13.07.2015 Views

Jan Scheel - ATV - Jord og Grundvand

Jan Scheel - ATV - Jord og Grundvand

Jan Scheel - ATV - Jord og Grundvand

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Håndtering af regnvandi byens overfladeAGENDAEksempel fra AalborgGodsbaneareal– Presentation of participants– Presentation of NIRAS– NIRAS Development Assistance Activities– NIRAS International Infrastructure Activities– Next StepsATV 26/4‐2012Jan ScheelNIRAS02/05/2012 PRESENTATION OF NIRAS 1


TodayIndledning ‐ 6:22 minutter videoTomorrow


Området26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 3


SamarbejdetFra barmark til 1. etape (5 ha) på 1½ år)Vigtige aktører, meget vigtigt samarbejde:‐Aalborg Kommune‐Bygherren: DSB Ejendomsudvikling, Fjordblink,Aalborg Studenterkursus‐Arkitekt: POLYFORM‐Rådgiver: NIRASVirkemidler:–Studietur til Malmø–Gode relationer, åbenhed–Hyppige møder og hurtige beslutningsgange26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 4


Rammer og kravLokalplan 1‐1‐110 + spildevandsplan– Forsinkelse til 1 l/s/ha inden afledning til offentligregnvandskloak; ca. 19 ha → 19 l/s til offentlig kloak(= separatkloakeret)–Anslået areal til magasinering ca. 3000 m2 (T ≈ 5 år)–Etablering af grønne tage–Udledning til Øster Å, såfremt den bliver omlagt (udvidetramme)(= spildevandskloakeret)26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 5


Eksisterende og fremtidige forhold‐ hvad betyder løsningen for byen?– En vurdering ud fra Spildevandsplanen– …og erfaringer med stuvningsniveauer i afløbssystem.26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 6


Eksisterende og fremtidige forhold26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 7


Overslagstal:Fælleskloak: (mod nord)Opland 0.1.25:Separatkloak: (mod syd)Opland 0.1.52/0.1.61Reduktion ca. 1.000 l/sReduktion ca. 290 l/s26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 8


AfvandingsstrategienIndledende screening‐ Leret lag over sandlag‐ Usikkerhed om mobiliseringaf forurening26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 9


26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 10


AfvandingsstrategienOpbygning af konceptKilde: Blue‐Green Fingerprints in the city of Malmø, Sweden. Peter Stahre26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 11


AfvandingsstrategienOpbygning af konceptGrønne tage Regnbede Åbne kanaler Våde og tørre bassinerLavninger Ledninger RensningAfstrømning på terrænKilde: Blue‐Green Fingerprints in the city of Malmø, Sweden. Peter Stahre26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 12


Vandets vej…26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 13


Vandets vej…26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 14


Vandets vej…26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 15


Jernbaneparken26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 16


Afløbssystemets elementerGrønne tage– Ikke stort bidrag ift. ekstremregn.– Der er beregningsmæssigt anvendt et initialtab på 4 mmKilde: Produktkatalog fra Veg Tech AB26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 17


Afløbssystemets elementerÅbne kanaler ….og ledninger– Designønsker fra arkitekt: Smalle kanaler, ikke for dybe.– Kanaler: T = 1 år; rationel metode, uden sikkerhedstillæg)– Ledninger: T = 5 år til terræn; Mike Urban, med sik.tillæg 1,43– Defineret behov for overløb = vandetud af byrummet.– Etableres ved regnbede, med overløbtil ledningsført system; med tilkoblingtil bassiner i parkrummet26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 18


Afløbssystemets elementerRegnbede– Designønsker fra arkitekt: Ofte i brug, ved alle regnhændelser– Defineret behov for overløb = vandet ud af byrummet.– Etableres ved regnbede, med overløb til ledningsført system; med tilkoblingtil bassiner i parkrummetKanalOverløbRegnbedTømmeledning26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 19


Regnbede26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 20


Afløbssystemets elementerBassiner (våde / tørre)– Gentagelsesperiode 5 år (SVK 28)– Klimatillæg 1,25– I alt 12 bassinområdet i Jernbaneparken, med fastlæggelse afoverløb fra kanaler i parkrum til bassiner i valgt rækkefølgeIndløbstidspunkt Anvendelse Gentagelsesperiode [år]1 Vådt bassin 02 Grønt bassin 0‐13 Boldbane 14 Beachvolleybane 3‐45 Asfaltbane 5– Indløb via huller i kanaler (kapacitet i huller )– ”Håndberegning” af antal huller; eftervisning i Mike Urban (LTS)26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 21


Afløbssystemets elementerRensning af regnvand – hvordan?– Idéen = Vådt bassinPlacering af vådt bassin, A=800 m207/09/2011 Godsbanearealet – Rensning af regnvand 22


Afløbssystemets elementerRensning af regnvand – hvordan?– Princip for opbygningSedimentationBassin 3UdløbRegnvandssystemØster ÅBassin 2Bassin 1Plug‐flowKoagulation/flokkulationIndløbSandfang (evt.)Vandplanter‐ Skal planlægges07/09/2011 Godsbanearealet – Rensning af regnvand 23


IKKE acceptabelt på Aalborg GodsbanearealKøbenhavn 2. juli 201126/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 24


Afløbssystemets elementerHåndtering af ekstremregn, i byrummet– Problem: Niveaufri adgang til alle ejendomme + afstrømningpå terræn.– Analyse med Mike Flood → lokal klimatilpasning påejendomsniveau.26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 25


Afløbssystemets elementerHåndtering af ekstremregn, i byrummet100 års CDS regn, med sikkerhed 15. August 2006 i Aalborg26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 26


26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 27


Afløbssystemets elementerHåndtering af ekstremregn, med og uden åUden Øster Å:‐ Koblede voluminer i parkområder‐ Anvendelse af sænket P‐arealMed Øster Å:‐ Afskilte voluminer i parkområder‐ ”Stor” aflastning åen26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 28


..og naturen er i byenEksempel fra AalborgGodsbanearealTAK FOR OPMÆRKSOMHEDENPAUSE26/04/2012 Aalborg Godsbaneareal 29

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!