Bilag 1 - Energitilsynet

energitilsynet.dk

Bilag 1 - Energitilsynet

1. Omkostninger som bliver afholdt af 3. partDen første kategori indeholder omkostninger, der bliver afholdt af 3. part.Strengt taget er der ikke tale om ”ekstraordinære omkostninger”. Der er taleom en udgiftspost, der i sidste ende ikke udgør en omkostning for selskabet.Dette vil f.eks. være tilfældet, hvor selskabet udfører arbejde for 3. part, oghvor 3. part afholder udgiften, eller hvor selskabet reparerer en opstået skade,der efterfølgende betales af forsikringsselskabet.Sekretariatet for Energitilsynet har besluttet, at netselskaberne kan summereflere små poster inden for kategorien ”omkostninger, der refunderes af 3.part”. Årsagen til dette er, at disse omkostninger i virkeligheden reelt ikkeudgør en omkostning for selskabet.2. Omkostninger til afholdelse af pensionsforpligtelserDen anden kategori indeholder pensionsforpligtelser til fratrådte medarbejdereog disses ægtefæller. Baggrunden for at trække disse poster ud af selskabernesomkostninger er, at disse udgifter udspringer af historisk ledelse.Det er udelukkende pensionsforpligtelserne, der er omfattet af denne kategori.Det betyder, at f.eks. fratrædelsesgodtgørelser til tjenestemænd ikkekan trækkes ud.3. Force majeure omkostningerDen tredje kategori indeholder hændelser af ren force majeure lignende karakter.Inden for denne kategori indgår omkostninger, der opstår som følgeaf ekstreme vejrforhold eller enkeltstående hændelser af fuldstændig uforudsigeligkarakter.Sekretariatet for Energitilsynet bemærker i denne sammenhæng, at en specifikomkostning kun kan falde inden for denne kategori, såfremt den specifikkeomkostning er forårsaget af en hændelse, som selskabet ikke kunnehave forudset, og som netselskabet meget vanskeligt kunne have garderetsig i mod. Hvis et netselskab kunne have forhindret en beskadigelse af materielsom følge af ekstreme vejrforhold og dermed den tilhørende omkostningved valg af stærkere materiel, vil Sekretariatet for Energitilsynet genereltikke betragte omkostningen som værende en ekstraordinær omkostning.Ved vurdering af ansøgninger om force majeure, herunder hændelser i forbindelsemed ekstreme vejrforhold, tager Sekretariatet for Energitilsynet såvidt muligt udgangspunkt i officielle udmeldinger fra bl.a. DMI.4. Omkostninger med uhensigtsmæssig effekt på netselskabernes adfærdI den fjerde kategori falder omkostninger, som ikke umiddelbart kan ansesfor at være ekstraordinære. Sekretariatet for Energitilsynet har dog besluttetat trække disse omkostninger ud for at tilskynde, at benchmarkingen ikkegiver incitament til en uhensigtsmæssig adfærd hos netselskaberne.21

More magazines by this user
Similar magazines