STRATEGISK PROJEKTLEDER - Danish Design Association

danishdesignassociation.com

STRATEGISK PROJEKTLEDER - Danish Design Association

ORKSTRATEGISK PROJEKTLEDERUDDANNELSEN FOR DIG DER HAR ANSVARET FOR KOMPLEKSE UDVIKLINGSPROJEKTERUddannelsens indhold og opbygning giver projektlederen:Kender du det? Du ved du er dygtig, du har bevistdet igennem de afdelinger og de projekter du harhaft ansvaret for. Nu står du med ansvaret for flerestrategiske projekter - måske endda samtidig -med mange flere spillere på banen og meget størretyngde. Du kigger dig om, ser ind i spejlet –det er dig, der skal løfte opgaven!Strategisk Projektleder er en uddannelse for projektledereog afdelingsledere, der ønsker værktøjer til at træffereflekterede beslutninger og handle i en foranderlig ogkompleks hverdag. En hverdag, hvor mange aktører skalorkestreres, og hvor ubekendte faktorer konstant skalhåndteres.Workz har skræddersyet en uddannelse designet til athjælpe projektledere og ledere til at skabe endnu bedreresultater.I kraft af den virkelighedsnære træning får virksomhedenfølgende som resultat af uddannelsen:Værktøjer til at starte, drive og forankre strategiskeudviklingsprojekter.Flere gode og gennemførte strategiske udviklingsprojekter.Bedre porteføljestyring af den strategiske udviklingsportefølje.Konkret sparring på projektlederens udviklingsprojekter.Øget personlig styrke og gennemslagskraft i rollen somprojektleder.En klar bevidsthed om egne kompetencer og værktøjeri projektledelsessammenhænge samt evnen til at brugede rette værktøjer i den givne situation. Herunder ogsåat projektlederen er bevidst om sine egne roller somleder, og er i stand til at tilpasse sin ledelsesstil til denkonkrete opgave.Større evne til at kommunikere strategisk, og forståhvordan valg af sprog, budskaber og kommunikationsplatformkan sikre bedre resultater.Viden om betydningen af relationshåndtering - hvordanman som projektleder opbygger og fastholder netværk.Direkte sparring på nærværende udfordringer fra egetprojekt.Enestående netværk af dygtige folk på strategisk niveau.Coaching og træning i kommunikation af nøglebudskabertil kerneinteressenter.Overblik over interessenter og magtforhold i egenorganisation i forhold til eget projekt.Overblik over sit projekteams styrker og svagheder.Handleplan for etablering og understøttelse af teams.Kan bruge evaluering som et fremadrettet udviklingsredskabfor organisationen og for det enkelte teammedlem.En velovervejet og virkelighedsnær plan for egenudvikling som projektleder.En case-samling med bidrag fra alle deltagerne.Østre Messegade 5 2650 Hvidovre tlf. 24 62 62 13 jbt@workz.dk www.workz.dk


Strategisk projektleder uddannelsenWORKZUDDANNELSERINDHOLDForløbet består af 5 moduler à to dage (Fra kl. 9.00 til ca.22.00 og 8.00 til 14.00). Hvert modul har et specifikt tema.Uddannelsen har tre læringsfelter; det virkelige projektsom deltagerne tager med, Workz værktøjer og metodersamt projektlederens roller som leder.Vi forventer, at deltagerne tager deres egne strategiskeudviklingsprojekter med, da det giver det største udbytte.Man kan dog godt deltage med fokus på planlægning af etkommende projekt eller et ønskeprojekt.Vi veksler mellem oplæg, øvelser, træning, cases, sparringpå egne projekter og coaching på projektnære problemstillinger.Vi arbejder på hold og i mindre teams.Der etableres netværk, hvor vi efterfølgende mødes togange om året – evt. i forbindelse med opstart af nye hold.UDDANNELSENS FOKUS OG LÆRINGSFORMWorkz hjælper virksomheder med at lykkes med deresforandringer. I vores arbejde ser vi en klar trend.Rollerne som leder og projektleder er i gang med at smeltesammen. Projektlederen skal kunne lede, og lederen skalkunne etablere, lede og styre projekter. Måske kan manendda tale om hele virksomheden som et projekt.Derfor har vi lavet denne uddannelse, der understøtter denenkelte leder eller projektleder i at håndtere den nye rollesom strategisk implementator.Vores fokus er på kompleksiteten i organisationens transformation,og på at det er mennesker, vi skal flytte medvores visioner og fortællinger. Ikke mindst disse menneskersmotivation og mind-set.På strategisk projektleder uddannelsen trænes deltageren iat blive bedre til at træffe beslutninger under høj-komplekseudviklingsopgaver. Det kan f.eks. være Lean/BPRimplementering, reorganiseringer og strategiimplementering.Gennem uddannelsen trænes deltagerne i at fokusere,og de får konkrete værktøjer til at håndtere kompleksitetog usikkerhed.FORLØBETS LÆRINGSFORMForløbet er opbygget med en høj grad af interaktion i formaf øvelser, selvstændig refleksion og gruppearbejde.Forløbet gør brug af en lang række forskellige læringsmetoder;fra ledelsessimulatorer, over artikler til gruppebaseretcasearbejde og rollespil. Hvert modul udfordrersåledes deltagerne igennem aktiv deltagelse. Der kanforekomme rollespil og videofeedback, hvilket man skalvære parat til at acceptere.Der vil være en gennemgående konsulent tilstede gennemforløbet, som suppleres af spidskompetente kollegaer. Derer altid to konsulenter til stede.UDDANNELSENS FORLØBIndividuelle opgaver og feedback1 2 3 4 5Mind setStorytelling somresultatskaberProjektlederensrelationerog positionerProjektlederen somforandringsagentEvalueringog apprasialNETVÆRKFælles case samlingØstre Messegade 5 2650 Hvidovre tlf. 24 62 62 13 jbt@workz.dk www.workz.dk


Strategisk projektleder uddannelsenWORKZUDDANNELSERPROJEKTLEDERENS MINDSET24.-25. MARTS 2010FØRMODUL 1Før modulet skal du som deltager have gjort dig tankerom, hvordan du definerer et projekt. Hvad er et projekt, oghvordan kan man se om projektet har været en succes, nårdet engang er slut?UNDERVi arbejder med forforståelser, definitioner og praktiskprojektarbejde. Her pointerer vi, hvor stor betydning din ogandres forståelse af projekter har på de resultater, man kanopnå igennem projekter.Med hensyn til dit eget læringsprojekt arbejder vi medforventningerne til uddannelsen samt vores forventningertil deltagelse og arbejdsmængde. Vi sammensætter hold,som vil være gennemgående på hele uddannelsen, og viintroduceres for hinanden.INDHOLD PÅ MODULETDen store test: Holdopdelt projektudfordring gennembenspænd.Gruppeinddelinger og sparring i grupper.Beskrivelser af projekter.Jerntrekanten; tid, penge og kvalitet.Det målbestemte, det politiske og det visionære projekt.Hvad bliver du målt på? Og hvad tror du, du blivermålt på?WORKZEFTERMed fokus på din forståelse af dit projekt sætter vi ud forat kommunikere omkring det. Du skal forberede en interessentanalyseog en beskrivelse af dit projekt til næstemodul.KONSULENTERJesper Toft og Svend Ask LarsenØstre Messegade 5 2650 Hvidovre tlf. 24 62 62 13 jbt@workz.dk www.workz.dk


Strategisk projektleder uddannelsenWORKZUDDANNELSERKOMMUNIKATION SOM RESULTATSKABER14.-15. APRIL 2010FØRMODUL 2Inden modulet skal du foretage interessentanalyse, somgør dig i stand til at differentiere dine budskaber eftermålgrupper af interessenter i projektet. Du skal samtidigmedbringe en kortfattet beskrivelse af projektet, der vildanne udgangspunkt for projektets kernefortælling.PROJEKTLEDERENS RELATIONEROG POSITIONER5.-6. MAJ 2010FØRMODUL 3Inden modulet har du gennemført en Story Line TM koordineringsworkshophjemme med udvalgte interessenter.Dette har givet dig uvurderlig viden om dine interessenterspositioner overfor projektet.UNDERMed udgangspunkt i jeres beskrivelser af jeres projektertager vi jer igennem en intensiv workshop, der introducererstorytelling og koordinationsværktøjer. I kommer ud afworkshoppen med en kernefortælling og en kommunikationsplanfor jeres projekt.Der vil undervejs være refleksioner og sparring i gruppen.INDHOLDKommunikations og struktureringsværktøjer: SamePage,Change Chart, Kernefortælling og Story Line TM .Interaktiv formidling i organisationen; hvordan involveringi historiefortællingen hjælper strategiimplementeringen.Alternative kommunikationskanaler og lanceringsstrategierfor projekter.Sparring på kommunikationsplan.EFTEREfter modulet udvælges væsentlige interne interessenter,som involveres i at skabe en fælles fortælling ved hjælp afStory Line TM værktøjet.UNDERVi zoomer ind på projektlederrollen. Rollen som projektlederer særlig, fordi den har indbyggede forventningskonflikterog skal udleves i en knivskarp balance. Vi arbejdermed lederrolle-selvvurdering, øvelser og feedback. Lederrollener ikke en isoleret størrelse. Succesfuld projektledelsehandler i høj grad om netværk og socialerelationer. Vi synliggør netværkets betydning og ser påhandlemuligheder og timing i forbindelse med at udøveuformel indflydelse.INDHOLDBearbejdning af Story Line TM analysen.Et par typer af interessentanalyser på projektet.Hvem involveres i hvad, hvornår?Interaktiv netværksøvelse.Workz projektledelsesspil Playmakers.Workz egenudviklede lederrolle selvvurderingsog dialogværktøj ROLE MODEL TM .Situationsbestemt Ledelse II.Sparring i grupper på handleplan i forhold til lederforventninger.KONSULENTERAsk Agger, Grith Okholm Skaarup og Jesper ToftEFTERInviter din projektgruppe til at vurdere deres forventningertil din lederrolle og inviter din styregruppe til at gøredet samme. Match deres forventninger med dine egne ogvurder de relevante handlinger. Medbring oplæg til handleplanpå modul 4. Suppler eventuelt med et blik på den”officielle” projektlederrolle, hvis din virksomhed har ensådan defineret.KONSULENTERSvend Ask Larsen og Jesper ToftØstre Messegade 5 2650 Hvidovre tlf. 24 62 62 13 jbt@workz.dk www.workz.dk


Strategisk projektleder uddannelsenWORKZUDDANNELSERPROJEKTLEDEREN SOM FORANDRINGSAGENT26.-27. MAJ 2010FØRInden modulet gennemfører du en analyse af forandringer,der er sket i løbet af projektet. Nye medarbejdere, nye mål,ny strategi, nye interessenter, nye brugere, nye kunder, nyesamfundsforhold?Hvad er det for trends, du lægger mærke til? Hvad er detfor signaler, der er vigtige for dig og dit projekt?UNDEROrganisationen bliver ikke stående mens dit projekt forsøgerat forandre den. Lær at navigere og tilpasse ditprojekt hurtigt til de nye muligheder og udfordringer, der vilopstå. Mærk hvordan en stærk kernefortælling hjælper dig.INDHOLDOrganisationsforståelse.Organisatorisk indplacering.Magt, mål og alliancer.Forståelse af magtspil og hvordan man indgår imagtkampe på en god måde.Strategisk påvirkning.Forandringsledelsesspillet Wallbreakers TMForståelse af modstand og hvordan den kan håndteres.EFTERMODUL 4Forbered din evalueringsvinkel, hvad ønsker du skal væreprojektets eftermæle. Brug kernefortællingen til at lave enny vinkel, der retter sig mod fremtiden.KONSULENTERBerit Kristine Bøggild og Jesper ToftEVALUERING OG APPRAISAL16.-17. JUNI 2010FØRDu har forberedt din vinkel på dit og projektets eftermæle,og du har skrevet dit bidrag til vores fælles case samling.UNDERUdgangspunktet er, at der i alle udviklingsprojekter ernoget, der har fungeret, ligesom der er noget, der ikke harfungeret. En del af evalueringen er at sikre, at det der harfungeret fastholdes. Sammen med læringspotentialet erdet, der har virket projektets værdifulde bidrag tilorganisationen.Evaluering er en del af projektet, og du skal kontrollereprojektets eftermæle - fordi du er lige så god som dit sidsteprojekt + dit gode netværk. Vi arbejder med metoder til konstruktiveinvolverende evalueringer. Grebet rigtigt an liggerkimen til karrierens næste projekt i dette projekts succes.INDHOLDFremadrettet evaluering.Succes-case method.Kunsten at give hånd og blive venner igen.Fernisering på ”Book of Contributions”.EFTERMODUL 5Klædt på til at løfte nye strategiske udfordringer går vi ud iverden. Netværket sætter et par datoer i kalenderen for atmødes igen.KONSULENTERTerkel Skårup og Jesper ToftØstre Messegade 5 2650 Hvidovre tlf. 24 62 62 13 jbt@workz.dk www.workz.dk


Strategisk projektleder uddannelsenWORKZUDDANNELSERKONSULENTERASK AGGERForuden sine opgaver somdirektør for Workz A/S fungererAsk som senior rådgiverfor en bred kreds af landetsstørste virksomheder. Han harbl.a. tidligere i år bistået DSB’skoncernledelse med udviklingenaf den nye vision for DSB.Hans ekspertise dækker frastorytelling, forandringsledelseog strategiudvikling til oplevelsesøkonomi,innovation ogfilmproduktion. Ask har en baggrund fra statskundskab oghar arbejdet som konsulent siden 1997.Han er en populær foredragsholder og gæsteforelæsersamt fast klummeskribent om IT og innovation i Børsen.Ask har desuden arbejdet som manuskripkonsulent forflere af Danmarks største filminstruktører.JESPER TOFT /Jesper har en baggrund sompsykolog og har igennem desidste mange år arbejdet medledelsesudvikling.Han har stor erfaring medstrategiske udviklingsprojekterblandt andet indenfor Lean,strategiudvikling, innovationsledelseog HR.Jesper slog tidligere sinefolder som konsulent i Centerfor Ledelse og Conmoto og som ansvarlig for ledelsesudviklingi TDC. Som konsulent og teamleder i Workz harJesper, udover ansvaret for konsulentteamet, ansvar foren række større projekter – herunder udvikling og afviklingaf ISS´ projektlederuddannelse og et større innovationsprojektfor Københavns Kommune. Jesper er desudenmedlem af det erhvervsøkonomiske censorkorps for HD iorganisation og ledelse.GRITH OKHOLM SKAARUP /Grith er ansvarlig for kommunikations-og marketingsaktiviteteri Workz og leder afmarketinggruppen.Hun fungerer desuden som projektlederog konsulent på størreprojekter, som COP 15 brandingfor Novozymes og KøbenhavnsKommune, markedsføring afKøbenhavns Teatre og udviklingaf værdispil til fagforening.Hendes speciale er at nytænke traditionel kommunikationog markedsføring, og metoderne hertil er fundet i teorierog værktøjer fra storytelling, dramaturgi og co-creation.Hun er en flittig foredragsholder og underviser desudenfast på bl.a. Den Danske Filmskole og KøbenhavnsUniversitet. Hun har en kandidatgrad i dansk og film fraKøbenhavns Universitet og Universitá di Bologna.SVEND ASK LARSEN /Svend Ask Larsen har mangeårigerfaring med udviklingog afvikling af læringsspil ogspilbaserede lederudviklingskurser.Han har bl.a. undervisti ledelse på åbne uddannelsersom LAICS masteruddannelsenpå CBS, hos COK og Mannazsamt interne lederudviklingsforløbhos en lang række organisationer,heriblandt ISS,DSB, CSC, DR, Danfoss og Simcorp.Derudover er Svend en erfaren udvikler af læringsspilog har udviklet en række læringsspil ved Learning LabDenmark og egen virksomhed RIA (Reflecion in Action).Som teamleder og designer hos Workz har Svend, udoverledelsesansvaret for designteamet, ansvar for udvikling ogkvalitetssikring af Workz spil og spillignende værktøjer.Desuden fungerer han som konsulent og facilitator pålederudviklingsforløb, og med en baggrund fra psykologiog virksomhedsstudier ved RUC, er Svends fokus påledelse, læring og HR.Østre Messegade 5 2650 Hvidovre tlf. 24 62 62 13 jbt@workz.dk www.workz.dk


Strategisk projektleder uddannelsenWORKZUDDANNELSERBERIT KRISTINE BØGGILD /Berit har i løbet af de sidste 10år beskæftiget sig med ledelseog facilitering af forandringsprojekterog processer.Hun har både praktisk erfaringsom projektleder og som konsulentpå komplekse projektermed mange forskellige involveredeaktører.Berit har en baggrund somCand. Merc. HRM fra CBS og erderudover certificeret Pathfinder. Gennem tiden har hunarbejdet som projektleder for Startup Company og GentofteKommune og har fungeret som projektleder på flerestørre projekter i Workz regi.Som konsulent er Berits fokus på involverende processer,der fremmer engagement hos deltagerne og skaber partnerskaberpå tværs af fagekspertiser, hierarkiske niveauerog sektorer.TERKEL SKÅRUP /Terkel har i de sidste mange årarbejdet med serviceudvikling,evaluering og brugerdreven innovationfor både offentlige ogprivate virksomheder.Han har stor praktisk erfaringsom projektleder af udviklingsogevalueringsprojekter.I Workz arbejder han særligmed workshops om innovationog borgerinddragelse, ligesomhan leder research og analyser i forbindelse med udviklingsopgaver,herunder servicedesign.Terkels baggrund er lingvistik og interaktionsanalyse tilsatHRM og proces- og datamodellering. Han har især arbejdetmed analyse og evaluering af service og arbejdsorganiseringmed en spidskompetence indenfor brugerinddragelseog erhvervsetnografisk metode. Hans erfaringsområdeomfatter interaktionsforskning i Danmark og USA samtteknologisk og oplevelsesøkonomisk innovation. Før hani 2006 kom til Workz, har han arbejdet hos Xerox PARC,Danske Bank, CBS og som selvstændig konsulent.VÆRKTØJER DER ANVENDES PÅ UDDANNELSENPLAYMAKERSPROJEKTLEDELSE PÅ SPILPlaymakers er et refleksionsspil med fokus på ledelsesaspektetved projektledelse. Et brætspil, hvor deltagerneudfordres i at håndtere det krydsfelt, der opstår mellemledelse af projektteamet og orkestrering af projektetseksterne interessenter. Et spil om project leadershipfrem for project management.WALLBREAKERSFORANDRINGSLEDELSE PÅ SPILWallbreakers er et læringsspil om ledelse af organisatoriskeforandringer. Et brætspil om ledelse af menneskergennem forandring, og om at vende modstand til accept ogforståelse af den nye virkelighed. Spillet sætter fokus påchange leadership frem for change management.Østre Messegade 5 2650 Hvidovre tlf. 24 62 62 13 jbt@workz.dk www.workz.dk


Strategisk projektleder uddannelsenWORKZUDDANNELSERCONNECTEDPROJEKTLEDELSE PÅ SPILConnected er et læringsspil, der træner mennesker ikundskaben at netværke. En simulation om betydningen afnetværk, hvor deltagerne lærer af og med hinanden ved athandle i praksis.ROLE MODELDIALOG OG AFKLARING AF LEDERROLLENWorkz har udviklet et dialogværktøj til forventningsafstemningomkring lederrollen i virksomheder. Det fungererbåde som individuel kortlægning og i dialog med styregruppeog projektgruppe.STORY LINEKOLLEKTIV PROCESUDVIKLING GENNEM VISUALISERINGStory Line er et enkelt udviklingsværktøj til arbejdet medprocesser, forløb og flows. Story Line er designet til bådeat beskrive, analysere, evaluere og optimere processer. Etfleksibelt værktøj, som hjælper til at bygge bro mellemforskellige fagligheder og perspektiver, og som særligtegner sig til brugerdrevne innovationsprocesser og projektkoordinering.Pris: 39.500 DKK ekskl. momsØstre Messegade 5 2650 Hvidovre tlf. 24 62 62 13 jbt@workz.dk www.workz.dk

More magazines by this user
Similar magazines