Referat 2006 - tjekkiet@adoption.dk

adoption.dk

Referat 2006 - tjekkiet@adoption.dk

REFERAT FRATJEKKIET LANDEGRUPPENS GENERALFORSAMLINGI Egebjerg Hytten ved Ollerup på Fyn, den 16. september 2006Dagsorden for generalforsamlingen var som følger:1. Valg af dirigent2. Valg af referent3. Bestyrelsens beretning4. Godkendelse af regnskab for seneste afsluttede regnskabsår5. Vedtagelse af budget og kontingent for indeværende regnskabsår6. Valg til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 47. Valg af revisor8. Valg af delegerede til Adoption & Samfunds generalforsamling, jf. § 119. Forslag til handlingsplan for næste bestyrelsesperiode10. Indkomne forslag11. EventueltIndkaldelse og dagorden var forinden udlagt på foreningens hjemmeside. Medlemmerne varorienteret herom via invitationen til træffet 2006, der var udsendt til samtlige medlemmer.Ad 1) Valg af dirigentTil dirigent valgtes Henrik Leerberg, der konstaterede, at der var retmæssigt indkaldt tilgeneralforsamlingen.Ad 2) Valg af referentTil referent valgtes Anne-Lise Balle.Ad 3) Bestyrelsens beretningCarina Tvede-Jensen aflagde bestyrelsens beretning. Der henvises til bestyrelsens beretning2005/2006, hvor beretningen fremgår i dets fulde længde.Ad 4) Godkendelse af regnskabet for det seneste regnskabsårHenrik Leerberg fremlagde årsregnskabet for 2005. Regnskabet udviste et mindre overskud på 575kr. og en egenkapital på ca. 3.000 kr. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.Det blev oplyst, at Chris Lund-Hansen i løbet af året er indtrådt som ny revisor i stedet for KlausTvede-Jensen, der blev valgt på sidste års generalforsamlingen. Klaus Tvede-Jensen var fratrådt iløbet af året, da han efter konstitueringen af foreningens ny formand blev inhabil.Ad 5) Vedtagelse af budget og kontingent for indeværende regnskabsårHenrik Leerberg redegjorde for det kommende års budget. Der er for det kommende år dvs. 2007budgetteret med en forventelig egenkapital på knap 12.000 kr. Budgettet blev vedtaget udenbemærkninger.Bestyrelsen indstillede, at der i lighed med 2006 fastsættes et kontingent for medlemskab på 100 kr.pr. medlemsfamilie for 2007. Der var bred enighed herom.


Ad 6) Valg af bestyrelseDen siddende bestyrelse bestod af:Formand:Næstformand:Kasserer:Bestyrelsesmedlemmer:Carina Tvede-JensenAnne-Lise BalleHenrik LeerbergAnette Clausen (kontaktperson)Anette Henckel LethSusanne DuusBirger WraaeAnette Clausen, Birger Wraae og Anette Henckel Leth meddelte, at de ikke ønskede at modtagegenvalg, mens de øvrige bestyrelsesmedlemmer – Susanne Duus, Anne-Lise Balle, Henrik Leerbergog Carina Tvede-Jensen var villige til at modtage genvalg.Der var ikke andre tilstede, som ønskede at stille op. Bestyrelsen oplyste, at såfremt der ikke varandre, der ville opstille kunne foreningen ikke leve op til de vedtægtsmæssige bestemmelser om, atforeningen skal ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer. Der blev endnu engang appellerettil, om der ikke var andre, der havde lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet. Det endte med at AnetteClausen alligevel ønskede at modtage genvalg.Den samlede bestyrelse består herefter af 5 medlemmer.Vi glemte at takke Anette og Birger for Deres indsats gennem årene. Birger har endda væretmedlem af bestyrelsen lige siden foreningen blev dannet i år 2000. STOR TAK TIL JER BEGGE!Ad 7) Valg af revisorChris Lund-Hansen blev valgt som ny revisor.AD 8) Valg af delegerede til Adoption & Samfunds generalforsamlingDet blev enstemmigt vedtaget, at overlade det til bestyrelsen, at udpege delegerede tilLandsforeningen Adoption & Samfunds generalforsamling blandt foreningens medlemmer.Ad 9) Forslag til handlingsplan for næste bestyrelsesperiodeBestyrelsen fremlagde forslag til handlingsplan for det kommende år. Der i hovedpunkter omfatter:HjemmesidenSikre fortsat udvikling og opdatering af hjemmesiden med aktuelle informationer om adoption fraTjekkiet og aktiviteter i foreningen. Undersøge mulighederne for password-beskyttelse så visseoplysninger, der kun skal være tilgængelig for medlemmer herunder udlægning af medlemslisten påhjemmesiden.NyhedsbrevSikre at der udsendes 1 til 2 nyhedsbrev til medlemmerne med informationer, om hvad der rør sig iforeningen.AktiviteterPlanlægning og markedsføring af træf 2007 ud fra evalueringen af dette års træf.


MedlemmerFokus på tilgang af nye medlemmer.Formidlingen og procedureBestyrelsen vil fortsat holde sig orienteret om udviklingen i formidlingen af tjekkiske børn ogprocedurerne for adoption fra Tjekkiet.Bestyrelsens forslag til handleplan gav anledning til drøftelse af hjemmesidens debatforumherunder, om forummet fortsat skal være åben for alle eller, om det skal foregå i et lukket forum,hvor kun foreningsmedlemmer har adgang.. Der vil være fordele og ulemper ved begge dele. Nogenholder sig måske tilbage med spørgsmål/problemstillinger, idet børnene måske kan væregenkendelige. Til gengæld har der på forummet været nogle ganske glimrende indlæg også fra ikkemedlemmeraf Tjekkietgruppen. Der var umiddelbart tilslutning til at opretholde forummet somåbent.Et punkt fra tidligere års handleplan om udarbejdelse af en folder om Tjekkietgruppen er foreløbighvilende, idet prisen for trykning af folderen er ret høj. Der var forslag om, at lægge pjecen, ud påhjemmesiden som en fil. AC Børnehjælp kan så selv printe folderen ud derfra, og sende den ud tilkommende adoptanter på ventelisten. Vi kan dog ikke forvente, at AC Børnehjælp vil påtage sigdenne opgave.Ad 10) Indkomne forslagDer var ikke indkommet forslag til debat.Ad 11) EventueltDette års træfudvalg udbad sig kommentarer til arrangementet.Der var bred enighed om, at flere ville vælge at overnatte, såfremt det ikke var sovesale, menværelser. Tiden bliver for presset og der sker for meget på for kort tid.Konsekvensen er - at vi skal op i større hytter og dermed også op i pris for deltagelse. Men dersynes at være enighed om at prøve dette. Der var forslag om at starte allerede om fredagen.Det blev besluttet - at det for fremtiden er bestyrelsen, der forestår bestillingen af hytte.Næste års træfudvalg består af bestyrelsen i samarbejde med enten Barbara og Kenneth Lott fraSønderborg eller Jeanette Spencer og Chris Lund-Hansen fra Solrød Strand.

More magazines by this user
Similar magazines