13.07.2015 Views

INDIVIDUEL RÅDGIVNING - Danske Bank

INDIVIDUEL RÅDGIVNING - Danske Bank

INDIVIDUEL RÅDGIVNING - Danske Bank

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

University of AugsburgProf. Dr. Hans Ulrich BuhlResearch CenterFinance & Information ManagementDepartment of Information SystemsEngineering & Financial ManagementDiscussion Paper WI-277Risk/Cost Valuation of Fixed Price IT Outsourcingin a Portfolio ContextbyGilbert Fridgen, Hanna-Vera Müllerin: Proceedings of the 30th International Conference on Information Systems,ICIS, Phoenix, Arizona, December 2009Universität Augsburg, D-86135 AugsburgVisitors: Universitätsstr. 12, 86159 AugsburgPhone: +49 821 598-4801 (Fax: -4899)www.fim-online.eu


Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - Københavnkonto samme dag, der indbetales på kontoen, kander opstå et såkaldt valørmæssigt overtræk. Detvil sige, at udbetalingen får rentedato dagen førindbetalingen. Sådanne valørmæssige overtrækskal du ikke betale rente af.2 Tilskrivning af renteHvis ikke andet er bestemt for den enkelte kontogælder følgende.2.1 IndlånVi tilskriver indlånsrente hvert år pr. den 31.december. .2.2 UdlånVi tilskriver udlånsrente kvartalsvis hver den 31.marts, den 30. juni , den 30. september og den31. december.2.3 Kreditter og indlånskonti med skyld til bankenPr. den 31. marts, den 30. juni og den 30. septembertilskriver vi indlånsrente og udlånsrente.Det gælder dog kun, hvis udlånsrenten er 25 kr.eller mere og er større end indlånsrenten.Rente, som ikke tilskrives på de nævnte terminer,fører vi videre til det følgende kvartal.Pr. den 31. december tilskriver vi indlånsrente ogudlånsrente uden hensyn til minimumsreglen på25 kr. for udlånsrenten.2.4 Rentedatoen for rentetilskrivningVi tilskriver både indlånsrente og udlånsrentemed rentedato første kalenderdag i det følgendekvartal/år.Rentetilskrivninger vil stå på kontoudskrifteller anden opgørelse.3 ÆndringerVi kan ændre metode for beregning og tilskrivningaf rente med øjeblikkelig virkning, hvisændringerne er til fordel for dig. Ellers vil ændringerske med tre måneders varsel.Vi annoncerer i dagspressen eller sender enelektronisk meddelelse eller et brev, hvis viændrer vores metode for beregning af og tilskrivningaf rente.2012.07.01. Side 3 af 3 Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København KTlf. 33 44 00 00, Fax 70 12 10 80

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!