13.07.2015 Views

Vejledning om indretning af oplag af brandbart affald i det fri (pdf)

Vejledning om indretning af oplag af brandbart affald i det fri (pdf)

Vejledning om indretning af oplag af brandbart affald i det fri (pdf)

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

FOB vejledning nr. 11VEJLEDNINGOMINDRETNING AF OPLAG AFBRANDBART AFFALD I DET FRIBEREDSKABSSTYRELSEN31.1.2008


<strong>Vejledning</strong> <strong>om</strong> <strong>indretning</strong> <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>Indholdsfortegnelse1. INDLEDNING...............................................................................................................32. REGLER PÅ OMRÅDET.............................................................................................42.1 GYLDIGHEDSOMRÅDE...............................................................................................42.2 OPLAG AF BRANDBART AFFALD I EN BYGNING.............................................................42.3 OPLAG AF BRANDBART AFFALD I DET FRI....................................................................42.4 ANSØGNINGER OG TILLADELSER ...............................................................................52.5 FORKLARINGER........................................................................................................53. FORSKELLIGE TYPER BRANDBART AFFALD.......................................................84. FOREBYGGENDE OVERVEJELSER ......................................................................104.2 BRANDRISICI ..........................................................................................................114.3 INDRETNING AF OPLAGSPLADSEN / FOREBYGGENDE TILTAG ......................................144.3.1 Oplags<strong>om</strong>rå<strong>det</strong>.............................................................................................144.3.2 Opdeling <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> .........................................................................................154.3.3 Størrelser på <strong>oplag</strong>.......................................................................................154.3.4 Begrænsninger i relation til placering <strong>af</strong> <strong>oplag</strong>.............................................164.3.5 Synliggørelse <strong>af</strong> <strong>oplag</strong>shøjde.......................................................................184.3.6 Beskyttelse <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> .....................................................................................194.3.7 Brandslukningsudstyr...................................................................................194.3.8 Afvanding .....................................................................................................194.3.9 Adgangsbegrænsning ..................................................................................194.3.10 Bygninger placeret på ejend<strong>om</strong>me med større <strong>brandbart</strong> <strong>oplag</strong> ...............194.3.11 Beskyttelse mod varme..............................................................................204.3.12 Brandslukningsmateriel..............................................................................204.3.13 Alarmering ..................................................................................................204.3.14 Ordensregler ..............................................................................................204.4 REDNINGSBEREDSKABETS INDSATS.........................................................................224.4.1 Oplysninger <strong>om</strong> virks<strong>om</strong>heden.....................................................................224.4.2 Adgangsforhold ............................................................................................224.4.3 Vandforsyning ..............................................................................................224.4.4 Slukningsmuligheder....................................................................................224.5 EKSEMPLER PÅ INDRETNING AF OPLAGSPLADSER.....................................................254.6 SAMMENHÆNG MED ØVRIG LOVGIVNING BL.A. PLAN-, BYGGE- OG MILJØLOVGIVNING ..304.6.1 Planlovgivning ..............................................................................................304.6.2 Byggelovgivning ...........................................................................................304.6.3 Miljølovgivning..............................................................................................305. REDNINGSBEREDSKABETS INDSATS .................................................................325.1 INDSATS-, MØDE- OG EVAKUERINGSPLAN.................................................................325.2 REDNINGSBEREDSKABETS INDSATS.........................................................................345.2.1 Oplysninger <strong>om</strong> virks<strong>om</strong>heden.....................................................................345.2.2 Adgangsforhold ............................................................................................345.2.3 Vandforsyning ..............................................................................................345.2.4 Slukningsmuligheder....................................................................................345.2.5 At forhindre brandspredning.........................................................................365.2.6 Beskyttelse <strong>af</strong> bygninger m.v. ......................................................................38BILAG 1 .........................................................................................................................39BILAG 2 .........................................................................................................................40Udgave 31, januar 2008Sagsnr. 2007/0030552


<strong>Vejledning</strong> <strong>om</strong> <strong>indretning</strong> <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>1. IndledningI forbindelse med et antal større brande på <strong>oplag</strong>spladser med <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald 1 i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>, har dervist sig at være et behov for at revidere reglerne for <strong>indretning</strong> <strong>af</strong> <strong>oplag</strong>spladser. Erfaringer fraindsats ved disse typer brande har vist, at større <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald giver en stor brandfare,og hvis de rammes <strong>af</strong> brand, medvirker <strong>det</strong> til store brande, s<strong>om</strong> er meget besværlige ogressourcekrævende at bekæmpe.Opbevaring <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald er <strong>om</strong>fattet <strong>af</strong> kapitel 15 i tekniske forskrifter for træbearbejdningog træ<strong>oplag</strong>, plastforarbejdning og plast<strong>oplag</strong>, korn- og foderstofvirks<strong>om</strong>heder, fremstilling og<strong>oplag</strong>ring <strong>af</strong> mel, visse brandfarlige virks<strong>om</strong>heder og <strong>oplag</strong>, udstedt den 1. februar 1990 <strong>af</strong>Statens Brandinspektion (nu Beredskabsstyrelsen) med senere ændringer. Forskriften forkortesfremover TF-visse.For at sikre en forsvarlig opbevaring <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong> i tilfælde <strong>af</strong> brand, således atrisikoen for brandspredning, bl.a. mellem <strong>oplag</strong>s<strong>om</strong>råder, minimeres, samt for at skabe bedremuligheder for slukning, har Beredskabsstyrelsen senest opdateret reglerne for <strong>oplag</strong> <strong>af</strong><strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald med ændringsforskrift <strong>af</strong> 1. juni 2007 til TF-visse med nogle funktionskrav –kapitel 15.4, litra c i TF-visse. Funktionskravene træder i kr<strong>af</strong>t den 1. februar 2008.Denne vejledning har til formål at uddybe og forklare hensynene i funktionsbestemmelserne samtgive eksempler på, hvornår <strong>indretning</strong> og placering <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong> vil bliveanset for at opfylde kravene i TF-visse. Kapitel 4 henvender sig til ansøgere og sagsbehandlere,og kapitel 5 henvender sig hovedsagligt til den <strong>af</strong>hjælpende del <strong>af</strong> redningsberedskabet.<strong>Vejledning</strong>en kan endvidere anvendes ved gennemgang <strong>af</strong> brandsikkerheden på eksisteren<strong>det</strong>illadte <strong>oplag</strong>spladser, f.eks. genbrugs-, mellemlagrings- og deponeringspladser.1 Brandbart <strong>af</strong>fald defineres s<strong>om</strong>: Forbrændingsegnet <strong>af</strong>fald eller an<strong>det</strong> <strong>af</strong>fald, der kan brænde jf. punkt 1.1.6 itekniske forskrifter for træbearbejdning og træ<strong>oplag</strong>, plastforarbejdning og plast<strong>oplag</strong>, korn- ogfoderstofvirks<strong>om</strong>heder, fremstilling og <strong>oplag</strong>ring <strong>af</strong> mel, visse brandfarlige virks<strong>om</strong>heder og <strong>oplag</strong>, udstedtden 1. februar 1990 <strong>af</strong> Statens Brandinspektion (nu Beredskabsstyrelsen) med senere ændringer.Udgave 31, januar 2008Sagsnr. 2007/0030553


<strong>Vejledning</strong> <strong>om</strong> <strong>indretning</strong> <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>2. Regler på <strong>om</strong>rå<strong>det</strong>Opbevaring <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald er <strong>om</strong>fattet <strong>af</strong> kapitel 15 i TF-visse. For sammenhæng med øvriglovgivning henvises der til <strong>af</strong>snit 4.6.Den 1. februar 2008 træder de nye bestemmelser <strong>om</strong> opbevaring <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong> i TFvissei kr<strong>af</strong>t, jf. nedenstående.De nye bestemmelser er gældende for <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>af</strong>fald (blandede <strong>oplag</strong>) og ikke for <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> et rent<strong>af</strong>faldsprodukt eller <strong>oplag</strong> sammenlignelige hermed, sås<strong>om</strong> træ og plast, da der findesselvstændige regler for denne type <strong>oplag</strong>.Pladser med <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>, der var i brug før den 1. februar 2008 og s<strong>om</strong> ihenhold til hidtil gældende bestemmelser er lovlige, er kun <strong>om</strong>fattet <strong>af</strong> ændringsforskriften <strong>af</strong> 1.februar 2008 for så vidt angår udvidelser samt i tilfælde <strong>af</strong> forandringer i <strong>indretning</strong>en ogbenyttelsen, der er væsentlige i forhold til hensynet bag bestemmelserne i ændringsforskriften <strong>af</strong>1. februar 2008.2.1 Gyldigheds<strong>om</strong>rådeTF-visse er gældende for <strong>oplag</strong> i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>, hvor ejend<strong>om</strong>mens samlede <strong>oplag</strong> overstiger 1.000 m³ <strong>af</strong><strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald, jf. forskrifternes punkt 15.1.3, h).2.2 Oplag <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i en bygningReglerne for <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i en bygning er ikke ændret. Der henvises til kap. 15 i TFvisse.Ved <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>af</strong>fald i bygning forstås bygning med tag og vægge på alle sider udenåbninger bortset fra døre, porte og vinduer.Denne vejledning <strong>om</strong>handler derfor udelukkende <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>.Opmærks<strong>om</strong>heden henledes på, at hvis <strong>det</strong> brandbare <strong>af</strong>fald stables højere end 6 m i enbygning, betragtes lageret s<strong>om</strong> et højlager. Et sådant lager må kun oprettes på de vilkår, s<strong>om</strong>Beredskabsstyrelsen i hvert enkelt tilfælde anser <strong>det</strong> for fornødent at stille, jf. § 2, stk. 3, iJustitsministeriets (nu Forsvarsministeriet) bekendtgørelse nr. 613 <strong>af</strong> 3. december 1982 <strong>om</strong> vissebrandfarlige virks<strong>om</strong>heder og <strong>oplag</strong>, s<strong>om</strong> ændret ved bekendtgørelse nr. 37 <strong>af</strong> 6. februar 1984.Stablingshøjden defineres s<strong>om</strong> højden fra gulvniveau til overkanten <strong>af</strong> <strong>det</strong> øverste <strong>oplag</strong>.Ansøgninger <strong>om</strong> højlagere skal sendes til k<strong>om</strong>munalbestyrelsen (redningsberedskabet), s<strong>om</strong>videresender disse til Beredskabsstyrelsen.2.3 Oplag <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>Ved <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong> forstås, at <strong>oplag</strong>et ikke er dækket <strong>af</strong> noget, f.eks. envejrligsbeskyttelse eller an<strong>det</strong>, der kan karakteriseres s<strong>om</strong> en bygning.For <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong> gælder alene funktionsbestemmelserne i punkt 15.4, litra c iTF-visse, jf. nedenstående.Udgave 31, januar 2008Sagsnr. 2007/0030554


<strong>Vejledning</strong> <strong>om</strong> <strong>indretning</strong> <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>I. Oplag skal opdeles i enheder <strong>af</strong> en sådan størrelse og med en sådan ge<strong>om</strong>etri, at derunder hensyntagen til vandforsyningen, <strong>det</strong> k<strong>om</strong>munale redningsberedskabsbrandslukningsmateriel samt eventuelt materiel på <strong>oplag</strong>spladsen er forsvarligeslukningsmuligheder.II. De enkelte enheder skal være placeret med en indbyrdes <strong>af</strong>stand og i forhold til<strong>om</strong>givelserne, således at risikoen for, at brande opstår, at brande breder sig, at skade påpersoner, ejend<strong>om</strong> og miljø finder sted, at store værdier ødelægges, og at der i forbindelsemed brand opstår anden skade, formindskes mest muligt, samt at der sikres forsvarligerednings- og slukningsmuligheder.III. Der skal føres egenkontrol efter k<strong>om</strong>munalbestyrelsens (redningsberedskabets)bestemmelser. Der skal føres logbog over egenkontrollen. Logbogen skal opbevares påvirks<strong>om</strong>heden i minimum 5 år og forevises på forlangende ved brandsyn.IV. Oplag <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald er ikke <strong>om</strong>fattet <strong>af</strong> punkterne 15.7 – 15.9. Dog skal<strong>oplag</strong>spladsens <strong>fri</strong>arealer holdes <strong>fri</strong>e og ryddelige, herunder skal let antændeligt vegetationfjernes. Parkering <strong>af</strong> motorkøretøjer skal ske således, at risikoen for at en brand opstår ogrisikoen for brandspredning minimeres mest muligt. K<strong>om</strong>munalbestyrelsen(redningsberedskabet) kan bestemme, at der skal opsættes tydelige og holdbare skilte medforbud mod rygning og brug <strong>af</strong> åben ild.2.4 Ansøgninger og tilladelserTF-visse er gældende for pladser, hvor ejend<strong>om</strong>mens/pladsens samlede <strong>oplag</strong> overstiger 1.000m³ <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>, jf. forskrifternes punkt 15.1.3, h).Ejer eller bruger <strong>af</strong> virks<strong>om</strong>heden skal udarbejde en ansøgning, herunder tegninger, forslag tilprincipper for indsatsplan og den interne beredskabsplan for <strong>oplag</strong>spladsen. Ansøgningen skalsendes til godkendelse hos k<strong>om</strong>munalbestyrelsen (redningsberedskabet). Se bilag 1 mht.ansøgningens indhold.2.5 Definition og forklaringerAffaldsfraktioner: En <strong>af</strong>faldsfraktion er en gruppering <strong>af</strong> materialer i <strong>af</strong>fal<strong>det</strong> med fællessammensætning. Eksempler på <strong>af</strong>faldsfraktioner er pap, papir, glas, plast, jern og metal.Affaldskategori: Ved <strong>af</strong>faldskategorier forstås farligt <strong>af</strong>fald, inert <strong>af</strong>fald samt ikke-farligt <strong>af</strong>fald, derenten kan være mineralsk eller blan<strong>det</strong>.Balle: Forbrændingsegnet <strong>af</strong>fald indpakket i plast i mindre enheder på ca. 1 m³Brandbart <strong>af</strong>fald: Forbrændingsegnet <strong>af</strong>fald eller an<strong>det</strong> <strong>af</strong>fald, der kan brænde jf. punkt 1.1.6 iTekniske forskrifter for træbearbejdning og træ<strong>oplag</strong>, plastforarbejdning og plast<strong>oplag</strong>, korn- ogfoderstofvirks<strong>om</strong>heder, fremstilling og <strong>oplag</strong>ring <strong>af</strong> mel, visse brandfarlige virks<strong>om</strong>heder og <strong>oplag</strong>,udstedt den 1. februar 1990 <strong>af</strong> Statens Brandinspektion (nu Beredskabsstyrelsen) med senereændringer.Udgave 31, januar 2008Sagsnr. 2007/0030555


<strong>Vejledning</strong> <strong>om</strong> <strong>indretning</strong> <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>Brændværdi: Den varme, der <strong>fri</strong>gøres ved fuldstændig forbrænding <strong>af</strong> en enhed <strong>af</strong> et <strong>brandbart</strong>stof. Brændværdien <strong>af</strong> et stof er altså den energimængde, der <strong>fri</strong>gives ved forbrænding <strong>af</strong> et kg <strong>af</strong>stoffet.Deponeringsanlæg: Affaldsbortsk<strong>af</strong>felsesanlæg på landjorden til deponering <strong>af</strong> <strong>af</strong>fald.Egenkontrol: Egenkontrol bør indeholde dokumentation for, hvor ofte og hvorledesvirks<strong>om</strong>heden fører kontrol <strong>af</strong> <strong>oplag</strong>ene <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong> for at påse, at der ikkeforek<strong>om</strong>mer uregelmæssigheder, der kan medføre, at en brand opstår. Der henvises til <strong>af</strong>snit 4.1og bilag 2.Flyveild: Ved flyveild forstås gløder og små brændende partikler, der transporteres væk frabranden via røgens opdrift og vind.Forbrændingsegnet <strong>af</strong>fald, jf. ”<strong>af</strong>faldsbekendtgørelsen”: Affald med en positiv brændværdi,herunder dagrenovation og dagrenovationslignende <strong>af</strong>fald fra virks<strong>om</strong>heder, bortset fra:a) <strong>af</strong>fald, s<strong>om</strong> <strong>det</strong> efter lovgivningen er forbudt at forbrænde,b) <strong>af</strong>fald <strong>om</strong>fattet <strong>af</strong> bilag 5 i <strong>af</strong>faldsbekendtgørelsen samt <strong>af</strong>fald, der på lignende mådeved forbrænding kan give anledning til miljømæssige problemer ogc) <strong>af</strong>fald, der efter lovgivningen eller et regulativ vedtaget <strong>af</strong> k<strong>om</strong>munalbestyrelsen skalanvises til genanvendelse eller speciel behandling.Friareal: Et areal, s<strong>om</strong> skal sikre at redningsberedskabet har mulighed for brandslukning.Genanvendelse: Genanvendelse dækker over tre begreber: genbrug, genvinding oggenudnyttelse.Indbyrdes <strong>af</strong>stand: Afstand, der i tilfælde <strong>af</strong> brand forhindrer brandspredning ved enhensigtsmæssig indsats fra redningsberedskabet. Den indbyrdes <strong>af</strong>stand mellem f.eks. to <strong>oplag</strong>eller mellem en bygning og et <strong>oplag</strong> udregnes s<strong>om</strong> summen <strong>af</strong> de <strong>af</strong>stande, s<strong>om</strong> de pågældende<strong>oplag</strong> eller bygning og <strong>oplag</strong> hver især skal have til naboskel.Køle- og observationsmile: Mile til baller, hvor der er konstateret en forhøjet temperatur (størreend ca. 70 °C). Her kan ballerne opbevares, indtil de er k<strong>om</strong>met ned på en temperatur, hvorvedder ikke længere er risiko for selvantændelse. Herefter flyttes de tilbage til en færdigmile.Mile: Oplag <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>, hvor længden er betydelig større end bredden. Derhenvises til figur 2.Oplagshøjde: Højde fra terræn til højeste overkant <strong>af</strong> <strong>oplag</strong>.Oplags<strong>om</strong>råde: Oplag <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>, eksempelvis flere miler, s<strong>om</strong> ikke er <strong>af</strong>skiltmed en indbyrdes <strong>af</strong>stand <strong>af</strong> hensyn til brandspredning. En <strong>oplag</strong>splads kan derfor bestå <strong>af</strong> flere<strong>oplag</strong>s<strong>om</strong>råder. Der henvises til figur 2.Udgave 31, januar 2008Sagsnr. 2007/0030556


<strong>Vejledning</strong> <strong>om</strong> <strong>indretning</strong> <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>Oplagsplads: En plads, hvor der opbevares <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald. Der henvises i øvrigt tilvejledningens figur 2, s. 14.Organisk materiale: kulstofholdige materialer, s<strong>om</strong> kan medvirke til risiko for selvantændelse.Overdækning: Presenning eller lignende.Udvendig beklædning: Klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning] kan f.eks. være 9 mmgipskartonplader eller 9 mm gennembrandimprægnerede krydsfinerplader, s<strong>om</strong> er godkendt <strong>af</strong>By- og Boligministeriet (nu Økon<strong>om</strong>i- og Erhvervsministeriet) s<strong>om</strong> klasse A materiale.Udgave 31, januar 2008Sagsnr. 2007/0030557


<strong>Vejledning</strong> <strong>om</strong> <strong>indretning</strong> <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>3. Forskellige typer <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>faldAffaldsbehandling opdeles i dag i tre kategorier – genanvendelse, forbrænding medenergiudnyttelse og deponering.GenanvendelseRene stenmaterialer, f.eks.granit og andre naturstenRent uglaseret tegl (mur- ogtagsten)Forbrænding medenergiudnyttelseRent træ (ikke imprægneret)Træ med lim- ogmalingsresterDeponering (bortsk<strong>af</strong>felse)Sanitetsporcelæn, kakler ogfliserMørtelRen beton Gulvtæpper Imprægneret træAsfalt Flamingo PVCJern og metal, herunderkabler og ledningerTagpapIkke <strong>brandbart</strong>isoleringsmaterialePapir og pap Spånplader og masonit GipspladerHårdt rent PVC-<strong>af</strong>fald, f.eks.Kloakrør, nedløbsrør ogdrænrørAn<strong>det</strong> <strong>brandbart</strong>Glas, hær<strong>det</strong>, lamineret ogtrådglasRen transportemballage <strong>af</strong>plast (PE-folier)An<strong>det</strong> deponeringsegnetElektriske og elektroniskeprodukterTabel 1: Eksempler på <strong>af</strong>fald i de tre kategorier: 1) genanvendelse, 2) forbrænding medenergiudnyttelse og deponering. Der henvises til ”<strong>af</strong>faldsbekendtgørelsen”.Affald kan <strong>oplag</strong>res emballeret eller ikke-emballeret (med eller uden presenning eller lignende).Generelt bliver <strong>af</strong>fald, der <strong>oplag</strong>res over længere tid, enten neddelt eller k<strong>om</strong>pakteret (dog ikkesmåt forbrændingsegnet <strong>af</strong>fald, s<strong>om</strong> pakkes tæt uden yderligere neddeling). Affald kan væreopdelt i <strong>af</strong>faldsfraktioner 2 (til genanvendelse) eller <strong>af</strong>faldskategori 3 (<strong>af</strong>fald til deponi).Oplagringsformer er tit forskellige, liges<strong>om</strong> der er stor forskel på de mængder, <strong>det</strong> drejer sig <strong>om</strong>.Affald kan <strong>oplag</strong>res i deponienheder (s<strong>om</strong> kan være opdelt i celler) på deponeringsanlæg, ibetonceller, s<strong>om</strong> et <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> baller eller s<strong>om</strong> løs <strong>oplag</strong>ring i miler eller bunker (s<strong>om</strong> efterfølgendekan være k<strong>om</strong>pakteret med maskiner).2En <strong>af</strong>faldsfraktion er en gruppering <strong>af</strong> materialer i <strong>af</strong>fal<strong>det</strong> med fælles sammensætning. Eksempler på<strong>af</strong>faldsfraktioner er pap og papir, glas, plast, jern og metal.3Ved <strong>af</strong>faldskategorier forstås farligt <strong>af</strong>fald, inert <strong>af</strong>fald samt ikke-farligt <strong>af</strong>fald, der enten kan være mineralskeller blan<strong>det</strong>.Udgave 31, januar 2008Sagsnr. 2007/0030558


<strong>Vejledning</strong> <strong>om</strong> <strong>indretning</strong> <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>Billede 1: Et <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> forbrændingsegnet <strong>af</strong>fald i baller. Pladsen bør ikke have så megetvegetation s<strong>om</strong> vist på bille<strong>det</strong>.Et <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> baller inddeles normalt i observations-, køle og færdigmiler, og en balle på 1 m³ viltypisk veje <strong>om</strong>kring 500 kg. Der skal tages hensyn til risikoen for, at stablede baller <strong>af</strong> <strong>af</strong>fald kanblive ustabile og vælte i forbindelse med brand.Rammerne for <strong>oplag</strong>ringsformen <strong>af</strong>tales med <strong>det</strong> lokale redningsberedskab, i<strong>det</strong> denne vejledningalene angiver eksempler.Udgave 31, januar 2008Sagsnr. 2007/0030559


<strong>Vejledning</strong> <strong>om</strong> <strong>indretning</strong> <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>4. Forebyggende overvejelser4.1 PlanerEgenkontrolDet er op til k<strong>om</strong>munalbestyrelsen (redningsberedskabet) at <strong>af</strong>gøre i hvert enkelt tilfælde, hvornårog i hvilket <strong>om</strong>fang, der skal udføres egenkontrol. Krav <strong>om</strong> egenkontrol skal vurderes i forhold tilbl.a. pladsens samlede brandsikkerhed, herunder <strong>oplag</strong>enes ge<strong>om</strong>etri og placering.En bestemmelse <strong>om</strong> egenkontrol bør indeholde anvisninger <strong>om</strong>, hvor ofte og hvorledesvirks<strong>om</strong>hedens ansatte skal foretage kontrol <strong>af</strong> <strong>oplag</strong>ene herunder efterse, <strong>om</strong> der forek<strong>om</strong>mertemperaturstigninger eller et for højt iltindhold i <strong>oplag</strong>, der ikke er flyttet i lang tid. Der henvises tilbilag 2.Det anbefales derfor, at der på <strong>oplag</strong>spladsen rådes over målerudstyr til måling <strong>af</strong> temperatur imilerne og/eller til måling <strong>af</strong> forek<strong>om</strong>sten <strong>af</strong> gas i milerne (ved max. 10 m mellemtemperaturmålingspunkterne).Der skal føres logbog over egenkontrollen. Logbogen skal opbevares på virks<strong>om</strong>heden i minimum5 år og forevises på forlangende ved brandsyn. Der henvises i øvrigt til punkt 15.4, litra c, III i TFvisse.Intern beredskabsplanErfaringer <strong>om</strong> <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> forbrændingsegnet og lagerstabilt <strong>af</strong>fald viser, at der er en risiko for brand,og derfor bør der udarbejdes en intern beredskabsplan, hvori indgår bl.a. sikkerhedsinstrukser,s<strong>om</strong> skal gennemføres i den daglige drift <strong>af</strong> lagerpladsen.Sikkerhedsinstruktioner kan <strong>om</strong>handle hvilke forholdsregler, der skal iagttages ved f.eks. øgettemperatur i <strong>oplag</strong> konstateret ved egenkontrollen samt retningslinjer for begrænsning og slukning<strong>af</strong> mindre brande samt alarmering <strong>af</strong> redningsberedskabet i tilfælde <strong>af</strong> brand. Den interneberedskabsplan kan være en del <strong>af</strong> virks<strong>om</strong>hedens driftsplan.Planen bør endvidere indeholde instrukser <strong>om</strong>, at der foretages tilkald <strong>af</strong> redningsberedskabet,såfremt visse forhold, der indebærer større brandrisici, opstår i forbindelse med lagerpladsensdrift.På pladser med større <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald kan k<strong>om</strong>munalbestyrelsen (redningsberedskabet)overveje at træffe beslutning <strong>om</strong> at <strong>af</strong>holde en årlig beredskabsøvelse med deltagelse <strong>af</strong>personalet og <strong>det</strong> stedlige redningsberedskab.Den interne beredskabsplan bør bl.a. indeholde følgende elementer: Instruks til forebyggelse <strong>af</strong>brand, overvågningssystem(er), liste over materiel og mandskab til brandbekæmpelse ogalarmeringsprocedure samt brandøvelser.Udgave 31, januar 2008Sagsnr. 2007/00305510


<strong>Vejledning</strong> <strong>om</strong> <strong>indretning</strong> <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>4.2 BrandrisiciSelvantændelseDer kan være risiko for selvantændelse i et <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald uden overdækning, i<strong>det</strong><strong>oplag</strong>et ved almindelig lufttemperatur vil undergå en ret kr<strong>af</strong>tig iltning, herved der ved biologisknedbrydning 4 og kemiske processer udvikles varme. Hvis varmen ikke kan bortledes, vil der skeen temperaturstigning, s<strong>om</strong> kan resultere i, at <strong>oplag</strong>et bryder i brand.Hvis <strong>oplag</strong> er fugtige, nedbrydes <strong>af</strong>fal<strong>det</strong> enten ved aerob (iltholdig) eller anaerob (ikke-iltholdig)biologisk nedbrydning. Nedbrydningen <strong>af</strong> <strong>af</strong>fal<strong>det</strong> svarer til de processer, der finder sted under enalmindelig k<strong>om</strong>postering <strong>af</strong> have- eller husholdnings<strong>af</strong>fald. Under de mikrobiellenedbrydningsprocesser dannes varme. Temperaturen kan nå op på 60-80 °C. Den højetemperatur øger imidlertid hastigheden på de kemiske processer, s<strong>om</strong> kan resultere i en fortsattemperaturstigning med selvantændelse til følge.Figur 1: Aerob (iltholdig) biologisk nedbrydning.For at minimere brandfare er <strong>det</strong> vigtigt, at <strong>oplag</strong>ringen <strong>af</strong> <strong>det</strong> brandbare <strong>af</strong>fald <strong>af</strong>skærmes imodtilgang <strong>af</strong> vand og luft (ilt), hvorved processen kvæles. Det er endvidere betydningsfuldt at undgådagrenovationslignende <strong>af</strong>fald, vegetabilsk <strong>af</strong>fald (f.eks. græs og blade) og <strong>af</strong>fald, der indeholderklude med opløsningsmidler m.m.Erfaringer <strong>om</strong>kring ikke-emballeret <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald viser, at <strong>af</strong>fal<strong>det</strong> ofte har zoner mediltholdig luft og zoner med ikke-iltholdig luft. I de iltholdige zoner finder en almindelig nedbrydning<strong>af</strong> organisk materiale sted, hvorved der dannes vand og kuldioxid under varmeudvikling. Ved deikke-iltholdige nedbrydningsprocesser dannes bl.a. gasser, der kan være giftige, brandnærendeeller letantændelige, f.eks. metan. Når gasserne stiger mod toppen <strong>af</strong> <strong>oplag</strong>et, vil brandrisikoenvære forøget, hvis <strong>oplag</strong>et ikke er skærmet mod luftindtrængning, i<strong>det</strong> den indtrængende ilt ernødvendig, for at en brand kan udvikles.De erhvervede erfaringer viser således, at den sikreste måde at undgå selvantændelse vedbiologisk nedbrydning er ved at emballere <strong>oplag</strong>et, således at <strong>det</strong> er sikret imod luft- ogvandindtrængning. Når ballerne efterfølgende er lagt i et <strong>oplag</strong>, bør der udlægges en UVbestandigplast-membran over <strong>oplag</strong>et, da strækfolien ikke kan tåle sollys over længere tid.Membranen hindrer også påvirkning <strong>af</strong> nedbør. Når rester <strong>af</strong> ilt er opbrugt i <strong>oplag</strong>et, og4Biologisk nedbrydning: Proces hvor bakterier, svampe eller andre mikroorganismer nedbryder k<strong>om</strong>plekseorganiske molekyler til enklere molekyler. Processen kan ske under aerobe eller anaerobe forhold.Udgave 31, januar 2008Sagsnr. 2007/00305511


<strong>Vejledning</strong> <strong>om</strong> <strong>indretning</strong> <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>temperaturen er stabiliseret, vil brandfaren være minimeret, da <strong>oplag</strong>et ikke længere er udsat forindtrængning <strong>af</strong> luft og vand.Ild i maskinerEt væsentligt brandobjekt i industrien er maskiner. Brandene opstår <strong>af</strong> forskellige årsager.Maskinerne er ofte i brug, nogle gange under skrappe forhold. I maskinerne kan der opstå så højetemperaturer, at de bryder i brand. Det er derfor hensigtsmæssigt at sikre (f.eks. ved etablering <strong>af</strong>et slukningssystem i maskinen), at der ikke opstår brand i maskiner, ikke blot pga. risikoen forbrandspredning til <strong>oplag</strong>ene men også for at undgå dyre reparationer, tabt arbejdsfortjeneste,udskiftning <strong>af</strong> dyre k<strong>om</strong>ponenter m.m.Brand i nye vognlæs <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>faldDisse brande opstår hovedsagligt i <strong>det</strong> første døgn, efter <strong>det</strong> brandbare <strong>af</strong>fald er modtaget. S<strong>om</strong>oftest bliver brandene opdaget <strong>af</strong> virks<strong>om</strong>heden ved indvejning, <strong>af</strong>læsning eller indbygning.”Varmt arbejde”Svejsning og an<strong>det</strong> ”varmt arbejde” med gnister og brug <strong>af</strong> åben ild er årsagen til flere brande <strong>om</strong>året. Derfor bør der tages særlige forholdsregler, når der skal foretages ”varmt arbejde” på<strong>oplag</strong>spladsen, således at <strong>af</strong>fal<strong>det</strong> sikres mod antændelse.DriftsforstyrrelserDer kan forek<strong>om</strong>me driftsforstyrrelser i form <strong>af</strong> nedbrud <strong>af</strong> de interne anlæg ogtransportkøretøjerne. Ligeledes kan der ske nedbrud på de forbrændingsanlæg, der skal modtage<strong>af</strong>fald fra pladsen.Ved interne driftsstop på en <strong>oplag</strong>splads bør <strong>det</strong> vurderes, <strong>om</strong> <strong>oplag</strong>ring er forsvarlig, eller <strong>om</strong><strong>af</strong>fal<strong>det</strong> f.eks. skal sendes direkte til forbrænding uden mellemlagringer og emballeringer.Driftsstop på <strong>af</strong>faldsforbrændingsanlæg betyder en forbigående nedgang i <strong>det</strong> bortkørteforbrændingsegnede <strong>af</strong>fald.Forholdsregler ved eventuelle driftsforstyrrelser på enten genbrugs- eller mellemlagringspladseller <strong>af</strong>faldsforbrændingsanlæg bør indarbejdes i virks<strong>om</strong>hedens driftsplan.Forøgelse <strong>af</strong> tilladte <strong>af</strong>faldsmængder på <strong>oplag</strong>spladsen kan kun ske med tilladelse fraredningsberedskabet.Ydre påvirkningBrand i <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> materiale kan også opstå på grund <strong>af</strong> en ydre påvirkning, f.eks. bevidsteller uagts<strong>om</strong> ildspåsættelse, lynnedslag eller i form <strong>af</strong> påvirkning fra brande i <strong>om</strong>givelserne f.eks.plantagebrande.Udgave 31, januar 2008Sagsnr. 2007/00305512


<strong>Vejledning</strong> <strong>om</strong> <strong>indretning</strong> <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>Den sydvestlige del <strong>af</strong> lan<strong>det</strong>, specielt Sønderjylland er den del <strong>af</strong> Danmark, hvor risikoen forlynnedslag er størst. En gennemgang <strong>af</strong> redningsberedskabernes rapporterede formodedebrandårsager i 2005-2006 viser dog, at lynnedslag på landsplan ikke er betydelig i forhold tilildspåsættelse.Ildspåsættelsen kan reduceres ved at hindre adgang til <strong>oplag</strong> eksempelvis med hegn og jordvoldemv.Eksplosionsfarlige <strong>om</strong>råder (ATEX)Opmærks<strong>om</strong>heden henledes på <strong>om</strong>råder, hvor der kan forek<strong>om</strong>me eksplosiv atmosfære.Områderne skal klassificeres og <strong>af</strong>mærkes i overensstemmelse med bestemmelserne i IndenrigsogSundhedsministeriets (nu Forsvarsministeriet) bekendtgørelse <strong>om</strong> klassifikation <strong>af</strong>eksplosionsfarlige <strong>om</strong>råder. Klassifikationen skal godkendes <strong>af</strong> k<strong>om</strong>munalbestyrelsen(redningsberedskabet). Dette gælder dog ikke <strong>om</strong>råder i tekniske hjælpemidler, der anvendesefter producentens anvisninger.Der henvises til Beredskabsstyrelsens vejledning <strong>om</strong> klassifikation <strong>af</strong> eksplosionsfarlige <strong>om</strong>råder.Tekniske hjælpemidler og elektrisk materiel, der anvendes i eksplosionsfarlige <strong>om</strong>råder, skaludføres i overensstemmelse med bestemmelserne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse <strong>om</strong> tekniskehjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære og Boligministeriets (nu Økon<strong>om</strong>i- ogErhvervsministeriet) bekendtgørelse <strong>om</strong> elektrisk materiel og elektriske sikkerhedssystemer tilanvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære.Udgave 31, januar 2008Sagsnr. 2007/00305513


<strong>Vejledning</strong> <strong>om</strong> <strong>indretning</strong> <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>4.3 Indretning <strong>af</strong> <strong>oplag</strong>spladsen / forebyggende tiltag4.3.1 Oplags<strong>om</strong>rå<strong>det</strong>En <strong>oplag</strong>splads bør være plan og kunne tåle tunge køretøjer fra redningsberedskabet. I forhold tilslukningsvand bør pladsen være udført med <strong>af</strong> beton eller hårdtk<strong>om</strong>primeret ler (undgå asfalteller græs), og den bør være etableret med fald, der fanger og tilbageholder vand, der løber <strong>af</strong>.Opmærks<strong>om</strong>heden henledes på, at der også er miljømæssige krav til en <strong>oplag</strong>splads.Når <strong>indretning</strong> <strong>af</strong> <strong>oplag</strong>spladser planlægges, anbefales <strong>det</strong>, at følgende tiltag iagttages for atforebygge mod brand:• Etablering <strong>af</strong> lyn<strong>af</strong>leder(e).• Rygning bør kun tillades i særligt udpegede <strong>om</strong>råder, der ligger i sikker <strong>af</strong>stand fra<strong>oplag</strong>ene.• S<strong>om</strong> en indsats mod brandspredning mellem <strong>om</strong>givelserne og <strong>oplag</strong>spladsen kan deretableres en jordvold <strong>om</strong>kring pladsens <strong>oplag</strong>. Jordvolden bør have en større højde end<strong>oplag</strong>et.Figur 2: Skitse <strong>af</strong> en <strong>oplag</strong>splads, hvor adgangsvej, mile, <strong>fri</strong>areal, vejskel, indbyrdes <strong>af</strong>stand,naboskel og <strong>oplag</strong>s<strong>om</strong>råde er angivet.Udgave 31, januar 2008Sagsnr. 2007/00305514


<strong>Vejledning</strong> <strong>om</strong> <strong>indretning</strong> <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>4.3.2 Opdeling <strong>af</strong> <strong>oplag</strong>Der bør tages hensyn til, at <strong>oplag</strong>, der indeholder mindre bestanddele, er mere tilbøjelige til atkunne påbegynde biologisk nedbrydelse og selvantænde. Derfor bør de planlægges sådan, at derforek<strong>om</strong>mer hyppigere <strong>om</strong>sætning.Erhvervs<strong>af</strong>fald kan være meget varierende i sammensætningen, hvilket gør <strong>af</strong>fald til et specieltprodukt, s<strong>om</strong> indeholder materialer med forskellig brændværdi og antændelighed. Derforestimerer man ofte brændværdien på baggrund <strong>af</strong> et skøn over <strong>af</strong>fal<strong>det</strong>s karakteristik ogsammensætning, s<strong>om</strong> f.eks. indhol<strong>det</strong> <strong>af</strong> plast, papir, pap, an<strong>det</strong> organisk materiale og uorganiskmateriale. Der henvises til tabel 2.MIDDELTræHave<strong>af</strong>faldHalmHØJGummiPlastemballagePapirReklamer og tryksagerTabel 2: Eksempler på nogle materialers brændværdi, hvilket der bør tages hensyn til, når f.eks.<strong>oplag</strong>sstørrelser og <strong>af</strong>stande fastsættes.4.3.3 Størrelser på <strong>oplag</strong>Af hensyn til udlæg <strong>af</strong> slanger til brandslukning, bør en mile ikke have en længde større end 70m. Bredden bør ikke overstige 10 m <strong>af</strong> hensyn til hurtig etablering <strong>af</strong> en standsningslinje, oghøjden bør ikke overstige 5 m. Herved er forudsat, at der ikke er foretaget andre forebyggen<strong>det</strong>iltag s<strong>om</strong> f.eks. jorddækning <strong>af</strong> milerne.Det er vigtigt at begrænse <strong>oplag</strong>smængden i hver mile. Grundlæggende er flere mindre <strong>oplag</strong>med lav <strong>oplag</strong>shøjde bedre end et stort samlet <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> hensyn til bl.a. slukning ogbrandspredning.Den lokale beredskabsmyndighed kan tillade større miler og <strong>oplag</strong>s<strong>om</strong>råder på baggrund <strong>af</strong> enkonkret vurdering <strong>af</strong> den samlede brandsikkerhed, herunder en vurdering <strong>af</strong>vandforsyningsmulighederne samt mulighederne for at kunne iværksættes en tilstrækkeligbrandbekæmpende indsats.Opmærks<strong>om</strong>heden henledes på, at der er andre regler for visse ”rene” <strong>oplag</strong> i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>, f.eks. træellerplast<strong>oplag</strong>.Der henvises i øvrigt til punkt 15.4, litra c, nr. I, i TF-visse.Udgave 31, januar 2008Sagsnr. 2007/00305515


<strong>Vejledning</strong> <strong>om</strong> <strong>indretning</strong> <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>4.3.4 Begrænsninger i relation til placering <strong>af</strong> <strong>oplag</strong>K<strong>om</strong>munalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan stille <strong>af</strong>standskrav til de enkelte <strong>oplag</strong>splacering, således at risikoen for, at brande opstår, at brande breder sig, at skade på personer,ejend<strong>om</strong> og miljø finder sted, at store værdier ødelægges, og at der i forbindelse med brandopstår anden skade, formindskes mest muligt, samt at der sikres forsvarlige rednings- ogslukningsmuligheder, jf. punkt 15.4, litra c, nr. II i TF-visse.To faktorer, der begge har indflydelse på de følgende <strong>af</strong>stande, er <strong>oplag</strong>enes karakter ogdimensioner, og disse bør inddrages ved fastsættelse <strong>af</strong> passende <strong>af</strong>stande.Hvis <strong>oplag</strong> indeholder <strong>af</strong>fald, s<strong>om</strong> kan bevirke flyveild i tilfælde <strong>af</strong> brand, bør <strong>af</strong>standene øges.Hvis <strong>af</strong>standen ikke kan øges kan milerne med fordel jorddækkes.Indbyrdes <strong>af</strong>standDen indbyrdes <strong>af</strong>stand mellem <strong>oplag</strong>s<strong>om</strong>råderne skal sikre, at brandspredning forhindres itilfælde <strong>af</strong> brand ved en hensigtsmæssig indsats fra redningsberedskabets side. Dog vil <strong>det</strong> være<strong>af</strong>hængig <strong>af</strong> vejrforhold.For observations- og kølemiler er der en større risiko for biologisk nedbrydning <strong>af</strong> <strong>af</strong>fal<strong>det</strong> ogderved en større fare for selvantændelse. Derfor bør disse miler placeres med en størreindbyrdes <strong>af</strong>stand end færdigmiler.Oplags<strong>om</strong>råder med miler <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald med middel brændværdi bør ikke placeres med enindbyrdes <strong>af</strong>stand på mindre end 20 m <strong>af</strong> hensyn til brandspredning.Afstand til jordvoldOplag skal placeres med en sådan <strong>af</strong>stand til en jordvold, at <strong>det</strong> sikres, at <strong>af</strong>standen mellemjordvold og <strong>oplag</strong> kan benyttes s<strong>om</strong> adgangsmulighed til slukningsarbejde, hvis <strong>det</strong> brænder indei <strong>oplag</strong>et. Dette gælder, uanset <strong>om</strong> jordvolden har en funktion s<strong>om</strong> brandmæssig adskillelsemellem <strong>oplag</strong>ene eller ej.Afstand til bygninger, køretøjer m.m.Oplag skal placeres i en sådan <strong>af</strong>stand, at risikoen for at der kan ske brandspredning til eller frabygning, køretøj eller lignende minimeres. Der henvises til <strong>af</strong>snit 4.3.10, for så vidt angår<strong>af</strong>standen mellem bygninger og <strong>oplag</strong>.Friareal/kørevejEthvert <strong>om</strong>råde i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>, der anvendes til <strong>oplag</strong>ring <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald, skal opdeles i<strong>oplag</strong>s<strong>om</strong>råder adskilt med køreveje samt <strong>fri</strong>arealer.Kørevejene og <strong>fri</strong>arealerne skal placeres på grunden på en sådan måde, at redningsberedskabethar mulighed for at udføre brandslukning. Dette betyder, at der skal være mulighed for uhindret atk<strong>om</strong>me frem til <strong>oplag</strong>ene, og mulighed for at fremføre <strong>det</strong> nødvendige udstyr til slukningsarbej<strong>det</strong>.Udgave 31, januar 2008Sagsnr. 2007/00305516


<strong>Vejledning</strong> <strong>om</strong> <strong>indretning</strong> <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>Friarealerne skal holdes <strong>fri</strong>e og ryddelige, herunder skal let antændeligt vegetation fjernes, jf.punkt 15.4, litra c, nr. IV i TF-visse.Hvis <strong>oplag</strong>et har en sådan opbygning, at der er risiko for, at <strong>af</strong>fal<strong>det</strong> glider ned/ud <strong>af</strong> siden, skal<strong>det</strong>te indgå ved fastsættelse <strong>af</strong> <strong>fri</strong>arealet. Dette får også betydning, hvor <strong>fri</strong>arealet mellem milernei et <strong>oplag</strong>s<strong>om</strong>råde fungerer s<strong>om</strong> kørevej for f.eks. større maskiner til brug for etablering <strong>af</strong> enstandsningslinje. Derfor bør <strong>af</strong>standen ikke være mindre end 5 m.Figur 3: Gr<strong>af</strong>en er baseret på et amerikansk forsøg med et <strong>oplag</strong> med en høj brændværdi. Opmærks<strong>om</strong>hedenhenledes på, at når højden øges, bør den indbyrdes <strong>af</strong>stand øges pga. bl.a. strålingsvarmen.Den mørkeblå kurve (en mile med en eksponeret flade på 7,6 m) viser, at miler med en <strong>oplag</strong>shøjde på 3 m børhave en indbyrdes <strong>af</strong>stand på 19 m, og at der ved en mile med en <strong>oplag</strong>shøjde på 6 m bør være en indbyrdes<strong>af</strong>stand på ca. 26 m.Tilsvarende viser den brune kurve (en mile med en eksponeret flade over 30,5 m), at miler med en <strong>oplag</strong>shøjde på3 m bør have en indbyrdes <strong>af</strong>stand på 35 m, og at der ved en mile med en <strong>oplag</strong>shøjde på 6 m bør være enindbyrdes <strong>af</strong>stand på ca. 50 m.Afstand til naboskel, vej- eller stimidteOplag skal placeres i en sådan <strong>af</strong>stand fra naboskel, vej- og stimidte, at risikoen forbrandspredning til og fra anden ejend<strong>om</strong> er minimal.Opmærks<strong>om</strong>heden henledes på, at <strong>det</strong> bl.a. er <strong>oplag</strong>ets karakter, brændværdi, antændelighed oghvorvidt <strong>oplag</strong>et er jorddækket, der har betydning for risikoen for brandspredning.Et ikke jorddækket <strong>oplag</strong> med middel brændværdi bør ikke placeres nærmere naboskel, vej- ellerstimidte end 20 m. Oplaget bør ikke placeres nærmere vej- eller stiskel end 5 m <strong>af</strong> hensyn tilbrandspredning til eventuelle parkerede biler samt brug <strong>af</strong> arealet til kørevej i tilfælde <strong>af</strong> brand.Udgave 31, januar 2008Sagsnr. 2007/00305517


<strong>Vejledning</strong> <strong>om</strong> <strong>indretning</strong> <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>Billede 2: Brand i et balle<strong>oplag</strong>.Afstand til <strong>om</strong>givelserneDer skal tages hensyn til <strong>om</strong>givelserne f.eks. naboejend<strong>om</strong>mes anvendelse (f.eks. brandbareplantager) og <strong>indretning</strong> m.m. Hvis svært evakuerbare bygninger, s<strong>om</strong> f.eks. hospitaler,plejeinstitutioner o. lign. er beliggende i nærheden, skal <strong>det</strong>te også indgå i evakueringsplanen.I tilfælde <strong>af</strong> en større brand kan <strong>det</strong> også være nødvendigt at <strong>om</strong>kringliggende virks<strong>om</strong>heder måslukke ventilationsanlæg pga. røg, og <strong>det</strong> kan i nogle tilfælde have økon<strong>om</strong>isk betydning, hvisvirks<strong>om</strong>hedens drift bl.a. er <strong>af</strong>hængig <strong>af</strong> ventilationen.Opmærks<strong>om</strong>heden henledes på, at <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>af</strong>fald med en stor brandeffekt skal placeres i en<strong>af</strong>stand fra luftledninger for elforsyning, således at ledningerne i tilfælde <strong>af</strong> brand i <strong>oplag</strong>et ikkebeskadiges.4.3.5 Synliggørelse <strong>af</strong> <strong>oplag</strong>shøjdeFor at kunne vurdere <strong>oplag</strong>shøjden i forhold til den tilladte <strong>oplag</strong>shøjde, bør der opstilles stabileog holdbare målestokke, s<strong>om</strong> er højere end størst tilladelige <strong>oplag</strong>shøjde. Hver målestok skalgive en tydelig visuel indikation <strong>af</strong> højden opdelt i felter <strong>af</strong> mindst 0,5 meters højde. Målestokkebør placeres således, at de ikke begrænser færdsel på <strong>fri</strong>arealer.Udgave 31, januar 2008Sagsnr. 2007/00305518


<strong>Vejledning</strong> <strong>om</strong> <strong>indretning</strong> <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>4.3.6 Beskyttelse <strong>af</strong> <strong>oplag</strong>TemperaturmålingDer bør foretages måling <strong>af</strong> temperaturer i <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>af</strong>fald, der indeholder organisk materiale. Denmålte temperatur bør registreres mindst én gang ugentlig og noteres i logbogen, se <strong>af</strong>snit 4.1 ogbilag 2.For at kunne foretage en effektiv kontrol i <strong>oplag</strong>ene, bør <strong>oplag</strong>et placeres og opbygges med ensådan ge<strong>om</strong>etri, at temperaturen let kan kontrolleres overalt i <strong>oplag</strong>et.Anlæg med beskyttelsesgasI <strong>af</strong>falds<strong>oplag</strong> kan der indlægges fordelerrør for injektion <strong>af</strong> inert gas (beskyttelsesgas). Dennegas vil fortrænge luftens ilt og dermed forhindre antændelse <strong>af</strong> de overophedede zoner.Fordelerrørene forberedes for tilslutning til mobilt gasbatteri, der opstilles på lagerpladsen. På <strong>det</strong>mobile gasbatteri kan der være behov for en fordamper <strong>af</strong> hensyn til manglende spredning <strong>af</strong> deninerte gas pga. isdannelse.4.3.7 BrandslukningsudstyrHvor et ikke-jorddækket <strong>oplag</strong> har en højde og udstrækning, der betyder, at <strong>det</strong> fra terrænniveauikke er muligt at dække overfladen med slukningsvand, bør der etableres udtag for mindrebrandslanger på overfladen <strong>af</strong> <strong>oplag</strong>et for at kunne håndtere en overfladebrand og <strong>om</strong> nødvendigtfor at kunne fugte overfladen i tørkeperioder.4.3.8 AfvandingOplag, der indeholder organisk materiale, bør sikres mod påvirkning i forbindelse med nedbør, daopfugtning kan medvirke til hastigere biologisk nedbrydning og med antændelse til følge, se <strong>af</strong>snit4.2.4.3.9 AdgangsbegrænsningDet skal sikres, at uvedk<strong>om</strong>mende ikke har adgang til <strong>oplag</strong>spladsen. Normalt anses <strong>det</strong>te foropfyldt, når der <strong>om</strong>kring hele <strong>oplag</strong>spladsen er etableret et hegn med en højde på mindst 1,8meter.Der skal etableres et tilstrækkeligt antal porte i <strong>det</strong> <strong>om</strong>grænsende hegn for redningsberedskabetsadgang. Antal og placering skal <strong>af</strong>tales med k<strong>om</strong>munalbestyrelsen (redningsberedskabet). Porte,der ikke anvendes under normal drift, skal være <strong>af</strong>låste, liges<strong>om</strong> alle porte skal være <strong>af</strong>låsteudenfor arbejdstid.Nøglesystemer kan med fordel <strong>af</strong>tales med redningsberedskabet.4.3.10 Bygninger placeret på ejend<strong>om</strong>me med større <strong>brandbart</strong> <strong>oplag</strong>Bygninger skal have en sådan placering, at risikoen for brandspredning mellem <strong>oplag</strong> <strong>af</strong><strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald og bygninger minimeres. Hvis bygninger ønskes placeret med en <strong>af</strong>stand tilUdgave 31, januar 2008Sagsnr. 2007/00305519


<strong>Vejledning</strong> <strong>om</strong> <strong>indretning</strong> <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong><strong>oplag</strong>, hvorved der er øget risiko for brandspredning, skal ydervæggene herunder åbninger i dissehave en brandmodstandsevne på mindst 1 time.4.3.11 Beskyttelse mod varmeDer bør tilvejebringes en fysisk beskyttelse, der forhindrer, at varmekilder, sås<strong>om</strong>fjernvarmeledninger, elektriske motorer og mekanisk materiel dækkes med <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald. Forat hindre en brand i at opstå bør der foretages en regelmæssig oprydning på hele pladsenHvis der ved <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> baller konstateres baller med en forhøjet temperatur (større end ca. 70 °C),kan disse flyttes til et køle- og observationslager og opbevares her, indtil de er k<strong>om</strong>met ned på entemperatur, hvorved der ikke længere er risiko for selvantændelse. Herefter kan ballerne flyttestilbage på <strong>det</strong> egentlige lager. Sker temperatursænkningen ikke inden for f.eks. 2 døgn, kanballerne sprættes op for lokalisering <strong>af</strong> årsagen til den forhøjede temperatur. Årsagen elimineres,og efter tilstrækkelig fald i temperaturen balles <strong>af</strong>fal<strong>det</strong> igen.4.3.12 BrandslukningsmaterielAlle køretøjer og maskiner, der anvendes på <strong>oplag</strong>s<strong>om</strong>rå<strong>det</strong>, bør være forsynet med godkendtehåndildslukkere.På pladsen bør der være anbragt nødvendigt brandslukningsmateriel, s<strong>om</strong> f.eks. håndildslukkereeller brandslanger, til brug for pladsens personale, så de har mulighed for at bekæmpe eneventuel mindre brand eller s<strong>om</strong> minimum forsøge at hindre brandspredning, indtilredningsberedskabet ank<strong>om</strong>mer til pladsen.Der kan placeres brandslukningsmateriel i <strong>fri</strong>arealer for hver 50 meter ganglinje, eller der kan påpladsen anbringes et skur, s<strong>om</strong> skal indeholde nødvendigt brandmateriel til brug for pladsenspersonale. Skuret skal alt efter <strong>oplag</strong>spladsens størrelse kunne transporteres til brandste<strong>det</strong> vedhjælp <strong>af</strong> pladsens maskiner.Anlæg, der installeres med henblik på at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, skal installeres,vedligeholdes, kontrolleres og <strong>af</strong>prøves i overensstemmelse med gældende lovgivning for denpågældende installation og efter producentens anvisninger. Dette kan indarbejdes iegenkontrollen, jf. bilag 2.Anbringelsessteder for slukningsmateriel skal være synlige, let tilgængelige og tydeligt markeret ioverensstemmelse med Arbejdstilsynets regler <strong>om</strong> sikkerhedsskiltning.4.3.13 AlarmeringDet skal være muligt at foretage en alarmering fra <strong>oplag</strong>spladsen i tilfælde <strong>af</strong> uheld. Ved brandeller akut uheld med farlige stoffer på <strong>oplag</strong>spladsen, skal redningsberedskabet øjeblikkeligalarmeres via 1-1-2.4.3.14 OrdensreglerOplagspladsen skal holdes <strong>fri</strong> for ophobning <strong>af</strong> unødvendige brandbare materialer. Områ<strong>det</strong> bør<strong>fri</strong>holdes for vegetation, og der bør foretages en regelmæssig oprydning på hele pladsen.Udgave 31, januar 2008Sagsnr. 2007/00305520


<strong>Vejledning</strong> <strong>om</strong> <strong>indretning</strong> <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>Alle maskiner og motorkøretøjer bør garageres i separate bygninger eller på særligt udpegedepladser, der <strong>af</strong> k<strong>om</strong>munalbestyrelsen (redningsberedskabet) er godkendt til <strong>det</strong>te formål.Påfyldning <strong>af</strong> motorkøretøjer skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne her<strong>om</strong> iBeredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. I forbindelse medredningsberedskabets begrænsning og bekæmpelse <strong>af</strong> brand skal <strong>det</strong> være muligt at kunnedisponere over maskiner, der kan flytte og vende <strong>oplag</strong>.K<strong>om</strong>munalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan bestemme, at der på <strong>oplag</strong>spladsen skalopsættes tydelige og holdbare skilte med forbud mod rygning og brug <strong>af</strong> åben ild. Hvis <strong>det</strong> ernødvendigt at foretage ”varmt arbejde” på <strong>oplag</strong>s<strong>om</strong>rå<strong>det</strong>, bør <strong>det</strong> ske efter <strong>af</strong>tale med den lokaleberedskabsmyndighed.Sikkerhedsskilte skal være udført i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bestemmelser <strong>om</strong>sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.I øvrigt henvises der til punkt 15.4, litra c, nr. IV i TF-visse.Udgave 31, januar 2008Sagsnr. 2007/00305521


<strong>Vejledning</strong> <strong>om</strong> <strong>indretning</strong> <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>4.4 Redningsberedskabets indsats4.4.1 Oplysninger <strong>om</strong> virks<strong>om</strong>hedenTil brug ved alarmering <strong>af</strong> brand bør virks<strong>om</strong>hedens navn og adresse tydeligt kunne ses fra vejen,og navnet bør fremgå ved skiltning ved virks<strong>om</strong>hedens hovedindgang. Til redningsberedskabetsbrug skal der oplyses et telefonnummer, hvor virks<strong>om</strong>heden kan kontaktes døgnet rundt.4.4.2 AdgangsforholdOplagene skal placeres på en sådan måde, at redningsberedskabet har mulighed for at foretageslukningsarbejde.Redningsberedskabets materiel skal kunne føres uhindret frem til <strong>oplag</strong>ene. På pladsen skal derderfor være en tilstrækkelig bred befæstet kørevej. En kørevej bør normalt være mindst 2,8 mbred og befæstet til tung tr<strong>af</strong>ik svarende til brandredningskøretøjer. Spærreb<strong>om</strong>me, porte ellerlignende anbragt i adgangsarealerne må kun forsynes med lås efter nærmere <strong>af</strong>tale medredningsberedskabet.4.4.3 VandforsyningVandforsyning til brandslukning skal være godkendt <strong>af</strong> k<strong>om</strong>munalbestyrelsen(redningsberedskabet), og <strong>det</strong> skal sikres, at der kan tilvejebringes en løbende vandforsyning.I en passende <strong>af</strong>stand bør der etableres brandhaner med en mindste ydelse på 800-1.500 l/min.Hvor der i forbindelse med indsatsplanlægningen benyttes supplerende vandforråd, s<strong>om</strong> åer ogsøer, skal disse kortlægges. Hvis der er åbent vand 5 i nærheden <strong>af</strong> <strong>oplag</strong>spladsen, og <strong>det</strong>temedregnes s<strong>om</strong> forsyningsmulighed, skal der i ansøgningen redegøres for, hvordan van<strong>det</strong>transporteres frem til <strong>oplag</strong>spladsen.Hvis <strong>det</strong> samlede <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong> overstiger 1.500 m³, bør der kunnetilvejebringes en passende vandforsyning, svarende til ca. 4.000 l/min i mindst 6 timer.4.4.4 SlukningsmulighederBrandslukningen <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> udføres under teknisk ledelse <strong>af</strong> redningsberedskabets indsatsleder. Iden udstrækning indsatslederen vurderer <strong>det</strong> sikkert, kan virks<strong>om</strong>hedens personale medvirkeunder brandslukning ved betjening <strong>af</strong> virks<strong>om</strong>hedens entreprenørmaskiner.Sand- og jorddepotI mange tilfælde er den eneste effektive måde at slukke brande i <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>at tildække med jord e. lign. Det skal bemærkes, at selv <strong>om</strong> <strong>oplag</strong>et tildækkes, vil branden kunnefortsætte s<strong>om</strong> en glødebrand i bunkens indre i ugevis. Dette kræver fortsat kontrol med <strong>oplag</strong>ene,herunder en miljømæssig overvågning <strong>af</strong> miljømyndigheden.5Større natur<strong>om</strong>råde med <strong>fri</strong>t udsyn over van<strong>det</strong>, f.eks. hav, fjord eller sø.Udgave 31, januar 2008Sagsnr. 2007/00305522


<strong>Vejledning</strong> <strong>om</strong> <strong>indretning</strong> <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>Derfor bør der være et tilstrækkelig stort sand- eller jorddepot til stede på ejend<strong>om</strong>men, så <strong>det</strong> itilfælde <strong>af</strong> brand er muligt at dække <strong>oplag</strong>et og forhindre brandspredning ved f.eks. flyveild samtat begrænse ilttilførslen til <strong>det</strong> brændende <strong>oplag</strong>. Jorddepotet kan eksempelvis være udformets<strong>om</strong> en jordvold, der også har funktion s<strong>om</strong> brandmæssig adskillelse.Opmærks<strong>om</strong>heden henledes på, at hvis der etableres et nyt jord- eller sanddepot påejend<strong>om</strong>men til brug for brandslukning vil eventuelle <strong>af</strong>giftsspørgsmål skulle <strong>af</strong>klares <strong>af</strong> <strong>det</strong>regionale told- og skattecenter.Ved nogle typer <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> skal <strong>det</strong> dog iagttages, at der ved overdækning <strong>af</strong> brændende <strong>af</strong>fald kanopstå en pyrolyseeffekt 6 , hvorved forbrændingen alligevel nedbryder <strong>oplag</strong>et. Dette sker f.eks.ved brand i <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> autodæk, s<strong>om</strong> overgår til flydende olie med risiko for nedsivning i jorden.MaskinerAnvendelse <strong>af</strong> tungt entreprenørmateriel sås<strong>om</strong> frontlæssere, gravemaskiner og bulldozere kanvære nødvendig for at skabe adgang og etablere brandbælter og flytte ikke-antændt <strong>af</strong>fald fra<strong>oplag</strong>. Brændende <strong>om</strong>råder i <strong>oplag</strong>ret <strong>af</strong>fald kan trækkes ud <strong>af</strong> <strong>oplag</strong>et til en evt.brandbekæmpelsesplads, brandbekæmpelsen kan ske med vandtåge eller <strong>af</strong>fal<strong>det</strong> kan medf.eks. en bulldozer skubbes i eventuelle regnvandsbassiner.De nødvendige maskiner bør forefindes på pladsen eller kunne fremsk<strong>af</strong>fes med kort varsel.Hvis slukningsarbej<strong>det</strong> er betinget <strong>af</strong> anvendelse <strong>af</strong> maskiner s<strong>om</strong> en aktiv del <strong>af</strong> indsatsen, skal<strong>det</strong> sikres, at der kan sk<strong>af</strong>fes nødvendig bemanding til drift <strong>af</strong> maskinerne.BrandslukningspladsBrandslukningspladsen anvendes til nedkøling og brandslukning <strong>af</strong> <strong>af</strong>fald på <strong>oplag</strong>spladsen.Brandslukningspladsen bør etableres i umiddelbar nærhed <strong>af</strong> en brandhane. Pladsen bør være<strong>om</strong>kranset <strong>af</strong> en passende høj jordvold. Jordvolden samt et jorddepot bør i den forbindelseudformes således, at der er tilstrækkeligt materiale til at overdække <strong>det</strong> brændende <strong>af</strong>fald, dvs. tilat kvæle ilden. Pladsen kan udføres med en bund, der sikrer kontrol med slukningsvand gernemed opsamlingsmulighed i reservoir, der endvidere kan fungere s<strong>om</strong> supplerende vandforråd.Pladsen kan også benyttes s<strong>om</strong> et <strong>oplag</strong>sareal, hvor <strong>det</strong> er muligt at placere <strong>af</strong>fald, s<strong>om</strong> fjernesfra <strong>oplag</strong> ved etablering <strong>af</strong> en standsningslinje eller et brandbælte.På større pladser kan der være et behov for etablering <strong>af</strong> mere end en brandslukningsplads.Køling og slukning med vandDen intense varme, der skabes ved brand i visse typer <strong>af</strong>fald, sammenholdt med måden hvorpå<strong>det</strong> brænder, nedsætter effekten <strong>af</strong> køling og direkte slukning med vand. Hvis <strong>det</strong> besluttes at6En kemisk spaltning <strong>af</strong> et materiale forårsaget <strong>af</strong> varmetilførsel (ild), uden tilførsel <strong>af</strong> ilt. Det forek<strong>om</strong>merf.eks. i forbindelse med madlavning inde i emner, der ristes eller steges.Udgave 31, januar 2008Sagsnr. 2007/00305523


<strong>Vejledning</strong> <strong>om</strong> <strong>indretning</strong> <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>iværksætte en konventionel indsats med vand, er <strong>det</strong> vigtigt, at der er en kontinuerligvandforsyning, og at slukning foretages med tåge og ikke med samlet stråle.Billede 3: Køling og slukning med vand i forbindelse med brand på en plads med <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> forbrændingsegnet<strong>af</strong>fald.Hvis man bruger samlet stråle, så har van<strong>det</strong> en tendens til at prelle <strong>af</strong> på <strong>af</strong>fal<strong>det</strong> uden atreducere temperaturen og vil medføre større mængder forurenet slukningsvand samt et størreforbrug <strong>af</strong> vand.Hvis <strong>oplag</strong> er beliggende på sandjord, må <strong>det</strong> forventes, at en stor del <strong>af</strong> slukningsvan<strong>det</strong> vilforsvinde i undergrunden, og derfor vil <strong>det</strong> ikke være muligt at opsamle van<strong>det</strong>, da der vil gå retlang tid, inden bunden er mættet <strong>af</strong> vand. Når bunden er mættet, og der eventuel vil samle sig"småsøer", kan der rekvireres slamsuger til opsamling <strong>af</strong> van<strong>det</strong>.Hvis slukningsvan<strong>det</strong> holdes indenfor et <strong>om</strong>råde, hvor der er etableret <strong>af</strong>løb med kontrolleretreservoir eller med opdæmning med jord, kan slukningsvan<strong>det</strong> opsamles under indsatsen oggenbruges. Efterfølgende vurderer redningsberedskabet i samarbejde med miljømyndighederne,hvorledes van<strong>det</strong> skal bortsk<strong>af</strong>fes.Slukning med skumAnvendelse <strong>af</strong> skumvæske anses s<strong>om</strong> oftest ikke s<strong>om</strong> værende effektivt i forbindelse medslukning <strong>af</strong> brande i <strong>af</strong>fald i relation til <strong>om</strong>kostningerne forbun<strong>det</strong> hermed. Anvendelse <strong>af</strong> skumkan slukke overfladebrande, men vurderes ikke at være effektivt ved dybereliggende brande.Skum kan dog anvendes s<strong>om</strong> beskyttelse mod antændelse i ikke antændt <strong>af</strong>fald.Udgave 31, januar 2008Sagsnr. 2007/00305524


<strong>Vejledning</strong> <strong>om</strong> <strong>indretning</strong> <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>4.5 Eksempler på <strong>indretning</strong> <strong>af</strong> <strong>oplag</strong>spladserDe følgende tre eksempler er simple, og derfor vil s<strong>om</strong> oftest kun delelementer kunne benyttes ien konkret sag. Opmærks<strong>om</strong>heden henledes på, at <strong>af</strong>standene skal vurderes ud fra den konkretesag, hvor bl.a. <strong>oplag</strong>ets brændværdi, antændelighed og ge<strong>om</strong>etri har betydning for <strong>af</strong>standene.Afstand til naboskel, sti- og vejmidteAfstanden fra naboskel, sti- og vejmidte bør være mindst 20 m, hvis <strong>oplag</strong>et er etableret udenvæsentlige forebyggende tiltag (f.eks. jorddækning) og ikke indeholder <strong>af</strong>fald, s<strong>om</strong> i tilfælde <strong>af</strong>brand kan medvirke til flyveild.Indbyrdes <strong>af</strong>standDen indbyrdes <strong>af</strong>stand skal være passende, således at der ved en hensigtsmæssig indsats fraredningsberedskabets side i tilfælde <strong>af</strong> brand forhindres brandspredning.Afstanden mellem observations- /kølemiler og færdigmiler bør være større end den indbyrdes<strong>af</strong>stand mellem færdigmiler pga. risikoen for selvantændelse. Hvor <strong>af</strong>standen også fungerer s<strong>om</strong>kørevej, skal arealerne være i en sådan stand, at de kan benyttes til formålet.Den indbyrdes <strong>af</strong>stand mellem <strong>oplag</strong>s<strong>om</strong>råder bør ikke være mindre end 20 m, når milerne ikkeer jorddækkede og ikke indeholder <strong>af</strong>fald, s<strong>om</strong> i tilfælde <strong>af</strong> brand kan medvirke til flyveild, jf.eksempel 1 og 2. Hvis milerne jorddækkes kan <strong>af</strong>standen reduceres, jf. eksempel 3.FriarealFor at der kan foretages brandslukning, bør <strong>fri</strong>arealet mellem milerne i et <strong>oplag</strong>s<strong>om</strong>råde ikke væremindre end 5 m. Hvis der er risiko for, at <strong>af</strong>fal<strong>det</strong> glider ned fra milerne, bør <strong>af</strong>standen øges. Hvor<strong>fri</strong>arealet også fungerer s<strong>om</strong> kørevej, skal arealerne være i en sådan stand, at de kan benyttes tilformålet.Afstand til nåletræsbevoksning eller lignendeAfstanden fra <strong>oplag</strong> til nåletræsbevoksning eller lign. bør være mindst 50 m <strong>af</strong> hensyn tilbrandspredning, når <strong>oplag</strong>et ikke indeholder <strong>af</strong>fald, s<strong>om</strong> i tilfælde <strong>af</strong> brand kan medvirke tilflyveild. Hvis milerne jorddækkes kan <strong>af</strong>standen reduceres, jf. eksempel 3. Dette er dog forudsat,at miler, der er ved at blive etableret, løbende jorddækkes, efterhånden s<strong>om</strong> milen udbygges.Afstand til bygningerDen indbyrdes <strong>af</strong>stand mellem <strong>oplag</strong> og bygninger på samme grund bør svare til summen <strong>af</strong> de<strong>af</strong>stande, s<strong>om</strong> bygningen og <strong>oplag</strong>et hver især skal have til naboskel.Udgave 31, januar 2008Sagsnr. 2007/00305525


<strong>Vejledning</strong> <strong>om</strong> <strong>indretning</strong> <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>Tabel 2Indbyrdes <strong>af</strong>standOplag <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong><strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>− Middel brændværdi− Intet <strong>af</strong>fald, hvor der itilfælde <strong>af</strong> brand errisiko for flyveildJorddækkede <strong>oplag</strong> <strong>af</strong><strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong><strong>fri</strong>Oplag <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>− Middel brændværdi− Intet <strong>af</strong>fald, hvor der i tilfælde <strong>af</strong> brand errisiko for flyveildRene <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>,f.eks. plast− Høj brændværdi− Intet <strong>af</strong>fald, hvor der i tilfælde <strong>af</strong> brand errisiko for flyveild20 m 5 m50 m 5 mJorddækkede <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i<strong>det</strong> <strong>fri</strong> 5 m 5 m **Naboskel, vej- eller stimidte 20 m 10 m *Vej- eller stiskel 10 m 5 mBygning− udvendig beklædning <strong>af</strong> mindst klasse K110 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning]Nåletræsbevoksninger, lyngklædtearealer og anden brandbar vegetation,herunder mark<strong>af</strong>grøder22,5 m 12,5 m *50 m 20 m *Tabel 2: Eksempel på <strong>af</strong>stande, s<strong>om</strong> vurderes at opfylde funktionskravene i kap. 15.4, litra c.* Forudsætning for <strong>af</strong>standene er, at milen mod bygning eller mod nabo-, vej eller stiskel er jorddækket,både ved opbygning <strong>af</strong> milen, og ved udtagning <strong>af</strong> <strong>af</strong>fal<strong>det</strong> fra milen.** Afstanden på 5 m er et <strong>fri</strong>areal til brug for brandslukning.Udgave 31, januar 2008Sagsnr. 2007/00305526


<strong>Vejledning</strong> <strong>om</strong> <strong>indretning</strong> <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>Eksempel 1Mile: 700 m²Oplags<strong>om</strong>råde: 1.400 m²,Figur 4: Oplag <strong>af</strong> forbrændingsegnet <strong>af</strong>fald (løst eller i baller) med middel brændværdi og uden <strong>af</strong>fald der i tilfælde <strong>af</strong> brand medfører flyveild. Milerne erikke jorddækket.* Afstanden mellem <strong>oplag</strong>et og bygningen bør være mindst 22,5 m – dvs. sumreglen: <strong>oplag</strong>ets <strong>af</strong>stand til naboskel, 20 m summeret med 2,5 m, s<strong>om</strong> erbygningens <strong>af</strong>stand til skel, forudsat at bygningens udvendige beklædning er mindst klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning] og ikke <strong>om</strong>fattet <strong>af</strong>tekniske forskrifter.**Nåletræsbevoksning, lyngklædte arealer og anden brandbar vegetation, herunder mark<strong>af</strong>grøderUdgave 31, januar 2008Sagsnr. 2007/00305527


<strong>Vejledning</strong> <strong>om</strong> <strong>indretning</strong> <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>Eksempel 2Mile: 1.200 m²Oplags<strong>om</strong>råde: 2.400 m²,Figur 5: Oplag <strong>af</strong> forbrændingsegnet <strong>af</strong>fald (løst eller i baller) med middel brændværdi og uden <strong>af</strong>fald der i tilfælde <strong>af</strong> brand medfører flyveild. Milerne er jorddækket5 m på midten <strong>af</strong> milen ved den brandmæssige adskillelse.* Jordvolden er et eksempel på en brandmæssig adskillelse i en mile.** Et betonelement samt et jorddækket areal på min. 5 m sikrer mod brandspredning fra den ene del <strong>af</strong> milen til den anden del <strong>af</strong> milen.***Afstanden mellem <strong>oplag</strong>et og bygningen bør være mindst 22,5 m – dvs. sumreglen: <strong>oplag</strong>ets <strong>af</strong>stand til naboskel, 20 m summeret med 2,5 m, s<strong>om</strong> er bygningens<strong>af</strong>stand til skel, forudsat at bygningens udvendige beklædning er mindst klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning] og ikke <strong>om</strong>fattet <strong>af</strong> tekniske forskrifter.****Nåletræsbevoksning, lyngklædte arealer og anden brandbar vegetation, herunder mark<strong>af</strong>grøderUdgave 31, januar 2008Sagsnr. 2007/00305528


<strong>Vejledning</strong> <strong>om</strong> <strong>indretning</strong> <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>Eksempel 3Mile: 2.000 m²Figur 6: Oplag <strong>af</strong> forbrændingsegnet <strong>af</strong>fald (løst eller i baller) med middel brændværdi og uden <strong>af</strong>fald der i tilfælde <strong>af</strong> brand medfører flyveild. Milerne er jorddækket.* Nåletræsbevoksning, lyngklædte arealer og anden brandbar vegetation, herunder mark<strong>af</strong>grøder** Afstanden til naboskel er i <strong>det</strong>te eksempel sat til 20 m, da milen er åben mod skel.Afstanden til nåletræsbevoksning og lign. er i <strong>det</strong>te eksempel nedsat til 20 m i forhold til tidligere eksempler. Dette skyldes <strong>oplag</strong>et er jorddækket mod skellet.*** Afstanden mellem <strong>oplag</strong>et og bygningen er 12,5 m – dvs. sumreglen: <strong>oplag</strong>ets <strong>af</strong>stand til naboskel (forudsat <strong>det</strong>te er jorddækket), 10 m summeret med 2,5 m, s<strong>om</strong>er bygningens <strong>af</strong>stand til skel, forudsat at bygningens udvendige beklædning er mindst klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning] og ikke <strong>om</strong>fattet <strong>af</strong> tekniskeforskrifter.Udgave 31, januar 2008Sagsnr. 2007/00305529


<strong>Vejledning</strong> <strong>om</strong> <strong>indretning</strong> <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>4.6 Sammenhæng med øvrig lovgivning bl.a. plan-, bygge- ogmiljølovgivningEtablering <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald skal ske i overensstemmelse med den øvrige lovgivning på<strong>om</strong>rå<strong>det</strong>. De nævnte stedlige myndigheder skal sikre den nødvendige koordinering i disse sager.4.6.1 PlanlovgivningInden der indhentes tilladelse til etablering eller udvidelse <strong>af</strong> en <strong>oplag</strong>splads fraredningsberedskabet, bør ejer eller bruger <strong>af</strong> virks<strong>om</strong>heden sikre sig, at den ansøgte udvidelseeller lignende er i overensstemmelse med planlægningen for arealet. K<strong>om</strong>munalbestyrelsen erplanmyndighed i henhold til planloven.Ejend<strong>om</strong>men kan bl.a. være <strong>om</strong>fattet <strong>af</strong> en lokalplan, der fastlægger arealets anvendelse. Hvisejend<strong>om</strong>men ikke er <strong>om</strong>fattet <strong>af</strong> en lokalplan, vil k<strong>om</strong>munen vurdere, <strong>om</strong> etablering <strong>af</strong> et større<strong>oplag</strong> kræver udarbejdelse <strong>af</strong> en lokalplan.Hvis ejend<strong>om</strong>men er beliggende i landzone, vil en ændret anvendelse <strong>af</strong> et areal almindeligviskræve en landzonetilladelse. K<strong>om</strong>munalbestyrelsen er landzonemyndighed.4.6.2 ByggelovgivningByggeloven finder anvendelse ved bl.a. opførelse <strong>af</strong> ny bebyggelse eller tilbygning til bebyggelse.Loven finder også anvendelse på transportable konstruktioner, s<strong>om</strong> agtes gjort til genstand forbygningsmæssig udnyttelse, der ikke er <strong>af</strong> rent forbigående art.Inden der kan gives byggetilladelse eller ved anmeldelser, skal k<strong>om</strong>munalbestyrelsen undersøge,<strong>om</strong> byggearbej<strong>det</strong> er i strid med bl.a. Beredskabsloven.4.6.3 MiljølovgivningDer skal foreligge en miljøgodkendelse (jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 5). Hvis <strong>oplag</strong>ring <strong>af</strong>forbrændingsegnet <strong>af</strong>fald overstiger et år, skal der foreligge en dispensation fra Miljøstyrelsen, jf.§ 37, stk. 4 i <strong>af</strong>faldsbekendtgørelsen (nr. 1634 <strong>af</strong> 13. december 2006). Hvis <strong>oplag</strong>ring <strong>af</strong>forbrændingsegnet <strong>af</strong>fald finder sted på et deponeringsanlæg, skal også relevante krav ideponeringsbekendtgørelsen være opfyldt.IndsatstaktikDe miljømæssige konsekvenser ved forskellige indsatstaktikker skal nøje tænkes igennem. Godk<strong>om</strong>munikation mellem indsatslederen og miljøspecialist er <strong>af</strong>gørende.RøgVed større brande kan <strong>det</strong> forek<strong>om</strong>me at hele eller dele <strong>af</strong> befolkningen i de nærliggende <strong>om</strong>råderudsættes for røg i så stort et <strong>om</strong>fang, at <strong>det</strong> kan udgøre en betydelig sundhedsmæssig risiko.Udgave 31, januar 2008Sagsnr. 2007/00305530


<strong>Vejledning</strong> <strong>om</strong> <strong>indretning</strong> <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>Endvidere kan der være et behov for, at embedslægen vurderer relevante forhold <strong>af</strong>sundhedsfarlig karakter ud fra oplysninger <strong>om</strong> brandprodukter, deres koncentration ogudbredelse.Eksempelvis vil der for større <strong>oplag</strong> med mindre mængder PVC (<strong>om</strong>kring 5 % <strong>af</strong> et <strong>oplag</strong>ssamlede volumen) være risiko for dannelse <strong>af</strong> forurenende stoffer i mængder, s<strong>om</strong> er større endnormale brande.Desuden kan der opstå et problem med påvirkning <strong>af</strong> dioxiner og andre forurenende stoffer inær<strong>om</strong>rå<strong>det</strong>. Det må i disse tilfælde vurderes, <strong>om</strong> der er behov for at nærmere analyser.Billede 4: Brand i et <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> forbrændingsegnet <strong>af</strong>fald.SlukningsvandSlukningsvand på <strong>oplag</strong>spladsen bør holdes indenfor lager<strong>om</strong>rå<strong>det</strong> ved <strong>af</strong>løb mod kontrolleretreservoir eller ved opdæmning med jord. Slukningsvan<strong>det</strong> kan være forurenet, i<strong>det</strong> der underforbrænding ved lavere temperaturer kan dannes giftstoffer og alt efter <strong>oplag</strong>ets karakter også enudvaskning <strong>af</strong> tungmetaller. Slukningsvan<strong>det</strong> opsamles under indsatsen, og redningsberedskabetvurderer efterfølgende i samarbejde med miljømyndighederne, hvorledes <strong>det</strong> skal bortsk<strong>af</strong>fes.Udgave 31, januar 2008Sagsnr. 2007/00305531


<strong>Vejledning</strong> <strong>om</strong> <strong>indretning</strong> <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>5. Redningsberedskabets indsats5.1 Indsats-, møde- og evakueringsplanInden en nyetableret, udvi<strong>det</strong> eller væsentlig ændret større plads med <strong>brandbart</strong> <strong>oplag</strong> i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>tages i brug, bør indsats-, møde og/eller evakueringsplan foreligge.IndsatsplanI forbindelse med indsættelse <strong>af</strong> et stort antal styrker er <strong>det</strong> hensigtsmæssigt, at der forud forhændelsen planlægges mulige indsatser i forbindelse med brand. Den forudgående planlægningmunder ud i konkrete indsatsplaner for den enkelte <strong>oplag</strong>splads. Med indsatsplaner harredningsberedskabets indsatsleder nemmere ved at organisere slukningsarbej<strong>det</strong>, når de enkelteindsats<strong>om</strong>råder er udpeget på forhånd.Hvis der i forbindelse med indsatsplanlægningen skal benyttes supplerende vandforråd, s<strong>om</strong> åerog søer, skal disse kortlægges.Indsatslederens indsatsplanlægning skal endvidere medtage overvågning <strong>af</strong> miljømæssigekonsekvenser, herunder forurening <strong>af</strong> vandmiljø og jordbunden. Vejrforholdene og vejrudsigterskal ligeledes medtages i den overordnede plan for indsats, så følger <strong>af</strong> ændringer i vindforhold,nedbør og temperatur kan indregnes.En indsatsplan bør altid udarbejdes i forbindelse med en tilladelse til en <strong>oplag</strong>splads.MødeplanFor virks<strong>om</strong>heder med <strong>oplag</strong> med øgede brandrisici udarbejder redningsberedskabet oftemødeplaner. Mødeplaner anvendes, hvor <strong>det</strong> på forhånd vides, at der i forbindelse med brandskal rekvireres et betydeligt antal brandfolk og slukningskøretøjer. I mange tilfælde er <strong>det</strong> <strong>af</strong>ressourcemæssige grunde nødvendigt at supplere <strong>det</strong> stedlige redningsberedskab medmandskab og køretøjer fra nabok<strong>om</strong>muner og fra Beredskabsstyrelsens centre. En mødeplanbetyder bl.a., at de forskellige tilkaldte redningsberedskaber har viden <strong>om</strong>, hvor tilkørsel ogopmarch skal finde sted.En mødeplan bør udarbejdes, hvis <strong>det</strong> vurderes, at <strong>det</strong> stedlige redningsberedskab ikke hartilstrækkelig mandskab og slukningskøretøjer til en ressourcekrævende indsats.EvakueringsplanDer bør udfærdiges en evakueringsplan for evakuering <strong>af</strong> personer, der opholder sig på<strong>oplag</strong>spladsen samt i røgpåvirket <strong>om</strong>råde. Da brande i <strong>af</strong>faldsdepoter er meget svære atbekæmpe, må indsatslederen ikke prioritere brandslukningen højere end igangsættelse <strong>af</strong>evakuering. Tidlig evakuering bør have højere prioritet.Områder, der kan blive påvirket <strong>af</strong> røgfanen, udpeges, og der udarbejdes evakueringsplaner, dertager udgangspunkt i v<strong>indretning</strong>er, således at der i forbindelse med evakuering kan prioriteresUdgave 31, januar 2008Sagsnr. 2007/00305532


<strong>Vejledning</strong> <strong>om</strong> <strong>indretning</strong> <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>mellem de forskellige <strong>om</strong>råder. Da indsats i forbindelse med <strong>af</strong>faldsbrande oftest strækker sigover et længere tidsrum, bør der tages højde for skiftende v<strong>indretning</strong>, og <strong>om</strong>råder, der kan blivepåvirket <strong>af</strong> røgfanen, bør evakueres s<strong>om</strong> sikkerhedsforanstaltning.Evakueringsplanen bør udpege opsamlingsplads for evakuerede. Den tid, der er nødvendig for at<strong>af</strong>vikle en rolig og ordnet evakuering, bør tages med i beregningerne <strong>af</strong> eventuelle behov fortransportmidler. K<strong>om</strong>munens beredskabsplan bør indeholde <strong>det</strong>ailplaner for håndtering <strong>af</strong>evakuenter, liges<strong>om</strong> <strong>det</strong> præhospitale beredskab bør tages med. Hvis evakuerings<strong>om</strong>råder<strong>om</strong>fatter svært evakuerbare bygninger, s<strong>om</strong> f.eks. hospitaler, plejeinstitutioner o. lign., er <strong>det</strong>hensigtsmæssigt, at der planlægges herfor.Pladser med <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> kr<strong>af</strong>tig røgudviklende <strong>af</strong>fald bør ikke placeres på en måde, så en eventuelbrand påvirker svært evakuerbare bygninger.Evakuenter må ikke gives tilladelse til at returnere til de evakuerede <strong>om</strong>råder, før der er foretageten sundheds- og miljømæssig vurdering, der konkluderer, at <strong>det</strong> igen er sikkert at opholde sig i<strong>om</strong>rå<strong>det</strong>.En evakueringsplan bør udarbejdes, hvis <strong>oplag</strong>spladsens <strong>om</strong>givelser er <strong>af</strong> en sådan karakter, atder kan være behov for evakuering ved brand.Udgave 31, januar 2008Sagsnr. 2007/00305533


<strong>Vejledning</strong> <strong>om</strong> <strong>indretning</strong> <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>5.2 Redningsberedskabets indsats5.2.1 Oplysninger <strong>om</strong> virks<strong>om</strong>hedenTil brug ved alarmering <strong>af</strong> brand bør virks<strong>om</strong>hedens navn og adresse tydeligt kunne ses fra vejen,og navnet bør fremgå ved skiltning ved ejend<strong>om</strong>mens hovedindgang. Til redningsberedskabetsbrug skal der oplyses et telefonnummer, hvor virks<strong>om</strong>heden kan kontaktes døgnet rundt.5.2.2 AdgangsforholdOplagene skal placeres på en sådan måde, at redningsberedskabet har mulighed for at foretageslukningsarbejde.Redningsberedskabets materiel skal kunne føres uhindret frem til <strong>oplag</strong>ene, og på pladsen skalder derfor være en tilstrækkelig bred befæstet kørevej. En kørevej bør normalt være mindst 2,8 mbred og befæstet til tung tr<strong>af</strong>ik svarende til brandredningskøretøjer. Spærreb<strong>om</strong>me, porte ellerlignende anbragt i adgangsarealerne må kun forsynes med lås efter nærmere <strong>af</strong>tale medredningsberedskabet.5.2.3 VandforsyningVandforsyning til brandslukning skal være godkendt <strong>af</strong> k<strong>om</strong>munalbestyrelsen(redningsberedskabet), og <strong>det</strong> skal sikres, at der kan tilvejebringes en løbende vandforsyning.I en passende <strong>af</strong>stand bør der etableres brandhaner med en mindste ydelse på 800-1.500 l/min.Hvor der i forbindelse med indsatsplanlægningen benyttes supplerende vandforråd, s<strong>om</strong> åer ogsøer, skal disse kortlægges. Hvis der er åbent vand 7 i nærheden <strong>af</strong> <strong>oplag</strong>spladsen, og <strong>det</strong>temedregnes s<strong>om</strong> forsyningsmulighed, skal der i ansøgningen redegøres for, hvordan van<strong>det</strong>transporteres frem til <strong>oplag</strong>spladsen.Hvis <strong>det</strong> samlede <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong> overstiger 1.500 m³, bør der kunnetilvejebringes en passende vandforsyning, svarende til ca. 4.000 l/min i mindst 6 timer.5.2.4 SlukningsmulighederBrandslukningen <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> udføres under teknisk ledelse <strong>af</strong> redningsberedskabets indsatsleder. Iden udstrækning indsatslederen vurderer <strong>det</strong> sikkert, kan virks<strong>om</strong>hedens personale medvirkeunder brandslukning ved betjening <strong>af</strong> virks<strong>om</strong>hedens entreprenørmaskiner.Sand- og jorddepotI mange tilfælde er den eneste effektive måde at slukke brande i <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>at tildække med jord e. lign. Det skal bemærkes, at selv <strong>om</strong> <strong>oplag</strong>et tildækkes, vil branden kunnefortsætte s<strong>om</strong> en glødebrand i bunkens indre i ugevis. Dette kræver fortsat kontrol med <strong>oplag</strong>ene,herunder en miljømæssig overvågning <strong>af</strong> miljømyndigheden.7Større natur<strong>om</strong>råde med <strong>fri</strong>t udsyn over van<strong>det</strong>, f.eks. hav, fjord eller sø.Udgave 31, januar 2008Sagsnr. 2007/00305534


<strong>Vejledning</strong> <strong>om</strong> <strong>indretning</strong> <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>Derfor bør der være et tilstrækkelig stort sand- eller jorddepot til stede på ejend<strong>om</strong>men, så <strong>det</strong> itilfælde <strong>af</strong> brand er muligt at dække <strong>oplag</strong>et og forhindre brandspredning ved flyveild samt atbegrænse ilttilførslen til <strong>det</strong> brændende <strong>oplag</strong>.Ved nogle typer <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> skal <strong>det</strong> dog iagttages, at der ved overdækning <strong>af</strong> brændende <strong>af</strong>fald kanopstå en pyrolyseeffekt 8 , hvorved forbrændingen alligevel nedbryder <strong>oplag</strong>et. Dette sker f.eks.ved brand i <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> autodæk, s<strong>om</strong> overgår til flydende olie med risiko for nedsivning i jorden.MaskinerAnvendelse <strong>af</strong> tungt entreprenørmateriel sås<strong>om</strong> frontlæssere, gravemaskiner og bulldozere ernødvendig for at skabe adgang og etablere brandbælter og flytte ikke-antændt <strong>af</strong>fald fra <strong>oplag</strong>.Brændende <strong>om</strong>råder i <strong>oplag</strong>ret <strong>af</strong>fald kan trækkes ud <strong>af</strong> <strong>oplag</strong>et til en evt.brandbekæmpelsesplads, brandbekæmpelsen kan ske med vandtåge eller <strong>af</strong>fal<strong>det</strong> kan skubbesmed f.eks. en bulldozer i eventuelle regnvandsbassiner.De nødvendige maskiner bør forefindes på pladsen eller kunne fremsk<strong>af</strong>fes med kort varsel.Hvis slukningsarbej<strong>det</strong> er betinget <strong>af</strong> anvendelse <strong>af</strong> maskiner s<strong>om</strong> en aktiv del <strong>af</strong> indsatsen, skal<strong>det</strong> sikres, at der kan sk<strong>af</strong>fes nødvendig bemanding til drift <strong>af</strong> maskinerne.BrandslukningspladsBrandslukningspladsen anvendes til nedkøling og brandslukning <strong>af</strong> <strong>af</strong>fald på <strong>oplag</strong>spladsen.Brandslukningspladsen bør etableres i umiddelbar nærhed <strong>af</strong> en brandhane. Pladsen bør være<strong>om</strong>kranset <strong>af</strong> en passende høj jordvold. Jordvolden samt et jorddepot bør i den forbindelseudformes, således at der er tilstrækkeligt materiale til at overdække <strong>det</strong> brændende <strong>af</strong>fald, dvs. tilat kvæle ilden. Pladsen udføres med en bund, der sikrer kontrol med slukningsvand gerne medopsamlingsmulighed i reservoir, der endvidere kan fungere s<strong>om</strong> supplerende vandforråd.Pladsen kan også benyttes s<strong>om</strong> et <strong>oplag</strong>sareal, hvor <strong>det</strong> er muligt at placere <strong>af</strong>fald, s<strong>om</strong> fjernesfra <strong>oplag</strong> ved etablering <strong>af</strong> en standsningslinje eller et brandbælte.På større pladser kan der være et behov for etablering <strong>af</strong> mere end en brandslukningsplads.Køling og slukning med vandDen intense varme, der skabes ved brand i visse typer <strong>af</strong>fald, sammenholdt med måden hvorpå<strong>det</strong> brænder, nedsætter effekten <strong>af</strong> køling og direkte slukning med vand. Hvis <strong>det</strong> besluttes ativærksætte en konventionel indsats med vand, er <strong>det</strong> vigtigt, at der er en kontinuerligvandforsyning, og at slukning foretages med tåge og ikke med samlet stråle.Hvis man bruger samlet stråle, så har van<strong>det</strong> en tendens til at prelle <strong>af</strong> på <strong>af</strong>fal<strong>det</strong> uden atreducere temperaturen og vil medføre større mængder forurenet slukningsvand samt et størreforbrug <strong>af</strong> vand.8En kemisk spaltning <strong>af</strong> et materiale forårsaget <strong>af</strong> varmetilførsel uden tilførsel <strong>af</strong> ilt. Det forek<strong>om</strong>mer f.eks. iforbindelse med madlavning inde i emner, der ristes eller steges.Udgave 31, januar 2008Sagsnr. 2007/00305535


<strong>Vejledning</strong> <strong>om</strong> <strong>indretning</strong> <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>Hvis <strong>oplag</strong> er beliggende på sandjord, må <strong>det</strong> forventes, at en stor del <strong>af</strong> slukningsvan<strong>det</strong> vilforsvinde i undergrunden, og derfor vil <strong>det</strong> ikke være muligt at opsamle van<strong>det</strong>, da der vil gå retlang tid, inden bunden er mættet <strong>af</strong> vand. Når bunden er mættet, og der eventuel vil samle sig"småsøer", kan der rekvireres slamsuger til opsamling <strong>af</strong> van<strong>det</strong>.Billede 5: Køling og slukning med vand i forbindelse med en brand på en <strong>oplag</strong>splads.Hvis slukningsvan<strong>det</strong> holdes indenfor et <strong>om</strong>råde, hvor der er etableret <strong>af</strong>løb med kontrolleretreservoir eller med opdæmning med jord, kan slukningsvan<strong>det</strong> opsamles under indsatsen oggenbruges. Efterfølgende vurdere redningsberedskabet i samarbejde med miljømyndighederne,hvorledes van<strong>det</strong> skal bortsk<strong>af</strong>fes.Slukning med skumAnvendelse <strong>af</strong> skumvæske anses ikke s<strong>om</strong> værende effektivt forbindelse med slukning <strong>af</strong> brandei <strong>af</strong>fald i relation til <strong>om</strong>kostningerne forbun<strong>det</strong> hermed. Skum kan dog anvendes s<strong>om</strong> beskyttelsemod antændelse i ikke antændt <strong>af</strong>fald.5.2.5 At forhindre brandspredningRekognoscering i forhold til brandspredningEfters<strong>om</strong> indsatslederens vurdering <strong>af</strong> faren for brandspredning og effekten <strong>af</strong> brandslukningfortsætter gennem hele indsatsen, er indsamling <strong>af</strong> viden <strong>af</strong> stor vigtighed. Brandfolkenes evne tilat bekæmpe brande ud fra konventionelle metoder kan være svært begrænset på grund <strong>af</strong>størrelsen <strong>af</strong> <strong>oplag</strong>ene.Udgave 31, januar 2008Sagsnr. 2007/00305536


<strong>Vejledning</strong> <strong>om</strong> <strong>indretning</strong> <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>Det kan være svært for indsatslederen at vurdere brandens placering, spredningshastighed samtudbredelsen inde i <strong>oplag</strong>et. Den mest effektive måde at få et overblik på er, ved hjælp <strong>af</strong> billederfra luften såvel almindelige fotos s<strong>om</strong> termogr<strong>af</strong>iske billeder. Termogr<strong>af</strong>iske billeder vil vise, hvorder findes ildreder, både i <strong>oplag</strong>et samt under jorddækkede <strong>oplag</strong>. Opmærks<strong>om</strong>heden henledesdog på, at termiske billeder kan snyde, da <strong>af</strong>fal<strong>det</strong> i <strong>oplag</strong>et kan isolere så godt, at <strong>det</strong> er røgen,der angives på et foto, mens selve ildreden befinder sig et an<strong>det</strong> sted i <strong>oplag</strong>et. Luftfotos kanvære gode til at udpege indsats<strong>om</strong>råder og standsningslinjer.StandsningslinjeEn <strong>af</strong> de store opgaver i forbindelse med indsatsen er at adskille <strong>det</strong> uantændte <strong>af</strong>fald fra <strong>det</strong>brændende. Lad <strong>det</strong> brændende <strong>af</strong>fald brænde uden at forsøge slukning mens opdelingen <strong>af</strong><strong>oplag</strong>et fortsættes. Anvendelse <strong>af</strong> den luft, der findes imellem <strong>af</strong>fal<strong>det</strong>, kan muligvis give en bedreforbrænding. Spørgsmålet må dog bero på en <strong>af</strong>prøvning <strong>af</strong> metoden i praksis. Det er en vigtigdel <strong>af</strong> indsatsstrategien at udpege en standsningslinje, hvor brandspredningen forsøges standset.Ved standsningslinjen indsættes der tilstrækkeligt materiel, så brandens udbredelse begrænses.Der bør ikke bruges ressourcer på at bruge vand på <strong>om</strong>råder, der er <strong>om</strong>fattet <strong>af</strong> en fuldt udvikletbrand.Ved etablering <strong>af</strong> en standsningslinje er <strong>det</strong> vigtigt, at der på pladsen er et <strong>fri</strong>t areal, hvor der ermulighed for at placere <strong>det</strong> <strong>af</strong>fald, der fjernes fra <strong>oplag</strong>et. Arealets placering skal bl.a. vurderesmht. brandspredning til <strong>om</strong>givelserne, da der er risiko for, at der kan være ”gemt” en glødebrandinde i <strong>det</strong> <strong>af</strong>fald, der er flyttet fra milen, der er brand i.Figur 7: Standsningslinje – uhensigtsmæssigt og hensigtsmæssigt udført.BrandbælteDet kan blive nødvendigt at etablere brandbælter og alternative adgangsmuligheder til<strong>oplag</strong>sarealet gennem <strong>oplag</strong>et. Brandbælter bør ryddes i en bredde <strong>af</strong> mindst 20 meter, og vedkr<strong>af</strong>tig vind skal denne <strong>af</strong>stand forøges i v<strong>indretning</strong>en.Udgave 31, januar 2008Sagsnr. 2007/00305537


<strong>Vejledning</strong> <strong>om</strong> <strong>indretning</strong> <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>Ved etablering <strong>af</strong> et brandbælte er <strong>det</strong> liges<strong>om</strong> ved etablering <strong>af</strong> en standsningslinje vigtigt, at derpå pladsen er et <strong>fri</strong>t areal, hvor der er mulighed for at placeret <strong>det</strong> <strong>af</strong>fald, der fjernes fra <strong>oplag</strong>et.5.2.6 Beskyttelse <strong>af</strong> bygninger m.v.Bygninger, udstyr eller an<strong>det</strong>, der kan beskadiges eller antændes <strong>af</strong> strålevarmen fra branden,skal beskyttes ved køling, og hvis <strong>det</strong> er muligt med tungt skum. Vandtåge eller spredt strålebruger færre liter vand, og dermed bliver der færre liter forurenet slukningsvand og en mindregrad <strong>af</strong> forurening <strong>af</strong> undergrunden.Køretøjer, der er indsat i nærheden <strong>af</strong> branden eller i <strong>om</strong>råder, hvor ilden kan sprede sig til, skalbeskyttes med udlægning. En anden vigtig sikkerhedsforanstaltning er tilstedeværelse <strong>af</strong> ellermuligheden for at hurtigt at rekvirere et passende bugseringskøretøj, der kan anvendes, hviskøretøjer, herunder entreprenørmateriel, bliver beskadiget eller immobilt.Udgave 31, januar 2008Sagsnr. 2007/00305538


<strong>Vejledning</strong> <strong>om</strong> <strong>indretning</strong> <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>Bilag 1AnsøgningsmaterialeTil brug for k<strong>om</strong>munalbestyrelsens (redningsberedskabets) sagsbehandling skalansøgningsmaterialet s<strong>om</strong> minimum indeholde følgende materiale:1. Situationsplan, der for ejend<strong>om</strong>men/<strong>oplag</strong>spladsen tydeligt angiver bl.a.redningsberedskabets adgangsforhold (både adgang til ejend<strong>om</strong>men samt adgang indepå ejend<strong>om</strong>men), placering <strong>af</strong> <strong>oplag</strong>, bygninger og p-arealer, <strong>af</strong>stande fra <strong>oplag</strong> tilnaboskel, sti- og vejmidte, indbyrdes <strong>af</strong>stand mellem <strong>oplag</strong>, <strong>af</strong>stand mellem <strong>oplag</strong> ogbygninger.2. Dimensioner, dvs. højde, bredde og længde på <strong>oplag</strong>.3. Angivelse <strong>af</strong> hvad der <strong>oplag</strong>res, og hvor på ejend<strong>om</strong>men <strong>det</strong> <strong>oplag</strong>res.4. En oversigtsplan, der viser ejend<strong>om</strong>men i forhold til de <strong>om</strong>kringliggende ejend<strong>om</strong>me og<strong>om</strong>råder.5. Principperne for redningsberedskabernes indsats- og slukningsmuligheder, dvs. <strong>det</strong> derskal ligge til grund for redningsberedskabets indsatsplan – eksempelvis vandforsyning.Hvis åbent vand 9 medregnes s<strong>om</strong> forsyningsmulighed, skal der redegøres for, hvordanvan<strong>det</strong> transporteres frem til <strong>oplag</strong>spladsen.6. Redegørelse <strong>om</strong> der er behov for egenkontrol og i givet fald <strong>om</strong>fanget her<strong>af</strong> ud fra enrisikovurdering.9Større natur<strong>om</strong>råde med <strong>fri</strong>t udsyn over van<strong>det</strong>, f.eks. hav, fjord eller sø.Udgave 31, januar 2008Sagsnr. 2007/00305539


<strong>Vejledning</strong> <strong>om</strong> <strong>indretning</strong> <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>Bilag 2Dette bilag indeholder eksempler på skemaer, der kan indgå s<strong>om</strong> en del <strong>af</strong> egenkontrollen.Opmærks<strong>om</strong>heden henledes på, at skemaerne selvfølgelig skal tilrettes den enkelte <strong>oplag</strong>splads.TemperaturmålingerTemperaturmålinger i den enkelte mile på et ballelager udføres via indlagte temperaturfølere,f.eks. 8-10 temperaturfølere jævnt fordelt i en mile på 1.500 m², dog <strong>af</strong>hængig <strong>af</strong> milens længde.Målingerne bør udføres én gang hver uge.Til egenkontrollen bør vedlægges skitser, hvor målepunkternes placering og benævnelse på hvermile er angivet.GasmålingerEn gasmåling kan angive koncentrationen <strong>af</strong> gasser, f.eks. O 2 (ilt), CO, H 2 S og CH 4 (metan). Desidstnævnte gasser er brandbare, og derfor ønskes disse ikke i <strong>oplag</strong>et. Iltkoncentrationen kangive et fingerpeg <strong>om</strong> risikoen for udvikling <strong>af</strong> metan.Målingerne kan udføres ved, at der via slanger tilkobles en pumpe, hvorefter der kan udsuges enpassende mængde gas.Gasmålinger kan foretages samtidig med temperaturmålingerne, dog bør målingerne ikkeforetages så ofte s<strong>om</strong> temperaturmålingerne, da temperaturen hurtigere kan stige endgaskoncentrationen.Udgave 31, januar 2008Sagsnr. 2007/00305540


<strong>Vejledning</strong> <strong>om</strong> <strong>indretning</strong> <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>EmneBrandvandsboringMaskinparkPumpestation til deponiBrandslukningsmaterielFaskineIndpakning <strong>af</strong> ballerUV-membran over milerTerm<strong>om</strong>eter og temperaturfølereGasmålerKontrolprocedurePrøvepumpning, kontrol <strong>af</strong>aut<strong>om</strong>atik og kontrol <strong>af</strong>brandhanerKontrol <strong>af</strong> materielPrøvekørselKontrol <strong>af</strong> virkningKontrol <strong>af</strong> tilstoppelseIndpakningskvalitetKontrol <strong>af</strong> tæthedMålenøjagtighedMålenøjagtighedFrekvens2 mdr.1 mdr.6 mdr.6 mdr.6 mdr.LøbendeUgentligUgentlig1 mdr.NavnDatoJaOKNejBemærkningerTabel 3: Skemaet viser et eksempel på en kontrolprocedure for et <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> baller med forbrændingsegnet<strong>af</strong>fald og de tilknyttede tiltag.Udgave 31, januar 2008Sagsnr. 2007/00305541


<strong>Vejledning</strong> <strong>om</strong> <strong>indretning</strong> <strong>af</strong> <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> <strong>brandbart</strong> <strong>af</strong>fald i <strong>det</strong> <strong>fri</strong>Jan.Feb.MartsAprilMaj2008Måleresultater, vedlagt for hvermåned [Ja/Nej]Driftsforstyrrelser, dato noteresAdvisering <strong>af</strong> relevant myndighedKontrol <strong>af</strong> membran/jorddækningMængder tilført lageret(noteres ultimo måned)Mængde og tidspunkt for <strong>af</strong>faldkørt væk fra lageret tilforbrændingMængder <strong>af</strong> bortkørt <strong>af</strong>fald,(noteres ultimo måned)Opgørelse over lagerstørrelseNoteres (noteres ultimo måned)JuniJuliAug.Sep.Okt.Nov.Dec.Tabel 4: Skemaet viser et eksempel på en driftsjournal for et <strong>oplag</strong> <strong>af</strong> baller med forbrændingsegnet <strong>af</strong>faldog de tilknyttede tiltag.Udgave 31, januar 2008Sagsnr. 2007/00305542

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!