Bilag 1 - Energitilsynet

energitilsynet.dk

Bilag 1 - Energitilsynet

opnås et udtryk for selskabernes gennemsnitlige enhedsomkostninger forhver af de 24 kategorier. Det er disse gennemsnitlige enhedsomkostningerder betegnes omkostningsækvivalenterne og er således defineret ved:wj=∑i∑iomkNijijhvor w j angiver omkostningsækvivalent hørende til kategori j, omk ij angiverselskab i’s omkostninger til kategori j og N ij angiver selskab i’s antal enhederaf kategori j.For hvert selskab opgøres hvor mange omkostninger et gennemsnitligt selskabville have ved at drive et net svarende til det pågældende selskabs net.Dette beløb betegnes netvolumen og opgøres ved at gange hvert af selskabetsanførte enheder med de dertilhørende omkostningsækvivalenter.Netvolumeni( w N )= ∑ ×jjijNetvolumen sammenholdes herefter med selskabernes faktiske omkostningertil drift af nettet. Omkostningerne til drift og afskrivninger fremgår afselskabernes reguleringsregnskaber og indeholder alle omkostningsposter,herunder også eventuelle ekstraordinære omkostninger.I udgangspunktet indgår samtlige af et selskabs omkostninger i netvolumenmodellen,da disse må antages at afspejle selskabets økonomiske effektivitet.Imidlertid har Energitilsynet, i forbindelse med tidligere års afgørelservedrørende benchmarkingen af netselskabernes økonomiske effektivitet,holdt omkostninger til nettab og ekstraordinære omkostninger ude afbenchmarkingen. Bilag 3 indeholder en gennemgang af ekstraordinære omkostninger.På den baggrund defineres omkostningsgrundlaget for benchmarkingensom:Omki= driftomk + afskrivninger − nettab − ekstraordinæreomkiiiihvor driftsomk i angiver driftsomkostninger for selskab i ifølge reguleringsregnskab,afskrivninger i angiver afskrivninger for selskab i ifølge reguleringsregnskab,nettab i angiver omkostninger for selskab i til nettab ifølgereguleringsregnskab og ekstraordinære omk i angiver omkostninger for selskabi, som Energitilsynet godkender som værende ekstraordinære.3

More magazines by this user
Similar magazines