Nr. 1-2006 - Konservative Folkeparti

konservative.dk

Nr. 1-2006 - Konservative Folkeparti

En ny startAf Merete Østerbye15. november 2005, en historiskdato for De Konservative og forOdense by. Det lykkedes: En konservativborgmester i Odense. Jegkan stadig blive helt euforisk. Ogikke mindre end 11 konservative iByrådet. Det betyder, at vi sidder 3konservative i hvert udvalg, og deter en helt fantastisk oplevelse foros ”gamle”.Hverdagen er nu begyndt og hermed4 år, hvor vi sammen skal visei ord og handling, at det valgodenseanerne tog den 15. novembervar helt rigtigt, og at vi forhåbentligti mange år fremover vil haveborgerligt styre i Odense. Vi fåruden tvivl vores sag for. Socialdemokraterneder endnu ikke er kommetsig over valget, Enhedslisten,der allerede ved det første byrådsmødeforsøgte at bringe os i mindretal,Dansk Folkeparti, som viskal passe på, vi ikke giver for megetindflydelse. Jo, der er nok at tagefat på, men mon ikke alle snartfinder en god arbejdsrytme. Formit eget vedkommende er jeg efter8 år i Økonomiudvalget kommeti Ældre- og Handicapudvalget.Jeg er sikker på, at vi får et rigtigtgodt udvalg, men jeg vil ikke læggeskjul på, at jeg allerede nu godtkan mærke, at jeg ikke mere er såtæt på hvad der rør sig i kommunen,ved ikke at sidde i Økonomiudvalget,og det savner jeg.Når det er sagt, vil jeg glæde migtil, at vi begynder at kunne se resultateraf vores politik, at det villykkes at få mere gang i erhvervslivetmed flere arbejdspladser til følge,så vi kan skabe det råderumder skal til for, at Odense igen kanblive en driftig by. Selvfølgelig skalen virksomhed, der prøver at etableresig i Odense, føle sig velkommenog have hjælp til etablering.Selvfølgelig skal vi arbejde for, atder kommer ”videnstunge” virksomhedertil byen, så vores mangehøjtuddannede unge menneskerikke behøver rejse fra byen for atfå et job. Selvfølgelig skal vi haveændret Odenses image, så der om4 år ikke vil være nogen, der kunnedrømme om at sige: ”Nu gik derigen Odense i den”.Merete Østerbye er medlem afOdense byråd7


Byrådsvalget i ord oValgbutikken i VestergadeKandidatholdet præsenteres forpressenDe konservative syngepiger Mai Henriksen,Merete Østerbye og Vivi Kierakkompagneret af Hanne Askou påviolinJan Boye interviewes til TV 2Jan Boye, Jane Jegind, Steen Møller ogVilly LarsenTilskuerlogen ved Jan Boyes tiltrædelsevar fyldt til bristepunktet8


g billerderMiljøminister Connie Hedegaard pågågaden med Jan BoyeRegionsrådskandidat Kent Kirk besøgerOdenseDialog med vælgerneBendt Bendtsen og Søren Møller giveren hånd medMai Henriksen og de socialdemokratiskebrølereJan Boye får kæden påSkål og tillykke!9


Jeg vil være Konservatismens vogterAf Mai Henriksenmarkedsudvalget), såvel som i denkonservative gruppe.Derfor skal vi også kæmpe for atopfylde de visioner, vi fremlagdeunder valgkampen, og det bliverhårdt arbejde. Men det er vigtigtat alle byrødder, nyvalgte somgenvalgte, arbejder hårdt og stårsammen om at ’levere varen’. Forleverer vi ikke varen til næste valg,kan jeg godt være bange for, at viså må vinke farvel til borgmesterkontoretpå Rådhuset. Det er derforhelt afgørende, at borgerne oplever,at vi som konservative om Som nyvalgt byrådsmedlem i enstor konservativ gruppe forventerjeg, at vi skal arbejde målrettet påat få skabt konservative fingeraftrykpå forskellige politiske områder.Kommunalpolitik handler formig dels om pragmatisme og konsensus,men i høj grad også ompolitiske holdninger og opfattelser.Som aktivt men menigt medlemaf Konservativ Ungdom vil jeg derforogså finde det naturligt at væreKonservatismens vogter, både imine to udvalg (social- og arbejdsfireår har gjort en afgørende forskelfor Odense. Vi har slået os oppå, at vi er ’Ny Energi’ – så har viogså, overfor alle de vælgere derhar stemt på De Konservative, forpligtetos til at levere det.Personligt er mine forventningertil den kommende byrådsperiode,at jeg som politiker konkretkan være med til at påvirke politikken.Det var også derfor jeg stilledeop i sin tid, efter det i mangeår var nok for mig at diskuterepolitik på det mere abstrakte plan.Jeg glæder mig derfor til at se resultaterpå nogle af de mærkesager,jeg tog med ind i valgkampen.Jeg talte i efteråret meget om integration,og derfor er jeg utroligglad for at være kommet i arbejdsmarkedsudvalget,hvor størstedelenaf integrationsindsatsen ligger.Jeg har allerede sammen med deøvrige konservative medlemmer,Lars Havelund og Ahmed Bozo,formået at sætte det højt på dagsordeneni udvalget, så det blivernoget af det første vi tager fat på.Jeg glæder mig til at komme rigtigi gang med arbejdet og se, når detbegynder at bære frugt.Mai Henriksen er medlem afOdense byråd11


Ny struktur skal sikre fremtidenAf Steen MøllerI øjeblikket er alle led i partiet igang med at diskutere, hvordanfremtidens partistruktur skal seud. Et diskussionsoplæg fra hovedbestyrelsener i høring frem til 6.marts og lægger op til en bred debati hele organisationen. Oplæggetindeholder ikke et færdigt, skræddersyetbud på en struktur, menen række principper for en ny, moderneog mere kampagneorienteretstruktur. Tidsplanen for arbejdetmed den nye partistruktur betyder,at den nye struktur kan træde ikraft 1. januar 2007.I oplægget er de kommunale vælgerforeningerden centrale byggesten.Det er i disse foreninger medlemskabetudøves, foreningernefår kompetence til at opstille listertil kommunalvalget, og det er dekommunale vælgerforeninger, derfår delegeretposter til bl.a. landsrådet.Lokalt kan man sagtens haveforeninger eller udvalg under detkommunale niveau, som man hardet i bl.a. Odense i dag.I oplægget foreslås arbejdet medfolketingsvalg gjort mere kampagneorienteretved at oprette kredsudvalg,der alene får til opgave atføre kampagne til folketingsvalg.De steder, hvor en kommune dækkerflere kredse, kan den lokalekommunale vælgerforening foreslåen anden struktur på kredsarbejdet.Hvis vi følger de udstukne principper,hvad betyder det så for OdenseKonservative Vælgerforening?Umiddelbart måske ikke det store:De lokale vælgerforeninger opstillerikke til kommunalvalget, ogmedlemsadministrationen varetagesaf partiets kontor i Filosofhaven.Delegerede skal fremover følgeden kommunale vælgerforening,men det betyder ikke, at man ikkei Odense må beslutte, at lokalforeningsformændenebliver delegeredetil landsrådet.På kredsplan kan man ifølge forslagetikke længere lave foreninger,men skal lave udvalg, der alene fokusererpå folketingsvalg. Øvrigeopgaver såsom koordination mellemforeningerne mv. forsvinder,og opgaven bliverat få kandidatenvalgt. Herkan man i øvrigtforestille sig fleremodeller forvalg af kandidat.Enten den geografiskeopdelingvi kender idag, hvor medlemmernei eksempelvis3.kreds vælger énkandidat og tilsvarendei 1. og2. kreds; eller en model hvor manpå vælgerforeningens generalforsamlingvælger alle tre kandidater– og måske endda prioriterer dem.Kredsudvalgene vil så tilsvarendeblive valgt på generalforsamlingenmed de medlemmer, der har enspeciel interesse i at gøre en indsatsi folketingsvalgkampen.Når landsrådet har besluttet, hvordanpartiets nye struktur skal se ud,skal Odense Konservative Vælgerforeningfinde ud af, hvor megetman skal tilpasse sin struktur. Skaldet alene være konsekvensrettelser,eller vil man benytte lejligheden tilat få skabt en helt ny lokal strukturmed en ny og fremtidssikret opgavefordelingmellem de forskelligeled? Skal vi også i Odense gøre opmed den automatiske repræsentation,der ikke sikrer topmotiveredebetyrelsesmedlemmer på alle pladser?Mulighederne er mange!Jeg tror, at den nyvalgte bestyrelsemed afsæt i efterårets valgkamp ogsuccesvalg skal påbegynde arbejdetpå at trimme den lokale organisationallerede nu, så vi om et år kanvedtage nye vedtægter – og dermedhave den nye struktur klar tiludfordringerne i 2008 (Folketingsvalg)og 2009 (Byråds- og regionsvalg).Foreløbig har alle mulighed for atlæse mere om arbejdet med fremtidenspartistruktur. Hovedkontorethar etableret et særligt afsnit påpartiets hjemmeside konservative.dk, hvor alle medlemmer kan loggepå og deltage i debatten om dennye partistruktur.Alle medlemmer kan bestillelogin til partietshjemmeside. Send en mailtil login@konservative.dkog husk at angive navn ogadresse.Steen Møller er afdelingslederpå hovedkontoret og medlem afOdense byråd12


Generalforsamling med overraskelserAf Søren MølgårdIkke færre end 150 medlemmeraf OKV (næsten det dobbelte i forholdtil sidste år) var onsdag den8. februar mødt frem til årets generalforsamlingi Odense KonservativeVælgerforening. Somså mange gange før var det HotelH.C. Andersen, der lagde lokalertil begivenheden. I år var der såsandelig også ekstra meget at fejre– ikke mindst valget af Jan Boyesom Odenses borgmester.Vælgerforeningsformand John Woznylagde i sin beretning af sammeårsag særlig vægt på den suverænekonservative valgsejr iefteråret. En valgsejr hvis lige selvikke de største jubeloptimisterhavde regnet med på forhånd. Detvar af en fantastisk holdindsats,hvor alle arbejdede sammen forat nå målet om et systemskifte iOdense. John Wozny kom også indpå de organisatoriske udfordringer,der venter foreningen som en udløberaf det forslag til ændret partistruktur,der p.t. er i høring overhele landet. Forsamlingen kvitteredefor beretningen ved efterfølgendeat genvælge John Woznysom formand.klapsalver fra forsamlingen og enflot buket blomster til fru SuzanneMøller, som samme dag kunne fejresin fødselsdag.Efterfølgende kunne dirigenten tilforsamlingens store begejstringgive ordet til Odenses nyvalgteborgmester, Jan Boye. Der var rosfra borgmesteren til de mange, dermed alle former for hjælp og støttemuliggjorde valgsejren. Borgmesterenog den 11 mands store byrådsgruppeer deres ansvar bevidstog vil knokle benhårdt for at leveop til tilliden fra vælgerne.For første gang i 3 år var derkampvalg om de seks generalforsamlingsvalgtebestyrelsespladseri OKV, idet 8 medlemmer stilledeop. Optællingen resulterede igenvalg af Carsten Østerbye, AnnaLangkilde Møller, Rune Kallager ogPeter Teusch. De to nye bestyrelsesmedlemmerer formanden forOdense Øst Vælgerforening, HanneAskou og bestyrelsesmedlem iOdense Syd, Louis D. Jensen. Dervar spænding til det sidste, da kun9 points adskilte plads nr. 6 og 7.Aftenens sidste tale kom fra partileder,vicestatsminister BendtBendtsen. Bendtsen gjorde statusover sagen om de berømteMuhammed-tegninger, somhar kastet Danmark ud i den størsteudenrigspolitiske krise siden 2.Verdenskrig. Partilederen manedetil besindelse fra alle parter i striden,men forsikrede også om, atregeringen, herunder udenrigsministerPer Stig Møller, gør alt hvadder står i dens magt for at minimereskaderne af krisen. Men, understregedepartiformanden, vi haralle et ansvar for, at debatten foregåri en tone, som respekterer hinandensforskelligheder og viserhensyn overfor religiøse mindretal.Da dagsordenen hermed var udtømt,takkede formanden for godro og orden, og vælgerforeningenbød herefter på vin og chips i detilstødende lokaliteter, hvor manhavde lejlighed til at veksle et parord med æresmedlem Søren Møllerog med de mange andre fremmødte.En god og hyggelig afslutningpå en festlig aften.Søren Mølgård er kredsformand iOdense 1. kredsBestyrelsen havde dette år enekstra overraskelse gemt i ærmet,nemlig et forslag om at udnævnetidligere rådmand og byrådsmedlemgennem 35 år, Søren Møller,til æresmedlem af foreningen.Til stor overraskelse for hovedpersonenselv. Det udløste stående13


Siden sidst...Siden sidst...SidJan Boye fikkæden påPå et byrådsmøde,14. december2005,blev Jan Boyeofficielt indsat isit nye embedesom borgmester.Det kanvel nærmestkaldes skæbnens ironi, at det varen repræsentant for den yderstevenstrefløj, nemlig EnhedslistensPer Berga Rasmussen, som skullegive Jan borgmesterkæden på.Udnævnelsen afstedkom spontaneklapsalver fra de to tilskuerloger,hvor mange af den konservativebyrådsgruppes familier og venner,samt en del partifæller, sad bænket.Efterfølgende var der reception,hvor man havde mulighed forat hilse på borgmesteren og dennye, store byrådsgruppe og tagekæden nærmere i øjesyn.Steen Møller ny udvalgsformandDet nyvalgte byrådsmedlem SteenMøller napper som sine øvrigekolleger i det fynske amtsråd etår mere på amtsgården, indtilden nye struktur træder i kraft, 1.januar 2007. Som led i en internomrokering er Steen Møller netopblevet valgt til formand for TrafikogMiljøudvalget, hvor han afløservenstremanden Poul Weber, dernu er amtsborgmester. Redaktionenønsker Steen tillykke med denflotte post.BorgmesterreceptionFejringen af den nye konservativeborgmester i Odense vil (heldigvis)ingen ende tage. Også borgmesterforvaltningenhar i den forløbnemåned fejret den nye chef.Foto: Rasmus FlindtI omegnen af 300 repræsentanterfor partierne, kommunens ansatte,erhvervsliv, familie og venner tilJan var i den anledning mødt fremtil reception i Rådhusets festsal,fredag den 20. januar. Ledsaget afblandt andet en humoristisk talefra hovedpersonen selv, kunne defremmødte tage for sig af retterneved to bugnende buffeter.De evaluerer stadigSelvom den knusende konservativevalgsejr ved kommunalvalgetvidner om en god og veltilrettelagtkampagne, er der altid ting, somkan gøres bedre næste gang. Derforarbejder OKV’s kampagnegruppei disse uger på at færdiggøre enevalueringsrapport, der skal samleop på hele forløbet frem mod valgsejren.Generalforsamling i OdenseCentrum VestGeneralforsamlingen genvalgtePreben Petersen til formand.Generalforsamling i Odense KUOdense KU holdt lørdag den 14.januar generalforsamling i lokalernei Filosofhaven. Mere end30 medlemmer – herunder flerehelt nye - var mødt frem. ByrådsmedlemMai Henriksen havdepå forhånd meddelt, at hun ikkeønskede genvalg som formand. Nyformand blev stud.scient.pol. AndersHansen, og på deøvrige pladser varder ligeledes storudskiftning, idetkun kasserer NielsHansen ønskedegenvalg. Den politi-MindeordBent Møller Jakobsen døde pludseligt i sit hjem i Korup den 9. februar 2006. Bent er vokset op i Odense. Efter uddannelsesom maskinarbejder fortsatte han sin uddannelse på Odense Teknikum til ingeniør, og arbejdede nogen tid i rengøringsfirmaetISS. Han var iværksættertypen, der ønskede at arbejde selvstændigt, skabe sit eget og præge udviklingen.Derfor var det naturligt, at han i 1978 etablerede sit eget rengøringsselskab - Danren. Selskabet blev i startenledet fra hjemadressen i Korup, med hustruen Birgit som medarbejder. På trods af de svære økonomiske forhold i landetomkring 1980 kunne Bent med sin stærke ledelse, mange ideer, flid og engagement hele tiden udvide selskabet.Og da de fysiske rammer også skulle udvides, blev det nuværende hovedsæde med adressen Ved Kirken 3 i Pårup erhverveti 1982. At følge indretningen og udbygningen af hovedsædet viser firmaets ekspansion gennem årene: nyekontorer indrettes, kursuslokaler tilbygges, ligesom et rengøringsselskab i Litauen etableres. Bent ønskede en kontinuerligudvikling med focus på personalets deltagelse og opbakning, og søgte hele tiden via intern uddannelse, at skabeengagement og medansvar til de værdier selskabet har. Bent var i alle årene et aktivt medlem af Det Konservative Folkeparti,og i kraft af sine mange samarbejdspartnere opnåede han stor indflydelse i partiet. Han var medlem af bestyrelsenfor Pårup Konservative Vælgerforening, og han stillede altid lokaler til rådighed for foreningens møder. Han udvisteet stærkt socialt engagement for de grupper i samfundet, der havde behov for særlig hjælp for at blive en integreretdel af arbejdsmarkedet. Han havde et godt samarbejde med Odense kommune og har via dette samarbejde formidlet,at mange mennesker har fået arbejde og nu er godt etablerede i samfundet. Bent var engageret i en række bestyrelserfra arbejdsgiverforeningen til uddannelsesområdet og Odense Kommunes repræsentant i bestyrelsen for Odense Renovationsselskab.Han levede et særdeles aktivt liv - som han ønskede. Han fik gennemført mange af sine ideer, skabt enstor virksomhed, men var stadig iværksætteren med nye ideer og parat til nye indsatser, både på Fyn og i det selskabhan etablerede i Litauen. Bent har altid haft sin hustru Birgit som samarbejdspartner, og de sidste par år yderligere denglæde, at en datter og svigersøn var med i ledelsen af firmaet. Det er med dyb sorg vi i Pårup Konservative Vælgerforeninghar modtaget meddelelsen om Bents død. Vore tanker går til Birgit og parrets to døtre, svigersønner og børnebørn.Æret være Bent Møller Jakobsens minde.På vegne af Paarup Konservative VælgerforeningFrede Lund14


n sidst...debuteredefredag den28. oktober2005 somviolinsolistmedOdenseSymfoniorkester. Det markeredeafslutningen på den 2-årige overskenæstformand hedder det kommendeår Troels Winther, mensposten som organisatorisk næstformandindtages af Tom Nielsen.For det politiske oplæg stodafgående formand, Mai Henriksen,og tidligere bestyrelsesmedlem,freelancefotograf Rasmus FlindtPedersen.Generalforsamling i 1. kredsI Odense 1. kreds var der genvalgaf kredsformand Søren Mølgård.Forinden havde de ca. 20 fremmødtetraditionen tro taget for sigaf den lækre smørrebrødsbuffet.Aftenens vigtigstebegivenhedvar dog valget afregionsrådsmedlem,læge SørenSalling til kredsensnye folketingskandidat.Søren blevvalgt uden modkandidat og afløserCasper Andersen.Generalforsamling i Odense3. kredsDer var genvalg af både formandMarianne Demant og hele denøvrige bestyrelse ved generalforsamlingeni 3. kreds.Generalforsamlingi Odense SydErling Hansen blevgenvalgt som formandfor Odense SydVælgerforening. Ny ibestyrelsen er tidligerebyrådskandidat, hoteldirektørJack Nielsen, som afløserPer Demant.Generalforsamlingi Korup-UbberudPeter Wich blev genvalgtsom formandfor Korup-Ubberud.Ny i bestyrelsen erdet nyvalgte byrådsmedlem,direktør Poul W. Falck.Hanne Askou debuterer somsolistDen nyvalgte formand for OdenseØst Vælgerforening, Hanne Askou,”Børges klumme”DEN SPÆNDENDE FREMTID.Hvis valgresultatet i Odense d. 15. november havde væretet af spørgsmålene på den uges tipskupon, ville der sikkertikke have været nogen, der havde 13 rigtige. Selv de størsteoptimister iblandt os havde ikke seriøst troet på et tocifretmandattal, og personligt havde jeg ikke i min vildestefantasi forestillet mig, at jeg skulle opnå den ære at blivegruppeformand for byrådets største gruppe.Nu har hverdagen så indfundet sig, vi har fået armene ned, de første byrådsogudvalgsmøder er overstået, og alle har været på to-dages konferencer, hvorvi har lært de kommende samarbejdspartnere i udvalg og administration atkende og fået en omfattende introduktion til de kommende 4 års arbejde. Oghvor bliver det spændende. Der er så meget, der helst hurtigt skal falde påplads og finde sit naturlige leje i et godt samarbejde til alle sider. For alle vorenye byrådsmedlemmer er mængden af informationer enorm, og der er mangenye ansigter og indtryk, der skal fæstnes på nethinden.På den polititiske front er der, som jeg ser det, to faktorer, der vil få afgørendeindflydelse på de kommende 4 års arbejde. For det første: Hvor fasttømretvil det borgerlige flertal på 15 ud af de 29 byrådsmedlemmer vise sig at være?Vore samarbejdspartnere i Venstre og de to enmandspartier, Radikale og DanskFolkeparti, har jo et behov for at markere sig med baggrund i valgresultatet elleruro i baglandet, som vi alle har kunnet følge i pressen, og vi må håbe, atsådanne markeringer bliver til at håndtere og holder sig inden for det borgerligesamarbejdes rammer. En lille smagsprøve har vi jo allerede fået med AlexArendtsens brug af standsningsretten, da spørgsmålet om madordninger påskolerne var på dagsordenen på det aller første udvalgsmøde, en standsningsret,som den konservative byrådsgruppe i hele den forgangne byrådsperiode kunanvendte 2 gange, og da på betydeligt tungere politiske sager.Det andet store spørgsmålstegn står naturligvis ved Socialdemokraternes holdningtil det kommende samarbejde i byrådet. Hvordan vil de agere, når de erfærdige med at slikke sårene? Vil de obstruere ved enhver mulig lejlighed, ellervil de vise samarbejdsvilje til gavn og glæde for udviklingen i Odense? At de forud med bål og brand i forbindelse med Jan Boyes konstruktive forslag om en ølog en vand til fremme at det sociale samvær efter byrådsmøderne, er der næppemange, der har haft andet end et smil til overs for, og jeg tror ikke, at vi sersikre signaler, før vi nærmer os de næste budgetforhandlinger, som bliver denførste store udfordring, og hvor samarbejdet i byrådet for alvor skal stå sin prøve.Og må jeg så blot til sidst bede om lidt tålmodighed hos jer, kære læsere. Viagerer jo under det vedtagne budget for 2006, og det giver ikke plads til destore borgerlige armbevægelser og mærkesager, men de skal nok komme.“Børges klumme” er et fast indslag i Odense Konservative Avis, hvor gruppeformand Børge Wagnerhar lejlighed til at ytre sig om stort og småt i relation til byrådsarbejdet og andre politiske emner.Børge WagnerGruppeformandbygningsuddannelse, Solistklassen,ved Det Fynske Musikkonservatorium.Koncerten, som fik megetfine anmeldelser, blev optaget afDanmarks Radio og udsendt i P2.Et stort tillykke til Hanne fra redaktionen.Siden sidst redigeres af Søren Mølgård15


Afsender:Odense KonservativeVælgerforeningFilosofhaven 42, 2. sal5000 Odense C“Returneres ved varig adresseændring”Konservative arrangementerLørdag den 4. marts og søndag den 5. martsDKS afholder landsrådLigesom sidste år afholdes generalforsamlingen i DanmarksKonservative Studerende i lokalerne, Filosofhaven 42, 2, sali Odense. Lørdag aften er der festmiddag på Radisson SASHotel H. C. Andersen. For yderligere oplysninger og tilmelding,kontakt landsrådsansvarlig Julie Broe på telefon 21 1387 78 eller e-mail jubro02@student.sdu.dk.Mandag den 13. marts, kl. 19.30Debataften om Velfærdskommissionens arbejdeProfessor ved SDU, Dr. Phil. Jørn Henrik Petersen gæsterOdense KS i lokalerne i Filosofhaven 42, 2. sal for at fortælleom Velfærdskommissionens arbejde. Efterfølgende er derdebat om velfærdspolitik. Alle er velkomne.Tirsdag den 21. marts, kl. 18.00Amtsgeneralforsamling i Fyns AmtGeneralforsamlingen afholdes på Radisson SAS Hotel H. C.Andersen, 5000 Odense C.Torsdag den 6. april 2006, kl. 18.00Medlemsarrangement på RådhusetBorgmester Jan Boye viser rundt på Rådhuset og fortællerom den aktuelle situation og de nye politiske udfordringer.Alle er velkomne. Arr. Odense Syd Vælgerforening.Lørdag den 15. april, kl. 17.00Odense KU og Odense KS’ påskefrokostPåskefrokosten afholdes som sædvanlig påskelørdag i foreningerneslokaler, Filosofhaven 42, 2. sal.Reservation af lokalerne i Filosofhaven 42, 2. sal skal ske til Rasmus Flindt, der koordinerer al brug.Rasmus kan kontaktes på tlf. 72 12 46 39 eller mail@rasmusflindt.dk

More magazines by this user
Similar magazines