHD har ogsåandre sygdomme, samsygelighed, det kan være angst, tristhed,tvangshandlinger, tvangstanker (OCD), tics, adfærdsforstyrrelseog empativanskeligheder.» Overvejelser ved medicineringDer vil være plads til spørgsmål fra deltagerne!150 kr. pr. pers. inkl. fortæring.på mail: skkursus@adhd.dkHusk at skrive dit navn, medlemsnummer og kursusnummer. Visender en mail til dig med bankkontooplysninger, hvor beløbetskal indbetales.du er først endeligt tilmeldt, når der er betalt.tilmelding senest den 3. oktober 2010.ADHD Lokalafdelingen Storkøbenhavn 21

More magazines by this user
Similar magazines