Skibstrafikken i danske farvande - Søfartsstyrelsen

sofartsstyrelsen.dk

Skibstrafikken i danske farvande - Søfartsstyrelsen

net og det svenske meteorologiske institut,SMHI, har udviklet for at kunne beregne,hvor en spildt oliepøl eller en tabt genstand,en container for eksempel, vil bevæge sighen. Med AIS-signaler kan man også spoletilbage og finde krydsfeltet mellem et skibspassage og første gang pølen dukker op ogpå denne måde indsnævre feltet af muligeforureningssyndere. Det er et nyt og væsentligtbidrag til både miljøbeskyttelse ogsikkerhed til søs generelt. Seatrack Webanvendes i dag af en lang række institutioneri landene omkring Østersøen.Farvandsvæsenet arbejder ogsåinternationaltFarvandsvæsenet arbejder i det hele tagettæt sammen med andre internationale aktører,såvel offentlige som private. For Farvandsvæseneter dette samarbejde vigtigt,både for at vi selv kan dygtiggøre os og fånye ideer, og for at vi kan hjælpe andre internationaleaktører, der måske ikke har heltdet samme høje sejladssikkerhedsniveau,som vi har i Danmark. Det er til gavn forDanmark som kyststat og for den danskeflåde, som besejler verdenshavene.Også på europæisk plan er Farvandsvæsenetaktiv. EU har via EMSA (European MaritimeSafety Agency) udarbejdet en såkaldtAIS-masterplan for alle EU lande. Farvandsvæsenethar deltaget aktivt i det tekniskeekspertarbejde, der nu har ført til en konkretimplementeringsplan. Formålet er atsikre et struktureret samarbejde mellemEU landene om AIS.Samarbejde med private aktørerPå visse områder samarbejder Farvandsvæsenetogså med private aktører. Blandtandet er der gennem et samarbejde medMærsk Olie og Gas A/S sikret AIS-dækningi et stort område af Nordsøen, idet der erblevet opstillet AIS-stationer på en rækkeboreplatforme. Også satellitter ønsker Farvandsvæsenetat anvende for at få dækningover Grønland. Det pionerarbejde udførervi sammen med Aalborg Universitet og detcanadiske firma COM DEV. Det er altså Farvandsvæsenetsønske at samarbejde meddem, der har den bedste ekspertise indenfor de nye områder, hvor vi ser udviklingsmuligheder.Fremtiden er åben og fuld af teknologi, derhele tiden giver de sejlende enten lettere adgangtil information eller mere information,der skal gøre deres sejlads sikrere. En afde ting, Farvandsvæsenet umiddelbart hari kikkerten, er den såkaldte e-Navigation. E-Navigation går ud på, at den sejlende på énskærm vil kunne få alle de oplysninger, derer behov for, når man skal sejle sikkert. Atudvikle denne e-Navigation kræver, at alleaktører samarbejder, såvel nationale, internationalesom private. Og Farvandsvæsenetvil være en aktiv spiller på den front.God læselystFarvandsdirektørSvend Eskildsen3

More magazines by this user
Similar magazines