referat 15. april 2013 - Haderslev Kommunale Dagpleje

haderslev.dk

referat 15. april 2013 - Haderslev Kommunale Dagpleje

HADERSLEV KOMMUNEUdvalg:Dagplejens forældrebestyrelse SydMøde d. mandag d. 15. april 2013 kl. 17.15 – 20.00Mødeværelse:Deltagere:Evt. afbud:Vojens Rådhus, mødelokale 6, kælderenRikke Vinther, Lena Kunz, Mette Eriksen, Helle Dele,Mette Jensen, Vicky Griepentrog, Lisbeth E. Olsen,Anette Magaard, Else Marie Kyster NielsenMette jensen, Helle Dele1) Velkomst og præsentation af nye medlemmer i bestyrelserne i Nord, Syd og Vest.Velkommen til de nye medlemmer.2) Godkendelse af dagsorden.Dagsorden godkendt. Punkt 6 + 7 udgår, da Lene har meldt afbud. Punkterne udsættestil senere.3) Godkendelse af referat.Referat godkendt.4) Nyt fra ledelsen:a) børnetalP.t.Syd: 48 dagplejere – 167 børnb) udmøntningen af de 4.7 mill. fra regeringenregeringen har afsat midler til kvalitetsforbedringer og en bedre normering på heledagtilbudsområdet. Haderslev kommune har fået tildelt 4.7 mill. I dagplejenopnormeres pædagogerne svarende til et årsværk. Opnormeringen skal bruges tilen hurtigere og bedre opsporing af udsatte og sårbare børn. Ligeledes skal dagplejernehurtigere kunne få den kvalificerede sparring, de har behov for. 140.000er bevilliget til uddannelse af alle dagplejerec) information om dagplejens håndbogdagplejernes håndbog kan læses på dagplejens hjemmeside. Evt. spørgsmål tilhåndbogen kan drøftes på et kommende bestyrelsesmøded) information om IT strategi


fra forældrebestyrelsens side udarbejdes et hørringssvar til kommunens IT strategiplan.Hørringssvaret skal være sendt senest d. 3. junie) information om kvalitetsrapportender er udarbejdet en kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet. Formålet er bl.a. atstyrke kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage sit ansvar for dagtilbudsområdet,at bidrage til åbenhed om dagtilbudsområdets kvalitet. Kvalitetsrapportenskal laves hvert andet årf) information fra mødet med bestyrelsesrepræsentanterne d. 1.3 på Brejnbjergskolenstor ros til arrangørerne af arrangementet d. 1.3 på Brejnbjergskolen. Godt indbliki bestyrelsesarbejdet og hvad det indebærer at sidde i en bestyrelse. Og rigtiggodt oplæg af Peter Mygind om mobning. Ligeledes oplægget om Haderslev Reformengav et godt indblikg) vilkår for dagplejenvilkår for dagplejen danner grundlag for Dagplejens opgaveløsning i henhold tilgodkendte politikker på området. Vilkårene skal udgøre rammerne for den decentralekompetence, der er tillagt Dagplejen og sikre fleksibilitet og driftsrationalitet– kan læses på Dagplejens hjemmesideh) uddannelse til dagplejernealle dagplejere starter i efteråret på trin III i deres uddannelsesrække. Dennegang er indholdet: læreplaner, vækstmodeller, kompetencehjulet og førstehjælpi) børnesyn.dagplejens Med udvalg har været på internat, hvor der blev drøftet Børnesyn,hvad er et godt børneliv i dagplejen. Samme emne har været drøftet med de pædagogiskedagplejekonsulenter. Der blev aftalt, at på næste bestyrelsesmøde skalder også her drøftes børnesyn.5) Bestyrelsesmøde fremadrettet.De 3 forældrebestyrelser ønsker, at så meget som muligt af bestyrelsesmødetskal foregå med de 3 bestyrelser samlet. Bl.a. for at sikre ensartetheden i dagplejen.Evt. den sidste halve time af mødet kan man gå ud i henholdsvis distriktNord, Syd og Vest. Drøftelserne af hvorvidt bestyrelserne er for store. Dagplejele-


delsen undersøger mulighederne for at gå fra 5 til 3 forældrerepræsentanter ihver af de 3 bestyrelser.6) Læreplaner (Lene Bach Madsen) – bilag.Udsættes.7) Inklusion (Lene Bach Madsen).Udsættes.8) Drøftelse vedr. kørsel med børn (bilag).Bilaget vedrørende regler for kørsel med børn i dagplejen blev drøftet. Når det ertilrettet, så det svarer til praksis, kan det findes i dagplejernes håndbog på dagplejenshjemmeside.9) Forældrekaffe i dagplejen (Tina Bork).Der var et ønske fra nogle forældre om, at der med mellemrum arrangeres forældrekaffeenten hos den enkelte dagplejer eller i legestuen. Der var ligeledes etforslag om, at forældrebestyrelserne i hvert distrikt kunne arrangere fælles hyggemed kaffe m.m.10) Ny institution i Sommersted. Hvad skal der ske med dagplejen? (Maj-Britt Heissel)Politikkerne har besluttet, at der skal være valgmulighed for forældrene i forholdtil 0-6 års institution og dagpleje. De områder, hvor der oprettes 0-6 års institutioner,vil dagplejerne blive informeret, når vi på kontoret ved noget. De berørteforældre, der evt. skal skifte fra dagpleje til institution vil blive informeret frapladsanvisningen.11) Ansættelsesudvalg.Tina Bork fra Vest blev valgt til ansættelsesudvalget. Ansættelsesudvalget trædertil, når der skal ansættes nye pædagogiske dagplejekonsulenter.12) Information vedrørende budget – rammebeløb til dagplejerne.Dagplejens rammebeløb blev gennemgået. Også i år er der afsat kr. 500,- til hverdagplejer til indkøb af legetøj, kr. 200,- til disponibelt og kr. 100,- til barnets bog.Herudover bliver der i år indkøbt 5 pakker engangshandsker til alle dagplejeresamt mulighed for nyt sand til alle sandkasser.Vi har udgifter til leje af lokaler til legestue, transport til legestuerne, nyt inven-


tar, indkøb af nye barnevogne, reparation af barnevogne og kørsel med diversematerialer m.m.13) Legestuer.Forespørgsel vedr. heldagslegestue. Ikke alle steder er der mulighed for at afholdeheldagslegestue men der hvor det kan lade sig gøre, bliver det også brugt flittigt.Det kan i nogle områder være problematisk at finde egnede lokaler til brug tillegestue.14) Eventuelt.Nyhedsbrev til forældre. Drøftes på næste møde.Venlig hilsenElse Marie Kyster NielsenLeder af dagplejen syd20 34 73 22

More magazines by this user
Similar magazines