Kondiposten marts 2008 - Idrætsforeningen for handicappede i ...

ihaalborg.dk

Kondiposten marts 2008 - Idrætsforeningen for handicappede i ...

SPORTSSKOLEfor børn og unge med handicapMarts 2008nr. 142 • 34. årgangwww.ihaalborg.dkAalborg d. 30. juni - 2. juli ‘08 (uge 27)Kulturministeriet yder tilskudtil sporsskolerne gennem deresandel af tips- og lottomidlerne


Formanden har ordet...I året der er gået, har bestyrelsen taltmeget om vores klubs rolle – både forvores medlemmer men også i samfundetomkring os.Vi får andre og flere opgaver der ikkehar så meget direkte at gøre med handicapidrætog ind i mellem spørger vios selv om det er noget vi skal påtageos – er det vores opgave og ansvar.Skal vi f.eks. hjælpe medlemmer tilkørsels -, hjælpe -, tilskudsordningerfra deres kommune ?. Hvis ikke de fårhjælp kommer de måske ikke i gangmed idræt – og får de mange positiveoplevelser det giver.Skal vi være dem der i det omfang vimagter, formidler kontakt for medlemmerder gerne vil have job ellerskaber selv jobs til dem. Det giver,for det meste, den enkelte så storinspiration og overskud til at klare såmeget andet end hvis han/hun ikke varkommet i gang.Skal vi hjælpe svage familier så derespårørende kommer til idræt og stævner,hvilket er til stor glæde for denenkelte der får en positiv oplevelseSkal vi tage os af de mange andregrupper, såsom overvægtige, speciellesygdomsgrupper, langtidsyge, menneskermed depressioner o.lign. derhenvender sig og vil lave aktivitet hosos, blot fordi vi er en klub hvor der erplads til alle?Er alt dette vores opgave?Ja, langt hen ad vejen er det. Vi harnogle helt specielle evner, et stort netværkaf gode ledere og rammer, derkan klare de fleste der har andre behov,men der skal økonomi til. Derforskal vi gøre os meget mere synligei samfundet og oplyse politikere ogembedsmænd om de opgaver voresklub OGSÅ udfører – udover at tilbydetilpasset idræt til alle handicapgrupperi alle aldre!!!3


liget til den enkelte og har ikke kostetos noget. Tænk sig, engang kunne heleadministrationen være i en papkassehjemme hos formanden samt en vedkassereren – tankevækkende !!!.ØkonomiPå generalforsamlingen sidste år, blevdet vedtaget at lade kontingentet stigetil 400 kr. hvert halve år. Det har gjort,at vi kunne lade lønningerne stige,hvilket ikke var sket siden engang før1984!!! Stigningen blev modtaget medsindsro blandt alle medlemmerne, ogvi er ikke bekendt med, at nogen erstoppet p.g.a. stigningen. Det er ogsåstadig meget billigt at gå til idræt hosos. Hvis man kan, vil og har tid, erdet muligt at svømme et par gange omugen, samt gå til alle de idrætsgreneman vil for samme kontingent. Deter kun i atletik, sejlads og bowling,det koster ekstra!! Så det er bare omat komme i gang – så får man virkelignoget for pengene.Vi har gennem flere år fået penge fraUndervisningsministeriet som tilskudtil vores transport, både til aktiviteterog stævner. Dette tilskud er faldetstøt, og vi fik i 2006 et tilskud svarendetil ca. 32 % af vores udgifter tiltransport. Vi har før nævnt, at vi førstlangt henne i et tilskudsår, har fåetbevillingen, hvilket har været svært.VI har jo faktisk brugt penge, som viikke vidste, om vi fik!! Sådan var detogså i 2007. Midt i september måned filvi endelig bevillingen, og denne gangvar den positiv –meget endda. Vi fik ettilskud svarende til ca. 65 % af voresudgifter til transport mm. Og armenefløj højt over hovedet, da vi fik det atvide. Sikken en stigning !!. Vi har ellersværet en del mådeholden med nogle aftilskuddene, og en af konsekvensernevar bl.a., at vi satte egenbetalingen opfor vores kørsel til Vadum. Vi kunnejo så vælge at sætte beløbet ned igen,men det gør vi ikke. Vi ved jo ikkenoget om næste år eller næste år igen,6


og prisen er stadig ikke så stor, somhvis den enkelte skulle bruge sin NT– ordning. Til gengæld kan vi fortælle,at bestyrelsen ikke har planer om enkontingentstigning i år.De ekstra penge, vi fik fra Undervisningsministeriet,gjorde, at vi havdeflere penge fra kontingentindbetalingernetil rådighed, og dem har vi valgtat bruge på at forny og udskifte nogetaf vores materiel i de mange idrætsgrene.F.eks. har bordtennis fået skiftetderes 15 år gamle borde ud med nyeborde og bander, net og bat. Vi har fåetlavet nogle ændringer på trappelifteni Løvvang Bowlinghal, nye fodboldeog andet småmateriel, flere skærme tilpowersoccer o.s.v.Hvordan regnskabet slutter for 2007,vides endnu ikke (ultimo januar) menså snart regnskabet er klar, vil vi læggedet på hjemmesiden på www.ihaalborg.dkunder medlemsservice.Legater og fondeSom altid har vi gennem året søgtpenge hjem fra legater, fonde og andre,når vi har haft behov for det. Det ersom regel til nyt og meget dyrt materielog i 2007 lykkedes det os at modtage257.000 kr.I nedenstående skema kan I se, hvemvi fik fra, og hvad pengene er blevetbrugt til:Odd Fellow Loge Nr. 54Hans Tausen50.000,00 Elhockey – stolDHIF’s udstyrspulje9.500,00 Sejl til Mini 12mDHIF’s udstyrspulje24.000,00 RacerunnerePrivat gave fra Lene Hove500,00Kulturministeriet53.000,00 Elhockey-stolLudvig og Sara Elsass Fond120.000,00 Racerunnere,bruseleje, badestoleVi takker alle, der har givet et bidrag.Det er en helt uvurderlig hjælp derbetyder meget for os. Donationernesætter os i stand til at udvide og vedligeholdevores ”materielpark” – sendemedlemmer på skitur, ledere på kursusog lign. Tusind tak!!!Gode kolleger og samarbejdspartnere– altså alle medspillerneVi har rigtig mange trænere, ledere,hjælpere og andre i vores klub. Allegør et fantastisk stykke arbejde hveruge, og rigtig mange er også klar, nårvi indimellem kalder på hjælp til andreopgaver, såsom Sommer Sportsskole,Ungdomslege, hjemmestævner o.lign.7


handicaphandicapkørselEr du· berettiget til eller bevilliget et ganghjælpemiddel ellerkørestol af kommunen.· fyldt 16 år.· bosiddende i Region Nordjylland.· bevægelseshæmmet, og har været det i mere end 12måneder eller forventer at være det i mere end 12 måneder.Så kan du sandsynligvis blive optageti NT’s Handicapkørsel, og købetransport med taxa eller handicapvenligliftbus fra din gadedør tiladresser indenfor Region Nordjyllandog Region Midtjylland.Har du spørgsmål til ordningen kandu ringe til Nordjyllands Trafikselskabpå 98 10 15 55 eller besøgewww.NordjyllandsTrafikselskab.dkfor yderligere information.FOTO: Preben Søborg8


Der er kommet flere nye til i år, ogind i mellem er det jeres eget netværk,der er blevet brugt rigtig godt. Når vimangler en person, hjælper I med tilat finde den rette, for I ved hvem dernetop kan passe ind i den enkelte afdelingog I ved, det er så vigtigt, at I kanarbejde sammen med vedkommendeunder de meget forskellige vilkår derarbejdes under.I er klubbens ansigt og dem, voresmedlemmer har den daglige/ugentligekontakt med og det gør I rigtig godt!Vi ved, at I alle er gjort af det særligestof, der er så kendetegnende for voresklub. I er med til at give plads til alleog I gør alt for, at problemer vendestil udfordringer. I er med til at gøre altfor, at alle kan være med. Det er dejligtat have jer som kolleger!!Tusind tak for det.Hvert år holder vi juleafslutningeri alle afdelinger for medlemmerne.Det er vores indtryk, at alle synes,det er hyggeligt, og det synes viogså. Det bliver holdt lidt forskelligt,alt efter hvilken afdeling det er,og hvor de holder til – igen her givervi plads til den forskellighed, derer overalt, og sådan skal det være.Som sidste punkt hvert år holder vijuleafslutning for alle lederne, trænerneog hjælperne samt andre samarbejdspartnere.Det er en hyggelig aftenmed spisning, sang og underholdning.Det holdes på en mandag aften ogvarer fra kl. 17.30 –22.30 præcis! Allefår lejlighed til at snakke sammen ogpå festlig vis ønske hinanden god julog sige tak for i år. Alle får en lillepakke med hjem. I 2007 var det 2flasker rødvin og 1 æske chokoladesamt en juleskraber – og det er hvertår et dejligt punktum at sætte, indenalle får en velfortjent juleferie. Deter stort set også den eneste gang, visamler alle kolleger, og tilslutningen erstor dertil. Vi er blevet opfordret til atlave mere lederpleje på forskellig vis,og det har vi i bestyrelsen taget til osog planlægger arrangementer, hvor vibåde arbejder seriøst, og hvor der ogsåbliver plads til lidt hygge.Det ser vi alle frem til og håber på stortilslutning. Vi er også blevet opfordrettil at lave flere medlemsarrangementer,så opgaver har vi nok af og heldigvisogså flere folk, der gerne vil være medtil at arrangere.Samarbejdet med Aalborg Kommunesfritidsforvaltning og de forskellige hallersinspektører og pedeller har væretrigtig godt, som altid. Vi behandlerhinanden med den respekt for hinandensarbejde, der skal til, og detgår gnidningsløst over alt. AalborgKommunes støtte til vores forening er9


uvurderligt, og til alle vi samarbejdermed siger vi tak for året, der er gået.NordkraftFase 1 af Nordkraft projektet, somer den kulturelle del, gik i gang i junimåned med renovering af bygningerne.Vores arbejde med Nordkraft projektethar koncentreret sig om at findefrem til de behov, vi har til såvel detidrætslige som administrationens faciliteter.I den forbindelse har vi holdtmøde med de idrætsudvalg, som viregner med skal flytte ind i Nordkraft.Ud fra det har vi opstillet de krav, vihar til faciliteterne. Der har været fleremøder med DGI og Aalborg Kommune,som er blevet præsenteret forvore behov. I skrivende stund afventervi en afklaring af situationen, da derer kommet helt nye og strammerekrav til flugtveje og brandsikring. Maner derfor blevet usikre på den samledeanlægsøkonomi for de ca. 1.000m2 kontorlokaler, som skulle udgøreidrætsadministrationen.KlubstrukturBestyrelsen har i den forløbne periodearbejdet med klubbens organisatoriskestruktur. Det er et arbejde somløbende pågår, i og med at vi har valgtat fokusere på den reelle praksis fremfor at kigge på diagrammer og kasserpå et stykke papir. Det betyder, at vihar gang i en proces, hvor vi arbejdermed nye metoder omkring at fordeleopgaverne og finde de rette personertil disse. Denne proces er som tidligerenævnt løbende, og i øjeblikket arbejdervi på at formidle dette ud til klubbensledere og trænere, og dermed ogsåstarte en dialog om klubbens udvikling.Hen ad vejen er det så meningen,at vi ud fra vores arbejdsform i praksisskal rette klubbens struktur ind efterdette. Indtil videre har dette arbejdeværet meget berigende for arbejdet ibestyrelsen. Vi har fået en stor hjælpfra DHIF Team Nord’s konsulenterJørn Erik Simonsen og Grethe SchølerPedersen.MedspillertræfI januar arrangerede vi et træf påSlette Strand Feriecenter. Træffet varfor medspillerne på det hold som ugeefter uge sikrer at 580 medlemmerkan dyrke deres idræt. Det vil sige,at holdet bestod af alle vores trofasteledere, trænere og hjælpere. Baggrundenfor træffet var dels et ønskeom at delagtiggøre lederne i metoderomkring opgavefordeling, og dels atskabe en debat om, i hvilken retningklubben skal udvikle sig. Sidst menikke mindst ville vi også gerne meden god oplevelse sige tak til lederne,trænerne og hjælperne for deres storeindsats for medlemmerne. Træffet blev11


en meget udbytterig oplevelse, hvor vihavde mange spændende diskussionerog blev meget klogere på hinanden ogpå klubbens udvikling. Vi er overbevisteom, at de fleste medspillere toghjem med fornyet energi og gejst.Svømning- klubbens største afdelingBørne- og konkurrenceafdelingenblomstrer. Efter nogle år med stagnationhar vi i årets løb fået mangeflere aktive børn og unge som medlemmer.Forhåbentlig nye kommendetalenter, som kan gøre sig gældendetil såvel nationale som internationalestævner. Både mund til øre metodensamt træner Thomas´ engagement oginteresse har været medvirkende tildenne positive udvikling.I den store svømme/motionsafdeling,hvor alle de forskellige vandaktiviteterforegår, har vi som altid travlt med atforbedre konditionen og velværet forden enkelte deltager.Nye badestole har gjort det muligt selvat transportere sig fra omklædning tilsvømmehal. Manglende materiel skalikke være årsagen til, at idrætten ikkekan udøves.UngdomslegeneIgen i år var vi vært for handicapidræti ugen for Ungdomslegene i Aalborg.Der kom gæster fra Riga, Kahlinengradog Insbruck og der var 3 unge fraAalborg – i alt 22 unge var med.I år kæmpede de i svømning, fodbold,bowling, atletik og bevægelsetil musik. Det sidste var ikke så letat gennemføre, da 15 af de unge varenten døve eller stærkt hørehæmmede.Bevægelse til musik og præsentation afracerunning var de nye indslag. Såvelde unge som hjælpere og trænere varmeget interesseret i racerunning forde havde ikke set sådan en cykel før,så måske den nu også kommer til vorevenskabsbyer.Hjælperne fra Innsbruck var ogsåimponeret over aktiviteten bevægelsetil musik. - Det havde de ikke kunnetfå de unge til derhjemme, men her - dertog de udfordringen.I år kom vi desværre ikke i Fårup Sommerland.Men vi kom til stranden oppeved Blokhus. Det var en stor oplevelsefor de fleste af både unge og hjælpere.Mange havde aldrig oplevet et hav før,og de fine hvide strande var også enstor oplevelse.Alle tog udfordringen - at rejse til etandet land med de uvante skikke ogmåltider, nye idrætskammerater ognye sportsgrene med stor entusiasme.- Det var en god oplevelse for os alle.Sommer SportsskoleFor første gang afholdt klubbenSommer Sportsskole i samarbejde medDHIF. Desværre var der ikke mere end17 deltagere, vi havde forventet mangeflere. Deltagerne havde 3 rigtig gode13


dage, hvor der blev spillet fodbold,sejlet, skudt med bue, spillet bowling,kørt el-hockey, orienteringsløb ogmeget andet. Det var en stor succes,som Emma sagde, ved afslutningen”det var Verdens bedste Sportsskole”.Stor tak til alle jer fra klubben, derhjalp til. Der bliver igen Sportsskoleuge 27 i 2008.Børn og ungeidrætDer har været stor tilgang af børnog unge i klubben. El-hockey har iøjeblikket venteliste, ikke fordi dermangler stole, der er simpelthen ikkeplads i hallen til flere.Der er i årets løb blevet startet nytfodbold hold for nybegyndere. Herbehøver man ikke lige at have styr påalle regler, bare man kan sparke til enbold, kan man være med.Hver tirsdag er der drøn på musikkeni klubhuset, når Rikke er i gang medhendes ”vild med dans” hold, en nyidrætsgren, som henvender sig til børnog unge, der kan lide at danse.I svømning er der nu også oprettet hold,hvor det kun er klubbens ungdom, somsvømmer. Også i andre idrætsgrene erder også kommet flere børn og unge til.Her arbejdes der også på at lave holdspecielt tilegnet børn og unge.Klubben er også blevet nyt X-Sportkraftcenter. DHIF’s projekt ”X-sportkraftcenter” går ud på at tilbyde træningtil børn og unge 5 steder i landet.Kraftcentrene skal hver i sær udbydemellem 4-8 idrætsgrene 1-2 gangemånedligt specifikt for gruppen afbørn og unge i alderen 6-12 år og12-18 år. Centrene skal fungere som etidrætsligt og socialt stærkt supplementtil klubtræningen for børn og unge.Jan Sørensen er ansat som konsulent,og de første tiltag er i gang. Det bliveridræt for blinde og spring gymnastikfor børn med bl.a. ADHD.El-hockey tur til NorgeEl-hockey afdelingen har fået et godtsamarbejde med inne-elbandy (Elhockeypå Norsk)klubberne i Norge. De er ved at starteidrætten op og har derfor spurgt omhjælp. De var på besøg hos os i Pinsen2006, og i Pinsen 2007 var det vores turtil at besøg Norge. Vi havde en rigtiggod tur både for spillerne og lederne.Der blev afholdt en turnering og vi varikke flinke ved værterne for vi vandtbåde 1. og 2. pladsen.Helt ny designprofil eller bare nyt logoELLER?I forbindelse med vores planer om atflytte med på Nordraft, har vi diskuteret,om det ville være på tide (i densammenhæng) at få lavet os en helt nydesignprofil (på profileringsmateriale.15


ex. Kondiposten og brochurer), ellerom vi måske bare skal ”nøjes” med etnyt logo for ligesom at signalere nyetider og dermed vise, at vi er en forening,der følger med tiden …ELLERbare lade alt blive ved det gamle.Konklusionen er blevet, at vi beholderden designprofil vi har haft siden 2002,fordi vi stadig synes godt om den ogmener, den er nutidig/aktuel.Mht. nyt logo, så har vi endnu ikkebesluttet os, men der arbejdes på forskelligeforslag og så vil tiden vise,hvad vi beslutter os for.Indtil 2006 har Handicap Idræts Festivalenfundet sted rundt omkring ilandet hvert 2. år og har været både forfysisk handicappede, blinde og døveog psykisk handicappede.Fra 2006 har Bikuben Fonden støttetarrangementet og dvs. at nu er derHandicap Idræts Festival hvert år. Ide lige år for psykisk udviklingshæmmedeog i de ulige år for de fysiskhandicappede, blinde og døve.Handicap Idræts Festival ’07Til dette års Handicap Idræts Festivalpå Frederiksberg, deltog der 13 medlemmerfra I.H. Aalborg i Fodbold,Powersoccer og Bowling.Handicap Idræts Festivalen er landetsstørste venskabsstævne, hvor manmødes og dyster på kryds og tværsaf handicap – og idrætsgren (der errig mulighed for at prøve idrætter,man ikke før har stiftet bekendtskabmed).Ford · Mazda · Suzuki i AalborgAut. ServiceHattemagervej 16 · 9000 AalborgTlf. 96 31 66 66 · www.no-jensen.dkAut. service16


Skitur 2008I skrivende stund står skiudvalget ogskideltagere med det ene ben på vej tilIH Aalborgs årlige skitur til Idre Fjälli Sverige. Turen i år hang i en tyndtråd pga. manglende tilmeldinger ogvar tæt på at blive aflyst. Bestyrelsenbesluttede heldigvis trods udsigternetil underskud, at turen skulle gennemføres.Dels pga. af de ski-cartkørere ogstående alpinløbere, som var tilmeldt(i alt 24 personer inkl. hjælpere ogfamilie). Vi mener også, det er farligtat lukke en idræt. Hvis vi lukker enidræt ned et år, kan der være risikofor, at det ikke kommer op at stå igen.Der er forskellige årsager til mandefaldet.Det som skiudvalget har tagettil efterretning er, at der ikke rigtigfindes nogen ordentlig beskrivelse af,hvad skisport er for handicappede.Hvem kan dyrke det? Hvordan er detat være på skitur? Hvordan foregårdet? osv. Dette vil klubben og udvalgetbestræbe sig på at gøre bedre til næsteår. Der appelleres også til de enkeltesportsgrenes ansvarlige, om at kiggerundt på ”deres” medlemmer og måskeinspirere dem til at afprøve skisportfor handicappede.Resultater i 2007I det forløbne år er der tre idrætterder har gjort sig særlig bemærket medflotte resultater på højeste niveau.To verdensrekorder er det blevet til iracerunning, FM guld og EM bronzei bordtennis, og dermed udtagelse tilParalympics og endelig to guld- og ensølvmedalje til FM i fodbold.Der er mange andre fine resultatersom også kan nævnes, som feks. FMsølv i elhockey, et jysk mesterskab ogoprykning af 3. divisionsholdet til 2.division. Til FM i bowling blev deti år til guld i Rampe B, samt sølv ogbronze i Rampe A.I racerunning blev de to verdensrekordersat til FHI-cup af Jacob Birkbakog Rasmus Storgaard i 200 m i hverderes klasse. Det er rigtig godt gået.Til Bordtennis FM vandt Peter Rosenmeierog Per Mørch holdturningenog double rækken. Peter Rosenmeiervandt single rækken klasse 6 og denåbne række. Internationalt har Peteropnået EM-bronze både individuelt ogi holdturneringen. Senest blev det tilguldmedalje ved Kroatien Open, hvilketførte til udtagelse til Paralympics.Denne ekstraordinære præstation eren følge af en meget seriøs og målrettettræning.Fodboldafdelingen sikrede sig en flotmedaljehøst til FM , hvor det blev tilGuld til B- og C-række holdene samtsølv til U-15 holdet. Det er virkeligdejligt at se, at det ihærdige arbejdespillere og trænere lægger i afdelingengiver så flotte resultater.17


Der indkaldes hermed tilordinær generalforsamlingOnsdag den 2. april 2008 kl. 17.00I Klubhuset, Skydebanevej 1, AalborgDagsorden:1. Valg af dirigentBestyrelsen foreslår Hilmar Jensen, Træ- industri og Byg2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år – til godkendelse3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år – til godkendelse4. Fastsættelse af kontingent5. Behandling af indkomne forslag6. Valg af formandPå valg er Gitta Thorup Sørensen, der er villig til genvalg7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmerPå valg er Knud Rune Andersen og Solveig Cramer, der beggeer villig til genvalg8. Valg af 2 suppleanterPå valg er Michael Wiborg Nielsen og Henrik Sørensen, derbegge er villig til genvalg9. Valg af 2 revisorerPå valg er Freddie Christensen Karl Johan Nielsen10. Valg af 1 revisorsuppleantPå valg er Karen Gubbertsen11. EventueltForslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til drøftelse og eventuel vedtagelse,skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.Stemmeret har alle medlemmer. En forudsætning for stemmeafgivelse er, at pågældendeikke er i restance med kontingentet. Stemmeret kan kun udøves ved personligfremmøde.Ønskes kørsel til generalforsamlingen kan dette bestilles på tlf. 98167282 senestden 26. marts.Efter generalforsamlingen serveres der gratis aftensmad og derefter vil ”Bager”Christian Broen, der vil fortælle om og vise fotos fra hans tur til Special OlympicGames i Shanghai i september 2007.19


Hos STARK Byggedesign finder dualt samlet på et sted:Køkkener Bad og Garderober Fliser Klinker Trægulve Skabe Sanitet Byggematerialer - og meget mereHåndværkervej 59000 AalborgTlf. 9631 0500AdvokatfirmaetCharles LindbergGodthåbsvej 219230 Svenstrup J98 38 10 5520


AdministrationenI sidste nummer af Kondiposten,lovede jeg at komme med en detaljeretoversigt over hvem der arbejdede ivores administration og hvilke opgaverde varetager. Jeg håber nedenståendeoversigt kan være behjælpelig:Kirsten Mikkelsen tager sig af altvedr. medlemskartoteket – d.v.s. indmeldelser,udmeldelser, adresseændringer,opkrævninger, postering afkontingentindbetalinger, tilmeldingerog afmeldinger til Kondiposten ogbladet Handicapidræt og alt andetder vedr. vores mange medlemmer.Kirsten kommer 2 gange om ugen oger der ca.12 timer i alt.Jens Fruergaard modtager og registrereralt indgående post, passer telefonenog kan efterhånden klare mangeaf henvendelserne uden at involverevi andre. Han finder frem til de varervi skal bruge og bestiller dem ellerkører ud og køber dem, han er en storhjælp til småproblemer der kan opståved vores computere, han registrerertilmeldinger der kommer til forskelligearrangementer, f.eks. fodboldture ogskiture, han bestiller tog og flybilletterog meget meget mere. Jens er ogsåi vores Infoudvalg og kommer 4 dageom ugen i alt i 20 timer.Anja Kristiansen er mediegrafiker ogkommer 1 dag om ugen. Hun tager sigaf de brochurer, plakater og andet infomaterialevi skal bruge, hun samlerstof til vores klubblad og sørger for deter spændende at læse for alle, hun eri infoudvalget hvor vi lige nu arbejdermed nyt image til klubben og måskenyt logo og hun er med i bestyrelsen.Hun har lavet vores lederhåndbog ogspringer altid frisk til de mange opgavervi pålægger hende. Anja brugerogså ofte timer derhjemme på opgaverog det er dejligt at have en medarbejderder kan sit fag.Med i administrationen er også FrankFrandsen, der servicerer både kontoretog klubhuset. Han laver småreparationer,maler, flytter om, handlerind, ordner Karat Kaffe mærker, laverkaffe og frokost, tager posten med,henter og bringer pakker ved posthuset,går til gravøren med pokaler,ordner affald, og mange andre ting.Desuden stiller han op ved mange afde forskellig arrangementer vi har,såsom sommersportskole og ungdomslegene.Frank skal komme 2 gange omugen men kigger ofte ind 1-2 gangemere om ugen.Knud Rune Andersen tager sig af voreshjemmeside hvor han sørger for at vifår de nyeste resultater, nyhedsbreve,udtagelser og meget andet der gørvores hjemmeside interessant at læse.21


Han opdaterer også løbende de enkelteidrætsgrenes egen hjemmeside og deter et omfattende arbejde der kræveren del overblik. Knud er ”tovholder”på vores flytning til Nordkraft og erprimus motor i det strukturarbejdeder har foregået i bestyrelsen i denseneste tid samt det medspillertræfvi lige har afholdt for vores mangeledere. Knud laver de mange ansøgningervi sender af sted til fonde oglegat – en nødvendighed når vi skalbruge penge til noget bestemt f.eks.de mange dyre specialmaterialer viskal bruge. OG det gør han rigtiggodt – vi har ikke fået nogle afslag iden tid han har lavet ansøgningerne !!!!Knud er også i infoudvalget og sidderi bestyrelsen, han er med til at lavesommersportskole og så er han lederaf vores sejladsafdeling. Han har oftemange forskellig kasketter på når haner på kontoret – ofte flere dage end de2 dage der er aftalt.Hele efteråret har vi planlagt en nymedarbejders ankomst til vores kontorog pr. 1. februar startedeLykke Andersen i skånejob 15 timerom ugen fordelt på 4 dage. Lykke skallæres op i vores medlemsstyring og detbliver Kirsten der skal sætte hendeind i de mange områder der er der.Ligeledes skal Jens oplære Lykke tilat kunne styre vores lokalebookningi klubhuset, vores udlån af materialerog andre ting samt sætte hende indi at kunne klare det hele vedr. voresklublotto. Begge dele er indtil da blevetklaret af Jens. Ligeledes skal Lykkehjælpe med telefonpasningen når hunhar fået mere indblik i vores klub.Lykke har en assistent med der skalhjælpe hende i løbet af dagen. Vi serfrem til samarbejdet og selvom Lykkekun har været i vores klub i knap 1 år,så kender hun til handicapidrætten frahendes tid i Århus.Undertegnede varetager alt vedr. økonomiog løn, leder, fordeler og følgerop, på de mange opgaver der er, - hunhar kontakten til vores ledere, trænereog hjælpere, har den udadvendte kontakttil myndigheder og andre samarbejdspartnere.Hun er med i infoudvalget,strukturudvalget og formand ibestyrelsen. Jeg er ansat i skånejob i 20timer om ugen fordelt på 4 dage.Gitta Thorup Sørensen23


Powersoccer holdleder og træner søgesPowersoccer er i udvikling, vi har fåetnye deltagere, og vi har nu en landsholdsspillerpå holdet. Vi deltager ilandsturneringen og vi har nu brugfor at kunne fokusere mere på detsportslige.Derfor mangler vi en person som kanbistå ved den ugentlige træning og vedhjemmestævner.I første omgang drejer det sig om,praktiske og organisatoriske opgaver,som en slags holdleder. Men vi håberat det med tiden kan udvikle sig til enegentlig trænerfunktion.Vi træner 1 time hver mandag i Vadumog vi har ca. to endags hjemmestævnerom året. I alt deltager vi i 7 stævnerpå en sæson.Vil du høre mere om opgaven kan dukontakte undertegnede tirsdag ellertorsdag på klubbens kontor, tlfnr.98167282 eller på email til knudrune@ihaalborg.dkKnud Rune Andersen 24


Karat konkurrencen er slut- En ny begynderKaratkaffe mærkerne for dette års konkurrence er nu afsendt. Det blevtil 11879 mærker. Flot indsats - tak til alle.Fik du ikke indleveret dine mærker så fortvivl ikke for en ny konkurrenceer allerede startet.De 11879 indsamlede kaffemærker var ikke helt nok til at slå voresgamle rekord. Der manglede godt og vel et par hundrede for at nå de12104 mærker fra 2005.Husk at de penge vi får ind – 1. krone pr. mærke – går til ekstraordinæreting som vi ellers ikke ville have råd til, så vi får alle glæde afindsamlingen.Så de 11.879,- kroner skæpper fint i klubkassen og det bliver vist ikkenoget problem at finde et fornuftigt formål, til glæde for medlemmerne.Du kan løbende aflevere mærkerne til din leder/træner eller i klubhuset.25


SponsoreretHoltetVognmandsforretningAl vognmandskørselsamt kørsel med gummiged udføres.26


Gratis klubarrangement for medlemmer og pårørendeDilettantforestilling udført af ØsterUttrup AmatørerneTirsdag den 15. april 2008 kl. 19.00 – 22.00Kultur & Foreningshuset Trekanten, Sebbersundvej 2A, 9220 Aalborg ØI.H. Aalborg har i samarbejde med PTU Nordjylland købt dilettantforestillingen Skærmydsler iStøberiet, af Tommy Dahl Jakobsen, bearbejdet af Knud Erik Meyer Ibsen.Stykket foregår i Carlsens Støberi. Firmaets sekretær frk. Hansen, har været ansat i 50 år og skal nu påpension. Carlsen, der leder firmaet med hård hånd, har ikke tænkt sig at gøre noget særligt ud af det,selv om arbejdsministeren kommer på besøg.Imidlertid bliver han nødt til at overlade firmaets ledelse til sin kone, fordi han skal til smedeneskongres i København. Fru Carlsen arrangerer en afskedsreception, og indfører en del ændringer ifirmaet, mens Carlsen er væk.Der vil før forestillingen være mulighed for spisning kl. 18.00 – 19.00.Der vil blive serveret en Teaterplatte til kr. 75,00, som skal bestilles og betales ved tilmelding.Platten består afPate med rugbrødMarinerede kyllingebryst med bønnesalatRoastbeef med græsk kartoffelsalatOst, kiks og frugtI pausen er der mulighed for at købe øl, vand og kaffeTilmelding senest den 1. april 2008 til klubbens kontor på tlf. 98167282 eller mailkontakt@ihaalborg.dkNavn_______________________________________ antal billetter_____________ (gratis)Adresse__________________________________________________________________Tlf._______________________ E-mail__________________________________Ja tak, vil gerne bestille antal __________ teaterplatte til kr. 75 pr. stk i alt kr ___________Overføres til Spar Nord regnr. 9245 kontonr. 244-00-00676 eller check sendes til I.H.Aalborg,Skydebanevej 1, 9000 Aalborg.27


Indendørs stævne Odense 2008Lørdag morgen den 2. feb. Kl. 6.00 varvi klar til at tage til det årlige DanskeBank stævne i Odense.Spillerne syntes godt nok, det vartidligt, vi skulle af sted, men det varvi nødt til idet vores U15 hold skullespille kl. 9.45.Vores U15 hold var lidt uheldig frastarten af idet de fik et afbud og ensygemelding, så de var kun 4 spillere,hvor de andre var 8 og det skallige siges, at der kun er 5 på banen afgangen.De kæmpede bravt igennem hele turneringen,så det endte med en 4. pladsud af 10 hold fra hele landet, hvilketjeg syntes var rigtigt flot.Vores C-hold var alle de spillere, demåtte være - altså 7. De fik en rigtiglovende start på en kommende sæson,så det endte med en bronze medalje.Men som altid kom vores C-hold ikkesovende til det så de kæmpede, som enhvis hest den sparker, de fik 10 point udaf 12 mulige. Kort sagt superflot!Så synes jeg også lige, jeg vil nævne,at vores Thomas Siwris alias ”LilleThomas” fik fighter pokalen med hjemsom bedste spiller i C-rækken.Vores B-hold klarede sig mindre godtdenne her gang, så det blev kun tilen 7. plads ud af 11 hold, men dekommer stærkt igen, når vi kommerudendørs.Alt i alt en god men lang dag, vi varførst hjemme kl. 21.René29


Verdens bedste Sommer Sportsskole 2008- For børn og unge med handicap” det var verdens bedste sommersportsskole, og vi kommer igen tilnæste år, hvis det skulle være”. Sådansagde Emma på 8 år ved afslutningenaf sportskolen i 2007.Så husk at sætte kryds i kalenderenved uge 27 fra mandag den 30. juni tilonsdag den 2. juli.Der gentager vi nemlig succesen frasidste år, hvor vi havde en kanon goduge, med mange spændende oplevelser.30


Det er endnu ikke endeligt afgjort,hvilke idrætter der kommer på programmeti år. Vi håber på at tilbyde,fodbold, svømning, El-kørestolssport(elhockey og powersocccer), atletikog racerunning, sejlsport og vildmed dans som linie-idrætter. Som”Kom-og-prøv” idrætter bliverdet sandsynligvis bowling, kørestolsbasketballog evt. nogle friluftsaktiviteter.Ideen med sportsskolen er at tilbydebørn og unge med handicapet alternativ til de kendte fodboldoghåndboldskoler. Alle børn ogunge i alderen 8-16 år kan deltage.Prisen for deltagelse vil blive 250kr. inklusiv frokost.Du kan læse en beretning fra sidsteårs sportsskole på www.ihaalborg.dk . Søg i nyheder på ”Sportsskole”.Der er også mange godebilleder fra sidste år i billedarkivetpå hjemmesiden.Der vil meget snart være megetmere information om sommersportsskole 2008 på hjemmesiden.Du må også megetgerne kontakte Knud Rune påklubbens kontor tirsdage ogtorsdage fra klokken 10-15 på telefon98167282 eller e-mail til kontakt@ihaalborg.dk, hvis du vil høre mereom sportsskolen.31


Forslag til nyt logoI sidste nummer af Kondiposten opfordrede vi alle til at komme med deres budpå hvordan et nyt klub logo kunne se ud. Vi havde håbet på lidt flere forslag,men få er jo bedre end ingen og her kan I se dem.TILPASSET IDRÆT FOR ALLEAALBORGDet Runde:Tanken var at det runde skulle signalere bløde værdier,som ”Plads til alle” og et ”nært fællesskab” – også for delidt ”skæve” eksistenser.Vi får vist klubbens initialer som omslutter det centralei klubben, varme og fællesskab, symboliseret ved denrøde sol.AALBORGTILPASSET IDRÆT FOR ALLEAALBORGTILPASSET IDRÆT FOR ALLEDanserne:Budskabet er, at selv om vi er forskellige, så samles vi om,og er tæt forbundne omkring at bære de centrale værdier.At initialerne minder om personer der slynger sig omkringhinanden og klubben skulle vise at vi spiller sammen ogløfter fælleskabet til en højere enhed.32


I.H. Aalborg - tilpasset idræt for alleEfter at have lavet en del forslag i hånden, endte jegop med dette, som mit endelige bud på et nyt klublogo.De vigtigste kriterier for mig har været:1) det skulle være meget anderledes end det nuværende,men stadigvæk have noget genkendelighed2) Det skulle være enkelt og kunne fungere i sort alene– men med mulighed for at tilføre farveMit logo illustrerer bl.a:Sammenhold, Samarbejde, omsorg, glæde, aktivitet (bolden) ogstregernes forskellige længde + udseende skal vise at vi er lidt'skæve' i forhold til andre, men at vi har plads til alle /rummelighed.I.H. Aalborg - tilpasset idræt for alleDet er helt med vilje, at der ikke indgår et ”hjul/en kørestol” som i det logo vihar nu. Det har jeg fravalgt, fordi jeg mener at det er lidt gammeldags, menogså fordi, vi er begyndt at få en helt ny type medlemmer, der måske ikke ligekan identificere sig med det.Dette er som sagt bare 3 forslag – intet er vedtaget endnu og hvis du har nogleidéer eller kommentarer, er du velkommen til at skrive til mig på:anja@ihaalborg.dk33


www.ihaalborg.dk – en levende hjemmesideRosenmeier udtaget til PLSammen med fem andre idrætsudøvereer bordtennisspilleren PeterRosenmeier udtaget til legene i Beijingtil septemberTillykke til Peter med udtagelsen. Hanhar jo på det seneste vist storform,senest til Kroatien Open, hvor hanvandt suverænt og er nu nummer topå verdens ranglisten.De øvrige udtagne er atletikudøverenJackie Tony Christiansen fra Aarhusi kuglestød og diskos, BordtennisspillerneLars Juul Hansen fra Rødovre ogMichal Spicker Jensen fra Skovlunde,rytteren Annika Lykke Dalskov fraOdense i dressur og sejleren Jens AlsAndersen fra Holbæk i 2.4mR.Du kan læse mere om udtagelsen påNyt fra www.ihaalborg.dk • Nyt fra www.ihaalborg.dkFerieplan 2008St. BededagKristi HimmelfartsdagLukketLukket2. pinsedag LukketSommerferie fra og med uge 25 - til og med uge 33Lukket på øvrige helligdage.Denne plan er vejledende. Rettelser kan forekomme.37


Idrætsforeningen for Handicappede i AalborgFormand:Gitta Thorup SørensenKongensgade 169400 NørresundbyTlf. 98 25 51 90E-mail: gitta@ihaalborg.dkNæstformand:Jan SørensenSindalvej 9,9220 Aalborg ØTlf. 98 15 64 13E-mail: jans@privat.dkKasserer:Gerd SkantorpHeilskovsgade 11,9000 AalborgTlf. 98 16 39 52 Mobil 29 92 27 37E-mail: silja07@stofanet.dkSekretær:Knud Rune AndersenKayerødsgade 5,9000 AalborgTlf. 98 12 79 37E-mail: knudrune@ihaalborg.dkAerobic for udviklingshæmmede:Rikke Klokker, Tlf. 9816 5304Boccia:Hans Jensen, Tlf. 9817 6237Elhockey:Jan Sørensen, Tlf. 9815 6413Fodbold voksne:Henrik Kristensen, Tlf. 9829 1122Gymnastik for børn med autisme:Helle Bjerregaard, Tlf. 9825 0014Power Soccer:Rasmus Storgaard, Tlf. 9817 2160Skydning:Hans Ole Olesen, Tlf. 9817 9883"Vild med dans":Rikke Klokker, Tlf. 9816 530438Øvrige bestyrelsesmedlemmer:Solveig CramerHasserisvej 101 C,9000 AalborgTlf. 98 12 02 75E-mail: s.cramer@mail1.stofanet.dkOle SørensenLindholm Søpark 40, st. tv9400 NørresundbyMobil 25 32 09 69E-mail: oleur@webspeed.dkAnja KristiansenSygehusvej 8. st. 7.9240 NibeMobil 26 62 53 48E-mail: anja@ihaalborg.dkKlubhus og kontor:Skydebanevej 1, 9000 AalborgTlf. 98 16 72 82 · Fax 98 16 84 89E-mail: kontakt@ihaalborg.dkwww.ihaalborg.dkAtletik og Racerunning:Alice Birkbak, Tlf. 9848 2330Bordtennis:Christian Broen, Tlf. 2043 1158Fodbold begynderhold:René Sørensen, Tlf. 2371 3918Fodbold fysisk handicappede børn:Jan Sørensen, Tlf. 9815 6413Idræt for svært fysisk handicappede:Birthe Olesen, Tlf. 9817 9883Sejlads:Knud Rune Andersen, Tlf. 9812 7937Styrketræning/motion:Tom Kjærsgaard, Tlf. 4057 1597Klubhus:Grethe Nielsen, Tlf. 9816 7282Svømning og aftenskoleleder:Solveig CramerHasserisvej 101 C,9000 AalborgTlf. 98 12 02 75E-mail: s.cramer@mail1.stofanet.dkInformationsudvalget:Anja KristiansenSygehusvej 8. st. 7.9240 NibeMobil 26 62 53 48E-mail: kondiposten@ihaalborg.dkDeadline til næste blad: 04.05.08Bladnr. 143 udkommer: juni 2008.I. H. Aalborgs hjemmeside:www.ihaalborg.dkAnnonceekspedition:DHIFSøballevej 2 D, Veng,8660 SkanderborgTlf. 86 95 05 92E-mail: dhif@handicapinfo.dk- hvortil alle spørgsmål vedrørendeannoncering bedes rettet...Basketball:Jens Fruergaard, Tlf. 9838 0776Bowling:Leah Nielsen, Tlf. 2483 0703Fodbold børn og unge:Christian Broen, Tlf. 2043 1158Gymnastik bevægelseshæmmede:Henny Gjessø, Tlf. 9816 3816Konkurrence-svømning:Thomas Christensen, Tlf. 2628 0576Skisport:Connie Thodberg, Tlf. 9832 3256Svømning, vandgymnastik ogspinning i vand:Solveig Cramer, Tlf. 9812 0275


Kundenr. 1004.1493IH AalborgSkydebanevej 19000 Aalborg

More magazines by this user
Similar magazines