Bilag 1 - Energitilsynet

energitilsynet.dk

Bilag 1 - Energitilsynet

Bilag 3: Dispensationer for økonomisk effektivitetNetvolumenmodellen inddrager elnetselskabernes driftsomkostninger og afskrivningeri vurderingen af elnetselskabernes relative økonomiske effektivitet.Driftsomkostninger og afskrivninger fremgår af reguleringsregnskabetog indeholder alle omkostningsposter – herunder også omkostninger af ekstraordinærkarakter.Udgangspunktet for den økonomiske benchmarking er, at samtlige af et elnetselskabsomkostninger medtages, idet disse må antages at afspejle selskabetsøkonomiske effektivitet. Imidlertid har Sekretariatet for Energitilsynetallerede ved afgørelsen fra september 2007 valgt at trække visse posterud af den økonomiske benchmark. Disse poster har Sekretariatet for Energitilsynetvalgt at benævne ”ekstraordinære omkostninger”. Når nogle af etselskabs omkostninger trækkes ud af benchmarkingen, opnår selskabet altandet lige et bedre resultat.Sekretariatet for Energitilsynet har fastsat en korrektionsgrænse således, atder i forbindelse med benchmarkingen ikke bliver korrigeret for ekstraordinæreomkostninger, der udgør under 0,5 pct. af det enkelte selskabs netvolumen7 . Sekretariatet for Energitilsynet tillader generelt ikke, at flere ekstraordinæreomkostninger summeres for at få beløbet over korrektionsgrænsen.I årets vejledning har Sekretariatet for Energitilsynet endvidere udarbejdeten positivliste over omkostninger, der bliver betragtet som ekstraordinære.Denne liste var tilgængelig for selskaberne, da de skulle anmelde de ekstraordinæreomkostninger.Bagatelgrænsen er fra 2011 suppleret af en beløbsgrænse på to millionerkroner. Denne beløbsgrænse er indført, da sekretariatet ud fra de konkretedata har vurderet, at en ren bagatelgrænse på 0,5 pct. af netvolumen genereltvar problematisk for store selskaber, idet at de ekstraordinære omkostningerikke kan summeres.Sekretariatet for Energitilsynet har ved mail af 4. juli 2012 endvidere oplystoverfor netselskaberne, at selskaberne kan indsende ansøgninger vedr. ekstraordinæreomkostninger frem til ultimo august, hvis disse ønskes medtageti udkast til afgørelse. Senere ankomne ansøgninger vil imidlertid fremgå afden endelige afgørelse, hvis de modtages tidsnok forud for denne. Den endeligeafgørelse om reduktion af selskabernes indtægtsrammer skal træffesinden årets udgang – dvs. senest på årets sidste tilsynsmøde den 18. december2012. Hvorvidt sene indberetninger kan nå at blive indregnet i benchmarkingenafhænger af en konkret vurdering i hvert tilfælde. Overordnet7 Et selskabs netvolumen er udtrykt i kroner. Konkret bliver netvolumen beregnet ved at tagesummen et selskabs antal af forskellige netkomponenter ganget med de tilhørende omkostningsækvivalenter.19

More magazines by this user
Similar magazines