Statistisk Branchebeskrivelse 2007 - Foreningen af Rådgivende ...

frinet.dk

Statistisk Branchebeskrivelse 2007 - Foreningen af Rådgivende ...

84 86 88 90 92 94 96 9885 87 89 91 93 95 97


ske datterselskaber. Disse datterselskaber erikke medlemmer af FRI, og deres tal indgårderfor ikke i oplysningerne i den foreliggendestatistiske branchebeskrivelse.I alt er der over 6.000 medarbejdere ansat idatterselskaber i udlandet. Antallet af medarbejdereansat i datterselskaber i udlandet er deseneste år øget kraftigt, ikke mindst pga. danskevirksomheders opkøb af rådgivende virksomhederi det øvrige norden og etablering afdatterselskaber i Østeuropa.Figur 4-6: Omsætning fordelt på faglige sektorer,honorarform og kunderProduktion/proces/logistik 6% Andet 1%IT & management 11%Miljø & energi 26%Byggeri & anlæg56%MedarbejdereOversigten over den relative uddannelsesfordelingblandt ansatte i FRI-virksomheder(figur 7) viser, at andelen af medarbejderemed ikke-ingeniørmæssig baggrund, men medandre lange videregående uddannelser fortsatøges. FRI's medarbejderstatistik pr. 1. januar2007 viser, at ud af den samlede medarbejderstabpå 10.143 var de 5.580 ingeniører og1.025 havde andre lange uddannelser på universitets-og højere læreanstaltsniveau. Siden1985 er antallet af ingeniører vokset med ca.2.000 (tilvækst ca. 55 %). I samme periode erantallet af medarbejdere med en anden languddannelse vokset med ca. 900 (tilvækst ca.600 %). FRI forventer, at antallet af medarbejderei denne gruppe fremover vil stigerelativt mere end antallet af ansatte i de øvrigegrupper. Det karakteristiske for branchenvar indtil begyndelsen af 1990'erne, at manvar "ingeniørfirmaer". I dag er det mindst ligeså karakteristisk, at man er rådgivningsvirksomhederindenfor en række specialer, eksempelvisbyggeri, økonomi, energi, miljø, ledelseog arbejdsmiljø. Rækken af specialer illustrererden stigende bredde og kompleksitetder præger de rådgivende ingeniørvirksomhedersarbejdsfelter, og som i stigende gradomfatter fagdiscipliner der ikke udgør typiskevidenområder for ingeniører - men som ernaturlige for virksomhederne med den projektorienteredearbejdsform, der er branchenssærkende. Udover medarbejdere med langevideregående uddannelser var der primo 20072.487 ansatte med mellemlange uddannelserog 1.051 medarbejdere i gruppen administrativtpersonale.Figur 8, på side 4 viser den gennemsnitligeegenproduktion pr. medarbejder blandt devirksomheder der deltager i FRI'sBrancheundersøgelse. De seneste ti år harvæksten i gennemsnit været på ca. 3 %. I2006 øgedes egenproduktionen pr. medarbejdermed godt 3 %. Baggrunden for branchenshøje samlede vækst kan derfor primærttilskrives den kraftige tilgang af medarbejderePct. af medarbejderstabenFast pris 26%Amter, kommuner ogkommunale selskaber 17%Stat, statsinstitutioner ogstatslige selskaber 18%%65605550454035302520151050Procenthonorar 2%Timeafregning u/max34%Selvejende Institutioner 2%Internationaleorganisationer 3%Øvrige honorarformer 5%Forsyningsselskaber 6%Timeafregning m/max34%Erhvervsvirksomhederog private kunder54%Figur 7:Medarbejdere opdelt efter uddannelse 1975 - 2007197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007IngeniørerMellem udd. Adm. Pers. Lange udd.FRI BRANCHEBESKRIVELSE 20073


t. kr.FRI BRANCHEBESKRIVELSE 20074700650600550500450400Figur 8: Egenproduktion pr. medarbejder 1996-200619961008060402019971998078 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 0679 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07< 10 ansatte19992000200120022003Figur 9: Ansatte opdelt på firmastørrelse,koncernopdelt, 1978-2007200420052006200 ansattei 2006. Egenproduktionen pr. medarbejderforventes øget med ca. 4 % i 2007.Egenproduktionen udgjorde i 2006 godt 80 %af branchens omsætning. Generelt hører rådgivendeingeniører til blandt virksomhedermed en høj egenproduktion i forhold tilomsætningen, da virksomhederne lever afsalget af immaterielle rådgivningsydelser ogikke forarbejdning af fysiske produkter.BranchestrukturStørstedelen af de ansatte i branchen arbejderi virksomheder med mere end 200 ansatte(se figur 9). Opgjort på koncernbasis drejerdet sig om otte virksomheder, der tilsammenbeskæftiger godt 65 % af de ansatte.Mens flertallet af medarbejderne i branchener ansat i de store firmaer, så er den typiskeFRI-virksomhed relativt lille. Mere end tre udaf fire medlemsfirmaer beskæftiger indtil 10ansatte (se figur 10). Som det fremgik affigur 1, har FRI siden første halvdel af1990'erne haft en betydelig fremgang i antalletaf medlemsvirksomheder. Siden 1999 harantallet af medlemsvirksomheder liggetomkring 350 virksomheder. Det aktuelle antalvirksomheder den 1. januar 2006 var 360.Tilgangen udgøres overvejende af små virksomhedermed under 10 ansatte, dog er FRI'snyeste større medlem Orbicon, med små 300ansatte. Nye medlemsvirksomheder begrundertypisk deres ønske om tilknytning til FRImed den fordelagtige forsikringsordning,ønsket om information og service fra foreningenog medindflydelse på branchens rammevilkår.Figur 10: Medlemsvirksomheder opdelt på størrelse,faktisk antal og andel80701621980Procent af medlemsvirksomheder6050403020100266 27717768 87 72610-10151151990200020078 8 6 6 6 611-50 51-100 101-200 >200Bemærk: I data fra 1980 udgør søjlen i gruppen 51-100reelt alle virksomheder med mere end 50 ansatte8FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRIKristianiagade 82100 København ØT: 35 25 37 37F: 35 25 37 38E: fri@frinet.dkW: www.frinet.dk

More magazines by this user
Similar magazines