Se hele undersøgelsen

sm.dk

Se hele undersøgelsen

Velfærdsministeriet ogKommunernes Landsforening–Brugerundersøgelse om hjemmehjælptil beboere i eget hjem og iplejebolig / plejehjemRapport – Capacent EpinionOktober 2008


6 Tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige pleje ..........346.1 Tilfredshed med praktisk hjælp blandt hjemmehjælpsmodt............... 346.2 Tilfredshed med personlig pleje blandt hjemmehjælpsmodt .............. 366.3 Tilfredshed med praktisk og personlig pleje i plejehjem/-bolig ........... 386.4 Tilfredshed med bolig, omgivelser og service i plejehjem/-bolig......... 39Side 3 ud af 39


Kort om Capacent EpinionCapacent Epinion gennemfører specialdesignede undersøgelser af høj kvalitet,som sikrer et solidt grundlag for optimale beslutninger.I samarbejde med kunden udarbejder vi det analysekoncept, som bedstbelyser den aktuelle problemstilling.Vi indsamler data, analyserer data optimalt, formidler resultater og rådgiveromkring anvendelsen af resultaterne. Vort mål er at præsentere analyseresultateri højeste kvalitet, som er direkte anvendelige i beslutningsprocessen.Læs mere på www.capacent.dkVores adresse.Capacent Epinion KøbenhavnTuborg Parkvej 8, 1. salDk-2900 HellerupCapacent Epinion ÅrhusSøndergade 1A, 1., 3., 4. & 5.Dk-8000 Århus CDir. + 45 41 30 88 88Fax. + 41 30 88 89Mail. capacent@capacent.dkTlf. + 45 87 30 95 00Side 4 ud af 39


1 Indledning1.1 Metode og datasætBlandt 67 årige borgere og derover er udtrukket en brutto stikprøve på11.000 personer. Blandt dem kunne telefoniske kontaktoplysninger på9.773 respondenter identificeres. Disse er alle søgt kontaktet telefonisk.Blandt de 1.227 respondenter som det ikke var muligt at identificere telefoniskekontaktoplysninger på, blev 394 udvalgt til besøgsinterview. Sammenlagter 10.167 således søgt kontaktet enten telefonisk eller via besøg.Blandt de 10.167 har der været et frafald på 2.629 respondenter. Hvordanfrafaldet fordeler sig er beskrevet i den nedenstående tabel. Der er såledesgennemført interview med 7.538 respondenter enten telefonisk eller personligthvilket svarer til en gennemførelses procent på 74,14%. Dataindsamlingener foretaget i perioden fra d. 9. juli til d. 10. august 2008.Tabel 1: Årsager til frafaldTelefoninterview Besøgsinterview TotalIntet svarFejlnummer2,99 %(304)6,37 %(648)1,5 %(153)0 %(0)4,49 %(457)6,37 %(648)Træffes ej iperiodenAftale0,8 %(81)0,11 %(11)0 %(0)0 %(0)0,8 %(81)0,11 %(11)Vil ikke oplysealderFrascreenetalder1,64 %(167)1,27 %(129)0 %(0)0 %(0)1,64 %(167)1,27 %(129)FrascreenetsprogSyg0,33 %(34)2,22 %(226)0,03%(3)0,19 %(19)0,36 %(37)2,41 %(245)DødFlyttet3,14 %(319)0,44 %(45)0,3 %(31)0,65 %(66)3,44 %(350)1,09 %(111)StoppetNægter0,45 %(46)3,38 %(344)0,01 %(1)0,02 %(2)0,46 %(46)3,4 %(346)Total23,15 %(2.354)2,7 %(275)25,86 %(2.629)Side 5 ud af 39


Blandt de personer som har modtaget et telefonopkald har 75,93 % gennemførtinterviewet. Blandt de personer som blev opsøgt på bopælsadressenhar 28,94 % gennemført interviewet.Tabel 2: Interviewform for gennemførte interviews og frafaldGennemført Frafald TotalTelefoninterview75,93 %(7.426)24,07 %(2.354)100 %(9.780)Besøgsinterview28,94 %(112)71,06 %(275)100 %(387)Total74,14 %(7.538)25,86 %(2.629)100 %(10.167)De interviewede blev spurgt til om de modtager praktisk hjælp, personligpleje eller begge dele. Undersøgelsen blev gennemført særskilt for henholdsvisbeboere i plejebolig/plejehjem og dem, som bor i eget hjem.Blandt dem som bor i plejebolig/plejehjem er 97,6 % interviewet via telefon.98,05 % af dem som bor i eget hjem er interviewet via telefon.Tabel 3: Interviewform fordelt på ydelsestypeTelefoninterviewBesøgsinterviewTotalHjemmehjælp98,05 %(1.208)1,95 %(24)100 %(1.232)Bor i plejehjem/ -bolig97,62 %(164)2,38 %(4)100 %(168)Total98 %(1.376)2 %(28)100 %(1.400)Af hensyn til aldersrepræsentativiteten blev stikprøven inddelt i fem aldersgrupper(67-72 år, 73-78 år, 79-83 år, 84-89 år og 90 år eller derover).Formålet med denne inddeling var at stimulere og forfølge en aldersspredningblandt de interviewede, svarende til populationen. I løbet at dataindsamlinsperioden,blev det overvåget hvorvidt denne målsætning blev opfyldt.Som led i denne proces blev besøgsinterview anvendt strategisk idenne hensigt. Således blev kun de ældste aldersgrupper opsøgt på bopæl idet andelen heraf uden telefon er forholdsmæssigt større end gennemsnittet.Som det fremgår af tabel lykkedes det rigtigt pænt at matche aldersfordelingeni populationen.Side 6 ud af 39


Tabel 4: Aldersfordeling67 – 72 år73 – 78 år79 – 83 år84 – 89 år90 år og deroverTotalAldersfordeling ipopulationen*38 %(279.661)28 %(202.999)17 %(127.089)12 %(91.028)5 %(35.879)100 %(736.656)Alle interviewede38 %(2.841)30 %(2.240)18 %(1.373)11 %(827)3 %(257)100 %(7.538)Modtagereaf hjælp9,5 %(133)22,9 %(320)28,2 %(395)27,9 %(391)11,5 %(161)100 %(1.400)*Kilde: Danmarks statistik1.2 PopulationenTabel 5: Type af hjælp blandt de adspurgte ældreProcentandelPraktisk hjælpPersonlig plejeBåde praktisk hjælp og personlig plejeTotal66 %(929)7 %(103)26 %(368)100 %(1.400)Modtager ikke hjælp (6.138)Tabel 6: Typer af hjælp fordelt på ydelsestypeHjemmeplejePlejehjem/-boligTotalPraktiskhjælp71 %(872)34 %(57)66 %(929)Personligpleje7 %(91)7 %(12)7 %(103)Både praktiskhjælp og personligpleje22 %(269)59 %(99)26 %(368)Total100 %(1.232)100 %(168)100 %(1.400)Side 7 ud af 39


2 Fleksibilitet2.1 Kendskab til ordningen om fleksibilitet blandthjemmehjælpsmodtagereTabel 7: Kendskab til muligheden for fleksibel hjemmehjælp blandthjemmehjælpsmodtagereProcentandelKender til fleksibel hjemmehjælpKender ikke til fleksibel hjemmehjælpTotal37 %(453)63 %(779)100 %(1.232)Tabel 8: Kendskab til ordningen for fleksibel hjemmehjælp og kønblandt hjemmehjælpsmodtagereMandKvindeKender tilfleksibelhjemmehjælp30 %(106)39 %(347)Kender ikke tilfleksibelhjemmehjælp70 %(244)61 %(535)Total100 %(350)100 %(882)Total37 %(453)63 %(779)100 %(1.232)Tabel 9: Kendskab til ordningen for fleksibel hjemmehjælp og alderblandt hjemmehjælpsmodtagere67 - 79 årKender tilfleksibelhjemmehjælp37 %(177)Kender ikke tilfleksibelhjemmehjælp63 %(296)Total100 %(473)80 - 84 år85 år og derover37 %(142)36 %(134)63 %(240)64 %(243)100 %(382)100 %(377)Total37 %(453)63 %(779)100 %(1.232)Side 8 ud af 39


2.2 Hvorfra kendes til ordningen om fleksibel hjemmehjælp?Tabel 10: Kendskab til ordningen om fleksibel hjemmehjælp blandthjemmehjælpsmodtagereProcentandelFra pressen (TV, radio, lokal- eller dagblade)Fra pårørende, bekendte eller naboer (netværk)Fra brev eller informationsmateriale fra kommunenFra kommunens visitatorFra medarbejderen som udfører hjemmeplejenAndre steder fraHusker ikkeTotal3 %(12)8 %(38)23 %(103)24 %(108)40 %(179)5 %(24)12 %(54)114 %(518)Note: Da spørgsmålet er multipelt (respondenterne kan vælge flere af svarmulighedernesamtidigt) summerer procenterne ikke til 100.Tabel 11: Antal informationskilder for kendskab til ordningen omfleksibel hjemmehjælp blandt hjemmehjælpsmodtagereProcentandel1 informationskilde2 informationskilder3 informationskilderTotal87 %(394)12 %(53)1 %(6)100 %(453)Side 9 ud af 39


2.3 Holdningen om vigtighed af ordningen om fleksibelhjemmehjælpTabel 12: Holdningen til ordningen om fleksibel hjemmehjælpblandt hjemmehjælpsmodtagereProcentandelSlet ikke vigtigtIkke vigtigtHverken vigtigt eller ikke vigtigtVigtigtMeget vigtigtTotal3 %(13)11 %(45)13 %(54)50 %(211)24 %(101)100 %(424)Ved ikke (29)Side 10 ud af 39


3 Frit valg af leverandør3.1 Kendskab til ordningen om frit valg af leverandør afhjemmehjælpTabel 13: Kendskab til ordningen om frit valg af leverandør blandthjemmehjælpsmodtagereProcentandelKender til frit valg af leverandørKender ikke til frit valg af leverandørTotal68 %(843)32 %(389)100 %(1.232)Tabel 14: Kendskab til ordningen om frit valg af leverandør og alderblandt hjemmehjælpsmodtagereKender tilfrit valg afleverandørKender ikke tilfrit valg afleverandørTotal67 - 79 år73 %(343)27 %(130)100 %(473)80 - 84 år69 %(264)31 %(118)100 %(382)85 år og derover63 %(236)37 %(141)100 %(377)Total68 %(843)32 %(389)100 %(1.232)Side 11 ud af 39


Tabel 15: Kendskab til ordningen om frit valg af leverandør og typeaf hjælp blandt hjemmehjælpsmodtagerePraktisk hjælpKender tilfrit valg afleverandør72 %(626)Kender ikke tilfrit valg afleverandør28 %(246)Total100 %(872)Personlig plejeBåde praktisk hjælpog personlig pleje43 %(39)66 %(178)57 %(52)34 %(91)100 %(91)100 %(269)Total68 %(843)32 %(389)100 %(1.232)Tabel 16: Kendskab til ordningen om frit valg af leverandør og leverandørblandt hjemmehjælpsmodtagere (praktisk hjælp)Kommunal leverandørKender tilfrit valg afleverandør65 %(585)Kender ikke tilfrit valg afleverandør35 %(311)Total100 %(896)Privat leverandørBåde kommunal ogprivat leverandør91 %(189)89 %(25)9 %(18)11 %(3)100 %(207)100 %(28)Total71 %(799)29 %(332)100 %(1.131)Ved ikke (5) (5) (10)Tabel 17: Kendskab til ordningen om frit valg af leverandør og leverandørblandt hjemmehjælpsmodtagere (personlig pleje)Kommunal leverandørPrivat leverandørKender tilfrit valg afleverandør57 %(192)100 %(20)Kender ikke tilfrit valg afleverandør43 %(142)0 %(0)Total100 %(334)100 %(20)Både kommunal ogprivat leverandørTotal100 %(1)60 %(213)0 %(0)40 %(142)100 %(1)100 %(355)Ved ikke (4) (1) (5)Side 12 ud af 39


3.2 Hvorfra kendes til ordningen om frit valg af leverandøraf praktisk hjælp og personlig pleje?Tabel 18: Kendskab ordningen om frit valg af leverandør blandthjemmehjælpsmodtagereProcentandelFra pressen (TV, radio, lokal- eller dagblade)Fra pårørende, bekendte eller naboer (netværk)Fra brev eller informationsmateriale fra kommunenFra kommunens visitatorFra medarbejderen som udfører hjemmeplejenAndre steder fraHusker ikkeTotal14 %(118)14 %(122)35 %(297)35 %(299)4 %(32)5 %(43)9 %(77)117 %(988)Note: Da spørgsmålet er multipelt (respondenterne kan vælge flere af svarmulighedernesamtidigt) summerer procenterne ikke til 100.Tabel 19: Antal informationskilder for kendskab til ordningen omfrit valg af leverandør blandt hjemmehjælpsmodtagereProcentandel1 informationskilde2 informationskilder3 informationskilder4 informationskilderTotal84 %(712)14 %(118)1 %(12)0 %(1)100 %(843)Side 13 ud af 39


3.3 Holdningen om vigtighed af ordningen om frit valgaf leverandør af hjemmehjælpTabel 20: Holdning til ordningen om frit valg til leverandør afhjemmehjælp blandt hjemmehjælpsmodtagereProcentandelSlet ikke vigtigtIkke vigtigtHverken vigtigt eller ikke vigtigtVigtigtMeget vigtigtTotal9 %(68)15 %(115)18 %(141)36 %(281)22 %(172)100 %(777)Ved ikke (66)Tabel 21: Holdning til ordningen om frit valg til leverandør afhjemmehjælp og type hjælpPraktiskhjælpSletikkevigtigt7 %(40)Ikkevigtigt14 %(79)Hverkenvigtigtellerikkevigtigt18 %(103)Vigtigt36 %(212)Megetvigtigt25 %(147)Total100 %(581)Vedikke(45)PersonligplejeBåde praktiskhjælp og personligplejeTotal19 %(7)13 %(21)9 %(68)28 %(10)16 %(26)15 %(115)14 %(5)21 %(33)18 %(141)22 %(8)38 %(61)36 %(281)17 %(6)12 %(19)22 %(172)100 %(36)100 %(160)100 %(777)(3)(18)(66)Side 14 ud af 39


Tabel 22: Holdning til ordningen om frit valg til leverandør afhjemmehjælp og leverandør af hjemmehjælp (praktisk hjælp)KommunalleverandørPrivat leverandørBåde kommunalogprivat leverandørTotalSletikkevigtigt11 %(59)1 %(2)0 %(0)8 %(61)Ikkevigtigt19 %(100)2 %(4)0 %(0)14 %(104)Hverkenvigtigtellerikkevigtigt24 %(126)4 %(8)9 %(2)18 %(136)Vigtigt35 %(188)40 %(74)45 %(10)37 %(272)Megetvigtigt11 %(60)52 %(95)45 %(10)22 %(165)Total100 %(533)100 %(183)100 %(22)100 %(738)Vedikke(52)(6)(3)Ved ikke (0) (1) (0) (1) (1) (2)Tabel 23: Holdning til ordningen om frit valg til leverandør afhjemmehjælp og leverandør af hjemmehjælp (personlig pleje)KommunalleverandørPrivat leverandørBåde kommunalogprivat leverandørTotalSletikkevigtigt16 %(27)5 %(1)0 %(0)14 %(28)Ikkevigtigt20 %(34)5 %(1)0 %(0)18 %(35)Hverkenvigtigtellerikkevigtigt21 %(37)0 %(0)100 %(1)20 %(38)Vigtigt36 %(63)30 %(6)0 %(0)36 %(69)Megetvigtigt7 %(12)60 %(12)0 %(0)12 %(24)Total100 %(173)100 %(20)100 %(1)100 %(194)Vedikke(19)(0)(0)Ved ikke (0) (1) (0) (0) (1) (2)Side 15 ud af 39


4 Tilfredshed med antal medarbejdere4.1 Tilfredshed med antallet af medarbejdere hoshjemmehjælpsmodtagereTabel 24: Tilfredshed med antallet af medarbejdere, som udførerpraktisk hjælp, blandt hjemmehjælpsmodtagereProcentandelMeget utilfredsUtilfredsHverken tilfreds eller utilfredsTilfredsMeget tilfredsTotal6 %(61)18 %(199)14 %(147)38 %(413)24 %(256)100 %(1.076)Ved ikke (15)Irrelevant (50)Side 16 ud af 39


Tabel 25: Tilfredshed med antallet af medarbejdere, som udførerpersonlig pleje, blandt hjemmehjælpsmodtagereProcentandelMeget utilfredsUtilfredsHverken tilfreds eller utilfredsTilfredsMeget tilfredsTotal3 %(12)15 %(53)12 %(40)48 %(165)21 %(73)100 %(343)Ved ikke (6)Irrelevant (11)Tabel 26: Tilfredshed med antallet af medarbejdere fordelt medhensyn til type hjælp blandt hjemmehjælpsmodtagereTotalVedikkeMegetutilfredsUtilfredsHverkentilfredsellerutilfredsTilfredsMegettilfredsIrrelevantPraktiskhjælp6 %(50)18 %(148)14 %(110)36 %(292)26 %(212)100 %(812)(13) (47)Både praktiskhjælp og personligpleje4 %(11)19 %(51)14 %(37)46 %(121)17 %(44)100 %(264)(2) (3)Total6 %(61)18 %(199)14 %(147)38 %(413)24 %(256)100 %(1.076)(15) (50)Side 17 ud af 39


Tabel 27: Tilfredshed med antallet af medarbejdere og leverandør afpraktisk hjælp i hjemmehjælpenKommunalleverandør6 %(53)21 %(177)39 %(332)19 %(163)Total100 %(854)VedikkeMegetutilfredsUtilfredsHverkentilfredsellerutilfreds15 %(129)TilfredsMegettilfredsIrrelevant(11) (31)Privat leverandørBåde kommunalogprivat leverandørVed ikke4 %(7)4 %(1)0 %(0)10 %(19)12 %(3)0 %(0)7 %(13)19 %(5)0 %(0)34 %(64)46 %(12)71 %(5)46 %(86)19 %(5)29 %(2)100 %(189)100 %(26)100 %(7)(0) (18)(2) (0)(2) (1)Total6 %(61)18 %(199)14 %(147)38 %(413)24 %(256)100 %(1.076)(15) (50)Tabel 28: Tilfredshed med antallet af medarbejdere og omfang afhjælpen pr. uge i hjemmeplejenUnder to timer1 %(1)20 %(26)56 %(74)14 %(18)Total100 %(133)VedikkeMegetutilfredsUtilfredsHverkentilfredsellerutilfreds11 %(14)TilfredsMegettilfredsIrrelevant(1) (2)2 - 3,9 timer4 - 7,9 timer12 %(3)4 %(2)8 %(2)15 %(7)12 %(3)15 %(7)58 %(15)38 %(18)12 %(3)28 %(13)100 %(26)100 %(47)(1) (2)(0) (1)8 - 11,9 timer12 - 20 timer0 %(0)20 %(2)18 %(3)10 %(1)12 %(2)0 %(0)18 %(3)40 %(4)53 %(9)30 %(3)100 %(17)100 %(10)(0) (1)(0) (1)Over 20 timerTotal0 %(0)3 %(8)0 %(0)16 %(39)25 %(1)11 %(27)50 %(2)49 %(116)25 %(1)20 %(47)100 %(4)100 %(237)(0) (0)Ved ikke (0) (5) (1) (12) (6) (3) (0)Side 18 ud af 39


4.2 Tilfredshed med antallet af medarbejdere hos ældrei plejehjem/-boligTabel 29: Tilfredshed med antallet af medarbejdere hos ældre, sommodtagere praktisk hjælp i plejehjem/-boligProcentandelMeget utilfredsUtilfredsHverken tilfreds eller utilfredsTilfredsMeget tilfredsTotal6 %(9)12 %(19)12 %(18)47 %(73)24 %(37)100 %(156)Ved ikke (7)Irrelevant (5)Tabel 30: Tilfredshed med antallet af medarbejdere hos ældre, sommodtagere personlig pleje i plejehjem/-boligProcentandelMeget utilfredsUtilfredsHverken tilfreds eller utilfredsTilfredsMeget tilfredsTotal5 %(5)8 %(9)10 %(11)56 %(59)21 %(22)100 %(106)Ved ikke (4)Irrelevant (1)Side 19 ud af 39


Tabel 31: Tilfredshed med antallet af medarbejdere og omfang afpraktisk hjælp pr. uge i plejehjem/-boligUnder to timer5 %(4)12 %(9)52%(40)19 %(15)Total100 %(77)VedikkeMegetutilfredsUtilfredsHverkentilfredsellerutilfreds12 %(9)TilfredsMegettilfredsIrrelevant(0) (2)2 – 3,9 timer4 - 7,9 timer5 %(1)0 %(0)11 %(2)15 %(2)16 %(3)23 %(3)42 %(8)31 %(4)26 %(5)31 %(4)100 %(19)100 %(13)(0) (0)(2) (0)8 – 11,9 timer12 - 20 timer0 %(0)0 %(0)0 %(0)0 %(0)50 %(1)0 %(0)50 %(1)50 %(3)0 %(0)50 %(3)100 %(2)100 %(6)(0) (0)(0) (0)Over 20 timerTotal14 %(1)5 %(6)29 %(2)12 %(15)14 %(1)14 %(17)29 %(2)47 %(58)14 %(1)23 %(28)100 %(7)100 %(124)(0) (0)Ved ikke (3) (4) (1) (15) (9) (4) (2)Side 20 ud af 39


Tabel 32: Tilfredshed med antallet af medarbejdere og omfang afpersonlig pleje pr. uge i plejehjem/-boligUnder to timer8 %(3)6 %(2)50 %(18)17 %(6)Total100 %(36)VedikkeMegetutilfredsUtilfredsHverkentilfredsellerutilfreds19 %(7)TilfredsMegettilfredsIrrelevant(1) (1)2 – 3,9 timer4 - 7,9 timer0 %(0)0 %(0)14 %(2)25 %(3)0 %(0)8 %(1)71 %(10)42 %(5)14 %(2)25 %(3)100 %(14)100 %(12)(0) (0)(0) (0)8 – 11,9 timer12 - 20 timer0 %(0)0 %(0)0 %(0)0 %(0)0 %(0)17 %(1)100 %(1)50 %(3)0 %(0)33 %(2)100 %(1)100 %(6)(1) (0)(0) (0)Over 20 timerTotal14 %(1)5 %(4)29 %(2)12 %(9)14 %(1)13 %(10)14 %(1)50 %(38)29 %(2)20 %(15)100 %(7)100 %(76)(0) (0)Ved ikke (1) (0) (1) (21) (7) (2) (0)Side 21 ud af 39


5 Tilfredshed med stabilitet i den praktiskehjælp og personlige pleje5.1 Tilfredshed med hjælpens ensartethed i den praktiskehjælp blandt hjemmehjælpsmodtagereTabel 33: Tilfredshed med hjælpens ensartethed i den praktiskehjælp blandt hjemmehjælpsmodtagereProcentandelMeget utilfredsUtilfredsHverken tilfreds eller utilfredsTilfredsMeget tilfredsTotal3 %(33)12 %(127)12 %(131)48 %(516)24 %(261)100 %(1.068)Ved ikke (31)Irrelevant (42)Side 22 ud af 39


Tabel 34: Tilfredshed med hjælpens ensartethed i den praktiskehjælp og omfang af hjælpen pr. uge blandt hjemmehjælpsmodtagereTotalVedikkeMegetutilfredsUtilfredsHverkentilfredsellerutilfredsTilfredsMegettilfredsIrrelevantUnder to timer3 %(7)12 %(26)15 %(33)56 %(122)13 %(29)100 %(217)(7) (6)2 - 3,9 timer2 %(6)16 %(56)12 %(41)48 %(170)22 %(79)100 %(352)(11) (14)4 - 7,9 timer4 %(14)9 %(29)15 %(50)43 %(145)29 %(98)100 %(336)(7) (11)8 - 11,9 timer5 %(4)11 %(8)3 %(2)49 %(37)33 %(25)100 %(76)(1) (8)12 - 20 timer0 %(0)10 %(3)7 %(2)38 %(11)45 %(13)100 %(29)(1) (1)Over 20 timer0 %(0)13 %(1)0 %(0)38 %(3)50 %(4)100 %(8)(0) (0)Total3 %(31)12 %(123)13 %(128)48 %(488)24 %(248)100 %(1.018)Ved ikke (2) (4) (3) (25) (12) (4) (2)Tabel 35: Tilfredshed med hjælpens ensartethed i den praktiskehjælp og type af hjælp blandt hjemmehjælpsmodtagereTotalVedikkeMegetutilfredsUtilfredsHverkentilfredsellerutilfredsTilfredsMegettilfredsIrrelevantPraktiskhjælp4 %(30)12 %(99)11 %(92)46 %(375)26 %(212)100 %(808)(23) (41)Både praktiskhjælp og personligpleje1 %(3)11 %(28)15 %(39)54 %(141)19 %(49)100 %(260)(8) (1)Total3 %(33)12 %(127)12 %(131)48 %(516)25 %(261)100 %(1.141)(31) (42)Side 23 ud af 39


Tabel 36: Tilfredshed med hjælpens ensartethed i den praktiskehjælp og leverandør af hjælp blandt hjemmehjælpsmodtagereKommunalleverandør3 %(27)13 %(109)49 %(416)21 %(180)Total100 %(847)VedikkeMegetutilfredsUtilfredsHverkentilfredsellerutilfreds14 %(115)TilfredsMegettilfredsIrrelevant(26) (23)Privat leverandørBåde kommunalogprivat leverandørVed ikke3 %(6)0 %(0)0 %(0)8 %(14)11 %(3)14 %(1)6 %(11)18 %(5)0 %(0)45 %(83)46 %(13)57 %(4)39 %(72)25 %(7)29 %(2)100 %(186)100 %(28)100 %(7)(3) (18)(0) (0)(2) (1)Total3 %(33)12 %(127)12 %(131)48 %(516)24 %(261)100 %(1.068)(31) (42)Side 24 ud af 39


5.2 Tilfredshed med hjælpens ensartethed i den personligepleje blandt hjemmehjælpsmodtagereTabel 37: Tilfredshed med hjælpens ensartethed i den personligepleje blandt hjemmehjælpsmodtagereProcentandelMeget utilfredsUtilfredsHverken tilfreds eller utilfredsTilfredsMeget tilfredsTotal1 %(2)9 %(32)11 %(40)57 %(200)21 %(74)100 %(348)Ved ikke (6)Irrelevant (6)Tabel 38: Tilfredshed med hjælpens ensartethed i den personligepleje og omfang af hjælpen pr. uge blandt hjemmehjælpsmodtagereUnder to timer0 %(0)10 %(13)Hverkentilfredsellerutilfreds14 %(18)MegetutilfredsUtilfredsTilfreds62 %(81)15 %(19)Total100 %(131)VedikkeMegettilfredsIrrelevant(3) (2)2 - 3,9 timer4 - 7,9 timer0 %(0)0 %(0)7 %(2)10 %(5)19 %(5)6 %(3)56 %(15)54 %(26)19 %(5)29 %(14)100 %(27)100 %(48)(1) (1)(0) (0)8 - 11,9 timer12 – 20 timer0 %(0)0 %(0)6 %(1)10 %(1)12 %(2)0 %(0)35 %(6)50 %(5)47 %(8)40 %(4)100 %(17)100 %(10)(0) (1)(1) (0)Over 20 timerTotal0 %(0)0 %(0)0 %(0)9 %(22)0 %(0)12 %(28)75 %(3)57 %(136)25 %(1)22 %(51)100 %(4)100 %(237)(0) (0)Ved ikke (0) (1) (4) (17) (4) (1) (0)Side 25 ud af 39


5.3 Tilfredshed med hjælpens ensartethed i plejehjem/-boligTabel 39: Tilfredshed med hjælpens ensartethed i den praktiskehjælp i plejehjem/-boligProcentandelMeget utilfredsUtilfredsHverken tilfreds eller utilfredsTilfredsMeget tilfredsTotal3 %(5)8 %(13)13 %(21)53 %(84)22 %(35)100 %(158)Ved ikke (8)Irrelevant (2)Side 26 ud af 39


Tabel 40: Tilfredshed med hjælpens ensartethed i den personligepleje i plejehjem/-boligProcentandelMeget utilfredsUtilfredsHverken tilfreds eller utilfredsTilfredsMeget tilfredsTotal4 %(4)3 %(3)15 %(15)59 %(57)19 %(18)100 %(97)Ved ikke (10)Irrelevant (4)Side 27 ud af 39


5.4 Tilfredshed overholdelse af aftalte tidspunkter forpraktisk hjælp blandt hjemmehjælpsmodtagereTabel 41: Tilfredshed med overholdelse af aftalte tidspunkter forpraktisk hjælp blandt hjemmehjælpsmodtagereProcentandelMeget utilfredsUtilfredsHverken tilfreds eller utilfredsTilfredsMeget tilfredsTotal2 %(25)8 %(84)10 %(115)46 %(505)34 %(375)100 %(1.104)Ved ikke (20)Irrelevant (17)Side 28 ud af 39


Tabel 42: Tilfredshed med overholdelse af aftalte tidspunkter forpraktisk hjælp og omfang af hjælp pr. uge blandt hjemmehjælpsmodtagereTotalVedikkeMegetutilfredsUtilfredsHverkentilfredsellerutilfredsTilfredsMegettilfredsIrrelevantUnder to timer1 %(3)8 %(18)12 %(27)55 %(122)24 %(53)100 %(223)(4) (3)2 - 3,9 timer2 %(7)8 %(28)10 %(38)44 %(160)36 %(133)100 %(366)(5) (6)4 - 7,9 timer4 %(13)8 %(26)10 %(36)42 %(145)36 %(126)100 %(346)(5) (3)8 - 11,9 timer1 %(1)6 %(5)5 %(4)53 %(44)35 %(29)100 %(83)(0) (2)12 - 20 timer0 %(0)6 %(2)13 %(4)39 %(12)42 %(13)100 %(31)(0) (0)Over 20 timer0 %(0)0 %(0)0 %(0)25 %(2)75 %(6)100 %(8)(0) (0)Total2 %(24)7 %(79)10 %(109)46 %(485)34 %(360)100 %(1.057)Ved ikke (1) (5) (6) (17) (15) (5) (3)Tabel 43: Tilfredshed med overholdelse af aftalte tidspunkter forpraktisk hjælp og type af hjælp blandt hjemmehjælpsmodtagereTotalVedikkeMegetutilfredsUtilfredsHverkentilfredsellerutilfredsTilfredsMegettilfredsIrrelevantPraktiskhjælp3 %(22)8 %(66)10 %(85)43 %(363)36 %(306)100 %(842)(13) (17)Både praktiskhjælp og personligpleje1 %(3)7 %(18)11 %(30)54 %(142)26 %(69)100 %(262)(7) (0)Total2 %(25)8 %(84)10 %(115)46 %(505)34 %(375)100 %(1.104)(20) (17)Side 29 ud af 39


Tabel 44: Tilfredshed med overholdelse af aftalte tidspunkter forpraktisk hjælp og leverandør af hjemmehjælp blandt hjemmehjælpsmodtagereTotalVedikkeMegetutilfredsUtilfredsHverkentilfredsellerutilfredsTilfredsMegettilfredsIrrelevantKommunalleverandør3 %(22)8 %(68)12 %(105)47 %(403)31 %(267)100 %(865)(18) (13)Privat leverandør1 %(3)7 %(14)5 %(10)38 %(78)49 %(99)100 %(204)(0) (3)Både kommunalogprivat leverandør0 %(0)7 %(2)0 %(0)70 %(19)22 %(6)100 %(27)(1) (0)Ved ikke0 %(0)0 %(0)0 %(0)63 %(5)38 %(3)100 %(8)(1) (1)Total2 %(25)8 %(84)10 %(115)46 %(505)34 %(375)100 %(1.104)(20) (17)Side 30 ud af 39


5.5 Tilfredshed med overholdelse af aftalte tidspunkterfor personlig pleje blandt hjemmehjælpsmodtagereTabel 45: Tilfredshed med overholdelse af aftalte tidspunkter forpersonlig pleje blandt hjemmehjælpsmodtagereProcentandelMeget utilfredsUtilfredsHverken tilfreds eller utilfredsTilfredsMeget tilfredsTotal1 %(4)6 %(21)12 %(43)53 %(183)27 %(95)100 %(346)Ved ikke (6)Irrelevant (8)Side 31 ud af 39


5.6 Praktisk hjælp i plejehjem/-bolig og tilfredshed medoverholdelse af aftalte tidspunkterTabel 46: Tilfredshed med overholdelse af aftalte tidspunkter forpraktisk hjælp i plejehjem/-boligProcentandelMeget utilfredsUtilfredsHverken tilfreds eller utilfredsTilfredsMeget tilfredsTotal1 %(1)4 %(7)8 %(13)55 %(88)32 %(52)100 %(161)Ved ikke (4)Irrelevant (3)Side 32 ud af 39


Tabel 47: Tilfredshed med overholdelse af aftalte tidspunkter forpraktisk hjælp i plejehjem/-bolig og omfanget af hjælpen pr. ugeUnder to timer0 %(0)6 %(5)53 %(41)31 %(24)Total100 %(77)VedikkeMegetutilfredsUtilfredsHverkentilfredsellerutilfreds9 %(7)TilfredsMegettilfredsIrrelevant(0) (2)2 - 3,9 timer4 - 7,9 timer0 %(0)0 %(0)5 %(1)0 %(0)11 %(2)7 %(1)47 %(9)73 %(11)37 %(7)20 %(3)100 %(19)100 %(15)(0) (0)(0) (0)8 - 11,9 timer12 - 20 timer0 %(0)0 %(0)0 %(0)0 %(0)50 %(1)0 %(0)50 %(1)67 %(4)0 %(0)33 %(2)100 %(2)100 %(6)(0) (0)(0) (0)Over 20 timerTotal17 %(1)1 %(1)0 %(0)5 %(6)0 %(0)9 %(11)33 %(2)54 %(68)50 %(3)31 %(39)100 %(6)100 %(125)(1) (0)Ved ikke (0) (1) (2) (19) (13) (2) (1)Side 33 ud af 39


6 Den samlede tilfredshed med den praktiskehjælp og personlige pleje6.1 Samlet tilfredshed med praktisk hjælp blandt hjemmehjælpsmodtagereTabel 48: Samlet tilfredshed med dem praktisk hjælp blandt hjemmehjælpsmodtagereProcentandelMeget utilfredsUtilfredsHverken tilfreds eller utilfredsTilfredsMeget tilfredsTotal1 %(12)6 %(72)10 %(115)44 %(492)39 %(434)100 %(1.125)Ved ikke (5)Irrelevant (11)Tabel 49: Samlet tilfredshed med dem praktiske hjælp og kønblandt hjemmehjælpsmodtagereMandKvindeTotal0 %(1)1 %(11)1 %(12)4 %(12)7 %(60)6 %(72)11 %(90)10 %(115)40 %(122)45 %(370)44 %(492)48 %(145)35 %(289)39 %(434)Total100 %(305)100 %(820)100 %(1.125)VedikkeMegetutilfredsUtilfredsHverkentilfredsellerutilfreds8 %(25)TilfredsMegettilfredsIrrelevant(1) (3)(4) (8)(5) (11)Side 34 ud af 39


Tabel 50: Samlet tilfredshed med den praktiske hjælp og type afhjælp blandt hjemmehjælpsmodtagerePraktiskhjælpBåde praktiskhjælp og personligplejeTotal1 %(12)0 %(0)1 %(12)7 %(59)5 %(13)6 %(72)12 %(33)10 %(115)42 %(363)48 %(129)44 %(492)40 %(342)34 %(92)39 %(434)Total100 %(858)100 %(267)100 %(1.125)VedikkeMegetutilfredsUtilfredsHverkentilfredsellerutilfreds10 %(82)TilfredsMegettilfredsIrrelevant(3) (11)(2) (0)(5) (11)Tabel 51: Samlet tilfredshed med den praktiske hjælp og leverandøraf hjemmehjælpKommunalleverandørPrivat leverandørBåde kommunalogprivat leverandørVed ikkeTotal1 %(9)1 %(3)0 %(0)0 %(0)1 %(12)7 %(63)4 %(8)4 %(1)0 %(0)6 %(72)9 %(18)4 %(1)11 %(1)10 %(115)46 %(410)32 %(65)50 %(13)44 %(4)44 %(492)35 %(308)54 %(111)42 %(11)44 %(4)39 %(434)Total100 %(885)100 %(205)100 %(26)100 %(9)100 %(1.125)VedikkeMegetutilfredsUtilfredsHverkentilfredsellerutilfreds11 %(95)TilfredsMegettilfredsIrrelevant(3) (8)(0) (2)(2) (0)(0) (1)(5) (11)Side 35 ud af 39


Tabel 52: Samlet tilfredshed med den praktiske hjælp blandt hjemmehjælpsmodtagerefordelt mht. regionNordjylland1 %(2)6 %(10)45 %(72)42 %(66)Total100 %(159)VedikkeMegetutilfredsUtilfredsHverkentilfredsellerutilfreds6 %(9)TilfredsMegettilfredsIrrelevant(0) (4)MidtjyllandSyddanmark1 %(2)0 %(0)4 %(10)6 %(15)13 %(32)9 %(22)39 %(96)49 %(125)43 %(107)37 %(94)100 %(247)100 %(256)(1) (1)(1) (2)SjællandHovedstaden1 %(1)2 %(7)6 %(8)9 %(29)12 %(15)11 %(37)42 %(53)43 %(146)39 %(50)35 %(117)100 %(127)100 %(336)(0) (1)(3) (3)Total1 %(12)6 %(72)10 %(115)44 %(492)39 %(434)100 %(1.125)(5) (11)6.2 Samlet tilfredshed med personlig pleje blandthjemmehjælpsmodtagereTabel 53: Samlet tilfredshed med den personlige pleje blandt hjemmehjælpsmodtagereProcentandelMeget utilfredsUtilfredsHverken tilfreds eller utilfredsTilfredsMeget tilfredsTotal0 %(0)3 %(9)3 %(10)52 %(184)43 %(152)100 %(355)Ved ikke (1)Irrelevant (4)Side 36 ud af 39


Tabel 54: Samlet tilfredshed med den personlige pleje og type afhjælp blandt hjemmehjælpsmodtagerePersonligplejeBåde praktiskhjælp og personligplejeTotal0 %(0)0 %(0)0 %(0)1 %(1)3 %(8)3 %(9)3 %(9)3 %(10)43 %(39)55 %(145)52 %(184)55 %(50)39 %(102)43 %(152)Total100 %(91)100 %(264)100 %(355)VedikkeMegetutilfredsUtilfredsHverkentilfredsellerutilfreds1 %(1)TilfredsMegettilfredsIrrelevant(0) (0)(1) (4)(1) (4)Tabel 55: Samlet tilfredshed med den personlige pleje og leverandøraf hjemmehjælpKommunalleverandørPrivat leverandørBåde kommunalogprivat leverandørVed ikkeTotal0 %(0)0 %(0)0 %(0)0 %(0)0 %(0)2 %(7)5 %(1)0 %(0)33 %(1)3 %(9)5 %(1)0 %(0)0 %(0)3 %(10)52 %(173)45 %(9)0 %(0)67 %(2)52 %(184)43 %(143)45 %(9)0 %(0)0 %(0)43 %(152)Total100 %(332)100 %(20)100 %(0)100 %(3)100 %(355)VedikkeMegetutilfredsUtilfredsHverkentilfredsellerutilfreds3 %(9)TilfredsMegettilfredsIrrelevant(1) (1)(0) (0)(0) (1)(0) (2)(1) (4)Side 37 ud af 39


6.3 Samlet tilfredshed med praktisk hjælp og personligpleje i plejehjem/-boligTabel 56: Samlet tilfredshed med den praktiske hjælp i plejehjem/-boligProcentandelMeget utilfredsUtilfredsHverken tilfreds eller utilfredsTilfredsMeget tilfredsTotal1 %(2)4 %(7)7 %(11)57 %(94)31 %(52)100 %(166)Ved ikke (2)Irrelevant (0)Tabel 57: Samlet tilfredshed med den personlige pleje i plejehjem/-boligProcentandelMeget utilfredsUtilfredsHverken tilfreds eller utilfredsTilfredsMeget tilfredsTotal1 %(1)1 %(1)8 %(9)50 %(55)40 %(44)100 %(111)Ved ikke (0)Irrelevant (1)Side 38 ud af 39


6.4 Samlet tilfredshed med bolig, omgivelser og servicei plejehjem/-boligTabel 58: Samlet tilfredshed med boligen, omgivelser og service iplejehjem/-boligProcentandelMeget utilfredsUtilfredsHverken tilfreds eller utilfredsTilfredsMeget tilfredsTotal2 %(3)2 %(3)5 %(8)45 %(73)46 %(75)100 %(162)Ved ikke (3)Irrelevant (3)Side 39 ud af 39

More magazines by this user
Similar magazines