13.07.2015 Views

Høringsvar af udkast til strategi for tilpasning til ... - Greve Kommune

Høringsvar af udkast til strategi for tilpasning til ... - Greve Kommune

Høringsvar af udkast til strategi for tilpasning til ... - Greve Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Side 1 <strong>af</strong> 2Birgit DyrekærFra: Knud EdingerSendt: 18. oktober 2007 15:22Til: 'klima@mst.dk'Emne: Høring <strong>af</strong> <strong>udkast</strong> <strong>til</strong> <strong>strategi</strong> <strong>for</strong> <strong>til</strong>pasning <strong>til</strong> klimaændringer i Dan-markTil MiljøstyrelsenSvar fra <strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>til</strong> Regeringens <strong>udkast</strong> <strong>til</strong> <strong>strategi</strong> <strong>for</strong><strong>til</strong>pasning <strong>til</strong> klimaændringer i Danmark<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong> har med stor interesse læst Regeringens <strong>udkast</strong> <strong>til</strong> <strong>strategi</strong> <strong>til</strong> <strong>til</strong>pasning <strong>til</strong>klimaændringer i Danmark og har følgende bemærkninger.Det er <strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong>s opfattelse, at det er meget vigtigt, at der fokuseres på, atklimaændringerne allerede er kommet, og at vi der<strong>for</strong> <strong>til</strong>passer os så hurtigt som muligt.Spildevands<strong>for</strong>syningerne bør deltage i at etablere klima<strong>til</strong>pasningportalen, da de er dem,der i høj grad kommer <strong>til</strong> at bruge portalen <strong>til</strong> gennemførelse <strong>af</strong> <strong>til</strong>pasningen. En godløsning vil være, at DANVA repræsenterer <strong>for</strong>syningerne, men <strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong> står ogsågerne <strong>til</strong> disposition i <strong>for</strong>bindelse med en arbejdsgruppe eller lignende. Det skalbemærkes, at vi opfatter netportalen som et sted, hvor kommunerne kan hente relevantemodeldata fra klimamodellerne, f.eks. et estimat på den generelle og ekstremevandstandsstigning i de indre danske farvande. DANVA kan stå i spidsen <strong>for</strong> at samle denviden om klima<strong>til</strong>pasnings<strong>strategi</strong>, som allerede er gennemført.Vandløb er ikke inkluderet i overvejelserne i <strong>strategi</strong>en, i det mindste ikke som vigtige <strong>for</strong>det samlede <strong>af</strong>strømningssystem. Der bør fokuseres mere på samspillet mellemgrundvand og vandløb i den fremtidige <strong>strategi</strong>. En del sommerens oversvømmelser i2007 i Danmark var primært vandløbs/grundvandsrelaterede.Det fremgår under <strong>af</strong>snittet Kloaker, at "Tilpasning <strong>til</strong> kr<strong>af</strong>tigere regnskyl udgør nemlig enmaginalomkostning, hvis det sker i <strong>for</strong>bindelse med kloakrenovering". Der savnesen vurdering <strong>af</strong>, hvordan undersøgelser skal financieres mellem vandløbsområdet (detskattefinancierede område) og spildevandsområdet (brugerbetalt område).Vandløbssystemerne og regnvands/spildevandssystemerne hænger uløseligt sammen, ogønsker man at gennemføre undersøgelser <strong>af</strong>, og efterfølgende etablere anlæg,som <strong>for</strong>ebygger mod klimaændringer i <strong>af</strong>strømningssystemerne, skal både kloak ogvandløb inkluderes, men financieres fra hvert sit område .<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong> s<strong>til</strong>ler meget gerne op som eksempel kommune. Vi har allerede modellerog mange målinger, der kan støtte analyserne. Der<strong>til</strong> har <strong>Greve</strong> gang på gang vist sig atvære udsat og sårbar, hvor<strong>for</strong> vi har mange erfaringer med oversvømmelser. I<strong>for</strong>bindelse med den direkte oversvømmelsesrisiko fra havet ved vandstandsstigninger vil<strong>Greve</strong> kunne bruges, da kommunen ligger meget lavt og har flere vandløbs- ogregnvandsudløb, som i fremtiden potentielt skal síkres mod højvande. <strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong>har været projektleder under udarbejdelsen <strong>af</strong> et projekt <strong>for</strong> DANVA. Projektet"Vejledning i håndtering <strong>af</strong> effekter <strong>af</strong> klimaændringer i <strong>af</strong>løbssystemer", giverkommunerne en "kogebog" <strong>for</strong> , hvordan man undersøger kloakerne ved klimaændringerog gennemfører planlægning <strong>af</strong> <strong>til</strong>tag (herunder udarbejder beredskabsplaner og brugervarsling).Civilingeniør Birgit Paludan er kontaktperson <strong>for</strong> spildevands- og regnvandssystemer i <strong>Greve</strong>02-11-2007


Side 2 <strong>af</strong> 2<strong>Kommune</strong> (bpa@greve.dk eller 43978728).Med venlig hilsenKnud EdingerForsyningschefForsyningsvirksomheden<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong>Løvmosen 22670 <strong>Greve</strong>Telefon: 43 97 87 20Direkte: 43 97 87 32Mobil: 25 27 57 11Fax: 43 97 87 32E-mail: kne@greve.dkWeb: www.greve.dkHvis du har modtaget denne mail ved en fejl, så in<strong>for</strong>mer mig venligst.Please in<strong>for</strong>m me if you received this e-mail by mistake.<strong>Kommune</strong>ns svar sendes efterfølgende <strong>til</strong> orientering i TMU.I finder <strong>strategi</strong>en på:http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/1B9E726B-5C63-438A-8F5F-3CC54CE2BCA2/0/Udkast_klima<strong>til</strong>pasnings<strong>strategi</strong>2007.pdfEventuelle spørgsmål i <strong>for</strong>bindelse med høringen kan rettes <strong>til</strong> Ditte Holse, jhc@mst.dk, Miljøstyrelsen Klima.Med venlig hilsenKnud Edinger02-11-2007

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!