Hjerneskadeforeningens lokalafdeling Nordsjælland

hjerneskadeforeningen.dk

Hjerneskadeforeningens lokalafdeling Nordsjælland

Hjerneskadeforeningens lokalafdeling NordsjællandGeneralforsamling d. 20. januar 2009Generalforsamling pkt. 2Bestyrelsens beretning for 2008Ja så gik det år, jeg syntes nu ikke det er ret længe siden vi holdtgeneralforsamling på Egedammens lærerværelse i Hillerød – men jo - året 2008er pist væk.Jeg syntes i lighed med de foregående år, at vi kan være utrolig stolte af voresforening.I går hørte jeg i TV om en kvinde, som gennem nu 14 måneder blot har liggethen efter hun var udsat for en ulykke i Thailand. Hendes mand havdetilsyneladende gennem disse 14 måneder forsøgt hvad der var muligt, for forsatat støtte hustruen – havde forsøgt at stimulere hende ved at afspille lydbåndmed deres venners hilsener, spillet musik for hende som hun sædvanlig vis varvældig glad for – havde skrevet dagbog for via den at kunne fortælle hende hvadder var hændt i verdenen i den tid hun havde ligget i coma - desværre er derintet tegn på, at hun nogensinde vil komme til bevidsthed og hans ønske for hanshustru var nu, at hun må få lov at dø – et ønsker han er overbevist om, at hunogså selv har. MEN NEJ hun skal fortsat bo på et plejehjem, hvor hun blotsondemades og uden kontakt til omverden og uden at hun reagerer på stimuli.Da jeg hørte denne beretning, syntes jeg helt bestemt at hjerneskadeforeningensslogan ”Liv der reddes skal også leves” er rigtigt. Til glæde for hvem holdesdenne kvinde fortsat i live? Jeg syntes på en eller anden måde, at vi gennemdette slogan støtter ægtefællen i hans ønske for hustruen.Når jeg er stolt af Hjerneskadeforeningen skyldes det, at jeg syntes vi gør enforskel for de familier der rammes af en hjerneskade. Jeg syntes vi/og ikkemindst landsformand Niels Anton Svendsen, Eva Hollænder og Svend-ErikAndreasen gør et utroligt stort arbejde for, politisk at ændre forholdene for dissefamilier. Vi andre gør sandelig også vort til, at forholdene forhåbentlig ændres.Tidligere syntes jeg mange så skævt til en, hvis man sagde, at man var medlemaf Hjerneskadeforeningen – sådan er det bestemt ikke mere. Jeg syntes derhersker respekt om foreningen og vores arbejde. Bedst af alt – en forståelse ogaccept for hjerneskaderamte og deres familier. Det syntes jeg vi skal glæde osover.Medlemsarrangementer:2008 har været året, hvor vi endnu en gang har været præget af denstrukturændring, som fandt sted i Hjerneskadeforeningen som følge afkommunalreformen. Jeg syntes, vi endnu en gang har fået bevist, at det ertemmelig vanskeligt at samle særlig mange mennesker til vores arrangementer.Jeg ved ikke rigtig hvad årsagen er – det virker som om, vores lokaleafdelinger/foreninger er for små. Men – men – men vi giver ikke op, for selvom enkelte arrangementer i 2008 har, måtte aflyses på grund af for få deltagere,så har vi da også i 2008 haft nogle vellykkede arrangementer.Det første vi i 2008 havde arrangeret var tur til frilandsmuseet den 14. juni –men her havde stort set ingen tilmeldt sig, hvorfor turen ikke blev til noget.


20. august havde vi inviteret Hjerneskadeforeningens stifter Åse Engberg til atkomme og fortælle om, hvad der fik hende til at starte Hjerneskadeforeningensamt komme med hendes syn på, hvordan forholdene er hjerneskaderamte ogderes familier i dag i Danmark. Det var en utrolig dejlig aften – hvor også flerefra de øvrige lokalafdelinger deltog – nå ja så var det tilmed påHjerneskadeforeningens 23 års fødselsdag.6. september var dagen hvor den årlige sommerudflugt skulle løbe af staben. Ilighed med tidligere år, var dette et arrangement for alle lokalafdelingerne iRegions Hovedstanden – men også til dette arrangement var der for lilletilslutning til, at turen kunne løbe rundt økonomisk. Vi havde i år besluttet atturen skulle gå til Skånes dyrepark, men da udgiften til busselskabet vartemmelig dyr, blev deltagerprisen tilsvarende høj og mon ikke det var årsagen til,at så relativt få tilmeldte sig. Det er nok noget, vi skal tage til efterretning vedfremtidige sommerture, altså ikke give os i kast med så kostbare ture.22. oktober havde vi arrangeret en tur til Det kongelige teater/bag kulisserne –og det blev da heldigvis en succes. Det at se teateret bag kulisserne, er enfantastisk oplevelse – og det at stå på scenen og se hvor stor det rent faktisk ergør oplevelsen til noget særligt. Når man så tilmed får lov til at se dronningens logeog måske endda betræde den – ja så er der ”ikke et øje tørt”28 – 30. november var lokalafdeling Nordsjælland medarrangører til etlandsdækkende kursus som blev afholdt på Hotel Præstekilde på Møn – og endnuen gang må vi sige at det var en succes. Nogle udtalte endda, at det var detbedste kursus vi indtil dato have arrangeret. Så der er vel sagtens grundlag forat forsøge at tilrettelægge kurser også i tiden fremover.6. december var der igen arrangeret julefrokost på regionalt plan – denne gang iFarum, hvor der var mange deltagere.Lyspunktet:Ja selv om Lyspunktet jo ikke er en egentlig hjerneskadeaktivitet, syntes jeg vistolt kan sige, at denne aktivitet for hjerneskaderamte i Nordsjælland fortsatkører fint. Der bowles stadig på livet løs, og EDB-holdet har fået udarbejdet enutrolig flot hjemmeside. Sidst men ikke mindst har jeg da indtryk af, at allemedlemmerne af Lyspunktet vægter dette mødested utrolig højt. Så mon der erbnogle som har noget imod, at vi næsten betragter som en del afHjerneskadeforeningen. Vi henviser i alle tilfælde meget gerne til Lyspunktet oger også stolte af alt det de kan præstere.Onsdagscafeen:Og så til Lokalafdeling Nordsjællands nye stolthed – nemlig ONSDAGSCAFEEN.Rene og Inger Lise kontaktede i løbet af sensommeren Græstedfrivillighedscenters: Og tænk en gang -vupti – så havde de fået lavet en aftaleom, at vi kunne låne huset hver den 1. og 3. onsdag i måneden. På den måde fikogså Lokalafdeling Nordsjælland mulighed for at få vores egen klub/mødested.Fra 1. oktober har der hver 1. og 3. onsdag i måneden fra kl. 15.00 – 17.00været mulighed for at benytte lokalerne hos Frivilligcenter Græsted i den gamlestationsbygning på ”Græsted Syd”. Jeg syntes vi skal takke Inger Lise og Renefor dette initiativ – det var godt gået. En tak skal der sandelig også lyde tilGribskov kommune (og dermed Frivillighedscentret Græsted) for deres storegæstfrihed. Det virkes som om der ikke er nogen grænse for, hvad de vil væreos behjælpelige med.TUSINDE TAK GRIBSKOV KOMMUNE /FRIVILLIGHEDSCENTER GRÆSTED


Nyhedsbrev:I lighed med tidligere år har bestyrelsen valgt at udsende nyhedsbrevet”Knoppen” forud for hvert medlemsarrangement.Bestyrelsen ser også meget gerne at I – kære medlemmer - kommer med indlægi dette vores lokale foreningsblad. Hold jer endelig ikke tilbage.Regionssamarbejde:Den aftale som lokalafdelingerne i Region Hovedstanden traf, i forbindelse medden nye struktur, blev i også i 2008 videreført. 3- 4 gange årligt holdes der noglekoordinerende møder, hvor Inger Lise og jeg har repræsenteret lokalafdelingNordsjælland. På disse møder aftaler vi de fællesarrangementer, som tilbydes iløbet af året. Vi drøfter ligeledes problematikker som går på tværs aflokalafdelingerne. Jeg tror alle er godt tilfredse med dette samarbejde, hvorfordet også vil blive videreført i 2009.Samarbejde med DHVore samarbejde med Danske Handicaporganisationer (DH) på lokal plan, har viikke tidligere prioriteret særlig højt, men vi er i løbet af 2008 begyndt at prioriteredette arbejde. I den forbindelse har Vivi Krabbe Ôstlund repræsenteretHjerneskadeforeningen i DH i Rudersdal.Samarbejde med kommunikationscentret.Der har i lighed med tidligere år, også i 2008 været afholdt et møde medrepræsentanter for Hjerneskadeforeningen, Hjernesagen ogkommunikationscentret, hvor KC præsenterede deres tilbud tilhjerneskaderamte.Hjerneskadeforeningen på landsplan:På landsplan har Hjerneskadeforeningen bl.a. været optaget af, hvordanhjerneskaderamte borgere betjenes, efter at kommunerne har overtaget despecialopgaver, som tidligere blev varetaget af amterne. Denne udredning vilfortsætte i 2009.I den forbindelse må vi desværre konstatere, at Gribskov kommune var nødsagettil at nedlægge Hjerneskadecenter Nordsjælland med udgangen af 2008 – nogetsom vi er mange der er vældig kede af. Men når de øvrige kommuner i regionenkun i ringe grad benyttede centret, var der ikke det tilstrækkelige økonomiskegrundlag for centrets fortsatte drift.Også i 2008 har Kronprinsessen Mary vist interesse for Hjerneskadeforeningen.Kronprinsessen tog sig i 2008 tid til, et flere timer langt møde medHjerneskadeforeningens ledelse, for at orientere sig om vores arbejde. Og daElse-Marie og Henning Remmens fond besluttede at donere 500.000 kr. tilHovedhuset og 500.000 kr. til Hjerneskadeforeningen, var det Kronprinsessensom modtog donationen ved en festligholdelse i Hovedhuset. Jeg syntes i denforbindelse vi, også her fra Nordsjælland, skal bringe en stor tak dels tilKronprinsessen for hendes interesse for Hjerneskadeforeningen og til Else-Marieog Henning Remmen for deres interesse og store gavmildhed overforHjerneskadeforeningen.Hjerneskadeforeningens kontor med Marianne og Svend Erik og Eva har bestemtogså i 2009 haft nok at se til. Der er jo desværre fortsat et vældig stort behov forsocialrådgiverbistand fra foreningens side, da ikke alle opgaver udføres fuldt udtilfredsstillende i alle landets kommune. Man kan få den opfattelse, at en del aflandets kommuner, ikke har et tilstrækkeligt kendskab til hjerneskadeområdet ogde problematikker der knytter sig hertil.


Marianne har fortsat vældig travlt med foreningens regnskab og ikke mindst medat betjene alle os ude i lokalafdelingerne. Et arbejde som Mariannetilsyneladende altid udfører med et smil på læben.Svend-Erik har bl.a. meget andet vældig travlt med at repræsentereHjerneskadeforeningen udadtil og dertil kommer det store arbejde med at søgepuljer og fonde, således at der fortsat er et økonomisk grundlag for den fortsattedrift af foreningen. I sidst men ikke mindst, skal han lede foreningen samt betjenelokalforeningerne, foreningens repræsentantskab, hovedbestyrelsen ogforretningsudvalg. Så jeg håber I sammen med mig vil sige TAK til alle pålandskontoret (d.v.s. også Mariannes mand Peter, som hver fredag udfører etstort ulønnet arbejde på kontoret). Tak for deres store indsats og tak for dentålmodighed I udviser, når vi her fra lokalafdelingen påfører jer yderligerearbejde.Ja det var vist lidt af, stort og småt, hvad der er hændt i Hjerneskadeforeningenlokalt, regionalt og på landsplan.Så nu er der vist blot tilbage at rette en tak til alle jer, som har været med til atgøre et stykke arbejde for hjerneskaderamte og deres familier, såvel lokalt sompå landsplan. Tak til bestyrelsen for jeres indsats og tak til jer medlemmer, fordiI bakker op om foreningens arbejde – Vi glæder os til rigtig mange hyggeligestunder sammen med jer her i 2009.Og lad mig så endnu en gang komme med følgende citat fra vores nyhedsbrev:”Ligesom os har blomsterne somme tider en svær tilværelse,hvis de ikke finder støtte og hjælp”Lad os hjælpe hinanden”