Nyhedsbrev til kommunerne og KL, september 2008 - Ny i Danmark

nyidanmark.dk

Nyhedsbrev til kommunerne og KL, september 2008 - Ny i Danmark

Nyhedsbrev til kommunerne og KL24. september 2008Temamøder om tidsubegrænset opholdstilladelseUdlændingeservice indleder i november/ december 2008 en række temamøder om reglerne for tidsubegrænsetopholdstilladelse. På møderne vil der blive orienteret om reglerne, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.Der vil blive afholdt to møder i november/ december 2008 og tre møder i løbet af 2009.Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) vil være vært for møderne, som afholdes fem forskellige steder ilandet.Når der er fastsat tidspunkt og sted for de enkelte møder, vil COK informere om det på sin hjemmeside cok.dk.Informationsmøder om familiesammenføringDen 20. august 2008 afholdt Udlændingeservice informationsmøder om reglerne for familiesammenføring. Mødernefandt sted i Udlændingeservices servicecenter i Ryesgade i København.Der er nu planlagt lignende informationsmøder flere steder i landet:Aalborg Bibliotek torsdag den 9. oktober 2008 kl. 16.30-19.00Sønderborg Bibliotek torsdag den 16. oktober 2008 kl. 16.30-19.00København, Udlændingeservices servicecenter tirsdag den 28. oktober 2008 kl. 16.00-18.30Odense Bibliotek torsdag den 30. oktober kl. 16-18.30Århus, Hotel Scandic(Banegårdspl.) torsdag den 20. november 2008 kl. 17-19.30Indbydelse til informationsmøderne kan findes på nyidanmark.dk. Af pladshensyn er der tilmelding til mødet iKøbenhavn. Tilmelding kan ske til familiesammenforing@us.dk eller på 35 30 88 88. Oplys venligst navn og adresse –kun tilmeldte garanteres en plads.Børn af ikke-EU/EØS-borgerekan være omfattet afintegrationsloven, selvom deer født i DanmarkUdlændingeservice gør opmærksom på, at børn af ikke-EU/EØS-borgere er omfattet af integrationsloven, selvom de erfødt i Danmark, under følgende omstændigheder:1. Hvis barnet får opholdstilladelse efter udlændingelovens§ 9. Dette sker typisk ved, at Udlændingeservice udfærdigeret såkaldt ”børnebrev”, enten på grundlag af trækfra CPR-registret med oplysning om barnets fødsel, ellerfordi der ansøges om det.2. Hvis barnet får opholdstilladelse efter udlændingelovens§ 9c, stk. 1.Dette følger af integrationslovens § 2 sammenholdt med §55 og § 56.Kommunernes mulighed forat checke opholdsgrundlagUdlændingeservice gør opmærksom på, at medarbejderei kommunerne har mulighed for at undersøgeen given persons opholdsgrundlag i Danmark i forbindelsemed udbetaling af diverse ydelser.Udlændingeinformationsportalen (UIP) er en internetportal,der indeholder en række systemer til udvekslingaf informationer mellem myndighederne på udlændingeområdet.Via UIP kan man undersøge, om en given persons opholdstilladelseeventuelt er bortfaldet, inddraget ellernægtet forlænget.I sager, hvor der er søgt om forlængelse af opholdstilladelsenog denne er under behandling, har denpågældende fortsat opholdstilladelse med de deraffølgende rettigheder, selvom opholdstilladelsen formelter udløbet og fremstår som sådan i UIP. Kommunen skaldog være opmærksom på, om der rent faktisk er søgtom forlængelse.Hvis en opholdstilladelse er registreret som bortfaldet,inddraget eller nægtet forlænget, har den pågældendemistet sit opholdsgrundlag i Danmark. Dermed har denUdlændingeservice – Ryesgade 53 – 2100 København Ø - telefon: 35 36 66 00 – fax: 35 36 19 16 – e-post: us@us.dkTelefontid: mandag-fredag kl. 9-15. For telefonnumre til de enkelte kontorer eller medarbejdere henvises til www.foa.danmark.dk


pågældende ikke længere ret til at få udbetalt ydelser.Det samme gælder, hvis en opholdstilladelse er udløbet ogikke søgt forlænget.Kommunerne bedes kontakte Udlændingeservice på tlf. 3530 88 88, hvis der opstår spørgsmål i den sammenhæng.Læs mere om UIP på nyidanmark.dk.Kommunernes godkendelse afsikkerhedsstillelserUdlændingeservice har i flere tilfælde konstateret, atsikkerhedsstillelser i sager vedrørende opholdstilladelsesom familiesammenført mv. af kommunen fejlagtigt erblevet godkendt efter en bekendtgørelse fra 2002.Udlændingeservice gør opmærksom på, at den gældendebekendtgørelse er:Bekendtgørelse nr. 934 af 05.09 2006.Bekendtgørelsen kan findes på www.retsinfo.dk underMinisterieindgang/ Ministeriet for Flygtninge, Indvandrereog Integration/ Bekendtgørelser mv.Udlændingelovens § 9, stk. 5og § 9, stk. 12 (modtagelse afoffentlig hjælp)Kommunerne anmodes om i relevante tilfælde at orientereborgerne om nedenstående forinden en ansøgt hjælpudbetales i medfør af lov om aktiv socialpolitik ellerintegrationsloven.Familiesammenføring, ægtefæller/samlever/ partnerIfølge udlændingelovens § 9, stk. 5 skal den herboendeperson (referencen), hvis ægtefælle/partner søger omopholdstilladelse i Danmark, kunne forsørge sig selv og sinudenlandske ægtefælle/partner. Normalt vil dette kravvære opfyldt, hvis referencen ikke har fået offentlig hjælpefter integrationsloven eller efter lov om aktiv socialpolitik ien periode på ét år forud for afgørelsen om ægtefællesammenføring.Såfremt der er udbetalt hjælp, omfattet af reglen i § 9,stk.5, vil der ikke kunne gives tilladelse til ægtefællesammenføringi en periode på et år fra sidste udbetaling.Kravet gælder indtil ansøger har fået tidsubegrænsetopholdstilladelse. Der gøres opmærksom på, at når førstetilladelse er meddelt og indtil ansøger meddeles tidsubegrænsetopholdstilladelse, gælder kravet både ansøgerog reference.Såfremt der modtages hjælp omfattet af udlændingelovens§ 9, stk.5, kan der ske inddragelse af tilladelsen.Familiesammenføring med børnDet følger af udlændingelovens § 9, stk.12, at der i vissesituationer tillige bliver stillet om krav om, at denherboende forælder kan forsørge barnet. Normalt vildette krav være opfyldt, hvis den herboende forælderikke har fået offentlig hjælp efter integrationsloven ellerefter lov om aktiv socialpolitik i en periode på ét årforud for afgørelsen om familiesammenføring. Periodenvil i givet fald kunne vare, indtil barnets opholdstilladelsebliver tidsubegrænset. Forsørgelseskravet vilsom udgangspunkt blive stillet, hvis der har været ringekontakt mellem barnet og den herboende forælder, ogansøgningen indgives mere end to år efter, at denherboende forælder fik opholdstilladelse i Danmark.Det skal bemærkes, at kommunerne i medfør afudlændingelovens § 9, stk. 23 har indberetningspligt,såfremt der udbetales ydelser.Fravigelse af kravet om, at den herboende ikke måhave modtaget hjælp efter lov om aktivsocialpolitik eller integrationslovenDer kan være særlige tilfælde, hvor en udenlandskægtefælle/partner kan få familiesammenføring,selv om kravet i udlændingelovens § 9, stk.5 og § 9,stk.12 ikke er opfyldt. Det vil være tilfældet, hvor detfølger af Danmarks internationale forpligtelser ombeskyttelse af retten til familieliv.Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis ægtefællen/partnereni Danmark (referencen) er flygtningeller har beskyttelsesstatus og fortsat risikerer forfølgelsei sit hjemland.Endvidere kan det være tilfældet, hvis ægtefællen/partnereni Danmark har et særbarn i Danmark,som han eller hun har forældremyndighed over ellersamværsret med, og samværet som udgangspunktfinder sted i normalt omfang.Endelig kan det være tilfældet, hvis alvorlig sygdom,alvorligt handicap eller høj alder hos ægtefællen/partneren i Danmark indebærer, at det vil værehumanitært uforsvarligt at henvise ham/hende til attage ophold i ægtefællens/partnerens hjemland, hvorhan/hun ikke kan tilbydes pasnings- og behandlingsmuligheder.Derudover kan Danmarks forpligtelse til at beskyttekvinders rettigheder føre til, at kravet om ikke at havemodtaget bestemte typer af offentlig hjælp i 1 år forudfor ansøgningen fraviges. Det kan eksempelvis væretilfældet, hvis behovet for hjælp er opstået som følge af,at ægtefællen/partneren i Danmark er gået på barselsorlovfra et job og efter endt barsel skal vende tilbage tilarbejdsmarkedet.Oplysninger fra kommunen om modtaget offentlighjælpDet fremgår af ansøgningsskemaet for både ægtefællerog børn, at kommunen skal udfylde og underskrive enerklæring om, hvorvidt den herboende reference harmodtaget offentlig hjælp efter lov om aktiv socialpolitikeller integrationsloven.Skemaet sendes tilbage til den herboende person, derindsender det sammen med den øvrige del afansøgningsskemaet.Udlændingeservice – Ryesgade 53 – 2100 København Ø - telefon: 35 36 66 00 – fax: 35 36 19 16 – e-post: us@us.dkTelefontid: mandag-fredag kl. 9-15. For telefonnumre til de enkelte kontorer eller medarbejdere henvises til www.foa.danmark.dkSide 2 af 3


Ansøger har boet i flere kommuner indenfor de sidsteårDer gøres opmærksom på, at såfremt den herboendeperson (referencen) i et år forud for ansøgningen har boet iflere kommuner, skal hver kommune udfylde ogunderskrive et skema.Kommunernes indberetningspligtvedrørende udenlandskearbejdstagereDer er med lovændringen pr. 1. juli 2008 indført etselvforsørgelseskrav for udenlandske arbejdstagere, jf.udlændingelovens § 9a, stk. 3, 1. pkt.Selvforsørgelseskravet og den deraf følgende kommunaleindberetningspligt gælder for udlændinge, der fåropholdstilladelse på baggrund af beskæftigelse første gangefter 1. juli 2008. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere ogIntegration har den 17. juli 2008 oplyst kommuner og KLom lovændringen.Udlændingeservice har udarbejdet et skema, somkommunerne skal anvende i forbindelse medindberetningen af udenlandske arbejdstagere ogderes medfølgende familie, der modtager ydelser efter lovom aktiv socialpolitik. Skemaet findes påwww.nyidanmark.dk under Info til medarbejdere ikommuner.Dialogmøder m.v. medUdlændingeserviceVi opfordrer alle kommuner til at kontakte os, hviskommunen ønsker en nærmere gennemgang af særligeudlændingeretlige områder m.v. eller, hvis man ønskererfaringsudvekslingsmøder på særlige områder. Serkommunen et behov for et orienteringsmøde for udvalgtegrupper som mødet på Bornholm for de burmesiskekvoteflygtninge, der omtaltes i juni-nummeret afnyhedsbrevet, er kommunen også meget velkommen til atkontakte os.Kontakt UdlændingeserviceDer er mulighed for at få telefonisk vejledning på allevores sagsområder alle hverdage mellem kl. 9 og 15.Visum: 35 30 84 90Arbejde, selvstændigt erhverv: 35 30 85 55Studerende: 35 30 87 50Au pair: 35 30 87 55Forskere: 35 30 87 71Praktikanter, religiøse forkyndere, volontører,Working Holiday: 35 30 87 70Familiesammenføring: 35 30 88 88Pas, forlængelse af opholdstilladelse: 35 30 86 10Asyl: 35 36 66 00Andre henvendelser: 35 36 66 00E-mail-postkasserVisum: visinfo@us.dkArbejde: work@us.dkStudier: study@us.dkAu pair og praktikanter: aupair-intern@us.dkFamiliesammenføring:familiesammenforing@us.dkAndre henvendelser: us@us.dkÅbningstider i ServicecentretVores brugere kan møde op personligt i Servicecenteretfor at indgive ansøgning om opholdstilladelse, tilbagerejsetilladelsem.v. samt for at søge vejledning og hjælpi forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse.Servicecenteret er åbent for personlig henvendelsemandag-fredag 8.30-12.00 samt torsdag 15.30-17.30.Vi vil også gerne opfordre alle kommuner til at orientereos, hvis de har ønsker til ændringer, tilføjelser ellerpræciseringer i de nuværende ansøgningspakker ellerideer/forslag til indholdet af de kommende nyhedsbreve.Kontakt fuldmægtig Helen Birkkjær, e-post hbb@us.dk ellertlf. 35 30 86 34.Udlændingeservice – Ryesgade 53 – 2100 København Ø - telefon: 35 36 66 00 – fax: 35 36 19 16 – e-post: us@us.dkTelefontid: mandag-fredag kl. 9-15. For telefonnumre til de enkelte kontorer eller medarbejdere henvises til www.foa.danmark.dkSide 3 af 3

More magazines by this user
Similar magazines