Energimærke beboerhus

3b.dk

Energimærke beboerhus

SPAR PÅ ENERGIENI DIN BYGNING- status og forbedringerEnergimærkningsrapportAfd. 6081 Sangergården 2 -FælleshusetTornsangervej 62400 København NVBygningens energimærke:Gyldig fra 23. november 2012Til den 23. november 2019.Energimærkningsnummer 310014535


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGERI denne rapport gennemgås både bygningens energimærkning, status for bygningen og en række forslag tilforbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget til opvarmning er vist her.Med venlig hilsenKlaus Lund NielsenB.K.Consult A/SHerlufsholmvej, 2720 Vanløsewww.bkconsult.dkark@bkconsult.dktlf. 38710455Mulighederne for Tornsangervej 6, 2400 København NVVinduer, døre ovenlys mv.InvesteringÅrligbesparelseYDERDØREVinduer og døre er af træ med traditionelle to-lags termoruder med luftfyldning.FORBEDRING VED RENOVERINGForslaget viser den skønnede økonomi ved en udskiftning af døre og vinduer til nyeelementer med tre-lags lavenergi-termoruder.1.300 kr.0,27 ton CO₂VentilationInvesteringÅrligbesparelseVENTILATIONBygningen har to mekaniske udsugningsanlæg.Et anlæg foretager udsugning i entre, køkken og toilet. Luftmængden er ifølgetegning på 175 m³/h. Anlægget er med manuel kapacitets-regulering og vurderes atvære i konstant drift.Det andet anlæg foretager udsugning i salen. Luftmængden er skønnes til ca. 350m³/h. Anlægget er med manuel start/stop og kapacitets-regulering. Det vurderes athave en ret kort driftstid.FORBEDRINGDet foreslåes, at der på udsugningen fra køkken og toilet installeres enbevægelsesføler i entreen, der starter anlægget, når der kommer nogen ind ogslukker det f.ex. 2 timer efter at sidste mand er gået.3.000 kr. 600 kr.0,14 ton CO₂Energimærkningsnummer 310014535 2


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTENERGIMÆRKETFORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGENEnergimærkning af bygninger har to formål:1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, nåren bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable atgennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 mansparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten afisolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrugunder standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætningtil det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, sombygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldtaf teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet –ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.BYGNINGENS ENERGIMÆRKEBygningens energimærke ligger på en skalafra A1 til G. A1 repræsentererlavenergibygninger med et meget lilleforbrug, A2 repræsenterer bygninger deropfylder bygningsreglementets krav tilnybyggeri. B til G repræsenterer bygningermed stadig højere energiforbrug.På energimærkningsskalaen visesbygningens nuværende energimærke ogenergimærket for en ny bygning.Beregnet varmeforbrug per år:8,99 MWh fjernvarme553 kWh elektricitet6.882 kr.1,63 ton CO₂ udledningEnergimærkningsnummer 310014535 3


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTBYGNINGENHer ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For debygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag,og så selve besparelsesforslaget.For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, somforslaget vil medføre.Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsenkan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementetBR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele ellerbygningskomponenter.Tag og loftInvesteringÅrligbesparelseLOFTTagkonstruktionen er sadeltag med betontegl. Ifølge tegning er loftsdækket isoleretmed ca. 20 cm mineraluld.Det vurderes, at det ikke er rentabelt at øge isoleringenYdervæggeInvesteringÅrligbesparelseLETTE YDERVÆGGEYdervæggene er en let konstruktion med beklædning ud- og indvendig, der eftervægtykkelsen skønnes at være isoleret med ca. 12½ cm.Vinduer, døre ovenlys mv.InvesteringÅrligbesparelseYDERDØREVinduer og døre er af træ med traditionelle to-lags termoruder med luftfyldning.FORBEDRING VED RENOVERINGForslaget viser den skønnede økonomi ved en udskiftning af døre og vinduer til nyeelementer med tre-lags lavenergi-termoruder.1.300 kr.0,27 ton CO₂Energimærkningsnummer 310014535 4


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTGulveInvesteringÅrligbesparelseTERRÆNDÆKGulvkonstruktionen er et terrændæk, der skønsmæssigt er isoleret med 10-20 cmLeca-nødder eller er tilsvarende eb isolering.Det vurderes, at det pt. ikke er rentabelt at isolere terrændækket, da udgiften til denenergibesparende foranstaltning ikke kan tjene sig hjem i konstruktionernes levetid.VentilationInvesteringÅrligbesparelseVENTILATIONBygningen har to mekaniske udsugningsanlæg.Et anlæg foretager udsugning i entre, køkken og toilet. Luftmængden er ifølgetegning på 175 m³/h. Anlægget er med manuel kapacitets-regulering og vurderes atvære i konstant drift.Det andet anlæg foretager udsugning i salen. Luftmængden er skønnes til ca. 350m³/h. Anlægget er med manuel start/stop og kapacitets-regulering. Det vurderes athave en ret kort driftstid.FORBEDRINGDet foreslåes, at der på udsugningen fra køkken og toilet installeres enbevægelsesføler i entreen, der starter anlægget, når der kommer nogen ind ogslukker det f.ex. 2 timer efter at sidste mand er gået.3.000 kr. 600 kr.0,14 ton CO₂Energimærkningsnummer 310014535 5


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTVARMEANLÆGVarmeanlægInvesteringÅrligbesparelseFJERNVARMEBygningen opvarmes med varme fra varmecentralen i kælderen under den store blokgennem en kort jordledning fra lille blok.VarmefordelingInvesteringÅrligbesparelseVARMEFORDELINGOpvarmningen er et to-strenget radiatoranlæg med fordelingsledninger i gulvet,skønsmæssigt på den varme side af terrænisoleringen.AUTOMATIKDer er termostatventiler på radiatorerne.Temperaturen i radiatorerne styres af automatikken i varmecentralen.Energimærkningsnummer 310014535 6


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTVARMT VANDVarmt vandInvesteringÅrligbesparelseVARMTVANDSBEHOLDERDet varme brugsvand opvarmes i en 30-liters elektrisk Metro-beholder.Energimærkningsnummer 310014535 7


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTELElInvesteringÅrligbesparelseBELYSNINGI salen er den faste loftsbelysning med glødepærer af hensyn til lysdæmpningen.Entre, toilet og forrum har armaturer med glødepærer. Lyset i køkkenet er ældrelysrørsarmatur.SOLCELLERDer er ikke installeret solvarme, varmepumpe, solceller eller anden alternativenergiforsyning på bygningen.ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARERKonklusion.Bygningens placering på energimærkeskalaen er erfaringsmæssigt normal for bygninger af tilsvarendetype og alder.Konstruktioner og isoleringsforhold er generelt karakteristiske for bygningens alder, og der er ikkeudført større energibesparende foranstaltninger.Det er derfor kun muligt på få punkter at forbedre bygningens energiforbrug gennem rentableenergibesparende foranstaltninger vedr. klimaskærmen og de tekniske installationer.Det skal i forbindelse med en evt. renovering, om- eller tilbygning påpeges, at når man påbegynderarbejder, anbefales det at fremtidssikre sin investering. Ved f.eks. efterisolering, betyder dette, at manbør efterisolere til lavenerginiveau efter gældende bygningsreglement og ikke blot isolere iht.minimumsanbefalingerne.Lavenergiløsninger giver den bedste økonomi på længere sigt og fremmer bygningens værdi, hvad entendet omfatter vinduesudskiftning, efterisolering mv.I forbindelse med renovering kan vore konsulenter og rådgivere vejlede og hjælpe med at danne et godtog fornuftigt overblik over energibesparende foranstaltninger, samt udarbejde et defineret projekt fortiltagene og ligeledes beregne omfanget af eventuelle tilskudsydelser der i flere kommuner tilbydes påen række energibesparende foranstaltninger.Dokumentationsmateriale.Ved besigtigelsen forelå der plan- snit- og facadetegning med målangivelser,. men uden oplysninger omkonstruktioner og isoleringsforhold. Anmærkningerne i energimærket er derfor i stor udstrækningbaseret på opmålinger og registreringer foretaget under besigtigelsen, kombineret med faglige skøn.Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser.Forbrug i energimærket.Energimærkningsnummer 310014535 8


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTI energimærket indgår det beregnede varmeforbrug til rumopvarmning og til opvarmning af varmtbrugsvand samt det beregnede elforbrug til pumper og motorer, idet der korrigeres for varmetilskuddetfra personer, solindfald og elektriske apparater.Nærværende energimærke og energiplan er udført i henhold til Energistyrelsens vejledninger.De skønnede omkostninger i forbindelse med besparelsesforslagene er indhentet ved hjælp af V & Sprisbøger, skøn og erfaringstal. Det bemærkes, at besparelserne er beregnet i forhold til det beregnedeforbrug.Energimærkningsnummer 310014535 9


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTRENTABLE BESPARELSESFORSLAGHerunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At værerentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår ibesparelsesforslaget, skal udskiftes igen.F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, ogbesparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år.Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år,og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. vednedsættelsen af energiregningen.Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen væreanført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe,hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.Priser er inkl. moms.Emne Forslag InvesteringBygningÅrlig besparelsei energienhederÅrlig besparelseVentilation Styring af ventilationsanlæg. 3.000 kr. 0,47 MWhfjernvarme600 kr.105 kWh elEnergimærkningsnummer 310014535 10


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTBESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLERREPARATIONERHer vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden dekomponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt atoverveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter,der alligevel skal udskiftes.Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering,som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.Priser er inkl. momsEmneForslagVinduer, døre ovenlys mv.Årlig besparelsei energienhederÅrlig besparelseYderdøre Udskiftning af døre og vinduer. 1,95 MWh fjernvarme 1.300 kr.Energimærkningsnummer 310014535 11


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTBAGGRUNDSINFORMATIONKOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUGDet beregnede, årlige varmeforbrug er på 9 MWh. Det faktiske varmeforbrug er ikke opgjort..Det beregnede forbrug er bl.a. fastlagt på grundlag af erfaringstal m.m., hvorfor der må påregnes et vistudsving, ligesom vaner, brugere m.m. vil påvirke det konkrete varmeforbrug.Beregningsprogrammet regner desuden med en fuld fyringssæson fra 1/9 til 30/4, hvilket ikke altidpraktiseres i virkelighedenDet er en hovedregel, at det beregnede varmeforbrug er større end det faktisk registrerede.ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSERVed beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:Varme .............................................................................. 642,51 kr. per MWh fjernvarmeEl ..................................................................................... 2,00 kr. per kWhVand................................................................................. 39,00 kr. per m³Der er anvendt de gældende dagspriser på tidspunktet for energimærkets udarbejdelse.FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSEREnergimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Førenergispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden børdet undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.Energimærkningsnummer 310014535 12


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTBAGGRUNDSINFORMATIONBYGNINGSBESKRIVELSEHovedbygningAdresse ........................................................................... Tornsangervej 6BBR nr............................................................................. 101-576450-3Bygningens anvendelse .................................................. 590Opførelses år................................................................... 1989År for væsentlig renovering............................................ Ikke relevantVarmeforsyning............................................................... FjernvarmeSupplerende varme......................................................... IngenBoligareal i følge BBR .................................................... 0 m²Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 75 m²Boligareal opvarmet ....................................................... 0 m²Erhvervsareal opvarmet ................................................ 75 m²Opvarmet areal i alt ........................................................ 75 m²Heraf tagetage opvarmet................................................ 0 m²Heraf kælderetage opvarmet ......................................... 0 m²Uopvarmet kælderetage................................................. 0 m²Energimærke .................................................................. CKOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSENBygningen er på 1 etage uden kælder og opført i 1989. Arealet er på 75 m². Taget er sadeltag medbelægning af cementsten. Ydervæggene er en trækonstruktion. Gulvkonstruktionen er terrændækBygningen opvarmes med fjernvarme. Bygningen er fælleshus for Sangergården 2.HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSEREnergikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkeltebesparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordanman energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.goenergi.dk finder du, under forbruger,råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde værebehjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.FIRMAEnergimærkningsrapporten er udarbejdet af:B.K.Consult A/SHerlufsholmvej, 2720 Vanløsewww.bkconsult.dkark@bkconsult.dktlf. 38710455Ved energikonsulentKlaus Lund NielsenEnergimærkningsnummer 310014535 13


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTKLAGEMULIGHEDERDu kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørendeenergimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma derhar udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efterindberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i detcertificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dogsenest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som erudarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.seeb.dk. Det certificeredeenergimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager.Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen.Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse afsagen.Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, enandelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere,anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkedebygninger eller lejligheder.Reglerne fremgår af §§ 41 og 42 i bekendtgørelse nr. 61 af 25. juni 2012.Energistyrelsens adresse er:EnergistyrelsenAmaliegade 441256 København KE-mail: ens@ens.dkEnergimærkningsnummer 310014535 14


Energimærkefor Tornsangervej 62400 København NVEnergistyrelsens EnergimærkningGyldig fra den 23. november 2012 til den 23. november 2019Energimærkningsnummer 310014535

More magazines by this user
Similar magazines