Download - Hjem

dignityinstitute.dk

Download - Hjem

REHABILITERINGS- OG FORSKNINGSCENTRET FOR TORTUROFRERehabilitering af irakisketorturoverlevere i JordanRCT støtter opbygningen af et nyt traumecenter, der arbejder efter dentværfaglige biopsykosociale model.”Arbejdet med torturoverlevereer krævende, og det kræver sitsom behandler hver dag at blivekonfronteret med, at mennesker kanvære grusommeHeidi Koch Tokle, Web Editor/Science WriterFysioterapeut Hanne F. Nielsen er netop vendt hjem fra Jordan,hvor hun har superviseret kolleger fra den jordanske partnerorganisationInstitute for Family Health (IFH), der yder rådgivningtil fordrevne irakiske familier. Siden 2009 har RCT støttetIFH med at implementere en tværfaglig rehabiliteringsmodel forarbejdet med irakiske torturoverlevere.– Det var nyt for centrets fysioterapeuter at arbejde med voksne.De havde primært arbejdet med spastisk lammede børn. Vimåtte derfor først undersøge hvilke erfaringer og forventninger,de havde. Næste skridt var at informere grundigt om torturenog dens følger, siger Hanne F. Nielsen.Som mange andre sundhedscentre arbejdede IFH førhen multidisciplinærtmed flere professioner under samme tag med énuddelegerende læge. Nu koordineres de faglige forløb derimodnøje indbyrdes på teammøder.– I undervisningen har vi fx via rollespil gennemgået, hvordanman laver et tværfagligt teammøde. Hvordan forbereder mansig til et teammøde, når man fx skal præsentere en klient?DEN TVÆRFAGLIGE BIOPSYKOSOCIALE MODELTorturoverlevernes smerter er et komplekst problem med bådepsykologiske, fysiske og sociale aspekter og kan derfor ikke håndteresaf blot én fagperson.Rehabiliteringen tager udgangspunkt i klientmøder, hvor psykolog,fysioterapeut, læge og socialrådgiver løbende sætter mål sammen medklienten. I modsætning til den multidisciplinære tilgang foregår arbejdetikke parallelt, men koordineres udførligt på teammøder. Alle taler medén stemme og går ind og støtter op omkring det, som er vigtigt ligenu, fx søvn. Psykologen finder ud af, hvordan familien fungerer, så derkan skabes rum for søvnen. Lægen giver indsigt i søvnens betydningog undersøger, om der er behov for medicin. Socialrådgiveren tager fatom økonomiske problem stillinger, der kan nedbringe bekymringerne.Fysioterapeuten hjælper patienten med at graduere træningen afdaglige aktiviteter og underviser i kropsbevidsthed og afspænding.Den biopsykosociale model følger den tværfaglige tankegang bagVerdenssundhedsorganisationen WHO´s internationale klassifikationaf funktionsevne, funktionsnedsættelse og helbredstilstand (ICF).Klassifiktionen er udviklet på tværs af sprog, lande og faggrupper.4RCT ÅRSBERETNING 2010

More magazines by this user
Similar magazines