Bilag 1 - Energitilsynet

energitilsynet.dk

Bilag 1 - Energitilsynet

Indsamling af oplysningerAlle distributionsselskaber har i forbindelse med årets benchmark indberettet,at de har installeret fjernaflæste målere 10 . Der er dog meget store forskellepå, hvor mange målere selskaberne har installeret. For så vidt angårtransformerforeninger har 89 pct. installeret fjernaflæste målere. Samlet sethar 71 selskaber indberettet fjernaflæste målere og har dermed modtagetspørgsmål fra Sekretariatet for Energitilsynet for at indgå i grundlaget fordelanalysen.Spørgsmålene i undersøgelsen omhandler selskabernes afskrivningsgrundlag,afskrivningsperiode, afskrivningsmetode, den årlige afskrivning pr. målersamt ekstraordinære afskrivninger på målere. De selskaber, der har ansøgtom ekstraordinære omkostninger vedr. afskrivninger på fjernaflæstemålere, er endvidere blevet bedt bekræfte, at deres ansøgning ikke indeholderandre typer omkostninger end afskrivninger på fjernaflæste målere.Resultat af undersøgelseDer er 59 selskaber, som har indsendt oplysninger vedr. deres afskrivningsmetoderfor fjernaflæste målere. Dette svarer til en svarprocent på 83 pct.I delanalysen betragtes dog kun 41 selskaber, da undersøgelsen ser bort frade 5 selskaber, der har valgt at straksafskrive deres investering i fjernaflæstemålere i anskaffelsesåret, og de 13 selskaber der har et meget lavt antalfjernaflæste målere og/eller endnu ikke er påbegyndt afskrivningen.Delanalysen viser, at:• Selskaberne har forskellige valg af afskrivningsgrundlag. Ikke alleselskaber har fjernaflæste målere adskilt fra det øvrige afskrivningsgrundlag.Oftest består afskrivningsgrundlagene dog af anskaffelsesprissamt montering (materialer og løn).• Afskrivningsperioderne varierer mellem 3 og 40 år. Det gennemsnitligevalg af afskrivningsperiode blandt selskaberne er 16,6 år 11 .Halvdelen af selskaberne har dog valgt at afskrive deres fjernaflæstemålere over en 10-årig horisont.• 40 ud af 41 selskaber afskriver vha. lineær metode, hvor der afskriveslige store beløb hvert år. Ét enkelt selskab afskriver vha. saldo-10 Definitionen af fjernaflæste målere omfatter alle typer fjernaflæste målere, heriblandt bådemålere til industri og husholdninger.11 Ved at beregne et vægtet gennemsnit af afskrivningsperioderne på baggrund af antal målerefås 13,3 år, og ved at beregne et vægtet gennemsnit af afskrivningsperioderne på baggrundaf afskrivningsbeløb fås 11,7 år.49

More magazines by this user
Similar magazines