Download PDF version - Social

sm.dk

Download PDF version - Social

Familierådslagning iDanmarkFamily Group ConferencesFamily Decision Makingv. Jytte Faureholm


Serviceloven• § 32 stk. 3.Barnets ellerden ungessynspunkterskal altidinddrages ogtillæggespassende vægt ioverensstemmelse med alder ogmodenhed.• § 32 stk. 4.Barnets ellerden ungesvanskelighederskal så vidtmuligt løses isamarbejde medfamilien og meddennesmedvirken.


Rådslagning• Grundige, ofte langvarige ogformelle overvejelservedrørende et bestemt emneKilde: Pol. Store NudanskOrdbog


Mål forFamilierådslagning• At sætte fokus på barnet• at den udvidede familie får mulighedfor at påtage sig øget ansvar• At tilgodese og at anvende denudvidede families ressourcer• at finde løsninger der er holdbare pålængere sigt• At forbedre samarbejdet mellemfamilie og socialforvaltning


4 hjørnestene iFamilierådslagning• En samordner, fritstående i forholdtil socialforvaltningen er vært vedmødet• Den udvidede familie deltager i FRSherunder barnet• Familien rådslår udenmyndighedernes indblanding• Rådslagningen munder ud igodkendt handlingsplan


Familierådslagningens tre trin• Familien, samordneren,sagsbehandleren ogandre professionellesamles.• Sagen fremlægges ogder stilles uddybendespørgsmål.Særskilt drøfter familieninformationerne og destillede spørgsmål vedr.barnet/den unge.Der laves en planAlle samles.•Planen præsenteres•Socialforvaltningentager stilling•Opfølgning•Afslutning


En samordners opgaver isamarbejde med forældreog barn• Hvor skal mødet holdes• hvordan tilrettelægges mødet• hvad skal vi spise og drikke• Finde ud af hvilke nærtståendeder skal med• hvem er barnets talsmand• hvem skal evt.. være ordfører/referent?• Skal forældrene have enpersonlig hjælper?


En samordners opgaveralene• Personligt invitere og forberededeltagerne• melde tilbage til familienundervejs• sende invitationer ud• sørge for alt det praktiske• være vært ved mødet• afslutte mødet, sørge forreferat,og evt. sende det ud


De professionelles rolle iforbindelse medFamilierådslagningen• At sammenfatte deres observationerog vurderinger til en kort ogstyrkefremhævende tekst tiloplæsning ved mødet• At forelægge barnet og forældrenedenne og forhandle den af med disse.• Forlægge denne tekst ved mødet ogsvare på spørgsmål herunder ommulige ressourcer der kan tilbydesbarn/ familie• følge op på planen i eget system iforhold til forældre/ børn.


Overordnede punkter iforhold tilFamilierådslagning• Familierådslagning er enbeslutningsmodel der mobiliserersåvel børn/unge som familie sområdgiver??• Familierådslagning anerkender oginddrager klientens ressourcer ogkompetencer• familierådslagning demokratisererbørne-familiearbejdet idet familiensog barnets/ de unges synspunkter harstor vægt ved planlægning og valg afforanstaltninger


• Faktuelle resultater:• (Der er foretaget to evalueringer: en kvantitativ,der er baseret på et spørgeskema og en• kvalitativ, der bygger på interviews.)• Den kvalitative evaluering viser samlet i forholdtil de opstillede mål med familierådslagning:• Formål 1 - den udvidede familie får et øgetansvar:• Parate til at medvirke• Konkrete forslag til løsning• Formål 2 – familiens resurser:• resurser kommer frem i lyset og mobiliseres• Formål 3 – samarbejdet mellem forvaltning ogfamilien:• Størst effekt – forbedring af samarbejdet• Familien føler sig involveret og får indflydelse• Mere ligeværdigt samarbejde• Afklientisering• Udligning af faglig viden (formel) oghverdagsviden (uformel viden)• Formål 4 – holdbare løsninger:• Ikke nogen eksakt viden• Familien får et sikkerhedsnet• Psykologisk og praktisk støtte

More magazines by this user
Similar magazines