Download - Bech-Bruun

bechbruun.com

Download - Bech-Bruun

PROGRAM• SKATs indsatsplan 2013• Vækstplan DK• Nyt om aktieavance og udbytte• Nye regler om underskudsbegrænsning• Afskrivninger på driftsmidler• Aktionærlån• Hæftelse i sambeskatning• Transfer Pricing – dokumentation og processtrategi• Arbejdsudleje• Muligheder og faldgruber i koncernfinansiering• Omstrukturering• Skatteforbehold og omgørelse• Moms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms206-05-2013


SKATS INDSATSPLAN 2013Generel indsats• Transfer pricing• Store selskaber• Koncernfinansiering• Immaterielle aktiver• Underskudselskaber/0-skatteselskaber• Skattely• Omstruktureringer og interne transaktioner• Omkostninger ved køb og salg af virksomheder• Kildeskat på renter, udbytter og royalty kildeskat mv.• Genbeskatningssaldi• Repræsentationsomkostninger• Efterrettelighed306-05-2013


SKATS INDSATSPLAN 2013Specifikke selskaber• Tonnagevirksomheder• Fordeling af indtægter og udgifter i tonnagebeskattede virksomheder• Multipurpose skibe• K/S projekter• Kooperationsbeskattede virksomheder – værdiansættelse af aktier• Tidligere kommunale forsyningsvirksomheder – skattepligt• Oliebranchen406-05-2013


SKATS INDSATSPLAN 2013Specifikke selskaber• Pengeinstitutter• Overtagelsesomkostninger• Skattemæssig kvalifikation af pengeinstitutters aktiebeholdning• Tab på udlån opstået i forbindelse med handler til opskruede priser• Skattemæssig behandling af ejendomme i midlertidig besiddelse• Forsikringsselskaber• Forsikringsselskabers finansielle poster• Forsikringsfilialer i Danmark506-05-2013


PROGRAM• SKATs indsatsplan 2013Vækstplan DK• Nyt om aktieavance og udbytte• Nye regler om underskudsbegrænsning• Afskrivninger på driftsmidler• Aktionærlån• Hæftelse i sambeskatning• Transfer Pricing – dokumentation og processtrategi• Arbejdsudleje• Muligheder og faldgruber i koncernfinansiering• Omstrukturering• Skatteforbehold og omgørelse• Moms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms606-05-2013


VÆKSTPLAN DK• Vækstplanen på ca. 75 mia. kr., der strækker sig overperioden 2014-2020• Planen forventes at udmønte sig i konkrete lovforslaginden for de kommende måneder• De enkelte elementer omfatter en bred vifte afændringer på skatte- og afgiftsområdet af betydning forerhvervslivet:I. Selskabsskatten reduceresII. Forhøjelse af grænsen for skattekredit for forsknings- ogudviklingsomkostningerIII. Erhvervsdrivende fonde får mulighed for at succedere vedovertagelse af virksomheder706-05-2013


VÆKSTPLAN DKSænkning af selskabsskatten• Selskabsskatte reduceres fra 25% til 22%• Sænkningen sker gradvist frem til 2016:• I 2014: 24.5%• I 2015: 23.5%• I 2016: 22%• Parallel sænkning af skatten i virksomhedsskatte-ordningen806-05-2013


VÆKSTPLAN DKSkattekredit for underskud relateret til forskningsogudviklingsomkostninger:UnderskudsbegrænsningSkattekredit forunderskudrelateret tilforsknings- ogudviklingsomkostninger906-05-2013


VÆKSTPLAN DKUnderskud fra forskning og udviklingsomkostninger- LL § 8X• En slags negativ indkomstskat eller lån, der tilbagebetales, når virksomheden fåroverskud• Giver selskabet ret til udbetaling af skatteværdien af underskud, der stammerfra forsknings- og udviklingsomkostninger• Forsknings-/udviklingsaktiviteten skal placeres i Danmark• Samme typer af omkostninger, der er omfattet af reglen om straksafskrivninger:Omkostninger relateret til udviklingen af ny, eller væsentligt forbedredematerialer, mekanismer, produkter, processer, systemer eller ydelser. Inkludererleasing af maskiner mv. relateret til forskning og udvikling. Tilkøbt know-howeller patenter er derimod ikke omfattet.• 25 % af underskud relateret til disse omkostninger – dog hvert skatteår maxskatteværdien af 5 mio. kr. (fælles grænse for sambeskattede selskaber)• Fra 2015 forhøjet til skatteværdien af 25 mio. kr..1006-05-2013


VÆKSTPLAN DKEksempel – skattekredit for forsknings- og udviklingsomkostninger:Resultat (i 1.000 kr.) i en virksomhed, der både har forskning og andenvirksomhed:Indtægter fra andet endforskning:100.000Udgifter til andet end forskning: 110.000Underskud relateret til andet endforskning:10.000Forskningsudgifter: 60.000Samlet underskud: 70.000Skattekredit efter de nuværenderegler:Skattekredit efter forslaget ivækstplanen:1.2506.250Husk modstykket er, at underskud vedrørende forskningsudgifterne ikke kanfremføres til senere år1106-05-2013


VÆKSTPLAN DK… Øvrige elementer i vækstplanen:• Forlængelse af momskredittiden for virksomheder• Lempelse af bo- og arveafgift ved generationsskifte• Vægtbaseret emballageafgift afskaffes fra 2015• Fremrykning af afgiftslempelser på procesenergi• Reduktion af virksomheders afgifter på energi – bl.a. afskaffes CO2afgiften på el• Kørselsafgifter på lastbiler indføres ikke• Sodavands- og ølafgiften nedsættes• Fradrag for selvstændiges syge- og arbejdsskadeforsikring og øvrigelempelser for særligt små og mellemstore virksomheder• Genindførelse af BoligJobordningen1206-05-2013


VÆKSTPLAN DK”Forholdene for erhvervsdrivende fonde skal forbedres, såovertagelse af virksomheder kan ske med skattemæssigsuccession. Med virkning fra 2016 skal der således ikkebetales aktieindkomstskat af avancen hos den hidtidigeejer, når denne donerer virksomheden til fonden.”1306-05-2013


PROGRAM• SKATs indsatsplan 2013• Vækstplan DKNyt om aktieavance og udbytte• Nye regler om underskudsbegrænsning• Afskrivninger på driftsmidler• Aktionærlån• Hæftelse i sambeskatning• Transfer Pricing – dokumentation og processtrategi• Arbejdsudleje• Muligheder og faldgruber i koncernfinansiering• Omstrukturering• Skatteforbehold og omgørelse• Moms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms1406-05-2013


SKATTEFRIHED FORPORTEFØLJEAKTIERLov 1255 af 18. december 2012 – virkning fra 1. januar2013(i) Ikke-børsnoterede aktier i A/S/ApS/tilsvarendeudenlandske (ii) ejet af selskaber, (iii) der udgør mindreend 10% af selskabskapitalen:• Skattefrihed af fortjeneste / ikke tabsfradragOBS: Udbytte fortsat skattepligtigt – udbytter erskattepligtige, medmindre der ejes mindst 10 %1506-05-2013


SKATTEFRIHED FORPORTEFØLJEAKTIERSkattefrie porteføljeaktier omfatter ikke• Konvertible obligationer, tegningsretter til konvertibleobligationer eller næringsaktier• Aktier med en ejerandel på 10-50 % i selskaber, derikke er hjemmehørende i EU/EØS eller i et land, somDanmark har dobbeltbeskatningsoverenskomst med1606-05-2013


SKATTEFRIHED FORPORTEFØLJEAKTIERVærnsreglerne kan føre til reel dobbeltbeskatning af porteføljeaktionærerpå en række dispositioner – og dette kan være dispositioner, somporteføljeaktionæren ikke reelt har indflydelse på:I. Værsregel mod ”pakning af børsnoterede aktier” (85 % afegenkapitalen)II.Værnsregel mod konvertering af skattepligtigt udbytte til skattefriaktieavancerIII. Værnsregel vedrørende likvidationsprovenu samt tilbagesalg til detudstedende selskab i likvidationIV. Værnsregel vedrørende salg af skattefrie porteføljeaktier til etselskab, hvor det udstedende selskab har bestemmende indflydelseV. Værnsregel om udbyttebeskatning vedrørende skattefrieporteføljeaktier når et dansk selskab ophører ved fusion med etudenlandsk selskabVI. Værsregel vedrørende skattefri spaltning uden tilladelseVII.Tabsfradragsbegrænsning vedrørende aktiebaserede finansiellekontrakter1706-05-2013


NYE SKATTERETLIGEANTIMISBRUGSREGLERLov 1254 af 18. december 2012• I kølvandet på en række højtprofilerede administrative klagesager ogén retssag vedrørende det skatteretlige begreb retmæssig ejer –”beneficial owner”Hovedelementer:A. Danmark skal ikke længere kunne benyttes som jurisdiktion forholdingselskaberB. Koncerninterne transaktioner – yderligere stramninger for så vidtangår de danske regler om kildeskat på udbytterC. Fuld skattepligt for foreninger mv.1806-05-2013


NYE SKATTERETLIGEANTIMISBRUGSREGLERDet første hovedelement – undgå at Danmark skalbruges som ”gennemstrømningsland”:• Omfatter internationale strukturer, hvor:a) Dansk selskab bruges som mellemholdingselskabb) Modtager ikke er omfattet af EUs Moder-/DatterselskabsdirektivKrav om, at det danskemellemholdingselskab er retmæssig ejer(”beneficial owner”) i henhold til dedanske myndigheders forståelse afbegrebet1906-05-2013


NYE SKATTERETLIGEANTIMISBRUGSREGLERUdbytteBahamas Ltd.Konsekvens hvis kriteriet ikkeer opfyldt: 5/15 % kildeskateller 27 %UdbytteUSA Inc.Beneficial owner ??Danmark A/SUdbytteSverigeABSpanien SA2006-05-2013


NYE SKATTERETLIGEANTIMISBRUGSREGLERDet andet hovedelement – omkvalifikation af visseaktiesalg til udbytteNy bestemmelse i SEL § 2 D skal sikre, at de danske regler omindeholdelse af kildeskat på udbytter ikke omgås ved koncerninterneomstruktureringer, hvor skattepligtige udbytter ”veksles” til skattefribetaling på gæld. Efter bestemmelsen er der tale om udbytte, når:1. en juridisk person overdrager aktier mv. i et koncernforbundetselskab til et andet koncernforbundet selskab mv.2. og vederlaget for denne overdragelse helt eller delvis sker i form afandet end aktier i det erhvervende selskab2106-05-2013


NYE SKATTERETLIGEANTIMISBRUGSREGLERDog ikke• hvis det overdragende selskab opfylder betingelserne for at modtageskattefrit udbytte, såfremt vederlaget havde været udbytte af aktier idet overdragede selskab umiddelbart inden overdragelsen, eller• ved overdragelse af aktier til et erhvervende selskab m.v., der indenoverdragelsen ikke var koncernforbundet med det overdragendeselskab, men som alene som følge af fælles bestemmende indflydelse,bliver koncernforbundet med dette selskab efter overdragelsen,såfremt det erhvervende selskab ikke af det overdragende selskabeller et med dette koncernforbundet selskab m.v. har fået midler stillettil rådighed.2206-05-2013


NYE SKATTERETLIGEANTIMISBRUGSREGLERUdbytteskat3: Betaling af købesumDanmark A/S 1 Danmark A/S 22: Udbytte1: Salg2:Danmark A/S 12306-05-2013


NYE SKATTERETLIGEANTIMISBRUGSREGLER – HVAD BØRMAN VÆRE OPMÆRKSOM PÅ?USA Inc.BahamasLtd.Lux Sarl.TysklandGmbh.Sverige Sverige ABABDanmarkA/SSpanien S.A.Spanien SASpanien S.A.2406-05-2013


PROGRAM• SKATs indsatsplan 2013• Vækstplan DK• Nyt om aktieavance og udbytteNye regler om underskudsbegrænsning• Afskrivninger på driftsmidler• Aktionærlån• Hæftelse i sambeskatning• Transfer Pricing – dokumentation og processtrategi• Arbejdsudleje• Muligheder og faldgruber i koncernfinansiering• Omstrukturering• Skatteforbehold og omgørelse• Moms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms2506-05-2013


NYE REGLER OMUNDERSKUDSBEGRÆNSNINGTo væsentlige lovændringer indført i 2012:• Begrænsning i udnyttelsen af fremførte underskud fra tidligere år• Mulighed for udbetaling af skatteværdien af underskud, der stammerfra forskning og udviklingsomkostninger2606-05-2013


NYE REGLER OMUNDERSKUDSBEGRÆNSNINGLov 2012-06-18 nr. 519• Skattemæssige underskud fra tidligere indkomstår vil fremover kunkunne fradrages fuldt ud i skattepligtig indkomst op til et grundbeløbpå 7,5 mio. kr., som reguleres årligt. Underskud herudover kan højstnedbringe den resterende indkomst med 60 %.• Sambeskattede selskaber har kun én fælles bundgrænse. Uudnyttedeunderskud kan fremføres til senere indkomstår.• Fortsat ingen tidsmæssig begrænsning• Virkning fra og med indkomstår som starter 1. juli 2012 eller senere.2706-05-2013


NYE REGLER OMUNDERSKUDSBEGRÆNSNINGEKSEMPEL• Sælges en virksomhed eller dele heraf med en avance på 100 mio. kr.vil sælgeren mindst blive beskattet af 37 mio. kr. (svarer til enbetalbar skat på 9,25 mio. kr.) uanset hvor store underskud sælgerhar haft i årene inden salget.Dvs. tidligere indregnede skatteaktiver bør revurderes og evt. nedskrivesi årsregnskabet2806-05-2013


NYE REGLER OMUNDERSKUDSBEGRÆNSNINGHvorfor har virksomhederne et problem?• Reglerne rammer virksomhederne på likviditeten ogværdien af skattemæssige underskudBerlingske Business den 25/6 2012: Historie om, at TKDevelopment måtte nedskrive sit skatteaktiv med DKK 150mio. som følge af de nye begrænsninger• De nye skattemæssige begrænsninger i udnyttelsen afskattemæssige underskud har et uhensigtsmæssigtsammenspil med reglerne om beskatning af finansiellekontrakter (pga. lagerbeskatning)2906-05-2013


NYE REGLER OMUNDERSKUDSBEGRÆNSNINGHvad bør man være opmærksom på ?• Tilrettelæggelse af finansiering, risikoafdækning og periodisering affinansieringsudgifter i fx ejendoms-, shipping- og landbrugssektorenbør genovervejes• Der bør ”økonomiseres” med afskrivninger når det er muligt ogovervejes nøje, hvornår et fradragsberettiget tab skal realiseres• Genoverveje faktureringsprincipper – eksempelvis ientreprisevirksomheder• Udskydning af fradrag, med mindre de falder ind under de nye reglerom skattekredit for R&D-omkostninger3006-05-2013


PROGRAM• SKATs indsatsplan 2013• Vækstplan DK• Nyt om aktieavance og udbytte• Nye regler om underskudsbegrænsningAfskrivninger på driftsmidler• Aktionærlån• Hæftelse i sambeskatning• Transfer Pricing – dokumentation og processtrategi• Arbejdsudleje• Muligheder og faldgruber i koncernfinansiering• Omstrukturering• Skatteforbehold og omgørelse• Moms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms3106-05-2013


AFSKRIVNINGER• Forhøjet afskrivningsgrundlaget for nye driftsmidler• Fabriksnye driftsmidler, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt• Anskaffet fra 30/5 2012 – 31/12 2013• Anskaffelsessum og salgssummer indgår med 115 %• Særskilt saldo (til og med 2017) afskrives med 25 %• Evt. samlet opgørelse i.f.t. negativ saldo / ophør• Ej personbiler, skibe eller infrastrukturanlæg mv.• Ej investeringer, der straksafskrives• Kun fradrag for udgifter vedr. køb af varer eller ydelserfor mindst 10.000 kr. inkl. moms hvis betaling viapengeinstitut mv. eller indberetning til SKAT. Nye reglerom solidarisk hæftelse.3206-05-2013


PROGRAM• SKATs indsatsplan 2013• Vækstplan DK• Nyt om aktieavance og udbytte• Nye regler om underskudsbegrænsning• Afskrivninger på driftsmidlerAktionærlån• Hæftelse i sambeskatning• Transfer Pricing – dokumentation og processtrategi• Arbejdsudleje• Muligheder og faldgruber i koncernfinansiering• Omstrukturering• Skatteforbehold og omgørelse• Moms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms3306-05-2013


AKTIONÆRLÅN (1)Lån til visse selskabsdeltagere med bestemmende indflydelseomkvalificeres• Lån fra selskaber omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1 eller nr. 2eller tilsvarende udenlandske selskaber til fysiske personermed bestemmende indflydelse, jf. ligningslovens § 2,beskattes på udbetalingstidspunktet som hævninger udentilbagebetalingspligt.• Løn, udbytte, tilskud m.v. afhængig af låntagerstilknytningsforhold til selskabet.• Hvis et lån er omfattet, vil det i alle skattemæssige relationerblive lagt til grund at der hverken hos låntager eller långiverforeligger et lån.• Udover lån beskattes sikkerhedsstillelse og midler der påanden måde er stillet til rådighed for personer medbestemmende indflydelse, af selskabet, som aktionærlån.3406-05-2013


AKTIONÆRLÅN (2)Undtagelser:• Sædvanlige forretningsmæssige dispositioner• Sædvanlige lån fra pengeinstitutter• Lån mv. i forbindelse med lovlig selvfinansieringNye regler gælder ikke lån til selskaber mv. – medmindreomgåelse: Lån ydet indirekte til en fysisk person (beneficialowner).Bestemmelsen er ikke afgrænset til lån omfattet af detselskabsretlige forbud mod aktionærlån.3506-05-2013


AKTIONÆRLÅN (3)• Omkvalificering af aktionærlån til enten løn eller udbytte,medfører at selskabet skal indberette og indeholdte skat afdisse udbetalinger afhængig af udbetalingens karakter – ogsåi tilfælde hvor der er tale om ulovlige aktionærlån efterselskabsloven.• Tilbagebetaling er skattefri for selskabet men ophæver ikkebeskatningen af låntager.• Dobbeltbeskatning ved tilbagebetaling og strengere sanktionmod ulovlige aktionærlån til hovedanpartshavere mv.• Virkning for lån mv. ydet fra og med 14. august 2012.3606-05-2013


AKTIONÆRLÅN (4)Skærpet kursgevinstbeskatning af aktionærlån:• Kursgevinstbeskatning af fysiske personers gevinst på gæld tilselskaber, hvori de - eller deres nærstående – direkte ellerindirekte ejer eller har ejet aktier.• Også hvor fordring er overdraget efter at debitor var insolvent.• Ej lån omfattet af LL § 16E (ingen ”gæld”).• Virkning for gæld påtaget den 14. august 2012 eller senere.3706-05-2013


PROGRAM• SKATs indsatsplan 2013• Vækstplan DK• Nyt om aktieavance og udbytte• Nye regler om underskudsbegrænsning• Afskrivninger på driftsmidler• AktionærlånHæftelse i sambeskatning• Transfer Pricing – dokumentation og processtrategi• Arbejdsudleje• Muligheder og faldgruber i koncernfinansiering• Omstrukturering• Skatteforbehold og omgørelse• Moms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms3806-05-2013


HÆFTELSE I SAMBESKATNING (1)Ny solidarisk hæftelse i sambeskatningsforholdooooHæftelse for selskabsskat og kildeskatter på udbytte, renterog royaltiesHæftelse for skatter af konkursindkomstSKAT kan rette krav mod alle selskaber isambeskatningskredsenooAdministrationsselskabet og helejede selskaber isambeskatningen hæfter ubegrænset og solidarisk for allenuværende og tidligere sambeskattede selskabers selskabsskatterog kildeskatter.Alle kapitalandele direkte eller indirekte ejet af det ultimativemoderselskab eller af samme aktionærkreds som dette, jf. KGL§ 4, stk. 2SKAT skal som hovedregel først gøre kravet gældende modskyldnerselskabet3906-05-2013


HÆFTELSE I SAMBESKATNING (2)oDelejede selskaber i sambeskatningen hæfter begrænset ogsubsidiærtooDer hæftes kun i forhold til det ultimative moderselskabs(direkte eller indirekte) ejerandel.Kun efter forgæves udlæg hos selskaber med ubegrænsethæftelse.ooEt selskabs hæftelse ophører ved dets udtræden afsambeskatningen - medmindre det fortsat kontrolleret af sammeaktionærkreds ved råden over mere end 50% afstemmerettighederne.Administrationsselskabet og andre tilbageværende selskaber isambeskatningen hæfter fortsat for det udtrædende selskabsskatter i sambeskatningsperioden.4006-05-2013


HÆFTELSE I SAMBESKATNING (3)MHAdm.DMin.akt.100%55%20%BC25%4106-05-2013


HÆFTELSE I SAMBESKATNING (4)oRisiko for minoritetsaktionærer – Hæftelse for andres skat…oRegelanvendelse forudsætter fuldt kendskab til denultimative ejerkreds og historik i ejerforholdoVirkning for indkomstår der starter 1. juli 2012 eller senere,hhv. for kildeskatter der forfalder til betaling den 1. juli 2012eller senere.oNoteoplysning om eventualforpligtelse i årsrapport.4206-05-2013


HÆFTELSE I SAMBESKATNING (5)Hvad bør man være opmærksom på?1) Håndtering af hæftelse i ”joint ventures” gennemsambeskatningsklausuler i ejeraftaler, vedtægter mv.2) Håndtering af hæftelse i forbindelse med M&A-transaktioner.Tidspunktet for ophøret af sambeskatning kan blive afgørende.3) Afklaring af muligheder for at ”fravælge” sambeskatning, hvorved:a) Udnyttelse af fremførte underskud kan forøges,b) Hæftelse for andre selskabers skattebetalinger kan undgås,c) Offentliggjorte skatteoplysninger ikke direkte sammenkædesmed majoritetsaktionærens øvrige skatteforhold4306-05-2013


PROGRAM• SKATs indsatsplan 2013• Vækstplan DK• Nyt om aktieavance og udbytte• Nye regler om underskudsbegrænsning• Afskrivninger på driftsmidler• Aktionærlån• Hæftelse i sambeskatningTransfer Pricing – dokumentation og processtrategi• Arbejdsudleje• Muligheder og faldgruber i koncernfinansiering• Omstrukturering – nogle fokuspunkter• Skattemæssig reparation• Moms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms4406-05-2013


DOKUMENTATIONFRA PAPIRTIGER TIL BLODIG ALVOR1960-Dagældende SEL §12, stk. 1 og 2OliedommeneOECDs TP GuidelinesHøjesterets dommeom manglendehjemmel tilrentefiksering1995-2005-Nationaletransaktioner ogskærpetdokumentationskrav2012”Nulskatteselskaber”:Bøder->LL § 2 og SKL § 3 BKapitalfondsindgrebetRevisor-erklæringerIndsatsområdeHøjesteretsdommeomanvendelsesområdetfor den forlængedegenoptagelsesfristIndsatsområde?4506-05-2013


DOKUMENTATIONSENESTE LOVÆNDRINGERForhøjelse af bøder for selvangivelses- ogdokumentationsfejlBødefastsættelsen ved forkert afkrydsning i selvangivelsen tagerudgangspunkt i 0,5 % af omsætningen eller fastsættes til 250.000 kr.per 50 ansatte i virksomheden.Bøder for undladt udarbejdelse af transfer pricing-dokumentationfastsættes til 250.000 kr. med tillæg af 10 % af eventuelleindkomstforhøjelserSKAT kan forlange TP-revisorerklæring, hvis:a) Virksomheden set over de seneste fire år samlet hardriftmæssigt underskud, ellerb) handler med koncernselskaber i visse lande uden for EU/EØS4606-05-2013


BEVISBYRDE I TP-SAGEREN STATUSProblemstillingenFokus på sager om ”manglende indtægter”Hvem har bevisbyrden for, at der er handlet ioverensstemmelse med armslængdeprincippet –dvs. bevisbyrden for, om LL § 2 er overholdt?Skatteministeriet?Virksomheden?4706-05-2013


BEVISBYRDE I TP-SAGEREN STATUSRetsgrundlaget – SKL § 3BSKL § 3B, stk. 5Der skal laves en TP-dokumentation (TPD), derkan danne grundlag for en vurdering af, om priserog vilkår er fastsat i overensstemmelse med, hvadder kunne være opnået mellem uafhængige parterSKL § 3B, stk. 8Såfremt den skattepligtige ikke har udarbejdetdokumentation efter stk. 5 … kan SKAT foretageskatteansættelsen skønsmæssigt4806-05-2013


BEVISBYRDE I TP-SAGEREN STATUSSKATs opfattelseIfølge SKAT er SKAT berettiget til at skønne imedfør af SKL § 3B, stk. 8, dels hvis der ikke erlavet en TPD, og dels hvis TPD’en ikke sætterSKAT i stand til at vurdere, om priser mv. erfastsat i overensstemmelse med, hvad der kunnevære opnået mellem uafhængige parter.Reelt ingen TPD?Ifølge SKAT skal der ikke meget til (mindremangler), for at TPD’en ikke er fyldestgørende.4906-05-2013


BEVISBYRDE I TP-SAGEREN STATUSVurdering af SKATs opfattelseNæppe rigtig.- Strider mod ordlyd- Stemmer ikke med alm. principper- Stemmer ikke med forarbejderIngen domstolsafgørelser om spørgsmålet.- SKM 2010.46 V (slet ingen TPD)Landsskatteretten tager stilling inden længe5006-05-2013


TRANSFER PRICINGProcesstrategi (1)• Procesteam med skattechef, revisor og procesadvokat• Teknisk TP-dokumentation vs. bevisbyrde og faktisk virkelighed• Kend sagen – og forudse provokationer – undgå flanker• Stol kun på det, der kan dokumenteres• Instansafhængig strategi• Under ligningen: undgå at forbedre SKATs sag• For Landsskatteretten: sagsbehandleren og Kammeradvokaten• For domstolene• SKATs korrektionsgrundlag• Har SKAT overholdt egne vejledninger• Er ligningsarbejdet godt nok?5106-05-2013


TRANSFER PRICINGProcesstrategi (2)• Formelle indsigelser vs. sagens materielle spørgsmål• Bevisbyrde og provokationer• Bevisbyrde vs. bilagsmængde• Syn og skøn• Databaseundersøgelser• Værdiansættelse IPR, royalty etc.• Timing• Teknisk TP-argumentation vs. de kommercielle drivere• Helikopter-betragtninger, proportioner og sund fornuft5206-05-2013


PROGRAM• SKATs indsatsplan 2013• Vækstplan DK• Nyt om aktieavance og udbytte• Nye regler om underskudsbegrænsning• Afskrivninger på driftsmidler• Aktionærlån• Hæftelse i sambeskatning• Transfer Pricing – dokumentation og processtrategiArbejdsudleje• Muligheder og faldgruber i koncernfinansiering• Omstrukturering – nogle fokuspunkter• Skattemæssig reparation• Moms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms5306-05-2013


NYE REGLER OM ARBEJDSUDLEJE• De tidligere regler• Skærpet beskatning led i skattereform 2012• ”Integreret del af arbejdet i en dansk virksomhed”?• Svarer til OECD-princip• Afgørelser• Baggrunden for skærpelse5406-05-2013


PROGRAM• SKATs indsatsplan 2013• Vækstplan DK• Nyt om aktieavance og udbytte• Nye regler om underskudsbegrænsning• Afskrivninger på driftsmidler• Aktionærlån• Hæftelse i sambeskatning• Transfer Pricing – dokumentation og processtrategi• ArbejdsudlejeMuligheder og faldgruber i koncernfinansiering• Omstrukturering – nogle fokuspunkter• Skattemæssig reparation• Moms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms5506-05-2013


OVERBLIK OVER FALDGRUBER IKONCERNFINANSIERINGSKAT ved finansiering- Målopfyldelse• Maksimere fradrag hos debitor for alle finansieringsomkostninger• Undgå/minimere kildeskat• Minimere skat hos kreditor (gælder navnlig koncernintern finansiering)• Undgå/minimere andre ”bivirkninger” (stempelafgift, CFC, mv.)5606-05-2013


OVERBLIK OVER FALDGRUBER IKONCERNFINANSIERINGEgenkapitalIngen fradrag for indskud/tilskudOfte ingen eller lavere beskatning afafkastOfte ingen eller lavere beskatning afkursgevinstSponsorGældIngen fradrag for udlån, men evt.for kurstabBeskatning af renter og kursgevinstsymmetri Udbytte Rente(a)symmetri ?Ingen skat ved indskud/tilskudIngen fradrag ved udbetalingKildeskat ?SelskabFradrag for renter, men:- Transfer Pricing- Tynd kapitalisering- Nettofinansieringsudgifter- Hybrid kapital- Hybride selskaber5706-05-2013


OVERBLIK OVER FALDGRUBER IKONCERNFINANSIERINGMarkedsmæssige vilkår• Intern vs. ekstern lånefinansieringEkstern lånefinansiering• Nettofinansieringsudgifter• NB. Sikkerhedsstillelse fra koncernen- Tynd kapitalisering- Transfer pricingIntern lånefinansiering• Nettofinansieringsudgifter• Tynd kapitalisering• Transfer pricing• Specialregler vedrørende• Kvalifikation af lån• Kvalifikation af selskaber• Kildeskat5806-05-2013


OVERBLIK OVER FALDGRUBER IKONCERNFINANSIERINGUdgangspunkt, fuld fradrag for renter, men• Fradragsbegrænsning ved væsentlig koncernintern finansiering (”tyndkapitalisering”)- Koncernintern finansiering (eller sikkerhedsstillelse)- Den koncerninterne finansiering udgør mindst DKK 10 mio.- Forholdet mellem den totale gæld og egenkapital overstiger 4:1 vedindkomstårets slutning- Opgøres på ”koncern”-niveau- Ikke fradrag for renter af koncernintern gæld, der skal omkvalificerestil egenkapital for at opfylde forholdet 4:1- Ikke korrektion, hvis dokumentation for, at tilsvarende eksternt lånkunne være opnået.5906-05-2013


OVERBLIK OVER FALDGRUBER IKONCERNFINANSIERINGRentefradragEksempel:H har koncernintern gæld på DKK 20 mio. til M og en egenkapital på DKK 1 mio.Der er betalt DKK 0.5 mio. i renter på den koncerninterne gæld.DKK 3.2 mio. af gælden vil skulle omkvalificeres til egenkapital for at opfyldeforholdet 4:1 (samlet passivside på DKK 21 mio., hvoraf DKK 4.2 mio. skal væreegenkapital)Fradragsbeskæring: DKK 0.5 mio. (faktisk betalt rente) * DKK 3.2 mio. / DKK 20mio. = DKK 80.000Fradrag hos H for DKK 0.5 mio. minus 80.000 = 420.0006006-05-2013


OVERBLIK OVER FALDGRUBER IKONCERNFINANSIERINGFradrag for finansieringsudgifter:Baggrund: TDC og ISS• Alle ”nettofinansieringsudgifter”- ikke bare renter- ikke bare koncerninternt• Kun aktuel, hvis koncernens samlede ”nettofinansieringsudgifter” udgør mereend DKK 21,3 mio.- Fradragsbegrænsning baseret på aktivværdi:- Max 3 % (2013) af skatteværdien af koncernens aktiver- Særlige modifikationer, herunder for udenlandske datterselskabsaktier- Fradragsbegrænsning baseret på EBIT- Max nedbringelse af EBIT med 80 %6106-05-2013


OVERBLIK OVER FALDGRUBER IKONCERNFINANSIERINGFradrag for finansieringsudgifter:Nettofinansieringsudgifter (DKK):Selskab X har følgende simple regnskab:Resultatopgørelse (DKK):Omsætning: 80 mio.Lønomkostninger: 30 mio.Udbytte/kursgevinster: 10 mio.Renteudgifter: 60 mio.Resultat: 0Udbytte: 10 mio.Renteudgifter 60 mio.I alt: 50 mio.Aktivbaseret begrænsning (DKK):Bygninger: 950 mio. * 3%Max 28.5 mio.Balance (DKK)AktiverBygninger: 950 mio.Aktier og fordringer: 50 mio.PassiverEgenkapital: 100 mio.EBIT-baseret begrænsning (DKK)EBIT: 50 mio.Max nedbringelse med 80%, d.v.s.:Max 40 mio.Effekt: Skat af fortjeneste på 31.5 mio: 7.88 mio.Gæld 900 mio.62Udgangspunkt: Skat: 0, MEN06-05-2013


OVERBLIK OVER FALDGRUBER IKONCERNFINANSIERINGHybride lån – SEL § 2B• Koncerninterne lån (definition i LL § 2)• Gælder også faste driftssteder og ejendomme i DK• Egenkapital for kreditor – lånekapital for debitor- NB! Test i flere ”led” (medmindre EU’s rente/royaltydiretiv finderanvendelse)• Omkvalifikation af lån til egenkapital (og dermed af rente til udbytte) ogdermed mistet fradragsretHybride selskaber – SEL § 2A• US ”Check-the-box”-regler• Koncerninterne lån (definition i LL § 2)• Skattemæssig transparens, d.v.s. skattemæssig bortseelse fra gæld ogrentebetalinger og dermed mistet fradragsret6306-05-2013


OVERBLIK OVER FALDGRUBER IKONCERNFINANSIERINGKildeskat på renter og udbytte- Husk de nye antimisbrugsreglerBørsen, 10. januar 20136406-05-2013


PROGRAM• SKATs indsatsplan 2013• Vækstplan DK• Nyt om aktieavance og udbytte• Nye regler om underskudsbegrænsning• Afskrivninger på driftsmidler• Aktionærlån• Hæftelse i sambeskatning• Transfer Pricing – dokumentation og processtrategi• Arbejdsudleje• Muligheder og faldgruber i koncernfinansieringOmstrukturering – nogle fokuspunkter• Skattemæssig reparation• Moms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms6506-05-2013


OMSTRUKTURERINGLigningsmæssige fokuspunkter• Placering og fradrag for omstruktureringsomkostninger• Etableringsomkostninger vs.• Driftsomkostninger eller afskrivningsret• Betingelserne for skattefritagelse af omstrukturering• Objektive betingelser – med/uden tilladelse• Tilbagekaldelse af tilladelse6606-05-2013


OMSTRUKTURERINGBortfald af skattefritagelse (1)• Oprindelig ikke-opfyldelse af definitoriske betingelser• Generelt: proforma aftaler, manglende realitet, optionsaftaler• Aktieombytning: stemmeflertalskrav (+ handelsværdi)• Tilførsel af aktiver: grenkrav + kontantvederlagsforbud (A- og B-aktier)• Spaltning: forholdsmæssigt vederlag til aktionærerne (+ handelsværdi/prorata)• Efterfølgende ikke-opfyldelse af definitoriske betingelser• Stemmeflertalskravet: ændring i aktiebesiddelse eller stemmefordeling• Kontantvederlagsforbuddet: kapitalnedsættelse, udlodning, udlån• Grenkravet: tilbagesalg af aktiver eller overtagelse af gæld• Prorata-kravet: lånoptagelse og indfrielse• Overtrædelse af holdingkrav67• Enhver afståelse indenfor tre år06-05-2013• Kapitaltilførsel


OMSTRUKTURERINGBortfald af skattefritagelse (2)• Hans Markus Kofoed sagen, SU 2007.343• Objektive karakteristika, der er opfyldt ved transaktionen, kan ikke efterfølgendeikke-opfyldes som følge af nye dispositioner• Aktieombytning: stemmeflertalskravet, SKM 2008.182 SR• Spaltning: prorata-kravet + grenkravet• Aktivtilførsel: grenkravet + kontantvederlagsforbuddet• Ikke-opfyldelse kræver dokumentation for bindende aftale• Forudgående planlægning og tidsmæssigt sammenfald er ikke tilstrækkeligt• NB! Efterfølgende forhold kan indicere skatteundgåelse• Skatteundgåelsesklausulen forudsætter ”retsstridig adfærd”• Skatteundgåelse skal være væsentligste formål, jf. SKM 2008.807 DEP6806-05-2013


OMSTRUKTURERINGBortfald af skattefritagelse (3)• Tilbagekaldelse af tilladelse (revurdering af hovedformål)SKM 2003.399 DEP: Skatteministeriet har - efter en konkret bevisbedømmelse - ved retsforlig ilandsretten anerkendt, at indgåelsen af en optionsaftale i den konkrete situation ikke gavgrundlag for tilbagekaldelse af den oprindelige tilladelse til skattefri aktieombytning. Forliget varbaseret på en proceserklæring om, at tilbagekaldelse med henvisning til efterfølgende forholdkun kan ske, hvis de efterfølgende forhold giver anledning til en formodning om skatteundgåelsesom oprindeligt hovedformål. Omtalt i TfS 2003.738• Ikke relevant om tilladelsen kunne være givet med senere viden• Ikke adgang til efterfølgende vurdering af transaktionens virkninger• Almindelig adgang til omgørelse• Almindelig adgang til at aftale skatteforbehold6906-05-2013


OMSTRUKTURERINGBortfald af skattefritagelse (4)• Tilbagekaldelse af tilladelse - praksis• TS af 07.03.2003: Spaltningstilladelse tilbagekaldt pga. aktieafvikling i strid med proratakrav• SKM 2004.273 TS: Spaltningstilladelse tilbagekaldt pga. salg af udspaltet selskab• SKM 2005.45 LSR: Ombytningstilladelse tilbagekaldt pga. driftsselskabets konkurskort tid efter ombytningen• TfS 2005.237 LSR: Tilførselstilladelse tilbagekaldt da udlodning anset som maskeretkontantvederlag• SKM 2009.484 H: Tilførselstilladelse tilbagekaldt efter knap 5 år pga.balancetilpasning i strid med grenkravet• SKM 2012.281 Ø: Aktieombytningstilladelse tilbagekaldt pga. ulovlig selvfinansiering7006-05-2013


OMSTRUKTURERINGOmstrukturering med henblik på frasalg• Tilladelse når skatteundgåelse ikke er et hovedformål• Surrogat for afvikling af aktier er udtryk for skatteundgåelse• Ophørsspaltning af likvidationsmodent selskab uden aktivitet, SKM 2005.232 TS• Grenspaltning af datterselskab med henblik på frasalg af aktivitet, SKM 2005.184 TS• Plan om senere afvikling af aktier skaber formodning om skatteundgåelse• Aktieombytning og spaltning med planer om successive tilbagesalg, SKM 2005.26 TS• Aktieombytning med efterfølgende salg af mindre andel til nøglemedarbejdere• Skatteundgåelse kan blive en acceptabel virkning …• Nødvendig eller hensigtsmæssig for selskabets drift fx salg til nøglemedarbejdere• Aktiv investering af likvidt salgsprovenu, SKM 2006.323 SKAT• Aktiv investering af likvid formue, SKM 2006.3247106-05-2013• Sikrer ejermæssigt generationsskifte, jf. L 99/2002


OMSTRUKTURERINGOpnåelse af tilladelse i vanskelige sager (1)• Salg af IT-virksomhedOffentligt ejet virksomhed i påbudt salgsproces.Investeringstunge domicilejendomme. Byrdefor salgsprocessen. Redegørelse fra mægler.Tilladelse til udspaltning af hensyn til salgaf virksomheden.• Arkitekt-koncern under bank-presHoldingselskab under pres for kaution for vissedatterselskaber. Etablering af yderligere holdingselskabtil visse ”frie” selskaber. I strid med konsolideringsargumentationfra tidligere spaltningstilladelse.Tilladelse med henblik på flytning af datterselskaber.• Generationsskifte af bilforhandlerEjerledet forhandlerselskab. Vanskeligt at findegenerationsskifteløsning. Forhandlinger medimportør om glidende overtagelse. Ejendomhindring for løsning. Tilladelse til spaltning medhenblik på delsalg.• Generationsskifte af ejendomsporteføljePersonlig ejendomsportefølje samt tre direkte ejedeejendomsselskaber. Etablering af samletholdingstruktur. B-aktier til børn. Etablering afpersonlige holdingselskaber med henblik på finansieringaf senere generationskifte. Tilladelse.7206-05-2013


OMSTRUKTURERINGOpnåelse af tilladelse i vanskelige sager (2)• Ex-holding til revisionsvirksomhedTidligere holdingselskab med 9 ejere og aktivbestående i gældsbrev mod nyt holding. Ville fåkarakter af investeringsselskab i 2010. Ønske omspaltning for at undgå investeringsselskabsskat.Tilladelse begrundet i praktisk besværlig omgørelseog undgåelse af forrykkelse mellem ejerne.• Off-shore virksomhed med ejendomEt off-shore selskab måtte forventes at skulle udbydestil salg. Selskabet ejede egen domicilejendom.Etablering af ejendomsselskab for samlede koncern.Tilladelse til udskillelse af ejendom. Fri adgang tilsalgsproces.• Separering af ejendomme i selskaberEn større ejendomskarré opkøbt af projektselskab.Vanskeligheder med finansiering af samlede projekt.Udskillelse i enkelt-selskaber med henblik på søgningaf separate investorer. Salgsformål. Antagelse omfradrag af latent skat. Ikke skatteundgåelse.• Børsnoteret selskab med flere virksomhederSelskab med flere virksomhedsgrene. Også en rækkedatterselskaber med forskellige aktiviteter. Børsmeddelelseom påtænkt investorproces til den ene gren.Tilladelse til væsentlig samlet omstrukturering af helekoncernen, herunder udskillelse af gren. Accept afsenere investorproces.7306-05-2013


PROGRAM• SKATs indsatsplan 2013• Vækstplan DK• Nyt om aktieavance og udbytte• Nye regler om underskudsbegrænsning• Afskrivninger på driftsmidler• Aktionærlån• Hæftelse i sambeskatning• Transfer Pricing – dokumentation og processtrategi• Arbejdsudleje• Muligheder og faldgruber i koncernfinansiering• Omstrukturering – nogle fokuspunkterSkattemæssig reparation• Moms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms7406-05-2013


SKATTEMÆSSIG REPARATIONRisiko for skattemæssig korrektionKorrektion af værdiansættelseÅbenbart og væsentligt misforhold i forhold til handelsværdienFiksering af indkomstUtilsigtet skatteretlig kvalifikationOmstruktureringLån – udbytteTilsidesættelse af overdragelsePro forma retshandlerOmgåelseCivilretlig ugyldighed7506-05-2013


SKATTEMÆSSIG REPARATIONVærktøjer til reparationBetalingskorrektionUdveksling af ydelserRetskravSelvangivelsesomvalgAlene skattemæssige valgRetskrav – men forudsætter skattemæssig korrektionOmgørelseOmgørelsesbetingelserBevillingsmæssigSkatteforbehold76Præcise betingelser og virkningerDokumentationsbetingelserRetskrav06-05-2013


SKATTEMÆSSIG REPARATIONBetalingskorrektion – LL § 2, stk. 5• Transfer pricing korrektion indenfor LL § 2• Korrektion af priser og vilkår for kontrollerede ”transaktioner” indenfordefineret kreds af interesseforbundne parter• Sekundær korrektion (beskatning af værditilførsel) kan undgås ved påtagelseaf betalingsforpligtelse svarende til den skattemæssige korrektion• Retskrav• Særlige forhold• Omfatter ikke ”rette indkomstmodtager”-forhold, jf. SKM 2006.45 Ø• Betalingsforpligtelse kan være aktionærlån omfattet af LL § 16 E• Ved grænseoverskridende transaktioner skal udenlandske myndighedkvalificere og beskatte tilsvarende77 06-05-2013


SKATTEMÆSSIG REPARATIONOmgørelse (1)• Efterfølgende ændring af privatretlig disposition tillægges virkning forskatteansættelsenAlle privatretlige dispositioner (løfte, aftale, vedtagelse etc.)• TfS 1994.694 LR: Omgørelse af skattepligtig virksomhedsomdannelse til SVO• TfS 2001.536 LR: Omgørelse af rentetilskrivning• TfS 1993.515 LR: Omgørelse af udlodning• TfS 1996.513 LR: Efterfølgende berigtigelse af fusionsvederlag ved fondsaktier• SKM 2004.344 LR: Omgørelse af skattefri virksomhedsomdannelse (SKM 2010.834 LSR)• SKAT 12. maj 2009 (utrykt): Omgørelse af ophørsspaltning• SKM 2007.210 LSR: Omgørelse med udskiftning af aftalepart• SKM 2005.121 LR: Ikke omgørelse af skattefri fusion til skattepligtig fusion78• Fx ved værdikorrektion, utilsigtet kvalifikation/virkning06-05-2013


SKATTEMÆSSIG REPARATIONOmgørelse (2)• Betingelser• Dispositionen må ikke i overvejende grad være båret af hensyn til at spareeller udskyde skatter• Utvivlsomt utilsigtede konsekvenser af væsentlig karakter• Ikke krav om god tro/intelligens (SKM 2006.925 H)• Ikke fortrydelsesadgang (SKM 2010.775 B)• Dispositionen skal være lagt klart frem for SKAT (SKM 2012.209 H)• De privatretlige virkninger skal være enkle og overskuelige• Tiltrædelse til omgørelse fra alle berørte parter (retsevne, SKM 2012.457 Ø)• Kræver tilladelse fra SKAT (betinget retskrav)7906-05-2013


SKATTEMÆSSIG REPARATIONOmgørelse (3)• Privatretlige ændring skal gennemføres (SKM 2012.457 Ø)• Kompensation for statusændringer i mellemperiode• Forbedringer, forringelser, afdrag• Forrentning af kompensationsbeløb?• SKAT har vejledningspligt• Dobbelt sagsbehandling (skatteyders valgret)• Ved materiel klagesag berostilles omgørelsesanmodning• Skatteyder kan vælge at udnytte tilladelse mod at tilbagekalde klagesag8006-05-2013


SKATTEMÆSSIG REPARATIONSkatteforbehold (1)• En privatretlig disposition betinget af konkrete skattemæssige virkninger• Alle privatretlige dispositioner• Fx ved værdikorrektion og utilsigtet kvalifikation/virkning• Skatteforbeholdet er en civilretlig betingelse (retskrav)• Kræver ikke bevillingsmæssig tilladelse• Skatteforbehold kræver ikke loyalitet eller god tro• Civilretlig ugyldighed efter Danske Lov 5-1-2• Skattekontrollovens § 138106-05-2013


SKATTEMÆSSIG REPARATIONSkatteforbehold (2)• Gyldighedsbetingelser82• Skatteforbeholdet skal være klart (”utvetydigt”) – aktualisering/virkninger• Skatteforbeholdet skal kunne eksekveres civilretligt (parter med retsevne)• Skatteforbeholdet skal være skriftligt samtidig med transaktionen• Skatteforbeholdet skal oplyses overfor SKAT samtidig med oplysning omtransaktionen• Privatretlige virkninger af forbeholdet må ikke være uklare eller uoverskuelige(absolut undtagelse)• Forarbejderne: ”f.eks. hvis dispositionen vedrører overdragelse af en virksomhed,og skatteforbeholdet først bliver udløst adskillige år efter overdragelsen og medden virkning, at virksomhedsoverdragelsen med den efterfølgende drift skaltilbageføres”• Vejledning: ”Formålet hermed er at imødegå, at skattemyndighederne bringes i ensituation, hvor de på grund af uklarhed om de privatretlige virkninger afskatteforbeholdet bliver nødt til at foretage væsentlige skønsmæssigeansættelser”06-05-2013


PROGRAM• SKATs indsatsplan 2013• Vækstplan DK• Nyt om aktieavance og udbytte• Nye regler om underskudsbegrænsning• Afskrivninger på driftsmidler• Aktionærlån• Hæftelse i sambeskatning• Transfer Pricing – dokumentation og processtrategi• Arbejdsudleje• Muligheder og faldgruber i koncernfinansiering• Omstrukturering – nogle fokuspunkter• Skattemæssig reparationMoms på fast ejendom og øvrigt nyt om moms8306-05-2013


HVAD ER MOMS OG HVEM SKALBETALE? Moms er en afgift på forbrug af varer og ydelser. Momsen skal endeligt bæres af den person ellervirksomhed, der ikke driver økonomisk virksomhed. Momsen opkræves for skattemyndighederne afsælgerne.8406-05-2013


HVORFOR RELEVANT?? Hvis en registreret virksomhed køber momspligtigevarer = cash-flow belastning. Hvis virksomheden skal sælge momspligtige varer =højere pris for en ikke-registreret køber. Muligkonkurrenceulempe.Compliance – fokus i SKATs produktionsplan.8506-05-2013


OVERORDNET OMMOMS PÅ FAST EJENDOM Levering af fast ejendom er normalt fritaget for moms. Fra 1. januar 2011 omfatter fritagelsen ikke: Levering af en ny bygning eller en ny bygning medtilhørende jord. Levering af en byggegrund, uanset om den erbyggemodnet, og særskilt levering af en bebygget grund.8606-05-2013


ØKONOMISK VIRKSOMHED? Kun moms ved erhvervsmæssige leverancer. Fx ej privates enkeltstående salgAfgørende om sælger driver selvstændigøkonomisk virksomhed og om salget sker indenfor denne virksomhed.Ej forvaltning af den ”private formue”. Afgørende om aktive skridt som handlende.8706-05-2013


HVAD ER EN ”NY BYGNING”?FærdiggørelseFørsteindflytning5 år efterfærdiggørelseEn ny bygningved alle salgEn ny bygningved første salgIkkelængere enny bygningEvt. en nybygning vedsenere salgDog kun, hvis bygningen ikke harværet i brug i min. 2 år og detførste salg var mellem”interesseforbundne” parter.8806-05-2013


OMBYGNING EVT. =NY BYGNING Hvis der på eksisterende byggeri inden et salg er udført”væsentligt” til- og ombygningsarbejde = kan være enny bygning (ikke genopførelse efter skader). Når udgifterne vedrørende til- og ombygningsarbejdetoverstiger: 50 % af ”ejendommens værdi” for bygninger (uden jord)eller 25% af ”ejendommens værdi” for bygninger (medtilhørende jord)8906-05-2013


HVAD ER EN BYGGEGRUND? Ubebyggede arealer som efter planloven mv. er udlagttil formål, som gør det muligt at opføre bygninger (ikkelandbrugsjord mv.) Også salg af bebygget grund, når (i) bygningen skalnedrives af sælger, eller (ii) det fremgår af købsaftalen,at bygninger erhverves med henblik på nedrivning afkøber.9006-05-2013


HVAD ER EN BYGGEGRUND? Formodning eller viden om købers hensigt omnedrivning er ikke nok (SKM.2012.416.SR). Byggegrund, hvis bygningen på grunden ikke eren reel bygning (sml. SKM.2011.45.SR,garage/udhus).9106-05-2013


ANDRE SPØRGSMÅL Regulering for investeringsgoder – 10 års”nedskrivning” af fradraget. Momsfrit salg kan udløse reguleringsforpligtelsen. Salg af ejendomme som led i envirksomhedsoverdragelse er momsfri – selvom der ertale om salg af byggegrunde og/eller nye bygninger.9206-05-2013


NYT FRA MOMSOMRÅDET Stigende fokus påcompliance (stigendeindtægtskilde). Stigende fokus påcash flow optimering(fx konsignationssalgog -køb). Fokus på blandedeydelser (fx leasingmed tilhørendeforsikring).9306-05-2013


KONTAKTBECH-BRUUN SKATBECH-BRUUN SKATBECH-BRUUN SKATBECH-BRUUN SKATBECH-BRUUN SKATBECH-BRUUN SKATAnders Oreby HansenPartnerMichael SerupPartnerThomas FrøbertPartnerArne RiisPartnerKaspar BastianHead of Tax LitigationPeter NordentoftAdvokatT +45 72 27 36 02M +45 25 26 36 02AOH@bechbruun.comT +45 72 27 33 02M +45 25 26 33 02MCS@bechbruun.comT +45 72 27 34 33M +45 25 26 34 33THF@bechbruun.comT +45 72 27 33 22M +45 25 26 33 22ARI@bechbruun.comT +45 72 27 34 24M +45 25 26 34 24KBA@bechbruun.comT +45 72 27 36 22M +45 25 26 36 22PNT@bechbruun.com


www.bechbruun.comKøbenhavnLangelinie Allé 352100 København ØT +45 72 27 00 00AarhusFrue Kirkeplads 48100 Aarhus CF +45 72 27 00 27Shanghai83 Loushanguan Road,suite 2630, 26/FShanghaiE info@bechbruun.com

More magazines by this user
Similar magazines