SU-Økonomiudvalg den 2006-10-04 - Billund Kommune

billund.dk

SU-Økonomiudvalg den 2006-10-04 - Billund Kommune

http://mws02/Dagsorden/download.aspx?obj=showminutes&meetingid=401Side 2 af 1012-01-20104. Ledelsesgrundlag5. Informations- og kommunikationspolitik.Status:1. Politisk styringsgrundlag.Sammenlægningsudvalget vedtog i juni 2006 byrådets visioner for kommunens udvikling frem til2012.Styrelsesvedtægten blev 1. behandlet af Sammenlægningsudvalget i september 2006 og forventesendeligt vedtaget i november 2006Principper for delegation mellem politisk niveau og administrativt niveau forventes behandlet ifagudvalg i oktober og sammenlægningsudvalget i november 2006.2. Decentralisering og økonomisk styringsmodelMaterialet består bl.a. af spilleregler for økonomisk decentralisering, regler for budgetlægning, valgaf styringsinstrumenter og personalepolitikken.SU-økonomiudvalget godkendte den 17.5.2006 det vedlagte styringsgrundlag som grundlag for detvidere arbejde, samt at den del, der vedrører institutionsdriften udsendes til høring til institutionerne,bestyrelser, råd, nævn m.v. inden endelig vedtagelse.Der er nu foretaget høring af den økonomiske styringsmodel med høringsfrist den 26.september. Høringssvarene kan ses i materialet og er udsendt til Sammenlægningsudvalgetsmedlemmer.Høringssvarene vil blive gennemgået på mødet.Ny Billunds kommende, værdibaserede personalepolitik er under udarbejdelse i SMED og forventesvedtaget inden udgangen af 2006.3. Organisationsstruktur.Sammenlægningsudvalget vedtog 24. maj 2006 model for den administrative organisation,gældende fra 1.1.2007.4. Ledelsesgrundlag og5. Informations og kommunikationspolitik vil blive vedtaget i løbet af 2007.LovgrundlagLov om revision af den kommunale inddelingBilag1. 20061004 Styringsgrundlag for Ny Billund KommuneBeslutning Beslutning fra mødet i SU-Økonomiudvalg den 04-10-2006Anbefales.2. Indgåelse af Rammeaftale 2007 Til topOffentlig versionJ.nr.SU-00.01.00P27Forslag / indstilling Forslag fra mødet i SU-Social- og Sundhedsudvalget den 12-09-2006:Det indstilles- at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at Ny Billund kommune indgår rammeaftale med RegionSyddanmark.Beslutning fra mødet i SU-Social- og Sundhedsudvalget den 12-09-2006:Rammeaftalen anbefales godkendt.Forslag fra mødet i Børne- og Kulturudvalget den 29.09.2006:Det indstilles- at Børne- og kulturudvlaget anbefaler at Ny Billund Kommune godkender rammeaftalen med RegionSyddanmark.


http://mws02/Dagsorden/download.aspx?obj=showminutes&meetingid=401Side 3 af 1012-01-2010Beslutning fra mødet i SU Børne- og Kulturudvalget den 29-09-2006:Indstilles til Sammenlægningsudvalgets godkendelse.SagsfremstillingIndledningI forbindelse med kommunalreformen indføres rammeaftalen som det centrale planlægnings- ogudviklingsværktøj for de hidtidige amtslige sociale og socialpsykiatriske tilbud, samt dele afspecialundervisningsområdet. Rammeaftalen indgås årligt mellem kommunerne i Syddanmarkindbyrdes og mellem kommunerne og Region Syddanmarm.SagsfremstillingI henhold til § 5 i bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almeneældreboligområde (BEK nr. 36 af 23/01/2006) fremsender Region Syddanmark til godkendelse forslagtil Rammeaftale 2007, der omfatter følgende:• Rammeaftale 2007 på det sociale og socialpsykiatriske område samt bilag• Ændringsbilag til Rammeaftale 2007 på det sociale og socialpsykiatriske område• Rammeaftale 2007 på specialundervisningsområdet (bilag 3)Forslaget er blevet til i et samarbejde mellem de 22 kommuner og Region Syddanmark. De tekniskebilag til aftalen er under løbende bearbejdning, og vil kunne hentes i den nyeste version på:http://regionsyddanmark.dk/wm194687 .Rammeaftalen er politisk behandlet i kommunekontaktrådet den 15. august 2006 samt iKontaktudvalget for syddanmark den 31. august 2006, hvor beslutningen blev:"På baggrund af drøftelserne anbefaler Kontaktudvalget for RegionSyddanmark, at forslaget til Rammeaftalen 2007 samt bilag vedtages ide 22 kommunalbestyrelser/sammenlægningsudvalg samt iForberedelsesudvalget. Som en del heraf, anbefales det ligeledes, atman godkender aftalen om abonnement på kommunikationscentrene, samtde ændringer i antallet af normerede pladser, der er foretaget iforbindelse med den høring, der er gennemført blandt kommunerne."Det kan oplyses, at Ny Billund kommune på Voksenområdet forventer samme forbrug som i dag på deinstitutioner, som fremover drives af Region Syddanmark.Bilag1. 20060912 Indgåelse af Rammeaftale 20072. 20060912 Forslag til Rammeaftale 2007Beslutning Beslutning fra mødet i SU-Økonomiudvalg den 04-10-2006Anbefales.J.nr.Forslag / indstillingSagsfremstilling3. Offshore Center Danmark - Ansøgning om økonomisk medfinansiering til driften for 2007 TiltopOffentlig versionSU-00.01.00Ø40Forvaltningen indstiller:at medfinansieringen godkendes.Indledning:Offshore Center Danmark søger om regional kommunal medfinansiering til driften af Offshore CenterDanmark for 2007.Sagen:Offshore Center Danmark søger om et beløb, der svarer til Billund og Grindsted kommunersmedfinansiering af driften for 2006.Ny Billund Kommunes andel af den regionale kommunale medfinansiering i 2006 var 12% af de600.000 kr., som kommunerne i Ribe Amt samlet medfinansierede driften i 2006.Offshore Center Danmark anmoder på ovennævnte baggrund om medfinansiering på 74.427 kr. i2007.Bilag1. Ansøgningen fra Offshore Center DanmarkBeslutning Beslutning fra mødet i SU-Økonomiudvalg den 04-10-2006Anbefaler, at der ikke ydes tilskud i 2007.4. Iværksætterhus Syddanmark - oprettelse af fond og godkendelse af vedtægter Til topOffentlig version


http://mws02/Dagsorden/download.aspx?obj=showminutes&meetingid=401Side 4 af 1012-01-2010J.nr.Forslag / indstillingSagsfremstillingSU-24.10.07Ø24Kommunaldirektøren indstiller:at fonden oprettes og at indskuddet på 6.623 til grundkapitalen godkendes samtat standardvedtægten godkendes.Indledning:Godkendelse af oprettelse af fond og fondens vedtægter i forbindelse med etableringaf iværksætterhus i Syddanmark.Sagen:Kl og Erhvervs- og Byggestyrelsen er blevet enige om, hvordan aftalen om erhvervsservice ogIværksætterhuse skal se ud efter 1.1.2007. Det er endt med en model, hvor der i hver region kunoprettes en fond og et iværksættercenter. Dog er der mulighed for opbygning af sattellitter i regionenefter nærmere aftale. Aftalen erstatter de tidligere erhvervsservicecentre.I forbindelse med etablering af Iværksætterhus Syddanmark skal der i første omgang dannes enerhvervsdrivende fond, som skal drive Iværksætterhuset.Fonden tegnes af de kommuner, som står bag Iværksætterhuset. Fonden skal minimum have engrundkapital på 300.000 kr. I Syddanmark foreslås fonden dannet med en grundkapital på 300.000 kr.,indskud af de 22 syddanske kommuner fordelt efter indbyggertal, hvilket svarer til 25,4 øre pr.indbygger.Erhvervs- og Byggestyrelsen har udarbejdet standardvedtægter for den erhvervsdrivende fond, somforudsættes anvendt i Syddanmark.Økonomi/PersonaleBilagIndskuddet til grundkapitalen er for Billund Kommune 6.623 kr.1. Mail fra KKR Syddanmark2. Vedtægter til fond3. 20061004 Iværksætterhus Mødekalender bestyrelsen - endelig4. 20061004 Iværksætterhus referat 12.09.06Beslutning Beslutning fra mødet i SU-Økonomiudvalg den 04-10-2006Anbefales.J.nr.Forslag / indstilling5. Budget 2007 Til topOffentlig versionSU-00.01.00S02Forslag fra mødet i Sammenlægningsudvalget den 20-09-2006:Forslag fra mødet i SU-Økonomiudvalg den 13-09-2006:Det indstilles, at1. Det udarbejdede budgetforslag fremsendes til Sammenlægningsudvalgets 1. behandling, herunder• bevillingsoversigt, indeholdende nettodriftsbevilinger pr. politikområde.• Valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2007.• Udskrivningsprocenten fastsættes til 24,97%, Grundskyldspromillen fastsættes til 18,48promile. Dækningsafgiften for offentlige ejendomme fastsættes til 4½ promille afgrundværdien, dog 9 promille for statslige ejendomme og 5 promille for forskelsværdien.Kirkeskattepct. fastsættes til 0,89%.• Takstkataloget godkendes.• Ændringsforslag til budgettet skal være Økonomifunktionen i hænde senest d. 4. oktober kl.12.00Beslutning fra mødet i SU-Økonomiudvalg den 10-08-2006:Budgettet for kto. 06 blev gennemgået. Budgetsagen genoptages på næste møde.Beslutning fra mødet i SU-Økonomiudvalg den 23-08-2006:Takstbladet fremlægges på budgetseminar med udgangspunkt i højeste takster.Anlæg indarbejdes som forslag.Kto 06 - status taget til efterretning.Beslutning fra mødet i SU-Økonomiudvalg den 13-09-2006:Økonomiudvalget fremsender budgetforslag og takstblad til Sammenlægningsudvalgets 1. behandling.Bloktilskud justeres med 11 mio. kr. årligt fra 2008.Flemming Nissen tog forbehold for lukning af Plejecentret i Filskov og for størrelse påafledningsbidraget for spildevand.Jørgen Clement deltog ikke i punktet.Beslutning fra mødet i Sammenlægningsudvalget den 20-09-2006:Budgettet oversendes til 2. behandling. Ændringsforslag skal være fremsendt senest den 4. oktober kl.


http://mws02/Dagsorden/download.aspx?obj=showminutes&meetingid=401Side 5 af 1012-01-201012,00.--------Genoptages med henblik på byrådets 2. behandling af budget 2007 med overslagsårende 2008til 2010.Status på budgetarbejdet. Høringssvar findes bilagt sagen (udsendt til Sammenlægningsudvalgetsmedlemmer 29.9.2006). Evt. ændringsforslag vil foreligge til mødet, herunder revideret takstkatalog.Bilagt her er endvidere borgmesterbrev fra KL omkring udviklingen i serviceudgifter i budget 2007 af22.09.2006 samt afslag af 28.09.2006 på dispensation til låntagning i forhold til den generellelånepulje.Sagsfremstilling Sagsfremstilling fra mødet i Sammenlægningsudvalget den 20-09-2006:Sagsfremstilling fra mødet i SU-Økonomiudvalg den 13-09-2006:IndledningMed baggrund i materiale udarbejdet til byrådets budgetseminar d. 15. august og d. 28. augsut, samtbudgetforlig af 1. september 2006 (Bilagt sagen) er udarbejdet forslag til budget for 2007 medoverslagsårene 2008 til 2010. Budgetforslaget findes bilagt sagen (eftersendes). Aftalen mellemRegeringen og KL indeholder mulighed for at søge dispensation til at gennemføre lånoptagelse til endel af engangsudgifterne.BilagSagenSagsfremstilling fra mødet i SU-Økonomiudvalg den 10-08-2006:Status på budget 2007.Der gives en orientering med baggrund i det til budgetseminaret den 15. august udsendte materiale.Materialet forventes udsendt senest den 8. august.1. Takster budget 20072. 20060920 Skattefinansieret anlæg3. 20060920 Brugerfinansieret anlæg4. 20060920 Generelle bemærkninger5. 20060920 Hovedoversigt6. 20061004 budgetsagen borgmesterbrev fra KL7. 20061004 budgetsagen svar på disp.ansøgn.Beslutning Beslutning fra mødet i SU-Økonomiudvalg den 04-10-2006Det indstilles, at Sammenlægningsudvalget godkender de tekniske ændringsforslag, herunder forslagtil takster samt forslag til frigivne anlæg.Et flertal af SU-Økonomiudvalget kan ikke anbefale de af den konservative gruppe udarbejdedeændringsforslag.Økonomiudvalget indstiller videre, at forvaltningen efter budgetvedtagelsen fremlægger forslagene tildecentrale bevillinger på institutionsniveau til politisk godkendelse i SU-Økonomiudvalget indenforbudgettets rammer.J.nr.Forslag / indstilling6. Hyrevognskørsel i NY Billund fra 1.1.2007. Til topOffentlig versionSU - 22.11.00P21Forvaltningen indstiller, at- alle bevillingshavere i NY Billund Kommune får tilslutningspligt til bestillingskontor, som opfylder de iloven nævnte krav,- man drøfter kriterier for evt. dispensationer- aftalen med Ny Vejle (Give) fortsættes på nuværende vilkår i en periode på 2-5 år, med mindre en afparterne opsiger aftalen med 6 mdrs varsel med begrundelse i misligeholdelse.SagsfremstillingFra 1.1. 2007 vil Ny Billund have èt taxanævn og kommunen vil geografisk udgøre èn enhed. Detbetyder som udgangspunkt, at samme regler skal gælde i hele kommunen.Det samlede antal bevillinger i dag er 17 hyrevognsbevillinger + 5 limusinebevillinger + 1 bevilling tilspeciel hyrekørsel i Billund og 9 hyrevognsbevillinger i Grindsted.Der er desuden indgået aftale mellem Billund og Give om, at Billund og Give udgør et samlethyrevognsområde, hvor Give så har 11 bevillinger, som også er tilknyttet det fælles bestillingskontor.Årsagen er betjening af Billund Lufthavn. Aftalen har ingen bestemt varighed og indeholder ikkeopsigelsesvarsler.


http://mws02/Dagsorden/download.aspx?obj=showminutes&meetingid=401Side 6 af 1012-01-2010Samme regler i hele Ny Billund KommuneNår samme regler skal gælde i hele kommunen fra 1.1. 07 betyder det:- at bevillingerne i Grindsted - i henhold til lovgivningen - skal tilknyttes et fælles bestillingskontor, dader i henhold til bek. § 10 stk. 1 skal være bestillingskontor, hvis der er 10 eller flere bevillingshavere.Byrådet kan ikke bestemme, om der skal være tale om et eller flere bestillingskontorer, men der erfastsat en række kriterier i loven, som skal opfyldes med hensyn til bestillingskontorernes funktion.I den nuværende lov kan byrådet i kommuner over 20.000 indbyggere kun fritage en bevillingshaverpermanent eller midlertidig for dette tilslutningskrav, hvis han fortrinsvis betjener et bestemt geografiskområde, beliggende udenfor en samlet bymæssig bebyggelse. Denne formulering ser ud til at glide udi den lovændring, som er på vej og træder i kraft pr 1.1. 07. Herved får byrådet mulighed for at fritage,permanent eller midlertidig, for tilslutningskrav, såfremt det er foreneligt med betjeningen afoffentligheden. I bemærkning til loven står dog anført, at ændringen ikke ændrer lovens princip om, attilslutningspligt opstår, når antal bevillinger er på 10 eller derover. Der skal altså fortsat være tale omsærlige tilfælde ud fra lokale forhold.Samarbejdet mellem Billund og Give om fælles hyrevognsområde og fælles bestillingskontorKommunalreformen betyder alt andet lige, at aftalen kan fortsætte, dog med Ny Billund og Ny Vejlesom fremtidige aftaleparter.Kommunalreformen medfører imidlertid, at Billund Lufthavn, som er anledningen til det indgåedetaxasamarbejde mellem Give og Billund, fremtidig kommer til at ligge fuldt og helt i Ny BillundKommune. Derfor kan Ny Billund som handlingskommune vælge at tage aftalen op til fornyetdrøftelse.I henhold til forslag til ny taxalov kan kommunerne fra 1.1. 2007 også indgå fælleskommunalt § 60selskab på området. Det medfører dog, at aftalen skal indgås mellem to hele kommuner og ikke medkommuner opsplittet i distrikter.Der ses følgende muligheder:1. Aftalen fortsætter uændret. Det kan betyde, at Ny Vejle Kommune blot indtræder i Gives del afaftalen og besidder det aftalte antal bevillinger. Ny Vejle kan vælge at lade Gives bevillingshaverefortsætte med særskilt aftale om bestillingskontor sammen med Billund, men samtidig kan manbeslutte, hvilket geografisk område bevillingerne skal betjene i Ny Vejle, herunder at de ikke kunbetjener Give,2. Ny Billund Kommune kan vælge at opsige aftalen med behørigt varsel med henvisning til atkommunen nu har flere bevillinger selv til betjening af alle nuværende behov og at kommunalreformenfjerner grundlaget for aftalens tilblivelse,3. Ny Billund Kommune kan vælge at meddele, at man har til hensigt at opsige aftalen efter enovergangsperiode på 2-5 år, hvorved de nuværende bevillingshavere i Give får tid til at indrette sig påsituationen.Ny Billund Kommune har sammen med Ny Vejle Kommune rettet henvendelse til Færdselsstyrelsenfor at få en udtalelse om forskellige samarbejdsmodeller, men har endnu ikke modtaget svar.LovgrundlagLov om Taxikørsel.Beslutning Beslutning fra mødet i SU-Økonomiudvalg den 04-10-2006SU-Økonomiudvalget anbefaler at- alle bevillingshavere i NY Billund Kommune får tilslutningspligt til bestillingskontor, som opfylder de iloven nævnte krav,- at aftalen med Give genoptages efter forhandling med Ny Vejle.7. Forslag til vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Ny Billund Kommune Til topOffentlig versionJ.nr.SU-00.01.00A15BeslutningsSammenlægningsudvalgetKompetenceForslag / indstilling Forslag fra mødet i SU-Børne- og Kulturudvalget den 28-09-2006:Det indstilles, at- forslag til vedtægter anbefales til godkendelse i Sammenlægningsudvalget.Beslutning fra mødet i SU-Børne- og Kulturudvalget den 28-09-2006:Indstilles til Sammenlægningsudvalgets godkendelse.


http://mws02/Dagsorden/download.aspx?obj=showminutes&meetingid=401Side 7 af 1012-01-2010Sagsfremstilling Sagsfremstilling fra mødet i SU-Børne- og Kulturudvalget den 28-09-2006:Indledning:På baggrund af Sammenlægningsudvalgets beslutning om oprettelse af Folkeoplysningsudvalg i NyBillubnd Kommune forelægges forslag til vedtægter for Folkeoplysningsudvalget til godkendelse.Sagen:Af forslaget fremgår at Folkeoplysningsudvalget består af 9 medlemmer - 7 medlemmer valgt afbrugerne fordelt med 2 repræsentanter for voksenundervisningsområdet og 5 repræsentanter fra detfrivillige foreningsarbejde samt 2 medlemmer valgt af kommunalbestyrelsen.Valg af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget finder sted snarest muligt efter hvert kommunalvalgmed undtagelse af 2006, hvor valget kan foregå i god tid inden den 1. januar 2007.Folkeoplysningsudvalget kan dog først fungere med de lovbestemte kompetencer pr. 1. januar 2007og med funktionsperiode indtil den 31. december 2009. Valgmødet afholdes medio november 2006,og der vil administrativt blive udsendt indbydelser til foreningslivet, ligesom valget også bliverannonceret i pressen.Derudover beskriver vedtægterne udvalgets mødevirksomhed og arbejdsopgaver.Tidligere behandling:Sammenlægnignsudvalget har den 21. juni 2006 besluttet oprettelse af Folkeoplysningsudvalg i dennye kommune.Lovgrundlag Lovgrundlag fra mødet i SU-Børne- og Kulturudvalget den 28-09-2006:Lov om Folkeoplysning.Bilag1. Forslag til vedtægt for FolkeoplysningsudvalgetBeslutning Beslutning fra mødet i SU-Økonomiudvalg den 04-10-2006Anbefales.8. Tilskudsregler på folkeoplysningsområdet Til topOffentlig versionJ.nr.SU-18.15.00P21BeslutningsSammenlægningsudvalgetKompetenceForslag / indstilling Forslag fra mødet i SU-Børne- og Kulturudvalget den 28-09-2006:Det indstilles, at- forslag til tilskudsregler drøftes med henblik på anbefaling til Sammenlægningsudvalget.SagsfremstillingBeslutning fra mødet i SU-Børne- og Kulturudvalget den 28-09-2006:Indstilles til Sammenlægningsudvalgets godkendelse.Sagsfremstilling fra mødet i SU-Børne- og Kulturudvalget den 28-09-2006:Indledning:Forslag til regler for tilskud til fritidsundervisning og fritidsaktiviteter for Ny Billund Kommunefremlægges til drøftelse.Sagen:I forbindelse med udmøntning af budgetrammen for 2007 vedr. folkeoplysningsloven, skal derforetages en serviceharmonisering mellem de nuværende to kommuners tilskudsregler med henblik påvedtagelse af nye tilskudsregler for området. Forvaltningen har udarbejdet forslag til nye tilskudsreglersamt foretaget konsekvensberegninger af de forskellige modeller.Det foreliggende forslag til tilskudsregler bygger på flg. principper:Aftenskolerne:- tilskud, jfr. Folkeoplysningslovens regler


http://mws02/Dagsorden/download.aspx?obj=showminutes&meetingid=401Side 8 af 1012-01-2010- pulje til fællesannoncer og befordringsgodtgørelse til foredragsholdereAktivitetstilskud:- foreninger ligestilles, så alle aktiviteter får samme beløb- højest tilskud til 0 -18 årige- reglerne skal medføre enkel medlemsregistrering og mindst mulig administrationLokaletilskud:Lokaletilskudsreglerne bygger på en gebyrordning med udgangspunkt i- ens vilkår for alle foreninger, uanset om man benytter lokaler i selvejende eller kommunal institution- foreninger med flest medlemmer under 25 år får mest i tilskud / betaler mindst i gebyr- kun gebyr på gymnastiksale og haller ( f.eks. idrætshaller, ridehaller, svømmehaller) - øvrigekommunale lokaler stilles gratis til rådighed- ingen gebyr på stadionsSærlig pulje:I 2007 oprettes som overgangsordning en pulje til ekstra tilskud til foreninger, der bliver ramt særligthårdt økonomisk af de ændrede tilskudsregler. Tilskuddet bevilges af Børne- og Kulturudvalget efteransøgning fra de pågældende foreninger.Høring:Der har været løbende dialog med repræsentanter fra foreningslivet - en såkaldt sparringsgruppeomkring principper og modelforslag.Tidligere behandling:Sagen har været drøftet på temamøder i Sammenlægningsudvalget og i SU- Børne- og Kulturudvalgeti løbet af foråret 2006. Principper og modeller for tilskudsregler samt konsekvensberegninger af deforskellige modeller har været drøftet i SU-Børne- og Kulturudvalget den 17-08-2006, hvor udvalgettilsluttede sig de overordnede principper for tilskudsreglerne.Lovgrundlag Lovgrundlag fra mødet i SU-Børne- og Kulturudvalget den 28-09-2006:Lov om FolkeoplysningØkonomi/Personale Økonomi/personale fra mødet i SU-Børne- og Kulturudvalget den 28-09-2006:Forslag til tilskudsregler tager udgangspunkt i budgetramme for 2007, dvs. 95 % af budgetrammen for2006.Bilag1. Regler for tilskud til fritidsundervisning og fritidsaktiviteterBeslutning Beslutning fra mødet i SU-Økonomiudvalg den 04-10-2006Anbefales.9. Vedtægtsændringer Grindsted-Vorbasse Museum. Til topOffentlig versionJ.nr.U-19.03.00G01BeslutningsSammenlægningsudvalgetKompetenceForslag / indstilling Forslag fra mødet i SU-Børne- og Kulturudvalget den 28-09-2006:Det indstilles, at- forslag til vedtægter anbefales godkendt og sendes videre til endelig godkendelse iSammenlægningsudvalget.SagsfremstillingBeslutning fra mødet i SU-Børne- og Kulturudvalget den 28-09-2006:Indstilles til Sammenlægningsudvalgets godkendelse.Sagsfremstilling fra mødet i SU-Børne- og Kulturudvalget den 28-09-2006:


http://mws02/Dagsorden/download.aspx?obj=showminutes&meetingid=401Side 9 af 1012-01-2010Indledning:Kulturarvsstyrelsen har pålagt alle statsanerkendte museer at udarbejde nye vedtægter, der skaltræde i kraft 1. januar 2007. Vedtægterne skal efter forudgående godkendelse i Børne- ogKulturudvalget og Sammenlægningsudvalget sendes til endelig godkendelse i Kulturarvsstyrelsen.Sagen:Museumschef John Rendboe har udarbejdet forslag til vedtægter for Grindsted-Vorbasse Museum. Afforslaget fremgår bl.a. at bestyrelsen består af 5 medlemmer fra Børne- og Kulturudvalget samt 1repræsentant fra hver af museets to venneforeninger, "Karensmindes Venner" og "Venner af VorbasseMuseum" . Bestyrelsens valgperiode følger byrådsperioden, og muséets leder er bestyrelsenssekretær. Det samlede forslag til vedtægter fremgår af bilag til sagen.Høring:Vedtægterne har været forelagt bestyrelsen ved Grindsted-Vorbasse Museum , som anbefaler atvedtægterne godkendes.Lovgrundlag Lovgrundlag fra mødet i SU-Børne- og Kulturudvalget den 28-09-2006:MuseumslovenBilag1. Vedtægter for Grindsted-Vorbasse MuseumBeslutning Beslutning fra mødet i SU-Økonomiudvalg den 04-10-2006Tilbagesendes med henblik på vurdering af den kommunale repræsentation.10. Vedtægter for Ungdomsskolen Til topOffentlig versionJ.nr.SU-18.09.02P24BeslutningsSammenlægningsudvalgetKompetenceForslag / indstilling Forslag fra mødet i SU-Børne- og Kulturudvalget den 28-09-2006:Det indstilles, at- sagen drøftes med henblik på indstilling til Sammenlægningsudvalget.SagsfremstillingBeslutning fra mødet i SU-Børne- og Kulturudvalget den 28-09-2006:Indstilles til Sammenlægningsudvalgets godkendelse med flg. ændringer:- 4 repræsentanter for kommunalbestyrelsen ændres til 2- der ydes kun befordringsgodtgørelse til medlemmerne af bestyrelsen, og ikke diæter- der ydes ikke vederlagsfri befordring af elever til undervisning, klub og fritidsaktiviteter iUngdomsskolen.Sagsfremstilling fra mødet i SU-Børne- og Kulturudvalget den 28-09-2006:Indledning:I forbindelse med kommunesammenlægningen, skal de nuværende Billund og GrindstedUngdomsskoler sammenlægges, og derfor forelægges nye vedtægter for Ungdomsskolen tilgodkendelse.Sagen:Af forslaget fremgår, at ungdomsskolebestyrelsen består af 11 medlemmer - 4 repræsentanter forkommunalbestyrelsen, 3 repræsentanter for organisationer med særlig interesse forungdomsskolearbejdet - herunder arbejdsmarkedets parter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2elevrepræsentanter. Det er ikke præciseret om den ene organisationsrepræsentant skal rekrutteresfra Folkeoplysningsudvalget eller ej.Valgperiooden for ungdomsskolebestyrelsen følger byrådsperioden - dog således atelevrepræsentanter vælges for en sæson ad gangen.I vedtægten lægges op til, at der ydes diæter og befordringsgodtgørelse til medllemmerne afbestyrelsen, ligesom der ydes vederlagsfri befordring af elever til undervisning, klub og andrefritidsaktiviteter i Ungdomsskolens regi. Kørselsberettigede elever er alle, som opfylder kravene forbefordring efter folkeskolelovens regler.Derudover er der i bilag til styrelsesvedtægten beskrevet en plan for kommunensungdomsskolevirksomhed, generelle afvigelser fra Ungdomsskolens aldersgrænser, aftaler med andrekommuner og delegation af kompetence fra ungdomsskolebestyrelsen til ungdomsskoleinspektøren.


http://mws02/Dagsorden/download.aspx?obj=showminutes&meetingid=401Side 10 af 1012-01-2010Høring:Forslag til vedtægter har været behandlet og godkendt på et fællesmøde den 4. september 2006mellem de nuværende ungdomsskolebestyrelser i Billund og Grindsted.Lovgrundlag Lovgrundlag fra mødet i SU-Børne- og Kulturudvalget den 28-09-2006:Lov om UngdomsskolerBilag1. Forslag til vedtægter for UngdomsskolenBeslutning Beslutning fra mødet i SU-Økonomiudvalg den 04-10-2006Anbefales.Forslag / indstillingSagsfremstilling11. Forslag til organisationsstruktur på handicapområdet Til topOffentlig versionForvaltningen indstiller:- at forslag til organisationsstruktur for handicapområdet godkendes.Der foreligger forslag til organsiationsstruktur for handicapområdet. Forslaget er udarbejdet på entemadag mellem de syvl edere af decentrale enheder på handicapområdet og social- ogsundhedsdirektøren.Forslaget indebærer, at der bliver en leder (udførerchef) for tilbud til udviklingshæmmede og èn fortilbud til sindslidende. De to ledere der udpeges, vil samtidig skulle varetage den daglige ledelse af enaf de decentrale enheder.Forslaget har ikke været behandlet i SMED, men drøftes inden behandlingen i SU-Økonomiudvalgetmellem næstformanden i SMED og social- og sundhedsdirektøren.Næstformandens indstilling vil således foreligge til mødet.Årsagen til denne procedure er et ønske om en hurtig afklaring. De to stillinger vil snarest blive besatefter internt stillingsopslag.Bilag1. 20061004 forslag org.struktur handicapområdetBeslutning Beslutning fra mødet i SU-Økonomiudvalg den 04-10-2006Anbefales.

More magazines by this user
Similar magazines