Enviro Containervask - Hosting by Talk Active

web77310.ta27.talkactive.net

Enviro Containervask - Hosting by Talk Active

SIKKERHEDSDATABLAD4305 - Containervask4. Førstehjælpsforanstaltninger:Generelt:Indånding:Hudkontakt:lægeØjenkontakt:Indtagelse:I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Giv aldrig væske og fremkald aldrig opkastning hvis patienten erbevidstløs eller har kramper.Patienten flyttes til frisk luft. Ved ubehag kontaktes læge.Fjern forurenede klæder og sko. Vask huden OMGÅENDE med rigelige mænger vand og sæbe. Søgved vedvarende symptomer. Forurenede klæder vaskes før genbrug.Fjern evt. kontaktlinser. Skyl OMGÅENDE med rigelige mængder rindende vand i mindst 15 minutter.Spil øjet godt op. Kontakt læge ved smerter. Fortsæt skylningen indtil læge har overtaget behandlingen.Skyl munden grundigt og giv rigeligt vand at drikke. Fremkald IKKE opkastning. Opsøg straks lægeeller sygehus.5. Brandbekæmpelse:Brandslukningsmidler:Personlig beskyttelse/særlige procedurer:Produktet er ikke brandfarligt. Vælg slukningsmidler efter omgivelserne.Brandslukningspersonel skal anvende fuldt beskyttelsesudstyr inkl. lufttilførtåndedrætsværn.6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:Beskyttelsesforanstaltninger: Vær opmærksom på evt. ætsningsfare. Anvend personlige værnemidler, se afsnit 8.Miljømæssige forholdsregler: Materialet må ikke udledes til kloakker, vand- eller jordmiljø. I tilfælde af forurening afkloakker eller miljø informeres de lokale miljømyndigheder.Opsamling/rengøring:Spild opsyges med egnet absorberende middel og opsamles til egnede beholdere tilbortskaffelse, se afsnit 13. Området skylles efter med rigelige mængder vand.7. Håndtering og opbevaring:Håndtering:Opbevaring:Undgå kontakt med huden og øjnene. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Sørg for adgang tiløjenskylleflaske i arbejdsområdet.Opbevares i tæt tillukket originalemballage utilgængeligt for børn.8. Eksponeringskontrol/ personlige værnemidler:Tekniske foranstaltninger:øjenskylleflaske.Grænseværdier i henhold til Arbejdstilsynets liste dateret august 2007.Natriumhydroxid: - ppm 2 mg/m 3 LButylglycol: 20 ppm 98 mg/m 3 EHSørg for tilstrækkelig ventilation, evt. punktudsugning. Sørg for adgang tilPersonlige værnemidler:Åndedrætsværn:Øjenværn:Beskyttelse af hænder:Beskyttelse af huden:Arbejdshygiejne:Ikke påkrævet ved normal anvendelse. Ved utilstrækkelig ventilation eller høje koncentrationeranvendes godkendt åndedrætsværn i henhold til kodenummeret.Anvend tætsluttende beskyttelsesbriller med sideskjold som beskyttelse mod stænk/sprøjt.Ved håndtering af produktet som leveret, anvendes egnede uigennemtrængeligebeskyttelseshandsker. Leverandøren anbefaler brug af handsker af PE, neopren-, butyl- ellernaturgummi. Handsker skal vælges i samråd med handskeleverandøren med oplysning om evt.påvirkning fra andre stoffer på den aktuelle arbejdsplads.Anvend evt. beskyttende arbejdsklæder.Vask hænder efter håndtering, før pauser og efter endt arbejde.2


SIKKERHEDSDATABLAD4305 - Containervask9. Fysisk-kemiske egenskaber:Fysisk tilstand/farve/lugt: Klar, ufarvet væske, lugtfripH-værdi: 13Vægtfylde:1,0 g/mlVandopløselighed:FuldstændigViskositet:Som vand10. Stabilitet og reaktivitet:Stabilitet:Farlige reaktioner:Forhold der skal undgås:Produktet er stabilt under normale forhold.Produktet kan reagere kraftige ved kontakt med syrer under varmeudvikling.Varme.11. Toksikologiske oplysninger, sundhedsfarlige egenskaber:Indånding:Hudkontakt:Øjnene:Indtagelse:Indånding forårsager irritation af åndedrætsorganerne.Indånding af opløsningsmiddeldampe kan forårsage hukommelses- og koncentrationsbesvær, unormaltræthed, irritabilitet og i ekstreme tilfælde bevidsthedstab. Langvarig og gentage indånding kan giveskader på lever, nyrer, hjerne og det centrale nervesystem.kan virke stærkt irriterende til ætsende på huden.Kan virke stærkt irriterende til ætsende på øjnene.Kan forårsage mavesmerter og opkastninger, Kemisk lungebetændelse kan opstå, hvis der kommeropløsningsmidler i lungerne (aspiration).12. Miljøoplysninger:Natriumhydroxid: Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i pH-værdien.Fedtalkoholethoxylat: Fuld biologisk nedbrydeligt i overensstemmelse med EU regler. (DOC=80 % BOD 28/COD: 0,56)LC50 (Regnbueørred 96h): 23.7 mg/lEC50 (Daphnia Magna 48 h): 13.4 mg/lVed udledning direkte i miljøet et stoffer skadeligt for fisk. Elimineres let ved passage afrensningsanlæg under dannelse af ugiftige nedbrydningsprodukter.Butylglycol: Biologisk nedbrydelighed er god: over 70 %.Akut toksicitet: LC50 (fisk, guldkarpe): 1395-1575 mg/lEC50 (daphnia magna): 1815 mg/lToksisk grænsekoncentration for Pseudomonas putida: 700 mg/lNatrium Xylen Sulfonat: Biologisk nedbrydelighed: >90 % (82/243/EEC direktiv)Produktet må ikke udledes til kloakker, vand- eller jordmiljøet. Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskedelangtidsvirkninger i vandmiljøet.3


SIKKERHEDSDATABLAD4305 - Containervask13. Bortskaffelse:Spild, rester og affald afleveres til godkendt kommunal modtagestation eller Kommunekemi.Affaldsgruppe: H Affaldskort: 1.11Det er slutbrugerens ansvar at tildele korrekt EAK-kode.14. Transportoplysninger:Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport, IMDG for søtransport ogIATA/ICAO for lufttransport:ADR/RID:UN-nr.: 1824 Klasse: 8 Fareseddel: 8 HAZ: 80 LQ: 7 / E1Særlige bestemmelser: - Emballering: P001/IBC03/LP01/R001 Bestem. sampakning: MP19Transportnavn: Natriumhydroxid opløsning.IMDG:UN-no.: 1824 Klasse: 8 Fareseddel: 8 EMS: F-A, S-UB LQ: 5 l.Shipping name: Sodium hydroxide solution.IATA/ICAO:UN-no.: 1824 Klasse: 8 Label: 8Shipping name: Sodium hydroxide solution.15. Oplysning om regulering:I overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, samt leverandørens selvvurdering er produktet mærketsom følger:ÆtsendeIndeholder:Natriumhydroxid, Dinatriummetasilikat.R-sætninger: 34- ÆtsningsfareS-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn24/25- Undgå kontakt med huden og øjnene26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes45- Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketter, hvisdet er muligtKode nr.: 1 – 4 (1993) PR-nr.: 885540Nationale bestemmelser:Anvendelsesbegrænsninger:Krav til særlig uddannelse:Må ikke anvendes af unge under 18 år, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde.Ingen udover kendskab til produktets farlige egenskaber.4

More magazines by this user
Similar magazines