• Kammeratskab • Ny landsgildeledelse • KFUM-Spejdernes korpslejr

sct.georg.dk

• Kammeratskab • Ny landsgildeledelse • KFUM-Spejdernes korpslejr

NUMMERMEDLEMSBLADFORSCT. GEORGSGILDERNEI DANMARK Kammeratskab Ny landsgildeledelse KFUM-Spejdernes korpslejrSct. GeorgDecember200976. ÅRGANG6


LandsgildeledelsenLandsgildemester Lone ErkmannMunkebanken 5, 4681 HerfølgeTlf. 56 65 07 06E-mail lgm@sct-georg.dkLandsgildekansler Niels RosenbomHøjskolebakken 2 G, 9760 VråTlf. 49 25 36 03E-mail lgk@sct-georg.dkLandsgildeskatmester Paula MikkelsenFjordbjerg Ager 15, 7800 SkiveTlf. 97 54 51 50E-mail lgs@sct-georg.dkInternational sekretær Anne Haastrup-NielsenEsrumvej 261, 3000 HelsingørTlf. 49 29 91 10E-mail lgis@sct-georg.dkUddannelsessekretær Sten FrostBaldursgade 65, 6700 EsbjergTlf. 75 12 66 77E-mail lgus@sct-georg.dkPR-sekretær Kjeld KrabsenNis Petersensvej 18, 8660 SkanderborgTlf. 86 53 81 88E-mail lgpr@sct-georg.dkArrangementer på landsplan23. januar 2010Distriktsforum, Gildehuset i Odense30. januar 2010Danmarksindsamlingen12.-13. juni 2010Landsgildestævne 2010Stevninghus, Kliplev24. juli - 1. august 2010KFUM spejdernes korpslejr,See 20:10, Skive5. september 2010Danmarks FriluftsdagInternationale arrangementer19.-26. juni 201042. Europæiske Gilde ForumGroßarl, Østrig3.-7. november 2010Europakonference, Cypern27. juli-7. august 2011Verdensjamboree, Skåne25.9.-2.10.2011Verdenskonference,Cernobbio (Como), ItalienHvis du vil vide mere om de forskelligearrangementer - så kontaktlandsgildekontoret.Øvrige landsgildeadresser side 22-23Redaktør af Sct. GeorgIngrid DanstrupRosenvænget 34, 6541 BevtoftTlf. 74 51 42 49, fax 74 51 42 13E-mail redaktionen@sct-georg.dkBladet udsendes 6 gange årligt:10/2, 10/4, 10/6,10/8, 10/10 og 10/12.Deadline: Den 10. i måneden forudSCT. GEORGS GILDERNES KONTOR:Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København KTelefon/fax 33 32 27 33, giro nr. 6 00 13 51Internet www.sct-georg.dkE-mail kontoret@sct-georg.dkKontortid man.-tors. 10-14Kontorleder Kirsten ChristensenLæs om …Oplag: 5.400 eksemplarer. Produktion: Jannerup Offset A/S, 4200 Slagelse. ISSN: 0900-9280Redaktionen forbeholder sig ret til ændringer i indsendte manuskripter2What’s on internationalt ........ 4Nye udvalg ............................. 5Nyt fra LGL ........................... 6Gilderne og de andre............... 7Fra gildebror til gildebror ....... 14LGT’09 .................................. 18Opslagstavlen ........................ 20Navnestof .............................. 21Forsiden:Åbning af LGT09 i Aalborg, se afsluttende kommentarerside 18-19.Foto: Gunvald Mouritsen, Flensburg Gildet


KammeratskabAf Lone Erkmann, LandsgildemesterI september mødtes vi i Aalborg til Landsgildeting.Vi mødtes blandt andet for atafstikke kursen for Sct. Georgs Gildernei Danmark for den kommende 2-års periode.Handlingsplanen blev vedtaget ogforsamlingen accepterede en kontingentforhøjelse,der giver mulighed for at holde aktivitetsniveauet.Det fremgik tydeligt af debatten, at derhavde været livlige diskussioner rundt omi distrikter og gilder op til landsgildetinget.Det er en vigtig del af gildearbejdet, at vi kandiskutere, så taget letter!At kammeratskabet i gilderne kan bære heftigediskussioner og stor uenighed - ofte omtilværelsens store spørgsmål. Uenighed er oftedet, der kan bringe nye tanker frem.Men nu er det blevet hverdag igen, og så skaldet vise sig, om vores kammeratskab kanbære os videre.Om vi er i stand til at lade vores uenighedføre os til nye ideer for det kommendegildearbejde.Overveje, om det er på fundamentale områder,vi er uenige eller om det blot er formen,rammerne der skal ændres.Hele tiden skal vi have os for øje, at selvom der kommer synspunkter frem, vi ikkebryder os om, så vil vi alle det bedste forgildebevægelsen. Vi ønsker sikkert alle atopleve, at gildebevægelsen bliver et naturligtsted for tidligere spejdere, der stadig har lyst tilat mødes med gamle spejderkammerater. Tagepå ture ud i naturen, påtage sig humanitæreopgaver og ind imellem diskutere livets storespørgsmål.Vi blev i 2007 enige om, at vores værdier erKammeratskab - Udfordringer - Rummelighed– Ansvar – Friluftsliv. Lad os brugekammeratskabet til at mødes for at inspirereog støtte hinanden. Lade vores uenighedvære en udfordring, der inspirerer os tildet fremtidige gildearbejde. Lad rummelighedengive plads til ’de andres’ meninger.Lad os alle tage ansvar for gildernes fremtid.Lad os styrke kammeratskabet ved at samlesom de planlagte projekter. Lad os vise, at viVIL fremtiden.Vent ikke på, at ’de andre’ gør noget. Det erdig, mig og alle de andre 5.500 gildebrødre,der mener gilderne er noget særligt, der skalgå ud blandt tidligere spejdere og fortælleom Kammeratskab - Udfordringer - Rummelighed– Ansvar – Friluftsliv som de kanmøde i Gilderne.3


Nyt Internationalt UdvalgAf Anne Haastrup-Nielsen, LGISEfter Landsgildetinget i Aalborg har LGL fåetnye medlemmer.Ny International sekretær, LGIS, er AnneHaastrup-Nielsen og der er nedsat et nytInternationalt Udvalg, IU. Dets medlemmerer Anne Marie Hansen (som fortsætter fratidligere IU) fra Hadsten og Jytte Vester (nytmedlem) fra Flensborg.1. møde har i skrivende stund endnu ikkefundet sted men afholdes 19. november.Vi fortsætter med uændret kommissoriumfor 2009-2011 - det kanlæses på hjemmesiden.Som tidligere nævnt eren af IU’s vigtigste opgaverat informere ogkoble interesser sammenDIS - GIM - IUimellem. For at dettekan lykkes er det utroligvigtigt at informere ogkommunikere - og detgælder alle niveauer. Vivil altså meget gerne hørefra jer om det, I laver -specielt naturligvis omjeres succeshistorier.Vi kan minde om handlingsplanen,som netoper blevet vedtaget på LGT,hvori bl.a. Brobygningsprojektrettet mod etniskeminoriteter er etaf elementerne. Her er etområde, hvor mulighedernekan varieres påmange måder.At etablere forbindelserog fremme venskabermellem gilder i andrelan-de er meget berigendeog den årlige fødselsdag,Fellowship day, er blevetholdt over hele verden4What’s on international …Et varmt “Hej”Hvis I ikke selv har oplevet sådan enFellowship day eller har hørt budskabet kandet læses her:Fellowship budskabet 2009Med al den turbulens og uro i verden – såvel natur- sommenneskeskabt – er det positivt, at vi stopper op og fejrer voresvenskaber både ude i verden og hjemme i vores egne lande. Derer fællesskaber eller gilder i mange lande, og det er dejligt attænke på, at vore brødre og søstre også tænker på os.Vi kan også give os tid til at klappe os selv lidt på ryggen for atgennemføre Lord Baden-Powell af Gilwells læresætninger.Twinning er en positiv metode til at få vores fællesskab ogvenskab til at gro.På denne Fellowship dag vil jeg opfordre jer til at tage et skridtind i eventyrets og oplevelsernes verden og overveje twinningmed et gilde i et land, der ikke taler jeres modersmål.Fred opnås gennem gensidig forståelse, - og forståelse opnåsgennem kommunikation.Vi kan endda sigte mod at mødes ved den næste verdenskonferencei Como, Italien i 2011 og bygge videre på vores venskab.På denne Fellowship dag takker jeg jer for jeres engagement forat forbedre fremtiden for vores ungdom – og for den støtte, somI har udvist for en bedre verden.Brett D. GrantFormandISGF Verdenskomitéomkring 25. oktoberlige siden 1965.Hertil er knyttetet budskab, somudsendes afformanden for ISGF.


KursusudvalgetKURSUSUDVALGETAf Sten Frost, LGUSPå landsgildetinget blev vedtaget en handlingsplanpå 5 punkter.Handlingsplanen kan danne en lukket figur,hvor forbindelsen mellem de enkelte punktergerne skal omslutte vore fælles ideer om godgildetid.Der er store udfordringer i at få visionerneomsat i et attraktivt og engageret gildeliv, hvorvi alle, lette til bens eller lidt mere modne,nyder fællesskabet og de store værdier, derskabes ved at virkeliggøre vore idealer -sammen.Det nye kursusudvalg (KU) er gået i gang medat sætte dagsorden for de opgaver, der megetgerne skal tage form i den kommende tid.De fem punkter i handlingsplanen er Landsstævnei juni 2010, Danmarks Friluftsdagi september 2010, Gildernes Højskole i2010/2011, brobygningsprojekt rettet modetniske minoriteter i 2009/2011 samt fælleslejr for og med spejderkorpsene i Danmark2009/2012.KU er stærkt involveret i handlingsplanensvirkeliggørelse, og vil søge at brede arbejdetud sådan, at mange involveres og medvirkertil at sætte de fem punkter i fokus.KU har derudover en stor lyst til at læggekræfter i en frisering af håndbogsmaterialet.Den digitale form, der har afløst de tryktehåndbøger, er fremragende, men også samtidigtforbistret krævende med korte intervallermellem udløbsdatoerne. Derfor har vistor lyst til at kigge ned i den værktøjskasse,hvor instruktørhæfterne til de tre arbejdstiderligger.Det ligger os stærkt på sinde at formidle,at der knyttes stærke knuder i netværketmellem KU, DUS og GU. Vi vil glæde ostil at indbyde til samvær med udvikling ogsamarbejder i højsædet, og vi vil indbyde tilDUS-Stævne og regionale KU/DUS/GUmøder.Gildernes Højskole er i bedste gænge, ogprogrammet for sæson 2010/2011 er underudarbejdelse i den rette højskole med deskæve vinkler. Højskoleudvalget lover enfantastisk sæson!Højskoleudvalget er sammensat af MargretheGybel og Sten Frost, og er knyttet til Kursusudvalget.Det nye kursusudvalg, som, trods efteråret,har besluttet at smøge ærmerne op, ersammensat af Iben Sahl, Jeanette Pilt Ulriksenog Sten Frost.Iben er gildekansler i Baden Powell Stammen,er 52 år og har 5 gildeår bag sig.Jeanette er gildebror i 1. Skanderborg, er 55år og har 5 gildeår bag sig.Sten er LGUS og gildebror i 2. Esbjerg, er 63år og har 38 gildeår bag sig.I KU har vi besluttet, at fortiden er ballasten,og at fremtiden er udfordringen.Indkaldelse til mødeDanmarks Friluftsdag i september 2010skal gøres til en succes.Derfor skal vi i arbejdstøjet nu.Kursusudvalget indbyder til KU / DUSmøde i Gildernes Hus i Odense, søndagden 17.januar 2010.Dagsorden m.m. udsendes inden mødet.På Kursusudvalgets vegneSten Frost, LGUS5


PR-udvalgetPR-udvalget har holdt sit første møde i denneperiode og er kommet godt fra start.Udvalget består af Kjeld Krabsen (LGPR ogwebmaster), Ingrid Danstrup (redaktør forSct. Georg), Ole Rafn Petersen (Hillerød) ogSvea Brüsshaver (BP-stammen).Nogle af de emner vi havde på mødet, vil vigerne fortælle lidt mere om her.På Landsstævnet i juni 2010 vil PR-udvalgettilbyde moduler indenfor udvalgetsarbejdsområde som eksempelvis hjemmesiderog billedbehandling.Efterlysningen af gode billeder i høj opløsninggælder stadig. Det vil sige billeder der er mereend 1300 pixel bred (og gerne over 2600pixel), eller sagt på en anden måde, billederder fylder mere end 2MB på din computer.På landsgildetinget kom et forslag til enanden udsendelsesform for Sct. Georg. Her ervi langt med beregning af priser og eventuellebesparelser, og regner med at kunne kommemed en indstilling først i det nye år.Et andet forslag, der blev nævnt på landsgildetinget,var oprettelsen af et diskussionsforumpå vores hjemmeside som et alternativtil ”facebook”. Det arbejder vi ogsåpå og forventer her at have noget færdigt istarten af det nye år, så det kan præsenterespå Distriktsforum i januar.Vi har en PR-manual, der indeholderanbefalinger for vores trykte medier.Tilsvarende vil vi lave et forslag til enmanual for de elektroniske medier incl.hjemmesider.Det var lidt om det første møde og de næstemøder planlægger vi at holde over nettet, såvi kan afprøve de muligheder elektroniskemedier giver os.Nyt fra LGL1. LGL-møde- 3.-4. oktober 2009På dette første møde efter landsgildetingetblev opgaver fordelt, udvalg nedsat og kontaktpersonerudpeget, så arbejdet kan videreføresuden unødige stop. Udvalgenessammensætning kan ses på de lilla sider.Lige så vigtigt var det, at landsgildeledelsen fårlært hinanden at kende og aftalt spillereglerfor den kommende periode.Der er enighed i den nye landsgildeledelseom at videreføre visionen om nytænkningog rummelighed, som kom til udtryk i dengamle ledelses lovpakke. Naturligvis skalden gennemgås, justeres og ’pakkes om’ ioverensstemmelse med de på landsgildetingetindhøstede erfaringer.Handlingsplanen blev drøftet indgående.LGUS arbejder videre med Friluftsdagen,og LGIS følger op på brobygningsprojektet.LGPR følger udviklingen mht. det fælleskorpsligearrangement i 2012.Landsgildestævnet 2010 bliver afholdt 12.-13.juni på Stevninghus. En arbejdsgruppe medLGIS, LGUS og LGS arbejder videre med etalsidigt modul-opbygget program.LGK blev pålagt at initiere et møde medspejderkorpsenes voksengrupperinger mhp.at arbejde videre med tankerne om et øgetsamarbejde (det er i skrivende stund blevetfastlagt til 7. januar).Det blev besluttet at iværksætte en grundigrevision af håndbog for gildeledelser.Rodbjerggård tages op på næste møde i Gildecenterfonden,fastlagt til 21. november iforbindelse med 2. LGL møde.6


Gilderne og de andreKFUM-Spejderne flytterLars Kjeld Jensen formand for KFUM-Spejderne i Danmark1. juli i år overtog KFUM-Spejdene formeltSjælør kirke i Københavns Sydhavn. Foruder gået knap to års forhandlinger med kirkefondet,menighedsrådet, biskoppen ogKøbenhavns Kommune om overtagelsen.Sjælør kirke er en af de 10 kirker, som ErikNorman Svendsen for 2 år udpegede somkirker, der burde tages ud af brug. For os vardenne udmelding anledning til at gå i dialogmed Kirkefondet - og siden menighedsrådet -om at overtage Sjælør kirke. Kirkens størrelseog form gør den ideel til formålet at værevores byspejdercenter og base for voresadministration.FaktaSjælør kirke er bygget i 1956 og er tegnet afHolger Jensen. Menighedsrådet i Sydhavnsogn ønskede at samle deres aktiviteteromkring sognets anden kirke Frederikskirken.Den 26. april 2009 blev kirken formelttaget ud af folkekirkeligt brug ved enGudstjeneste ledet af Biskop Erik NormanSvendsen.Udover at være et aktivitetssted for ungei byen bliver kirken arbejdsplads for 12medarbejdere i KFUM-Spejdernes administration.Lige nu er håndværkerne i fuldgang medom-bygningen af kirken. Ombygningenforventes afsluttet, så administrationen midti december vil kunne flytte fra de nuværendelejede lokaler hos FDF i Rysensteensgade.I starten af februar forventer vi så atkunne åbne dørene for vores kommendebyspejdercenter, hvor spejderlivet i byen skalskabes og udfoldes.Hos KFUM-Spejderne står vi stærkest i demindre byer i provinsen, mens vi har sværereved at finde fæste i de større byer. Men flereog flere unge rykker ind mod byerne, så derer behov for at udvikle et spejderarbejde, derogså er attraktivt for de unge i byen. Medkøbet af Sjælør får vi nu en bybase eller etcenter i byen, hvor vi kan udvikle den del afspejderarbejdet. Vi har flere rigtig gode centreude i naturen blandt andet Houens Odde vedKolding Fjord. På disse naturcentre har vi imange år udvikle spejderlivet og vi håber atbycenteret bliver stede, hvor vi sammen medde unge kan skabe nye spændende tiltag.Hvad barnet kommer til at hedde er endnuikke afgjort, men det bliver et sted for deunge, hvor de unge selv skal være med tilat udfylde rammerne. Den tidligere kirkesalog flere møderum giver mulighed, for at derkan være mange aktiviteter i gang på sammetid. Stedet bliver et åbent sted, hvor de ungekan komme og være.God jul til alle i Sct. Georgs Gilderne og tak forsamarbejdet både på nationaltog lokalt plan i 2009. Det erdejligt og anerkendende forde unge, at I stadig bakker opom spejderarbejdet.7


SEE 20:10Du store lille verdenKFUM-Spejdernes korpslejr 24/7 – 1/8 2010Af Niels Rosenbom, LandsgildekanslerKan du huske den herlige kildren i maven, når man er med tusindvis af spejderkammeraterpå en korpslejr? Måske prøvede du det på Blå Sommer i år? Nu er chancen der for atgenopleve den begejstrede stemning på KFUM-Spejdernes korpslejr til sommer. Detforegår i Skive på det militære øvelsesterræn lige syd for byen.Du store lille verden er lejrens tema. Lejrens navn er Scout Explorer Event 2010,og der bliver virkelig meget at udforske og opleve! Der forventes 16.000 deltagere,som fordeles i 8 underlejre. Andre spejdere og FDF er også inviteret, og der forventesogså et stort islæt af udenlandske spejdere. Som hjælpere skal vi bo i den centraltbeliggende familielejr Multicamp, her bliver der også plads til campingvogne.Der skal bruges ganske mange hjælpere; til madgruppen med supermarked, madfordeling,hjælperkantine m.v., til lejrhospitalet med læger og sygeplejersker og til servicekorpsetmed vagter og sikkerhed. Mange gildebrødre er allerede indskrevet i de forskelligeteams, men der er stadig plads til flere hjælpende hænder.Oveni, at du medvirker til at give en masse spejdere fra ind- og udland en oplevelsefor livet, så er du jo også med i fællesskabet. En korpslejr er simpelthen indbegrebet afaktiv ferie; masser af oplevelser og glade stunder! Du kan få lov til at arbejde - men duvil opleve, at dit arbejde bliver påskønnet!Oveni samværet med alle de glade spejdere og ledere er der hyggestunderne ud påaftenen, hvor vi finder sammen om et bål eller i et fortelt med venner fra teamet,gildebrødre fra nær og fjern.Hvis du vil vide mere, så klik ind på www.spejdernet.dk/see2010 - eller kontakt? Madgruppen: Bo Sander, 40 55 90 37, bosander@kfumspejderne.dk? Læge/sygeplerske: Leif Bjørnskov, 56 31 34 13, lbb@hlctr.dk? Servicekorps: Jesper Petry, 30 33 98 28, jesper@petry.dkDu kan også ringe eller skrive til mig 49 25 36 03, lgk@sct-georg.dk8


Af Niels Rosenbom, LandsgildekanslerDet er jo blevet en tradition, at 12 nødhjælpsorganisationeri samarbejde med DR gennemførerden store TV-transmitterede Danmarksindsamlingi januar. I denne vinterbliver det lørdag den 30. januar.Udsendelsen ses af de fleste danskere, ogrigtig mange har fået øjnene op for showetsPR-værdi. Firmaer bruger en stor del afderes reklamebudget på at komme på skærmenfor at aflevere en stor check. Mangeforeninger og private iværksætter særprægedeindsamlinger, hvor selv mindre beløb blivernævnt. Uanset bagtanken om PR går helebeløbet imidlertid til de 12 organisationersprojekter for at hjælpe medmennesker i nød.I den kommende indsamling vil pengenegå til kvinder i Afrika. Det er velkendt foros alle, at der er et kæmpestort behov forat gøre noget ved sygdomsbekæmpelse oguddannelse i langt de fleste afrikanske lande.Så hvorfor ikke tage udfordringen op oggennemføre en indsamling. Det vil hjælpede 12 organisationer, hvoraf vi i gilderneallerede arbejder sammen med UNICEF,Dansk Flygtningehjælp og SOS Børnebyerne– og også har støttet flere af de andre organisationer.Kun fantasien sætter grænser for aktiviteterne:Sponsormiddage, spejderprægede konkurrenceri indkøbscentret, kultur aften med afrikanskmad, sang og dans (der bor jo en delkvinder med afrikanske rødder rundt om iDanmark) osv.Aktiviteterne behøver ikke foregå på selvedagen, og gildet behøver ikke at arbejdealene med projektet. Hvad med at inviterespejderne med? Eller den lokale Røde Korsafdeling, indvandrerklubber etc.?Det vigtigste er, at vi kan bidrage - og dermedleve op til vores gildelov. Men det skader joheller ikke, hvis vi kan gøre os lidt kendte -både lokalt og landsdækkende.Fra Richard Mejer, 3. Slagelse Gilde, er modtagetHvis jeg var ejendomsmægler og skulle sælge villa ‘Sct. Georg’ kunne annoncen måske kommetil at se således ud:Meget stor andelsbolig centralt beliggende i Danmark sælges.Boligen består af et stort antal værelser, hvoraf flere trænger til en kærlig hånd, men for den rettekøber er der store muligheder for at sætte sit personlige præg på de enkelte værelser. Muren omkringboligen fremstår i forfalden stand og trænger til en gevaldig rensning. Bygningens facade trængerligeledes til en grundig gennemgang af kyndige folk.Opvarmningen er et gammeldags fyr og en del trænger til at blive udskiftet.Til boligen hører også et sommerhus med store grønne arealer som, hvis det ønskes, kan frasælges.For den rigtige køber kan det blive en dejlig bolig, hvor mange oplevelser i fremtiden vil få en særligværdi, men det kræver en indsats at nå disse.Henvendelse til billet mrk. ‘Sct. Georg’9


Støt Pindstrup Centret- gør en forskel!Hvert år deltager flere end 1.000 børn med oguden handicap og lige så mange voksne i PindstrupCentret / Brogårdens (Strib) aktiviteter tilfordel for børn og unge med handicap.Pindstrup Centret er en landsdækkende forening,drevet af frivillige inden for rammerne af formålet:”.. at medvirke til integration af handicappede ogikke-handicappede børn og unge i samfundet.”Formålet nås ved at tilbyde kurser for familier medet barn med handicap, ferielejre for børn og ungei skoleferierne samt øvrige aktiviteter, der fremmerintegrationen mellem mennesker. Aktiviteterneudvikles, planlægges og gennemføres af de frivilligevoksne, der er knyttet til centret.Pindstrup Centret blev stiftet i 1971 på initiativ afde 4 spejderkorps: KFUM-spejderne i Danmark,KFUK-spejderne i Danmark, Det Danske Pigespejderkorps,og Det Danske Spejderkorps.Korpsene har i dag 4 repræsentanter i bestyrelsen.Centret arbejder under protektion af HKHPrinsesse Benedikte.Et godt eksempelFormand for de frivillige lederes planlægningsudvalg,Anne Marie Kragh Sørensen fortæller:”På en ferielejr deltager ca. 50 børn sammen med13-14 voksne. Halvdelen af børnene har et fysiskeller et psykisk handicap. Ideen er, at den enkelteigennem en række positive, udfordrende oplevelseri løbet af ferieugen får en større forståelse, både foregne og for sine medmenneskers muligheder ogønsker til livet. Den ikke-handicappede opdager,at det at have et handicap ikke ændrer ved debehov og drømme, vi alle har til livet. Endvidereovervindes den blufærdighed mange føler over forat være sammen med og hjælpe en handicappet.Den handicappede får ligeledes prøvet sinegrænser af og opdager som oftest, at de begrænsninger,han eller hun har følt, kan overvindes.Disse erkendelser hos såvel handicappede somikke-handicappede er gode eksempler på denintegration, som Pindstrup Centret gerne vilfremme.”Hvor kommer pengene fraSelvom Pindstrup Centrets arbejde er baseretpå frivilliges ulønnede indsats, koster det trodsalt penge at gennemføre de formålsbestemteaktiviteter, bl.a. fordi ingen af økonomiske årsagermå være afskåret fra at deltage i centretsaktiviteter. I 2009 er der således et budgetteretunderskud på de formålsbestemte aktiviteter på ialt 1,3 mio kr. Dette underskud dækkes dels vedat Pindstrup Centret og Brogården i hverdagene,fungerer som kursuscenter for andre foreninger,uddannelsesinstitutioner og andre med behovfor gennemførelse af internatkurser. Herigennemskabes en vis egenindtjening, ligesom de fysiskerammer bliver vedligeholdt. Endvidere støtteren række fonde og legater det gode formål gennemtilskud, og endelig modtages et tilskudvia tipsmidlerne i kraft af Pindstrup Centretsgodkendelse som almennyttig social organisation.Denne godkendelse opretholdes bl.a. i kraft af,at Pindstrup Centret er godkendt i henhold tilLigningslovens § 8 A, men for at opretholdegodkendelsen, skal Pindstupcentret hvert år dokumentere,at man har modtaget mindst 100 gaverpå mindst 500 kr.For den enkelte gavegiver betyder godkendelsen,at gavebeløb på mere end 500 kr. til PindstrupCentret bliver fratrukket i gavegiverens skattepligtigeindkomst. Pindstrup Centret søger forindberetning af gavebeløbet, det kræver blot, at visammen med gaven modtager et CPR-nr.Der er fradrag for den del af det samlede gavebeløb,som i det pågældende indkomstår overstiger 500kr. Der kan maksimalt fradrages 14.500 kr. Erder således givet en gave på 1.000 kr. til PindstupCentret og 2.000 kr. til en anden forening, vil derkunne fradrages (1.000 kr. + 2.000 kr.) - 500 kr.= 2.500 kr. Kun gaver på mindst 500 kr til denenkelte forening kan medtages i opgørelsen.Et personligt gavebeløb til Pindstrup Centretgavner derfor dobbelt: både i kraft af gaven i sigselv, og fordi gaven er med til at sikre den fortsattegodkendelse og dermed væsentlige tilskud tilcentrets arbejde til fordel for børn og unge medhandicap !Tak for din støtte !Gavebeløb modtages medtak på vores konto i DjursandsBank: 7260–2025982med oplysning om CPRnr.og mærket ’Gave tilPindstrup Centret’.10


Quiz med Hjorting på dk4– Sct. Georgs Gildet vandtAf Ole Olesen, 1. København(Damerne er kønnere i virkeligheden, da billedeter taget i halvdårligt lys med en mobiltelefon)Vore seks damer herover - fra venstre modhøjre:Birthe (1. Gilde), Alice (4.), Susanne (1.),Heidi (1.), Jane (18.) og Jane (1.) dystedemod ”Fuglepigerne” i en optagelse i dk4’sstudier på Nørrebro den 28. oktober ogvandt 10.000 kr., som de videresender til eteller flere gode formål.”Fuglepigerne” gav god modstand og fik3.000 kr. for ”kampen”.Jørn Hjorting gav sig god tid til at spørgedeltagerne om, hvad de går og laver, så udsendelsener også glimrende PR for holdene.Udsendelsen varede ca. 55 minutter og sendtespå dk4 onsdag den 25.11. kl. 19:00.dk4 sender sine udsendelser via kabel og satellit.Hvem var grundlæggeren af den første danske spejdertrop?Af Gerda Sarauw Hansen, SønderborgVed et tilfælde slog jeg op på netop den side iPolitikkens håndbog fra 2001 Sønderjyllandaf historiker og arkæolog Henning Dehn-Nielsen, hvor rubrikken Født i Nordborgstod.Her kunne man læse følgende:Hans Hartvig-Møller (1873-1953) skole- ogspejderpioner. Hans Hartvig-Møller blev i 1890student fra Aalborg, hvortil faderen flyttedesom apoteker og tog derefter først eksamensom cand.theol. i 1896 og dernæst i 1904 somcand.mag. i dansk og historie. Han begyndte somlærer ved Valby Realskole og Schneekloths Skoleog blev i 1909 bestyrer af Hellerup Gymnasiumfra 1918 med titel af rektor for samme skoleunder navn af Gammel Hellerup Gymnasium,hvorfra han tog sin afsked på grund af alder i1943. Efter engelsk mønster virkede han for enstyrkelse af elevernes medansvar og selvdisciplinog indførte en form for elevselvstyre. Derudovervar han også med til som led i undervisningenat indføre skolerejser, også til udlandet, ogoprette forældreråd. I 1909 stiftede han denførste danske spejdertrop og deltog året efter istiftelsen af Det Danske Spejderkorps. I 1919oprettede han desuden det første uofficiellevandrerhjem i Danmark. Hartvig-Møller varen af sin tids mest særprægede pædagoger, dergennem sin påvirkning fik stor betydning formange unges tilværelse.”Som gammel spejder blev jeg naturligvisgrebet af omtalen af, hvad der reelt erDanmarks allerførste skridt i Baden-Powellsfodspor, sat af en født alsing. Udvandret medsin far fra Sønderjylland, da Sønderjyllandendnu ikke var kommet tilbage til Danmark.Og det så jeg netop i år, hvor 100-året fejres.Så her delagtiggøres I i denne opdagelse.Til ære for spejderpioneren i Danmark, HansHartvig-Møller.11


etydning”, og som samtidig kan skaffe nogetmedieomtale. Det er ikke let for så mangelande at blive enige, og det var helt tydeligt, athvad ”noget af betydning” er i et land, slet ikkeer det samme i et andet land. Deltagerne blevdog efter fem timers forhandlinger enige om,at en ”rød revolution” skulle være nøgleordetfor den næste internationale bloddonordag.En ”rød revolution” kan dog betyde mangeting, og lige i øjeblikket er den InternationaleSammenslutning af Bloddonororganisationeri gang med forhandle om det reelle indholdmed Røde Kors, VerdenssundhedsorganisationenWHO samt blodbanklægernes internationalesammenslutning. En ting er dogsikkert: Der kommer mange unge menneskerklædt i rødt på gaden over hele verden, når vinår den 14. juni 2010.Fakta Der var 84 deltagere fra 22 lande til åretsungdomsforum. Den Internationale Sammenslutningaf Bloddonororganisationer har 60medlemslande, der alle arbejder forubetalt, anonym og frivillig bloddonation. Det er unge under 30 år, der står fororganiseringen og programmerne på deårlige fora. Det er forbudt at tale om religion ellerpolitik på de internationale møder.Er du mellem 17 og 30 år, kan du melde digsom informatør og hjælpe til med at få endnuflere danske frivillige bloddonorer. Meld dighos Malou Rode på malou@bloddonor.dkStor dansk støtteAt afholde et ungdomsforum med deltagerefra 22 lande kan ikke lade sig gøre uden enstor støtte fra baglandet:- Mange af de danske donorkorps samt Sct.Georgs Gilderne har ydet en helt enormstøtte. Det har blandt andet bevirket, atBloddonorerne i Danmark har kunnet givetilskud til knap 50 af deltagerne, og det gørmig stolt at tænke på, siger Niels Mikkelsenog tilføjer, at pengene er givet godt ud, da etEuropa, der er selvforsynende med blod, eruhyre vigtigt - også for den sikre danske blodforsyning.Læs mere om Den Internationale Sammenslutningaf Bloddonororganisationer ogungdomsfora på fiods.orgSct. Georgs Gildernes Hjælpefondhar støttet projektet med tilskud til 2 deltagere fraLetland i forbindelse med ungdomsforummet13


If you can dream it, you can do it!!!!Af Marianne Eskildsen, 9. Århus/ SpejderudvalgetMandag den 26. oktober havde Spejderudvalgetunder Århus Stadsgilde inviteret spejderledereog gildebrødre til et arrangement påDiakonhøjskolen. I alt 117 personer deltog,heraf godt 65 spejderledere.Efter velkomst ogfællessang underholdtRosenholm Tambourkorpsmed udpluk fraderes repertoire.22 erfarne og knap såerfarne musikspejderefik således lejlighed tilat vise deres kunnenog løfte stemningen isalen.Fotogruppen havde lavet et slideshow meden historisk kavalkade om forløbet mejse/smutte/ulv - spejder - skovmand/rover -gildebror. Showet blev vist ved ankomstensamt under tambourkorpsets optræden.I pausen fik deltagerne lidt at spise og drikke,og der blev tid til at snakke på kryds og tværs.For spejderlederne var der også mulighed forat løse en tipskupon med 13 spørgsmål omSct. Georgs Gilderne.Efter pausen og endnu en fællessang togtidligere jægersoldat Carsten Mørch over.Med en blanding af humor, provokation, eksemplerfra sin militære karriere og fra voresegen hverdag kom han vidt omkring i denæste 90 minutter. Det er umuligt at gengivealle de emner, Carsten kom ind på, så her erblot et udpluk: Vis respekt for og accept af, at vimennesker er forskellige. Succes er noget, man kan opnå – hvis vivil det, kan vi også. Livets transportbånd fører os forbimange bjerge (udfordringer). Det er optil os at turde springe af og på og udnyttede muligheder, vi får. Det er vigtigt at være til stede og leve herog nu. En hel masse gode dage kan give os etgodt liv. Vores viden er summen af tillært videnog de erfaringer, vi har gjort. Vi kan heletiden fylde mere på - der er intet loft. Selvtillid er en mangelvare i Danmark! Hvis du vil opnå et andet resultat, end duplejer, må du gå nye veje. Det er ok at lave fejl. Det giver digmulighed for at rette dem, så giv ikke opfor tidligt men hold fast i målet. Lad andre mennesker inspirere dig. Voresmål kan være det samme, men vejen dertilforskellig. Teambuilding gælder om at sammensætteen flok af stærke individualister/specialister, der kan fungere sammen og ifællesskab hæve niveauet. Teamtræning er dagligdagen, hvor vi øveros. Spejder- (og gilde-)bevægelsen skal væremere synlig. Vi har noget værdifuldt attilbyde andre.Deltagerne fik også lejlighed til at stillespørgsmål til Carsten Mørch, som fik et megetstort bifald for sit foredrag. Herefter var dettid til at gennemgå svarene på tipskuponen oguddele præmier til de 3 heldige vindere. Visluttede af med ”Nu er jord og himmel stille”,før der blev sagt god nat og tak for i aften.Knap to års planlægning og forberedelserligger forud. Det så på et tidspunkt megetkritisk ud med antallet af tilmeldinger, menen aktiv indsats samt lobbyarbejde har trodsalt give bonus.Vi havde en drøm, som vi førte ud i livet.Hvad er din drøm?14


Midtvejstræf 2010Fra 10. til 17. juli ved Amagerhuset i Sørup på Falster.Det er 15. gang Lolland-Falster Distrikt afholder midtvejstræfved Amagerhuset, Sørupvej 24, 4863 Eskilstrup.Det ligger lige op til statsskoven i et fredeligt område, 4 km framotorvejsafkørsel 44.Midtvejstræf blev, fra tidernes morgen, afholdt i de år, hvor derikke var træf på Rodbjerggård, altså i lige årstal.Træffet er et uformeldt sammenrend af gildefamilier oggildebrødre fra hele landet – med eget telt eller campingvogn(der er ikke strøm på pladsen).”Sir Georgs Inn” er lejrens restaurant, hvor der bl.a. tilbydes veltilberedt varm aftensmad ved tilmelding dagen før – det er ogsåher, der er mulighed for hyggelige stunder ud på aftenen.Der er tilrettelagt et alsidigt program, hvor afslappet samværveksler med turtilbud på Sydhavsøerne i egne biler, der så vidtmuligt fyldes op. Hver anden aften foregår en aktivitet, somgildehal, lejrbål, ålegilde og den afsluttende bøfspisning medindlagt spontan underholdning i haven hos Sir Georgs Inn.Træffet er fra lørdag den 10. juli kl. 15 (lørdagene er enestedage, hvor der ikke serveres mad i restauranten) til engang i løbetaf dagen lørdag den 17. juli.Der er mulighed for at deltage fra et døgntil hele træffets varighed.Pris: Voksne 35 kr. pr. døgn – børn 15 kr. pr. døgn.Tilmelding er ikke nødvendig, men det vil være rart med enopringning eller en mail til Midtvejslauget, som også kan besvarespørgsmål og er modtagelige for gode idéer og ønsker.Vi ses til Midtvejstræf 2010,på laugets vegneOle Simonsen, tlf. 23 30 93 43, E-mail: os.scout@mail.dk15


Good Turn Mærket, SilkeborgGood-Turn Mærket, SilkeborgResultatopgørelse for 2008/09Indtægter ved mærkesalg:2008/09 2007/08kr.kr.Indtægter 57.853 67.878Omkostninger 38.785 44.005Resultat før renter 19.068 23.873Resultat før uddelinger 19.299 24.129Årets resultat (18.701) (22.871)16


Good-Turn Mærket, SilkeborgBalance pr. 31.05.20092009 2008kr.kr.Aktiver 37.233 66.134Egenkapital 37.233 55.934Kortfristet gæld 0 10.200Passiver 37.233 66.134Udkast til Stegt drageAf Trine Madsen, Lukaflex17


Landsgildeting 2009Dette bliver så de sidste og afsluttende kommentarer til det nyligt overståede Landsgildeting i Aalborg (red.)Tanker omkring Landsgildeting 2009Af Søren Bastholm, GM i 1. Sct. Georgs Gilde FrederikshavnDet var med vemod, jeg lørdag eftermiddagforlod LGTs første dag.Aldrig har jeg i hele min gildetid, som startedei 1964, oplevet så megen negativ holdning pået landsgildeting.Når en virksomhed konstaterer røde tal påbundlinien, kan ledelsen beslutte at tage demtil efterretning for et enkelt år.Hvis tendensen fortsætter, er det ledelsensforbistrede pligt at gøre noget.Vi har i gildebevægelsen konstateret rødemedlemstal i årevis, uden nogen har haft modeller held til at gøre noget effektivt.Nu oplevede vi, at LGL turde fremsætte enstribe tiltag samlet i forslag 11.Indrømmet, det var en stor mundfuld påén gang, og den ville ikke umiddelbart øgemedlemstilgangen, men det var heller ikkehensigten.For mig at se, ville de fleste initiativer i forslag11 medføre en udvikling i gildebevægelsen,så den bliver overskuelig for nuværende - ogisær kommende medlemmer. Det opnås vedat forenkle og smidiggøre organisationen påen række områder. Der sælges ikke ud af voregrundlæggende værdier, men vi ville opleve atfå rummelighed i såvel ledelse som form ogindhold i distrikter og enkeltgilder.stoffet i såvel distrikt som enkeltgilder, selvomvi også beskæftiger os med andre opgaver.Distriktsgildemestrene fik muligheden forat præge et udspil fra LGL, da de var tildistriktsforum. Det ønskede man ikke. Hereftervar LGL nødt til selv at arbejde videre.Et enormt arbejde, som nu er kvalt af enrække distriktsgildemestre, der for mig at seopfatter sig som en slags højadel, og som derforikke ønsker forandring og udvikling, menkun støtter egne idéer.En enkelt DGM opfattede også ved detteLGT begrebet taleret som talepligt, hvadforsamlingen endnu en gang måtte lideunder.Tillykketil den nye landsgildeledelse. Vi har fået etbedre hold, end vi har fortjent.Nu må vi stræbe efter at gøre dagen i morgenbedre end dagen i går.Alt andet kan vi ikke være bekendt – vi somhar så høje mål at stræbe efter.Forslaget blev mødt med en mur af modstand.Den begrundedes bl.a. med, at der ikke havdeværet tid til at forholde sig til LGLs forslag.Her vil jeg i al beskedenhed oplyse, at vi iVendsyssel Distrikt havde nået at bearbejde18


StrøtankerAf Ellen Nissen, 1. Sønderborg GildeDa jeg er gildemester i 1. Sønderborg Gilde,deltog jeg i landsgildetinget i Ålborg.Disse tanker om mine oplevelser er et resultataf, at jeg er gildemester, fordi det har givetmig anledning til dybere overvejelser af, hvaddet betyder at være med i gildernes fællesskab,men det er ikke som gildemester, jeg udtalermig.Om de nye danskereJeg blev dybt chokeret, da jeg fra gildernes fornemmestetalerstol, Landsgildetingets, hørtefremmedskeptiske (fjendske?) udtalelser.Det er med beklagelse, jeg må indrømme, atlignende holdninger trives i vores gilde og jeger en kujon, der ikke har turdet tage debattenop. En af grundene er, at jeg har svært vedat adskille mine humanistiske holdninger framin socialistiske baggrund, hvilket ofte hargivet anledning til ufrugtbare diskussioner.Hele debatten om muligheden for at integrerevores muslimske del af befolkningen mindermig om min barndom. Emnet dengang varbare, om det var umagen værd at forsøge meden gymnasial/akademisk uddannelse til ungemed arbejderbaggrund.Tænk det er kun 40-50 år siden, den holdningvar til debat i Danmark/Sønderjylland.De studier, jeg har gjort over Islam, har vistmig, at grundidéen er den samme, vi skal tagevare på hinanden! Men Kristendommen giver,som jeg ser det, mere ansvar til den enkelte oger mere rummelig.At der er retninger i både Islam og Kristendom,som er intolerante og rabiate ideres udtryk, bør ikke få os til at tvivle på, atflertallet af muslimerne kan være lige så værdifuldesamfundsdeltagere som de fleste danskere,hvis indvandrerbaggrund bare er noglegenerationer ældre.Lad os tage udfordringen op - hvis vi ikke gørdet, har vi tabt på forhånd.Om graderneDer forelå et forslag om at afskaffe graderne!Det blev heldigvis nedstemt. Men hvad skal viså? Ønsket om at afskaffe dem var, så vidt jegforstod, begrundet med, at de ikke blev brugttil noget.Da jeg i foråret deltog i en gildehal medridderoptagelse, blev jeg lidt forundret over,at der kun skulle være tre samtaler, før manaflagde Ridderløftet, men jeg slog mig til tålsmed, at der jo forud gik nogle år som væbner,en slags læretid, hvor man udviklede sig i samklangmed ridderne i gildet - ligesom man ide oprindelige ridderordener var væbner somforberedelse til at blive slået til ridder. At detså kun var adelige, der kunne blive riddere, erheldigvis uvæsentligt i gildebevægelsen.Men hvem er ridderne i gildet? Det er ikkealtid de spores på opførsel og engagement!Jeg har efterfølgende læst mere om gilderneshistorie, og har fundet ud af at riddernes farveer hvid!Her kommer et UPS!Vi er en gruppe relativt nye gildebrødreder har valgt at bære HVIDE tørklæder.Det er der ingen af os, der ifølge de gamleforordninger er berettiget til. Der har hellerikke i vores forberedelse hverken til svendeeller væbnere været fortalt om farvernesoprindelige betydning.Før vi afskaffer væsenet, burde vi måske semere på, om det kan bruges til noget? Måsketydeliggøre forskellene, så det også mærkes idet daglige arbejde.Det kan godt være, at debatten har væretforsøgt, og at den bare er gået hen over hovedetpå mig, men jeg vil gå til min gruppe ogforeslå, at vi opgiver de hvide tørklæder indtil,vi har gjort os fortjent til dem.Udsendt fra landsgildekontoret inden 6.11.09:29.9.09: Udsendt til DGM og GM: Fredslys 20097.10.09: Udsendt til DGM og GM: Protokol LGT09(efterfølgende indlagt på www.sct-georg.dk)8.10.09: Udsendt til alle ledelsesmedlemmer: Infobrev1, 2009-201119.10.09: Udsendt til GM og GS: Kontingent tillandsgildet, præcisering.28.10.09: Udsendt til DIS og DGM: Letter toDenmark, ansøgning fra Rusland.19


OpslagstavlenGildetelegramGildetelegram, A5, m. konvolut kr. 15,00Lille telegram, A6, m. konvolut kr. 10,00Visitkort, gavekort, u. konvolut kr. 5,003. Sct. Georgs Gilde i FredericiaMinna Sandahl ChristensenRavnsgårdsvej 37, 7000 FredericiaTlf. 75 94 25 32Gildeflag til 8 m flagstang 1.300 kr.Gildeflag til 14 m flagstang 2.200 kr.Bagtæppe til gildehal1.300 kr.(pris for flag er inkl. forsendelse)Bøllehuer, hvide eller blå25 kr.Kasketter, hvide/blå/grønne 25 kr.Gildetørklæder, hvide40 kr.Henvendelse vedr. ovennævnte til:Judy Wenninche, 12. Aalborg, 98 18 21 25Julemærker pr. arkHenvendelse:Anna-Marie Pedersen, 98 19 34 3425 kr.1. Sct. Georgs Gilde Fredericia75 års jubilæumDen 27. februar 1935 anerkendteSct. Georgs Storgildet i Danmarkoprettelsen af Sct. Georgs Gildet iFredericia.Gildet er således et af de første gilder iDanmark.Det vil vi fejre med en gildehalog efterfølgende fest den 27. februar 2010iRestaurant Oven VandeStrandvejen 121, FredericiamedGildehal kl. 17.00Vandrehal kl. 17.45Festmiddag kl. 18.00med underholdning og festlige indslagAlle gildebrødre med ledsagerskal være hjertelig velkomnePåklædning: Pænt tøjPris pr. deltager: 498kr. inkl. drikkevarerTilmelding til gildehal og middag senestden 15. februar 2010til gildemester Vibeke Toftegaard.toftegaard@poskasse.neteller telefon 75 94 23 89,mobil 27 20 33 891. Sct. Georgs Gilde i Odensefejrer75 års jubilæumsøndag den 31. januar 2010påMøllekroenBrolandvej 7, Bullerup5320 AgedrupVandrehal og velkomstdrink kl. 11.30Gildehal kl. 12.00Efter gildehallen er der middagPris inkl. drikkevarer kr. 475Tilmelding og betaling senest8. januar 2010til Birger Leth-Larsentelf. 66 17 23 49elbileth@dsa-net.dkDanske Bank konto 43 58 55 56 08Påklædning festtøj20


70 årÅrsprogram 201027. februarDamsboskoven og stranden21. martsTåsinge Nørreskov17. aprilOllerup-egnen og Bunkermuseet8. majMunkebostien19. majAftentur til Biskolen i Kerteminde11.-13. juniLæsø6. juliAftentur med mad på bål13.-15.augustHyttetur til Givskud26. septemberÅrsmøde i Gildehuset i Odense24. oktoberHesbjergskoven og slottet7. novemberØhavsstien fra Trente Mølle14. novemberPlanlægningsmøde5. decemberJuletur60 år50 år40 årNaturlaug Fyn og 3 jyske naturlaug har enaftale om, at vi gensidigt kan deltage i turehos hinanden. Det betyder, at man årligtfår tilbudt omkring 40 naturture i ind- ogudland.Det tilstræbes, at man på de enkelte turekan gå længere eller kortere ture, da viønsker, at alle skal kunne deltage.Kontakt: Ulla Vittrup 65 95 89 84 ellerBent Andersen 62 62 19 17Jubilæer1. Odense 75 års gildejubilæum 02-02-20101. Fredericia 75 års gildejubilæum 08-02-201021


25 årFlensborgFortunenNye gildebrødre2. FrederikssundBjerringbro1. HobroInternationalt udvalg (IU)Formand Anne Haastrup-Nielsen (LGIS)Anne Marie HansenVesselbjergvej 45 st. tv., 8370 HadstenTlf. 35 10 05 30, annemarie.hansen@gmail.comJytte M. VesterNordhackstedter Str. 9, D-24980 Schafflund, TysklandTlf. +49 46 39 10 53, jytte-v@arcor.deKursusudvalget (KU)Formand Sten Frost (LGUS)Jeanette Pilt UlriksenBirkevej 14, 8660 SkanderborgTlf. 62 62 58 62,Iben SahlÅvangen 80, 8444 BalleTlf. 86 36 41 36, iben-sahl@hotmail.comPR-udvalget (PR)Formand Kjeld Krabsen (LGPR)Ole Rafn PetersenGrønskiftet 31, 3400 HillerødTlf. 48 26 72 11, olerafn@dk-online.dkSvea BrüsshaverMolsvej 61, 8410 RøndeTlf. 87 52 20 80, svea@live.dkWebmaster Kjeld Krabsen (LGPR)Sct. Georgs FondenSct. Georgs Fonden,Sct. Georgsvej 17 A, 3060 Espergærdewww.sctgeorgsfonden.dkFormand Johan EvensenVejlegårdsparken 48, 2.-22, 2665 Vallensbæk StrandTlf. 29 63 57 93johan.evensen@edb.dkLone Erkmann (LGM)22


3. Hobro3. Vordingborg4. KoldingLøgumkloster, BredeågildetMiddelfartNy 2. SilkeborgRavnsholtToftlundFrimærkebankenPostadresse: Hans FinkPostbox 55, 8310 TranbjergTlf. 86 72 00 40frimaerkebanken@mail.tele.dk’Bankdirektør’ Nils LiljebergTlf. 86 17 58 20, liljeberg@privat.dkPaula Mikkelsen (LGS)Good-Turn MærketFormand Jørn AndersenSølystvej 81, 8600 SilkeborgTlf. 86 80 30 86la.ja@mail.tele.dkKjeld Krabsen (LGPR)Gildecenter RodbjerggaardGildecenter RodbjerggaardVorkvej 73, 6040 Egtvedwww.rodbjerggaard.dkKontaktperson Else SudergaardElmegade 29, 5500 MiddelfartTlf. 64 41 88 35else-harry@sudergaard.dkFriluftsrådetIngvar Frier, Hjortfølgegård,Gødstrupvej 13, 4684 Holme-OlstrupTlf. 55 56 16 17Lone Erkmann (LGM)Dansk FlygtningehjælpLone Erkmann (LGM)BloddonorerneJørgen Jakobsen, HobroNiels Rosenbom (LGK)UNICEF DanmarkAnne Haastrup-Nielsen (LGIS)Hartvig Møllers EfterskoleHolger Dahl, HillerødNiels Rosenbom (LGK)SOS-BørnebyernePaula Mikkelsen (LGS)Danmarks-SamfundetJohan Evensen, Vallensbæk StrandPaula Mikkelsen (LGS)Paula Mikkelsen (LGS)23


Sct. Georgs SværdetAf Torben Baltser, Maribo GildetEt aktuelt emne i pressen er p.t. sager om overtrædelse afVåbenloven.Der er afsagt flere ubetingede fængselsdomme for at værei besiddelse af ”våben” som hobbyknive m.v. – altså knive,som vi ikke umiddelbart opfatter som ulovlige våben.Disse sager fik mig til at tænke på, om vi i gilderne kankomme i klemme, når vi anvender Sct. Georgs Sværdet igildehallen, når vi transporterer det til og fra gildehallen,og når vi opbevarer det på vores bopæl.Jeg har derfor forhørt mig hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politis Våbenkontor, og de har oplyst følgende: Sct. Georgs Sværdet er et blankvåben, som krævervåbentilladelse. Hvis man har en samlertilladelse, må våbnetkun bruges til dekorativt formål(altså ikke nok i gilderne). For at kunne transportere og anvende våbnet, skalman have en tilladelse til at erhverve, besidde og bæredet. Det bliver i våbentilladelsen anført, at våbnet skalanvendes til ceremoni i Sct. Georgs Gilderne. Våbentilladelsen er personlig, og skal kunne forevisesfor politiet - altså medbringes sammen med våbnet. Tilladelsen er gyldig i fem år og er afgiftsfri. Man skal have våbentilladelsen, inden man anskaffervåbnet, og man må kun overdrage det til personermed gyldig våbentilladelse. Det er ikke et krav, at blankvåben er låst inde.Det er altså ikke helt ligegyldigt, hvordan vi gebærder osmed Sct. Georgs Sværdet, hvis vi vil være sikre på ikke atkomme galt af sted.Man må sige, at følgerne af bandekrigene rammer bredt.

More magazines by this user
Similar magazines