Download - Hjem

dignityinstitute.dk

Download - Hjem

DET VIDENSKABELIGE UDVALGDet Videnskabelige Udvalg med formand består af ialt seks personer, der er udpeget af RCTs bestyrelse.Medlemmerne udpeges for tre år ad gangen, ogudskiftningen sker løbende. Genudpegning kan findested én gang. Udvalget sammensættes tværfagligtmed medlemmer inden for sundheds-, samfunds- oghuma nistisk videnskab, således at det afspejler RCTsforskningsområder. Medlemmerne er normalt mindstlektorkvalificerede med ansættelse ved universiteter,sektor forsk ningsinstitutter/-afdelinger eller lignendeforskningsinstitutioner.RCTS FORSKNINGForskningen i RCT er organiseret i tre forskningsklynger:rehabilite­ring, fore­byggelse og befolkninger ogfællesskaber.Rehabilite­ringsklyngen forsker ip TOV-relaterede fysiske og psykiske symptomer(impairments) og behandlingen herafp effekt (på aktivitet og deltagelse) af veldefinerederehabiliteringsprogrammerBefolknings- og fællesskabsklyngens forskningomfatterp populationsstudier med fokus på traumatisering afudsatte grupperp beskrivelse og analyse af TOVs konsekvenser forindivider, fællesskaber og institu tio ner i forskelligekontekster samt interventioner, der udføres i forholdhertilFore­byggelsesklyngens forskning omfatterp udvikling af metoder til at forstå statslige og ikkestatsligenetværk og institutioner, der udfører TOV,herunder de ud viklingstendenser, der har væretinden for TOVp studier og evalueringer samt identificering afmetoder og interventionsformerWWW.RCT.DKDet Videnskabelige Udvalg sikrer forskningens kvalitetDet Videnskabelige Udvalg, som Laurids Lauridsen er formandfor, spiller også en vigtig rolle ved at være garant for kvalitetenaf RCTs forskning.– Det karakteristiske ved Det Videnskabelige Udvalg er, at vier med til at sikre kvaliteten. Vi går ikke ind og detailstyrer, førprojekterne indledes, men vi er inde bagefter eller midtvejs ogtager en metodisk diskussion med forskerne, forklarer LauridsLauridsen.Det Videnskabelige Udvalgs funktion er også at sikre, at forskningenpå RCT er relevant i forhold til RCTs vision om en verdenuden tortur og organiseret vold.– Relevans kan diskuteres på mange måder. Man er nødt til atspørge: Forskning relevant for hvem? For Det VidenskabeligeUdvalg er det vigtigt med en bredere definition af relevans. Detvil sige, at forskningen skal være relevant uden for RCTs vægge,mener Laurids Lauridsen og fortsætter:– Vi er meget opmærksomme på, at forskningen skal være relevant,og det er et område, som RCT vil arbejde meget mere på ifremtiden. Forskningen skal være relevant for de institutioner,som RCT samarbejder med. Den skal være relevant i forhold tilat kunne måle effekt af rehabiliteringen, så der opstår synergimellem praksis og forskning. Den skal også være relevant iforhold til fortalervirksomhed og for dem, som bruger RCT somvidenscenter. Derfor er Dokumentationscentret også megetrelevant, fordi det fungerer som vidensspreder, siger LauridsLauridsen.3

More magazines by this user
Similar magazines