7. april 2006 Orientering om resultatet af Rigsrevisionens unde

sm.dk

7. april 2006 Orientering om resultatet af Rigsrevisionens unde

Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København KTlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dkBNI/ J.nr. 639-834________________________________________________________________7. april 2006Orientering om resultatet af Rigsrevisionens undersøgelse af kommunernesadministration af folkepension.Rigsrevisionen gennemførte i 2005 en undersøgelse af kommunernes administrationaf folkepension og tillæg til pensionister i 2004. Resultatet af undersøgelsenblev offentliggjort i december 2005 i form af beretning nr. 6/05 om administrationaf folkepension, og socialministeren har efterfølgende redegjortfor, hvilke opfølgende initiativer undersøgelsen giver anledning til.Således har socialministeren den 23. januar 2006 oplyst Statsrevisoratet om, atSocialministeriet vil orientere kommunerne om undersøgelsens resultater ogsamtidig opfordre kommunerne til at have særlig fokus på at sikre, at der er denfornødne dokumentation i sagerne.Undersøgelsens resultaterRigsrevisionen vurderer samlet set, at kommunernes administration af folkepensionog øvrige tillæg til pensionister er tilfredsstillende, dog bør dokumentationeni kommunernes sager om folkepension forbedres. Denne vurdering erbaseret på følgende resultater:• Antallet af udbetalingsfejl og formelle fejl i kommunernes folkepensionssagerog derigennem fejludbetalinger har et beskedent omfang.• Antallet af mangler i dokumentationen i kommunernes folkepensionssagerbør nedbringes for at sikre, at udbetalingen af folkepension ogøvrige tillæg kan ske korrekt.• Socialministeriet bør derfor opfordre kommunerne til at styrkesagskvaliteten.Dernæst er det Rigsrevisionens samlede vurdering, at Socialministeriets administrationaf folkepension og øvrige tillæg er tilfredsstillende. Denne vurderinger bl.a. baseret på følgende resultater:• Socialministeriets forretningsgange sikrer, at ministeriet følger op påproblemer konstateret af kommunale revisorer.• Rigsrevisionen finder overordnet, at Socialministeriets refusionsprocedurerer velfungerende.Socialministeriet kan således med tilfredshed konstatere, at Rigsrevisionenkonkluderer, at såvel kommunernes som Socialministeriets administration af


2folkepension samlet set er tilfredsstillende. Folkepension er et meget væsentligtudgiftsområde, der vedrører mange borgere. Det er derfor særligt tilfredsstillende,at fejludbetalinger kun har et beskedent omfang i kommunerne.Opfordring til at styrke dokumentationenSocialministeriet opfordrer på baggrund af Rigsrevisionens undersøgelse kommunernetil at styrke sagskvaliteten. Baggrunden for denne opfordring er enrække konstaterede mangler vedrørende dokumentation i sagerne.De konstaterede mangler i dokumentationen knytter sig især til de almindeligebetingelser for at få folkepension, dvs. ansøgning, indfødsret, bopæl, optjeningaf ret til folkepension samt opgørelse af bopælstid. For så vidt angår de øvrigetillæg, knytter den manglende dokumentation sig primært til administrationenaf reglerne om varmetillæg.Socialministeriet er opmærksom på, at Rigsrevisionens undersøgelse vedrørersager, hvori der er udbetalt folkepension m.v. i 2004. Der kan således være taleom sager, hvor ansøgning mv. ligger en hel del år tilbage, og at den manglendedokumentation derfor kan skyldes tidligere praksis.Uanset dette forhold, så er det af afgørende betydning, at den nødvendige dokumentationtilvejebringes og anvendes til at sikre korrekte afgørelser og udbetalinger.Socialministeriet skal derfor understrege, at det er kommunernes ansvarat sørge for, at der er den fornødne dokumentation i sagerne.Dette gælder ikke mindst dokumentation i form af ansøgning om folkepension– herunder særligt oplysninger om opgørelse af bopælstid. I takt med at flere ogflere blandt de kommende folkepensionister vil have boet og arbejdet i andrelande, vil netop dokumentation for opgørelse af bopælstid blive afgørende forat sikre, at udbetalingen af pension er korrekt.Materialet vedrørende statsrevisorernes beretning nr. 6/05 om administration affolkepension kan ses på Folketingets hjemmeside:http://www.ft.dk/Samling/20051/MENU/01051567.htmMed venlig hilsenMikael Lynnerup Kristensen

More magazines by this user
Similar magazines