Økologiske rygsække - ressourceeffektivitet ... - Miljøstyrelsen

www2.mst.dk

Økologiske rygsække - ressourceeffektivitet ... - Miljøstyrelsen

7 Materialestrømme på makroniveau7.1 Wuppertal Instituttets metodeudviklingBringezu redegjorde under videnhjemtagningsbesøget på WuppertalInstituttet summarisk for udviklingen af MFA-konceptet, og fremlagde i denforbindelse sit nyligt afholdte indlæg på et OECD-møde, hvortil henvises(Bringezu, 2000a). Han bemærkede, at ideen var opstået flere steder på éngang 5 , og at de store landvindinger var sket i takt med, at aktørerne havdefundet sammen (se nedenfor vedr. metodeudvikling på internationalt plan).Grundprincipperne i MFA blev gennemgået, bl.a. med støtte i denflertrinsraket, som tillige gengives i Bringezu et al. (1998b), og som førstkortlægger de indenlandske stofstrømme, siden de importerede og endelig deskjulte strømme, der er forbundet med de importerede. Gav med Tysklandsom eksempel en præsentation af, hvorledes en MFA kan beskrive en helnations træk på ressourcerne (se også figur 4 nedenfor).Bringezu beskrev nøje, hvorledes intentionen med opstilling af et materialebalanceregnskaber at fokusere på input-siden, idet alt, hvad der kommer ind,også skal ud igen. Den hidtidige miljøregulering har fokuseret på out-puttet,og måske nok formået at reducere det ét sted, for så blot at opleve, at detkommer ud et andet… - nu som f.eks. vand eller luft i st.f. f.eks. fast affald.Det centrale er følgelig at fokusere på inputtet og søge det reduceret mestmuligt. Fremhævede, at inputmængderne selvfølgelig ikke siger noget explicitom miljøeffekterne, men at man heller ikke omvendt kunne vide sig sikker,selv om man mente at have styr på alle out-put, da vi næppe ved alt ommiljøeffekter endnu (eksempelvis var der ikke mange, der ville have gøet afeksorbitante CO 2-udslip for bare 30-40 år siden, mens de i dag tillæggesafgørende betydning ved vurdering af samlet miljøeffekt).Bringezu bemærkede som noget centralt ved hele flowet gennem økonomien,at det på den ene side er ønskeligt at opnå en så langt tilbageholdelsestid isystemet som muligt - d.v.s. gennem kaskadering at søge de ressourcer, der engang er tilført, udnyttet så længe og intensivt som muligt – men at det på denanden side ikke er ønskeligt med en netto ophobning i den økonomiske sfære.Det vil blot være udtryk for en tikkende bombe, der en dag skal ud af systemetigen!7.1.1 Nyeste arbejde: ”The Weight of Nations”Et af de nyeste arbejder, Wuppertal Instituttet har deltaget i, er WRI-projektet”The Weight of Nations” (Matthews et al., 2000 – se nærmere nedenfor), somnetop viste, at mellem halvdelen og tre fjerdele af det årlige ressourceinput i deindustrielle økonomier returneres til miljøet som ”affald” inden for ét år, og atdet for f.eks. USA's vedkommende drejer sig om 86 ton pr. indbygger pr. år,5 Bringezu anfører selv (Bringezu 2000a, s. 7), at efter det første tilløb, præsteret af Ayres og Kneese i1969, etableredes nationale MFA´er uafhængigt af hinanden stort set samtidig i hhv. Østrig (1992),Japan (1992) og Tyskland (1993).33

More magazines by this user
Similar magazines