Produktbeskrivelse Anvendelse - Wallmann A/S

wallmann.dk

Produktbeskrivelse Anvendelse - Wallmann A/S

Ligevægtsfugtindhold af en plade svarendetil luftfugtigheden.Figur 1: Gennemsnits ligevægtsfugtindhold afcementbunden spånplade som funktion afluftfugtighed ved t = 20°CTabel 3: Varmeisolans for forskellige pladetykkelserPladetykkelse d, mm VarmeisolansRm² K/W8 0,030810 0,038512 0,046114 0,053816 0,061518 0,069220 0,0769• Ved en temperatur på 20°C og ved 35%relativ fugtighed, er ligevægtsfugtighedenca. 7%• Ved en temperatur på 20°C og ved 60%relativ fugtighed, er ligevægtsfugtighedenca. 12%• Ved en temperatur på 20°C og ved 90%relativ fugtighed, er ligevægtsfugtighedenca. 19%Termodynamiske dataTabel 2Termodynamiske værdier for CEMSPÅNVarmefylde c 1,88 KJ/kg KVarmeledningsevne 0,26 W/m KBetegnelse SymbolVærdiDensitet 1400 ± 100 kg/ m³Diffusionstal baseret p 0,83 10 -11 kg/m spå partialtrykPaDiffusionsmodstandsfaktor22,6 (DIN 4108)Diffusionskoefficient D 0,0039 (DIN 4108)Luftgennemtrængning 0,133 1/min m²MPA (DIN 4108)Modstandsdygtighed R a 4,66 10 7 m² sover for luftgennemtrængningPa/kgLængdeudvidelse 1,0 10 -5 K -124 0,092328 0,107740 0,1538Brandhæmmende egenskaberBrandfarlige gasser bliver ikke frigivet vedbrand. Når branden er slukket, stopper dencementbundne plade med at gløde.Den totale brandhæmmende effekt afhængeri høj grad af projekt og udførelsen.CEMSPÅN-pladernes brandtekniske egenskaberer prøvet i Danmark af DanskBrandteknisk Institut. CEMSPÅN klassificeressom klasse A materiale.Ved en pladetykkelse på 8 mm eller deroverklassificeres CEMSPÅN som klasse 1beklædning. CEMSPÅN har MKgodkendelsenr. MK 6.31/1374.Lydisolation (luftbåren lyd)De cementbundne spånplader alene er ikkeegnede til akustiske formål. Tilstrækkeliglydisolation kan kun opnås ved passendekonstruktiv udformning.GLUNZ SCANDINAVIA A/S Parallelvej 17 8620 Kjellerup Tlf. 87 700 900 3


Tabel 4:PladetykkelsemmLydisolation - luftbåren lyd - som funktion afpladetykkelsenKritiske egenfrekvenserf g(Hz)Gennemsnitligereduktionstal R(dB)8 6300 2710 5000 2912 4200 3016 3100 3218 2800 3120 2500 3224 2100 3328 1800 34Isætning af skruerTil manuel montage kan anbefales skruetypenNKT PLATFLEX med forboring iplade. Anvendes NKT SPUN skruer ellertilsvarende, må der forsænkes.I serieproduktion kan CEMSPÅN monteresi ribberne ved brug af pneumatisk ellerelektriske skruemaskiner uden forboring.Der kan med fordel anvendes skruetypersom NKT MONTA-FLEX med dobbeltgevind, se figur 2.Figur 2Mekaniske egenskaberTabel 5:StyrkeegenskaberBetegnelseDensitetMaterialeværdi1400 ± 100 kg/m³Fugtindhold ved levering 9 ± 3%BøjningsstyrkeTrækstyrkeTrykstyrkeSkiveforskydningsstyrkePladeforskydningsstyrkeOverfladestyrkeSlagbrudstyrkeElasticitets modul - bøjningElasticitetsmodul - trækElasticitetsmodul - forskydning12,0 MPa3,12 MPa15,0 MPa7,96 MPa3,48 MPa0,40 MPa3,9 kJ/m²4500 MPa5413 MPa2431 MPaMontageSømningPladerne kan sømmes manuelt, men kræverforboring. Sømning til træmaterialerkan effektivt foretages ved brug af sømpistolevt. klammepistol.GLUNZ SCANDINAVIA A/S Parallelvej 17 8620 Kjellerup Tlf. 87 700 900 4


Før manuel sømning og skruning skal decementbundne spånplader forbores (og evt.forsænkes)Forboring:For sømning: d = 0,8 d szd sz = d på sømskaftFor skruning: : d = 1,1 d csd cs = d på skruen(nominel)Fastgøring af CEMSPÅN pladerDe cementbundne spånplader kan fastgøresmed søm eller skruer. Ved montage anbefalesfølgende:Figur 3Krævede fastgøringsafstande• Figur 3 og tabel 6 viser de krævede fastgøringsafstandefor de mest brugte pladetykkelser.• Fastgøringsafstande ved hjørner skalvælges således, at ekstra belastning aftværsnittet ikke forekommer.• Det anbefales at bruge skruer til fastgøringaf plader på tykkelser over 16 mm.• Det anbefales at bruge korrosionsbeskyttedebefæstigelsesmidler og beslag(forsinkede, kadmiumbeklædte etc.).• Pladerne skal understøttes ordentligtlangs alle pladekanter.Tabel 6 Anbefalede fastgøringsafstande APladetykkelsemmMin.fastgøringsafstand fraMax.fastgøringsafstand langsMax.fastgøringsafstand påpladekant pladekant pladenBCA20 mm 200 mm 400 mm8, 10, 12,1416, 18, 20 25 mm 300 mm 600 mm24, 28 25 mm 400 mm 800 mm40 40 mm 600 mm 1200 mmSamlingerVed montagen skal der tages hensyn tilfølgende:• Pladens dimensionsændring afhængingaf temperatur• Pladens dimensionsændringer afhængigaf fugtindhold• Bevægelse i de bærende konstruktioner• Belastninger (vind, vibrationer etc.)• Befæstigelsesmidler (type, størrelse, antaletc.)Pladen skal understøttes langs alle kanter.Understøtningsbredden skal vælges såledesat fastgøring kan ske i h.t. figur 3 og tabel6.Samling af CEMSPÅN-plader kan udføresmed forskellige kant-udformninger. Nogleeksempler er vist i figurerne 4-8.Visse kantprofiler kan kun udføres for pladetykkelserpå 12-14 mm og derover.GLUNZ SCANDINAVIA A/S Parallelvej 17 8620 Kjellerup Tlf. 87 700 900 5


Figur 4 Samlinger lavet med forskelligekantudformningerTabel 8 Størrelserne og symboler vist i fig. 5d 1 n 2 n 1 d 2 d 3 α o h 1 h 218 6 6,5 6,25 6,5 2 10 8,520 6 6,5 7,25 7,5 2 10 8,524 8 8,5 8,25 8,5 2 10 8,528 8 8,5 10,25 10,5 1,5 10 8,532 8 8,5 12,25 12,5 1,5 10 8,536 8 8,5 14,25 14,5 1,5 10 8,540 8 8,5 16,25 16,5 1,5 10 8,5Figur 6Samlinger med løs fer. Min. pladetykkelse16 mmTabel 7 Størrelse og symboler vist i figur 4SymbolCEMSPÅN pladetykkelse>14 mm 14-24 mm


Figur 7Samlinger med fals min. CEMSPÅN tykkelse12 mmLimningCEMSPÅN-plader har p.g.a. cementindholdeten høj pH-værdi. Dette skal der tageshensyn til ved valg af limtype. Kontaktlimleverandør.OverfladebehandlingTabel 10 Størrelserne og symboler vist i fig. 7d 1 d 3 d 2 h 1 h 212 5,5 5,8 10 916 7,5 7,8 10 918 8,5 8,8 10 920 9,5 9,8 10 924 11,5 11,8 10 928 13,5 13,8 10 932 15,5 15,8 10 936 17,5 17,8 10 940 19,5 19,8 10 9Figur 8 Formgivning af samlingerCEMSPÅN-plader har p.g.a. cementindholdeten høj pH-værdi. Dette skal der tageshensyn til ved valg af malingtype.Kontakt maling-leverandør.Transport og lagringCEMSPÅN-pladerne pakkes på fabrikkenpå understøttende strøer (1250 x 120 x 80mm) eller på paller i pakker i henhold tilinternational standard.Den beskyttende plade oven på pakken erlavet af træfiberplade eller spånlade. Pakkener sammenholdt med stål eller plastikstrips.Kanten af den cementbundne spånpladeunder stripsene skal beskyttes medhjørnebeskyttere.Totalvægt pr. pakke er gennemsnitligt3.000 kg.Pakker skal understøttes således, at de kanblive flyttet med en gaffeltruck (figur 9).Figur 9Lagring, manuel og mekanisk håndteringaf CEMSPÅN-pladerSamlingerne kan udføres i træ, aluminiumog plastikprofilerNår en enkelt CEMSPÅN-plade håndteres,sæt den da på kant.GLUNZ SCANDINAVIA A/S Parallelvej 17 8620 Kjellerup Tlf. 87 700 900 7


Transport af CEMSPÅN-pladerFigur 10Rigtig/forkert lagringTabel 11Antal, total overflade og volumen i en pakkePladetykkelsemm plader m² m³Antal Areal Volumen8 75 300 2,4010 60 240 2,4012 50 200 2,4014 40 160 2,2416 35 140 2,2418 30 120 2,16(20) 30 120 2,4024 25 100 2,40(26) 20 80 2,0828 20 80 2,24(30) 20 80 2,40(32) 20 80 2,56(34) 15 60 2,04(36) 15 60 2,16(38) 15 60 2,2840 15 60 2,40Lagring af CEMSPÅN-pladerCEMSPÅN-plader leveres med et fugtindholdpå 9 ± 3%. Dette svarer cirka til dehygoskopiske ligevægtsbetingelser, ved entemperatur på 20°C og ved en luftfugtighedpå 50-60%.CEMSPÅN-plader vil indstille sig på enligevægtsfugtindhold svarende til den omgivendetemperatur og fugt.Hvis byggepladerne viser højere fugtindholdefter lagring, skal ligevægtsfugtindholdetjusteres ved konditionering til denværdi, der kræves i konstruktion.Undgå fugt eller tørring på en enkelt sideaf CEMSPÅN-pladerne.Rigtig lagring:• Pladerne skal placeres på vandret underlagpå strøer, der skal være rektangulæreog tørre. For at undgå nedbøjning,skal der lægges mellemstrøer ind. Dentotale pladelængde skal understøttesmed strøer placeret på mindst 4 punktermed ens afstand.• Pallen skal beskyttes mod støv og fugtmed en presenning.• Stakkene skal også beskyttes mod fugtfra jorden.• Undgå at lagre pladerne på kanten.Figur 10 viser rigtig og forkert lagringsmetoderfor CEMSPÅN-plader.GLUNZ SCANDINAVIA A/S Parallelvej 17 8620 Kjellerup Tlf. 87 700 900 8

More magazines by this user
Similar magazines