Bilag 1 - Energitilsynet

energitilsynet.dk

Bilag 1 - Energitilsynet

Bilag 2: Analyse af fordyrende rammevilkårSekretariatet for Energitilsynet har tidligere analyseret, hvorvidt benchmarkingmodellenbør korrigeres for fordyrende rammevilkår. Elnetselskabernekan i forskellig grad være underlagt fordyrende rammevilkår, der kan påvirkeselskabernes omkostninger per enhed netkomponent, hvorfor benchmarkingmodelleneventuelt bør korrigere herfor.Benchmarkingmodellen er ændret vedr. behandlingen af fjernaflæste målerei 2012, jf. bilag 5. Dette medfører et databrud i de datasæt, der oprindelig erblevet benyttet til at foretage analyser af fordyrende rammevilkår. På baggrundaf analyserne fra tidligere år, finder Sekretariatet for Energitilsynetdog, at distributionsselskaberne fortsat skal korrigeres for selskabernes kundetæthed,og at de regionale transmissionsselskaber skal opdeles i to forskelligegrupper. Sekretariatet har ikke opdateret korrosionsanalysen i 2012,men sekretariatet har på baggrund af resultatet fra sidste år vurderet, at selskabernefortsat ikke skal korrigeres for et korrosivt miljø.1. Korrektion for fordyrende rammevilkår – distributionsselskaberDet omtalte databrud berører estimationen af kundetæthedskorrektionen.Sekretariatet for Energitilsynet har derfor vurderet, at der på nuværendetidspunkt ikke er et tilstrækkeligt grundlag til at opdatere estimationen afkundetæthedskorrektionsfaktoren. Sekretariatet har i stedet vurderet, at sidsteårs kundetæthedskorrektion er den mest retvisende at benytte i årets model,jf. bilag 5.På trods af dette afviger kundetæthedskorrektionsfaktoren i indeværende åralligevel marginalt fra den, der blev estimeret i 2011. Det skyldes, at datasættettil brug for estimationen er blevet korrigeret for enkelte selskabersfejlindberetninger, der indirekte påvirker kundetæthedskorrektionen 4 . Korrektionenbeskrives i næste afsnit.Analyse af sammenhængen mellem omkostningsindeks og kundetæthedSekretariatet for Energitilsynet har tidligere udarbejdet en analyse af sammenhængenmellem omkostningsindekset og kundetætheden i bilagene tilafgørelserne fra 2007-2011. Disse analyser viser, at et selskabs kundetæthed– opgjort som antal målere pr. km 0,4 kV-net – fremtræder som en robustindikator for omfanget af fordyrende rammevilkår.Sekretariatet for Energitilsynet har beregnet estimatet for korrektionsfaktorenpå baggrund af data for alle de foregående år (2006-2011) vha. en pooledOLS-regression.4 Beregninger og figurer i dette bilag er derfor opdateret på baggrund heraf.13

More magazines by this user
Similar magazines