Faglighed - Jeppe Bundsgaard - bundsgaard.net

jeppe.bundsgaard.net

Faglighed - Jeppe Bundsgaard - bundsgaard.net

Slides på www.jeppe.bundsgaard.netDen digitale skole- vi er endelig på vej?9. marts 2012Den didaktiske vej- med it integreretLektor, ph.d. Jeppe BundsgaardInstitut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet


Den didaktiske vej• Jeppe Bundsgaard vil tale om hvorfor det er vigtigt at have fokus ikke bare på hvormeget teknik der er i skolen, men i særlig grad på hvilken didaktik man ønsker.På den ene side er der faren for at falde i læringsspilsgrøften med en didaktik fra50'erne, og på den anden side er der mulighederne med it, fx for at finde ogbehandle viden på nettet, for at skabe autentiske situationer og motivation og forat simulere professionel praksis med it.• I foredraget kommer Jeppe Bundsgaard bl.a. ind på spørgsmål om teknologiindkøb- skal vi springe på iPad-bølgen?, bogens fremtid, brug af nettets mangemuligheder med gratisprogrammer og frit tilgængelig information mm., samt påviden om hvordan lærerkompetencer i forhold til fagdidaktisk it-integrationudvikles.


Fra vision til didaktisk praksis• Hvordan it kan anvendes til at udvikleundervisningen i fagene gennem• fornyede didaktiske praksisser,• bedre læremidler og• forøgede relationer til den omgivende verden.• Fokus på• faldgruber,• udfordringer og• muligheder.


Det går rigtig godt• PISA Elektronisk Læsning• Danmark er det land i verdenhvor it anvendes mest iundervisningen i fagene• KMD Analyse• Lærere i Danmark mener atintegration af it kan fremmebedre undervisning, støttedifferentiering og lettearbejdsopgaver


Men, men, men• KMD Analyse: Det kan blive meget bedre• Lærerne oplever problemer med utidssvarende it, svært at findegode læremidler, teknik der går ned.• ”Skolelederne skal styrke deres ledelsesmæssige prioritering afområdet, og at kommunerne skal udvikle deres rolle.”• PISA Elektronisk læsning: Det går rigtig skidt• Danske elever er under middel til elektronisk læsning• At finde oplysninger på websider• Vurdere og anvende oplysninger• Bruge programmer


iPads er perfekt til læring!• Apple iPads Education• http://www.apple.com/dk/education/ipad/• http://www.youtube.com/watch?v=24R1QJAXL4s• It seems to open up some new door to some newknowledge! It transforms you.• Nej det gør ej.• Lad os ikke falde i flere teknologi-fetichisme-grøfter!


Lad os gå didaktisk til værks• Lad os spørge først:• Hvad er det for nogle mål vi gerne vil nåmed vores undervisning?• Hvordan kan de enkelte fag bidrage medviden, metoder og perspektiver til atnå disse mål?• Hvad ved vi om hvordan vi udviklerkompetencer (dvs. lærer)• Hvilke undervisningspraksisser virker?• Og så kan vi spørge:• Kan vi anvende og udvikle teknologi til atunderstøtte disse mål?


Mere meningsfuldhed• Undersøg verden• Kommunikér autentisk!• Faglighed – ikke aktivisme• Simulerér praksisfællesskaber!


Mere meningsfuldhedUndersøg verden!


Video og billede• Et besøg ved en åeller et vandhul• Eleverne tagervideo/billeder af dyr• i vandet,• dyr i luften,• dyr på jorden


Teknik


Finde, behandle og formidleviden• Undersøger de fundne dyr og planter• Med USB-mikroskoper• Læser mere om de fundne dyr på• danskedyr.dk,• denstoredanske.dk• wikipedia.dk• Arbejder med stoffet• Hvad er vigtigst?• Hvordan hænger det sammen?• Stemmer oplysningerne?


Producerer digital fagbog• Videoen/billedhistorien tilrettelægges• Med Filmstudiet eller Filmlinjen• Videoen klippes• med Kino, OpenShot eller Windows MovieMaker• Billederne sættes ind• i et dokument eller i et slideshow til enbilledhistorie• Der sættes lyd til billederne• med Audacity eller Windows Lydoptager og• de lægges ind i filmen eller slideshowet


Kommunikér autentisk!


Fagbogen LÆSES• Eleverne går på opdagelse i hinandensfagbøger• Elevernes bøger vises på det interaktivewhiteboard for mini-venskabsklassen• Eleverne vælger noget vigtig ny viden ud, som devil fortælle venskabsklassekammeraterne om.• Venskabsklassen arbejder videre med emnet• Og de giver feedback• Og bøgerne vises frem til etforældrearrangement


Autentisk kommunikation• Væsentligste begrundelse• Kommunikationssituationen er autentisk• At skrive til konkrete modtagere• De sociale relationer indgår som integreret del afprojektet• Der er klare faglige mål som kan nås i denfunktionelle sammenhæng


I forløbet indgår• Overvejelser over modtagergruppensforudsætninger og interesser• Valg af genre og tiltaleform.• Informationssøgning og fokusering ogproblemformulering• Naturfaglige undersøgelser og videnstilegnelse• Skrivning og gensidig responsgivning• Arbejde med digitale værktøjer i autentiskesammenhænge


Undersøg verden!Også den usynlige...


De store og de små tingSe alt med simulationerhttp://phet.colorado.edu/


Og kroppen


Konstruktivistisk læringsteori• Elever skal selv konstruere deres forståelse afet fænomen• Hypotesedannelse• Interaktion med verden• Læremidlerne giver respons, ikke færdige svar• Læreren udfordrer eleverne hypoteser, viservejen til en mere udfoldet og korrekt forståelse• Og læreren dyrker kritisk indstilling sammenmed eleverne


På banen!• På banen - Træn stavefærdigheder• er et simpelt men udfordrende program, som erdesignet til at hjælpe børn med lære at stave,de arbejder med fire sjove spil, der er sat ind ien motiverende fodboldkontekst.• Stavespillene er omhyggeligt blevet designet til athjælpe børn med at huske den korrektestavning, da hvert spil forudsætter, at børneneøver sig i at stave ved at bruge forskelligestavestrategier.


Behavioristisk læringsteori• Operant betingning• Stimuli• Respons• Forstærkning• Rigtig handling belønnes, forkert handling straffes• Der begyndes med simple handlinger, der derefter bygges sammen til meresammensat adfærd.• Skinner (1954):• ”Til trods for de store fylogenetiske forskelle udviser disse forskelligeorganismer [dyr og mennesker] forbløffende ensartede egenskaber ideres læreproces”• Skolen svigter ved ikke at give forstærkning hurtigt nok – fx tager detfor lang tid før læreren retter elevernes opgaver.• Vi må udvikle undervisningsmaskiner!


Programmeret undervisning1) Materiale præsenteres for deltageren isystematisk og logisk rækkefølge2) Deltageren påvirkes (stimuleres) således athan reagerer med adfærd (overt response)3) Deltageren gives feedback, dvs. viden omhvorvidt hans reaktion var rigtig eller forkert.


Der er masser af ”læringsapps”


Moderne læringsforskning• Den bedste måde at lære noget nyt på er• At have et problem som man vil løse i en virkelig situation isociale sammenhænge.• Vi skal bruge det vi lærer, ellers glemmer vi det.• Vi er utroligt dårlige til at huske arbitrære elementer• Vi er utroligt gode til at (ville) se sammenhænge oggenkende nyt som kendt.• Skolen skal bidrage til at det er de rette sammenhænge vi ser• Skolen skal få os til at opdage detaljer som vi ikke havdeopdaget (og som gør en forskel).


FaglighedFaglighed• kan ikke gøres op i små spiselige piller• Faglighed er• at se med et særligt perspektiv på fænomener i verden• Faglighed er• at anvende systematiske tilgange over for nye udfordringer• Faglighed er• at kunne genkende noget nyt som noget kendt• Faglighed er• at kende og kunne se sammenhænge i en kompleks verden


Pas på! Apps-ene kommer!• ”Apps” løser enkeltstående problemstillinger●●Jeg skal med et tog: Er det forsinket?Jeg skal skanne bilag: Jeg gør det med min smartphone• Kan vi overføre tankegangen til skolen?●Anvende en dims/et spil/en app for hvert simpelt mål vi har?• Hvad sker der med undervisningen...●Hvis vi sætter børn til at bruge apps og træningsprogrammer?• Lad os holde fast i at eleverne skal anvende faglige tilgange ogviden...●i forhold til relevante problemstillinger og projekter!


Hvad gør et lærermiddel/etbeskrevet undervisningsforløb?• Formidler et indhold• På et niveau• Med et fagsyn• I en form (billeder/tekst/lyd/aktiviteter osv.)• Tilrettelægger• Struktur i indhold• I en progression (taxonomi)• Organiserer• Lægger op til/skaber relationer mellem elever og lærer• Lægger op til processer i undervisningen• Understøtter processer, samarbejde


”Traditionelt” lærebogssystem• Alle spørgsmål er besvaret:• Hvad skal jeg gøre nu?• Hvad skal jeg vide og hvad skal eleverne vide?• Hvad skal jeg få eleverne til at gøre (eller hvad fårsystemet eleverne til at gøre)?• Indholdet er ”certificeret”• Progressionen er sikret• Kontrol af elevernes forståelse er sikret (opgaver)• Giver mig som lærer overblik og kontrol• ”Jeg kan være tryg”


Lad os lære af lærebogen!• Men kun i begrænset omfang...• Den strukturerer, men den samler ikke op på resultaterne• Den organiserer ikke samarbejdet• Den holder ikke styr på relationen mellem hjemmearbejde ogskolearbejde osv.


Og lad os ikke falde på halen overden digitale bog


Trinmål for faget historie efter 4.klasse• Udviklings- og sammenhængsforståelse• Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber ogfærdigheder, der sætter dem i stand til at• fortælle om familie, slægt og fællesskaber og berette om episoder, der har haft betydning forfamiliens liv• fortælle om spor fra fortiden i lokalområdet og gengive dem i tegning og dramaform• kende til hverdagen i andre kulturer.• Kronologisk overblik• Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber ogfærdigheder, der sætter dem i stand til at• gengive historiske fortællinger fra dansk historie• etablere en tidsfrise og relatere den til egen livsverden.• Fortolkning og formidling• Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber ogfærdigheder, der sætter dem i stand til at• fortælle om sammenhænge mellem materielle kår og hverdagsliv• opsøge viden om fortiden i forskellige typer medier.


Lad os blive i mellemtiden lidtendnu• Lad os bruge de gode undervisningssystemer,så lærerne ikke er overladt til sig selv• Lad os støtte lærerne i• at anvende de gode, didaktisk gennemtænktedigitale læremidler• at udvikle en progressiv undervisningspraksis hvordigitale læremidler indgår efter moden didaktiskovervejelse• Lad os give lærerne rum og støtte til at udvikleprincipper for god praksis.


En en progressiv undervisningspraksisSimulerér praksisfællesskaber!


At være noget• Journalist• Filmskaber• Forfatter• Rådgivende ingeniør• Kommunikationsrådgiver• TV-producer• Lærer• Virksomhedsejer• Politiker• Økonomichef• Forlagsredaktør• It-supporter• ...


Future City● Future City er i problemer• Bruger for meget energi frakulkraftværker, forurener åer og søer, harmest tung industri osv.• Arbejdsløshed, dårlige skoler etc.● Eleverne er rådgivende ingeniører.● Mål: At præsentere den bedste planfor Future City.


En ingeniørarbejdsplads...


Bliv ingeniørEleverne uddannes som eksperter: Natur og Miljø,Energi, Infrastruktur, Produktion og Bolig og Teknik.


InnovationEleverne arbejder i tværgrupper


Organiserer samarbejdet– og understøtter lærerens overblik


Lav en forfatterskole• Få inspiration• Diskuter problemstillinger, filosofiske spørgsmål• Find på personer, handlinger, begivenheder• Vælg en genre (fx socialrealisme, eventyr, dyrefabel, teenagenovelle, fantasy etc.)• Lav kursus• Skriv• Lav skriveøvelser• Skriv del-tekster• Giv respons• Udgiv• Layout• Korrektur• Teknik• Tryk a5 på begge sider (som brochure). Bind ind.• Book on demand• Lav markedsføring• Interviews, forfatterarrangementer med forældre og yngre elever


Lav en filmskole• Lav manuskripter• Lav storyboards• Lav rekvisitter• Fordel roller og øv skuespil• Giv kritik• På teknikken• Historien, rekvisitter, locations• Tal om kameravinkler, klippeteknik, berettermodel


(For) komplekse metoder?• Eleverne deltager i en serie meget komplekse,usynkroniserede workflows• Eleverne udfordres til at planlægge og forberedederes arbejdsprocesser• De behøver vide hvad de behøver vide,• De skal være i stand til at finde, koordinere ogdiskutere information osv.


Udfordringer for læreren...• Læreren må følge med i disse diffuse, ekstensive ogkomplekse processer;• Hun skal være i stand til at følge med i elevernes projekter• I forhold til indholdet såvel som• I relation til elevernes forståelse af indholdet og deres opfattelse affeltet.• Hun skal være i stand til at give feedback• På en måde som udfordrer elevernes forståelse på deresniveau, og• Til at hjælpe dem med at opnå deres individuelle mål til tiden.• Med andre ord skal hendes overblik og øje forperspektiverne være ganske omfattende...


Storyline


Brug didaktiske læremidler


Lærernes kompetencer• Hvis vi vil forberede eleverne på en ikke mindrekompleks fremtid, er kompetenceorienteret ogprojektorienteret undervisning uundgåelig.• Lærerne skal kunne svare på følgende spørgsmål:• Hvad skal eleverne lære i dette forløb og hvorfor?• Hvordan bidrager det til udviklingen af deres kompetencer?• Hvordan understøtte eleverne i deres arbejdsproces?• Hvilken faglig viden og hvilke metoder skal de lære?• Hvordan kan de støttes i dette?• Hvilke faser/trin består deres arbejdsproces af?• Hvordan kan deres samarbejde organiseres?


Barrierer og potentialer• Fire forudsætninger for atopfylde kravene i ”FællesMål”• 1. Et opdateret fagsyn• 2. En fagdidaktiskkompetence• 3. En undervisningspraktiskkompetence• 4. Tilstrækkeligeteknologiske ressourcer


Konklusioner• Kurser• … har ringe effekt• Kollegial faglig videndeling• er den primære strategi, som lærere anvender, når de skaltilegne sig ny viden om, hvordan de integrerer it i deres fag• Fagudvalgene (fagteams) ville være det oplagteomdrejningspunkt for lærernes videndeling• De fagudvalg, som i dag findes på skolerne (i Slagelse), ikkeer prioriteret af ledelser og lærere på en måde, så de i dagkan løfte denne videndelingsopgave.


Uddrag af Anbefalinger• Kollegial og forpligtigende faglig videndeling• styrke en kollegial forpligtigende og fælles fagligvidendeling blandt skolens lærere• Læremiddelcenter i skolen - et fysisk og virtueltfagmiljø som dækker alle skolens fag,• hvor de vejledere, som varetager vejledningsopgaverne ilæremiddelcenteret, er et netværk af faglige vejledereeller andre lærere med samme faglige kompetencer.• Revurder it-vejledernes funktion• evt. opdele funktionen i mere it-tekniske opgaver og denit-faglige vejledning.


Et eksempel: KOMPISKOMpetenceMål i PraksIS


Formål• Hvordan udvikles en kompetenceorienteretundervisning?• Hvordan kan undervisningen gå fra at væreorienteret mod at eleverne udvikler meregenerelle færdigheder og kundskaber til at deudvikler de kompetencer de kan bruge til athåndtere livet som menneske, arbejder ogborger?


Undervisning medkompetencer• KOMPIS handler om hvordan undervisning medkompetencer kan tilrettelægges• Mulighed for• at forandre undervisningen i en retning hvor eleverneoplever at undervisningen er meningsfuld og spændende• det er en mulighed for at lærerne kan trække den virkeligeverden ind i klasseværelset, og• det er en mulighed for at løfte og professionalisere heleskolens praksis.


Udviklingsgrupper• Udvikling går langsomt!• Udvikling kræver komplekse praksisforandringer• Lærerne må selv skabe deres forandringer


Innovation af undervisning• Månedlige møder i faggrupper• Et typisk dansk-møde– Runde med fortælling om kompetenceorienteretundervisning siden sidst– Diskussion af hvordan det erkompetenceorienteret• Erfaringer, tvivl, ideer osv.– Ideudvikling: Hvilke forløb kan vi forestille os?• Fx: Bruge mobiltelefonen til et forløb om nytårstaler


Afprøvning og genafprøvning• Mobilforløbet gennemføres og viderefortællestil næste møde• En dpu-studerende foreslår at lave et forløbmed kortfilm.


Filmprojekt


Film om film og KOMPIS


Mere film: Hosekræmmeren


Mere film...• Filmforløb om Intet• Reklameforløb med produktion af reklamefilm• Film om skizofreni• Projektarbejde: Film om prostitution


Dagens UpdateDagen starter med atlæren går ind på DRUpdates hjemmeside påWhiteboardetSamtale om:– Hvorfor disse nyheder?– Hvad ligger bag?– Hvordan er nyhedenvinklet?– Hvordan kunne den ogsåvære vinklet?


Dagens UpdateFaglighedvinkling, nyhedstrekant, kommunikationssituation,interesser i kommunikation osv.Indimellem: Eleverne vælger en nyhed og skriveren ny speak til en anden vinkel på nyheden.Gives til kammerat som læser og kommenterer.Speaken redigeres.Udvalgte speaks læses op for klassen ogdiskuteres.


Hvad er kompetenceorienteretundervisning?• Jens siger: På et tidspunkt skal vi haveformuleret hvad der kendetegnerkompetenceorienteret undervisning• Ok! En lærer begynder:– ”Det handler om at udvikle større tillid til eleverne”• En anden fortsætter:• Osv.– ”Det er en ny måde at stille spørgsmål på. Vi erinteresserede i elevernes svar. De er mere somkolleger nu”


De 10 KOMPIS-budHvad kendetegner kompetenceorienteret undervisning?• Projektorienteret – ikkefacitorienteret• Et fagligt(projekt-)fællesskab• Produkt med modtager• Lærer planlægger efter målog produkt (SMTTE)• Tillid til eleverne• Elevaktivitet og -ejerskab –motivation der kommerindefra• Autentisklærer-/elevkommunikation(vejlederrolle)• Åbne opgaver: Lærerensætter rammer(deadlines, proceskrav,produktkrav, lærings- ogfaglighedskrav) ogeleverne fylder dem ud• Dialog- og undersøgendespørgsmålsorienteretundervisning• Lærer og elever reflektererover læringsmål ogkompetenceudvikling


Et fagdidaktisk udviklingsprojekt• Vi skal i gang med et fagdidaktiskudviklingsprojekt• Fagenes indhold og praksis skal nytænkes i lyset afnutidens og fremtidens udfordringer• Vi skal anvende it til at understøtte progressiveundervisningspraksisser• Ikke til at genindføre 50'ernes skole med nyteknologi


Tak for nuwww.jeppe.bundsgaard.netjebu@dpu.dkSpørgsmål og kommentarer?

More magazines by this user
Similar magazines