Husorden 1-6080 Apostelgården - Boligforeningen 3B

3b.dk

Husorden 1-6080 Apostelgården - Boligforeningen 3B

Husorden1-6080 ApostelgårdenRevideret og godkendt på afdelingsmødetden 28. august 2013


Beboerne bør i egen interesse gøre sigbekendt med normalkontraktens indholdsamt selskabets vedtægter og husorden,hvoraf fremgår såvel rettigheder som forpligtelser.AnsvarBeboere og deres gæster må selv stå tilansvar for overtrædelse af politivedtægten.AntennerAntenner - udenfor lejligheden - må ikkeopsættes uden skriftlig tilladelse fra selskabet.Bad og toiletBadning kan finde sted hele døgnet underalmindelig hensyntagen til øvrige beboere.I WC-skålen må intet henkastes,som kan tilstoppe afløbet, f.eks. bleer, hygiejnebind,tamponer m.v.. Utætheder vedcisterner, vandhaner m.v. skal omgåendemeldes til varmemesteren.Opgangene• Der må ikke henstilles barne- og klapvognei opgangene• Der må ikke stå fodtøj eller andre effekteruden for lejlighedsdøren• Den ugentlige rengøringsdag står påopslagstavlen. Evt. måtter ved lejlighedsdørenskal fjernes på rengøringsdagen• Rygning i opgangene er forbudtSkiltningSkiltning og reklamer må kun anbringesefter skriftlig tilladelse.AltanerAltaner må ikke fyldes med møbler, kasser,o.s.v. Benyt storskraldsrum eller sæt ieget kælderrum.Vasketøj/tæpper m.v. må ikke hænge udoveraltanfacader. Det skal hænge på denindvendige side af altanen.Afskærmning på altanerne, f.eks. for atværne sig mod nysgerrige blikke eller forat beskytte sig mod solen, må ikke sættesop. Dog må der gerne anvendes parasoller.Tæpper og duge m.v. må ikke rystes udoveraltanen. Dette af hensyn til beboernenedenunder.AltankasserAltankasser må monteres udvendigt påaltaner, når de er fastgjort ordentligt i h.t.politivedtægten (lejers ansvar).Ophold, leg og boldspilOphold, leg og boldspil påtrapper og i kældre og øvrigefællesrum er forbudt.Hvor boldbaner ikke forefindes;tillades kun lettere boldspil. Lokal anvisningskal respekteres. Al støjende legudendørs må ophøre kl. 21.00.SkuretSkuret må kun anvendes til barne- ogklapvogne og evt. handicaptransport.StøjGenerende støj - herunder motorstøj indenforbebyggelsen - er ikke tilladt. Slag-2


oremaskine o.l. må kun benyttes mellemkl. 12.00 og kl. 19.00.I ældreboligerne må slagboremaskinero.l. i weekender kun benyttes mellem kl.8.00 og kl. 12.00 om lørdagen.Private vaske- og opvaskemaskiner måikke benyttes dagligt mellem kl. 22.00 og07.00.I weekenden må vaske- og opvaskemaskinerikke benyttes mellem kl. 22.00 og09.00.MusikBenyttelse af radio, fjernsyn, musikinstrumenterm.v. skal ske med fornøden hensyntagentil øvrige beboere. Musikudøvelsemå ikke finde sted mellem kl. 22.00 ogkl. 8.00. Musikundervisning i er-hvervsøjemedmå kun finde sted efter særlig tilladelse.FyrværkeriFyrværkeri må kun affyres mellem den 24.december og den 5. januar. Al fyrværkeriuden for denne periode er forbudt. Det eraldrig tilladt at affyre fyrværkeri i opgangeneeller fra altanerne. Fyrværkeri må kunaffyres fra jorden.Cykler m.v.Cykler og knallerter må kun hensættes ide dertil indrettede rum eller stativer. Defektecykler og knallerter må ikke placeresi cykelstativerne af hensyn til den sparsommeplads og almindelig orden.4Parkering og motorkørselHvor der findes parkeringspladser, skaldisse benyttes (Saxogade og Oehlenschlægersgade).Parkering af motorkøretøjermå kun ske, når det ikke er til gene


Boligforeningen 3BHavneholmen 211561 København VTlf. 70 20 76 00E-mail 3b@3b.dkwww.3b.dkEkspeditionstidHverdage 9 -16Fredage 9 -14

More magazines by this user
Similar magazines