BNP faldt for andet kvartal i træk - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

ae.dk

BNP faldt for andet kvartal i træk - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Nationalregnskab 1. kvartal 2011BNP faldt for andet kvartali trækDansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal i træk. Regeringensfinanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere offentlige investeringersuger både vækst og beskæftigelse ud af opsvinget herhjemme på et meget uheldigt tidspunkt.Beskæftigelsen falder fortsat, så faldet i arbejdsløsheden skyldes, at arbejdsstyrken falder.af Arbejdsmarkedsøkonom Erik Bjørsted& chefanalytiker Frederik I Pedersen 31. maj 2011Analysens hovedkonklusioner• BNP faldt med ½ pct. i første kvartal 2011. Dermed er BNP faldet to kvartaler i træk og danskøkonomi befinder sig derfor i teknisk recession.• Regeringens finanspolitiske opstramning med lavere offentligt forbrug og lavere offentlige investeringersuger isoleret set 0,7 pct. ud af væksten i første kvartal 2011.• Beskæftigelsen er faldet med 1.000 personer.• De faldende ledighedstal vi har været vidne til siden juli 2010 er således ikke forankret i at flerefår et arbejde, men skyldes, at flere forlader arbejdsstyrken.• Hvis udviklingen ikke vendes og vi ikke får ordentlig gang i vækst og beskæftigelse, risikerer arbejdsmarkedetat tage varig skade.KontaktDirektørLars AndersenTlf. 33 55 77 17Mobil 40 25 18 34mh@ae.dkKommunikationsmedarbejderMikkel HarboeTlf. 33 55 77 28Mobil 28 36 87 50mh@ae.dkArbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 10 www.ae.dk


Nationalregnskab 1. kvartal 2011i trækMeget overraskende faldt det private forbrug med 0,8 pct. i 1. kvartal 2011. Faldet er overraskende i lysetaf dankortomsætningen og de øvrige indikatorer. Vi havde således i lyset af dankortomsætning, bilsalgog indikatoren for forbruget af energi (graddage) forventet en pæn stigning på godt ½ pct. Nyanskaffelserneaf køretøjer trækker op, om end ikke så meget som forventet. Forbruget af tjenesteydelserfalder fortsat en smule. Så det er især forbruget af varer der trækker ned. Det er formentlig især detailsalgetder trækker ned, men energiforbruget kan også overraske med et større fald end ventet i 1. kvartal2011.Tabel 1. Forsyningsbalancen4.kvt.2010-1.kvt.20111.kvt.2010-1.kvt.2011Pct.Privat forbrug -0,8 -0,7Offentligt forbrug -0,8 -1,1Boliginvesteringer 2,7 6,3Maskininvesteringer, software mv. -23,5 -11,0Bygninger og anlæg ex. bolig -2,4 -0,2Lagerinv. inkl. diskrepans 0,2 0,6Eksport 4,3 10,4- varer 5,7 10,3Import 2,1 8,3- varer 1,8 10,0BNP -0,5 1,3Kilde: AE på baggrund af Danmarks StatistikRegeringens finanspolitiske stramninger rammer væksten hårdt. Det gælder dels nedgangen i det offentligeforbrug, men også at de offentlige investeringer det seneste kvartal er faldet med 20 pct. Detviser figur 2.Figur 2. Udviklingen i offentlige investeringermia. kæde2000-priser11mia. kæde2000-priser1110109988776655406 07 08 09 10 114Offentlige inv.,Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik3


Nationalregnskab 1. kvartal 2011i trækNedgangen i det offentlige forbrug og faldet i offentlige investeringer bidrager isoleret med ca. -0,7pct. enheder til væksten. Det er altså primært det offentlige der har trukket økonomien i recession,men tallene afspejler også klart, at der i 1. kvartal 2011 ikke var gang i den private sektor.Faldende ledighed skyldes faldende arbejdsstyrke - ikke voksende beskæftigelseBeskæftigelsen faldt det seneste kvartal med ca. 1.000 personer. Det dækker over, at den private beskæftigelseer vokset med 3.000 personer mens den offentlige beskæftigelse er faldet med 4.000personer (begge tal er ekskl. orlov).Det er glædeligt, at den private beskæftigelse igen vokser, men alligevel er der grund til bekymring,fordi dagens beskæftigelsestal desværre også viser, at faldet i arbejdsløsheden de seneste to kvartalerikke er forankret i voksende beskæftigelse, men skyldes, at flere fortsat trækker sig ud af arbejdsstyrken.Det kraftige fald i arbejdsstyrken, som vi har været vidner til under denne krise fortsætter altså. Fra3.kvartal 2010 til 1. kvartal 2011 er arbejdsløsheden faldet med 6.000 personer, men det til trods er beskæftigelsenfaldet med 6.000 personer. Dermed har 12.000 personer forladt arbejdsstyrken siden 3.kvartal 2010. Det viser figur 3.Figur 3. Udviklingen i beskæftigelse, ledighed og arbejdsstyrke1.000 personer0-2-4-6-8-10-121.000 personer0-2-4-6-8-10-12-14Beskæftigelse Ledighed Arbejdsstyrke-14Siden 3.kvartal 2010Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik.Samlet er beskæftigelsen siden 4.kvartal 2008 faldet med 167.000 personer, men arbejdsløsheden erkun steget med 53.000 personer, hvorfor 114.000 personer har forladt arbejdsstyrken.Normalt omsættes ca. 70 pct. af faldet i beskæftigelsen til arbejdsløshed, men under denne krise hardet været under halvdelen. Hvor de 114.000 personer er blevet af vides ikke med sikkerhed. Der er endel udenlandsk arbejdskraft, som er rejst hjem igen, og der er givetvis blevet flere studerende, ligesomder er en del ”usynlige” arbejdsløse, som hverken modtager dagpenge eller kontanthjælp, hvorfor de4


Nationalregnskab 1. kvartal 2011i trækikke er registret som ledige. Stigningen i arbejdsløsheden har derfor i virkeligheden været større, hvorforfaldet i arbejdsstyrken er overvurderet.Desværre er der også den mulighed, at flere af de svage grupper har mistet fodfæste på arbejdsmarkedet.Til gengæld er antallet af efterlønnere dog faldet med ca. 16.000 under krisen, hvorfor en øget tilgangtil efterlønsordningen ikke er en forklaring på faldet i arbejdsstyrken.Beskæftigelsen falder i byggeriet, industrien og i det offentligeTabel 2 viser den seneste beskæftigelsesudvikling på erhverv. Som det fremgår, har det private serviceerhvervHandel mv, Transport og kommunikation haft en beskæftigelsesfremgang på 5.000 personerdet seneste kvartal, men Finansiering mv., boligbenyttelse, udlejning og forretningsservice harhaft et fald på 3.000 færre beskæftigede.Tabel 2. Udviklingen i beskæftigelse på erhvervSenestekvartalSiden krisensudbrudPct.I alt -1,0 -167,0 -5,7Landbrug mv. 0,0 -4,0 -4,9Råstofudvinding, industri og energi -3,0 -68,0 -16,5Bygge- og anlæg -1,0 -26,0 -13,7Handel mv., transport og kommunikation 5,0 -49,0 -6,3Finansiering mv., boligbenyttelse, udlejning og forretningsservice -2,0 -32,0 -6,8Offentlig forvaltning og service (memopost) -4,0 12,0 1,5Private beskæftigelse 3 -179 -8,5Kilde: AE på baggrund afI industrien inkl. råstofudvinding og energi, falder beskæftigelsen fortsat. Det seneste kvartal er beskæftigelsenher faldet med 3.000 personer.Beskæftigelsen også fortsat i Bygge- og anlægssektoren, hvor beskæftigelsen det seneste kvartal faldtmed 1.000 personer.Derudover fortsætter den offentlige beskæftigelse med at falde, som følge af nulvæksten i det offentligeforbrug.Ledigheden kan bide sig fast og svage grupper kan tabe fodfæstet på arbejdsmarkedetVæksten de kommende år bliver efter alt og dømme kun stor nok til at genskabe en mindre andel af detabte arbejdspladser og synes ikke bredt nok funderet.Dertil kommer, at faldet i arbejdsløsheden vi har været vidne til tilsyneladende ikke skyldes at flerekommer i arbejde, men derimod, at flere trækker sig ud af arbejdsstyrken. Hvis faldet i arbejdsstyrkenskyldes at udenlandsk arbejdskraft tager hjem eller flere tager en uddannelse, er det ikke bekymrende,men hvis udviklingen også dækker over, at svage grupper mister fodfæstet på arbejdsmarkedet kanfaldet i arbejdsstyrken vise sig at være mere permanent. De svage grupper bliver svære at få tilbage påarbejdsmarkedet igen, hvis de først er tabt.5


Nationalregnskab 1. kvartal 2011i trækAE mener derfor regeringen og Dansk Folkeparti træder for hårdt på bremsen i forsøget på at konsoliderede offentlige finanser. AE anerkender behovet for konsolidering på længere sigt, men mener, atman skal sikre væksten og beskæftigelsen før man konsolidere de offentlige finanser. Hvis man træderfor hårdt og tidligt på bremsen for at konsolidere de offentlige finanser kan arbejdsløsheden bide sigfast på et for højt niveau og endnu flere kan risikere at falde ud af arbejdsstyrken. Sidstnævnte risikobliver ikke mindre af, at langtidsledigheden er steget under denne krise. Langtidsledige har vanskeligereved at komme tilbage i beskæftigelse igen og risikerer derfor at blive hængende i køen af ledige. Isidste instans risikerer vi, at de langtidsledige helt mister modet og trækker sig ud af arbejdsstyrken ogmange af de udfordringer dansk økonomi står over for med at skabe vækst, velstand og sunde offentligebudgetter bliver vanskeligere, hvis vi ikke kommer bedre ud af krisen.6

More magazines by this user
Similar magazines