61/2009 (10. maj 2010) - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk

61/2009 (10. maj 2010) - Revisornævnet

”…Til ejerenVi har efter aftale udført gennemgang af skatteregnskabet som omfatter indkomst ogformueforhold for M’s og ægtefælle K’s vedrørende indkomståret 2006.M’s og K’s har ansvaret for skatteregnskabet. Vort ansvar er, på grundlag af vor gennemgang,at udtrykke en konklusion om skatteregnskabet.Den udførte gennemgangVi har udført gennemgangen i overensstemmelse med den danske revisionsstandard omreview. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører gennemgangen med henblikpå at opnå moderat grad af sikkerhed for, at skatteregnskabet ikke indeholder væsentligfejlinformation.En gennemgang er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til M’s ogK’s, og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og udtrykkerderfor ingen revisionskonklusion om skatteregnskabetKonklusionVed den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, atskatteregnskabet giver et retvisende billede af de skattemæssige indkomst- og formueforholdfor indkomståret 1. januar - 31. december 2006 i overensstemmelse med dengældende skattelovgivning. Ved fordeling af formuen mellem ægtefællerne er der ikketaget hensyn til de civilretlige regler, og eventuelle kautioner og pantsætninger er ikkeoplyst i skatteregnskabet.…”Indklagede har i juni 2008 afgivet tilsvarende revisorerklæring som ovenfor citeret vedrørende skatteregnskabetfor indkomståret 2007. Af dette regnskab fremgår under specifikation af balance ogkapitalforklaring, at ejendommen B, Y-købing, BBR.nummer 76001912, har et vurderet areal på79,96 ha. I begge skatteregnskaber indgår købet af 220.000 kg. mælkekvote på saldoen for betalingsrettighederog mælkekvote efter reglerne i afskrivningslovens § 40C.Efter at være blevet kontaktet af Skat sendte indklagede den 3. november 2008 sålydende skrivelsetil Skat:”…Vedr. indkomståret 2007Gratis tildeling af mælkekvoteDer skal ikke ske beskatning af gratis tildeling af mælkekvote fra og med den 1. januar2005Salg af jord fra BJorden behandles under ét. Anskaffelsessummen for den solgte del er derfor forholdsmæssigtfordelt – jf. Landsskatteretskendelse 2-4-1847-1437 af den 20. december 20052

More magazines by this user
Similar magazines