61/2009 (10. maj 2010) - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk

61/2009 (10. maj 2010) - Revisornævnet

1. Indklagede har medregnet anskaffelsessummen for køb af mælkekvote i såvel ejendommensanskaffelsessum som i saldoen, jf. afskrivningslovens § 40C. Anskaffelsen var faktisk sket i2005, hvorfor anskaffelsessummen skal henføres til saldoen, jf. afskrivningslovens § 40C.2. Indklagede har ikke beregnet avance ved salg af et jordareal på grundlag af den faktiske anskaffelsessum,uagtet at den faktiske anskaffelsessum skulle have været anvendt, idet arealeter erhvervet efter 19/5 1993.Parternes bemærkninger:Ad klagepunkt 1.Klager har anført, at indklagede har handlet i strid med god revisorskik i forbindelse med afgivelseaf revisorerklæring uden forbehold på skatteregnskab for 2007 og selvangivelse for M’s og K’s, idetanskaffelsessummen for mælkekvote købt i 2005 fejlagtigt var medregnet både i ejendomsavanceopgørelsenog samtidig indgik i saldoen for kvoter, jf. afskrivningslovens § 40 C. Anskaffelsessummenfor den pågældende mælkekvote har således været medregnet som anskaffelsessum togange. Fejlen medførte, at Skat ændrede skatteopgørelsen for 2007, således at der fremkom en yderligereavance ved salget af ejendommen F på 1.046.144 kr. Indklagede har erkendt fejlen og harmedvirket til at rette den, men fejlen er af ikke uvæsentlig størrelse, og indklagede har medvirket tiludfærdigelse af urigtig selvangivelse.Ad klagepunkt 2.Klager har anført, at indklagede har handlet i strid med god revisorskik i forbindelse med afgivelseaf revisorerklæring uden forbehold på skatteregnskabet for 2007 og selvangivelse for M’s og K’s,idet avancen ved salg af et jordareal på 34, 34 ha ikke var beregnet på grundlag af den faktiske anskaffelsessum,der var aftalt til 5.500.000 kr., uagtet at den faktiske anskaffelsessum skulle haveværet anvendt, idet arealet er erhvervet efter 19. maj 1993, jf. ejendomsavancebeskatningslovens §4, stk. 1 og 2. Fejlen medførte, at Skat ændrede skatteopgørelsen for 2007, således at der fremkomen yderligere fortjeneste ved salget af de to matrikelnumre på 686.737 kr. Heraf er 482.737 kr. efteranmodning fra indklagede ønsket genanbragt i ejendommen O, hvilket er godkendt.Indklagede har i første omgang over for Skat oplyst, at hun ikke så noget forkert i at anvende gennemsnitsprisenpr. ha, idet den resterende del af ejendommen blev solgt i 2008, og det derfor blotvar et spørgsmål om, hvornår avancen blev beregnet. Denne begrundelse er ikke acceptabel, idetSkat i så fald kommer til at bære risikoen for, at avancerne samlet bliver opgjort korrekt. Hertilkommer, at indklagede ikke rettede ind efter at være gjort bekendt med fejlen, men undersøgte sagenog i brev af 3. november 2008 sendte en forklaring, der var forkert. Indklagede har ikke overfor Skat oplyst, at hun skulle have regnet forkert.Ad klagepunkt 1.Indklagede har erkendt, at hun ved en beklagelig fejl i skatteregnskabet for 2006 og 2007 for ægteparret… medtog anskaffelsessummen ved købet af mælkekvoten både i ejendomsavanceopgørelsenog saldoen, jf. afskrivningslovens § 40C.Fejlen er formentlig opstået ved, at indklagede har tastet et forkert årstal som anskaffelsesår – 2004i stedet for 2005 - i det program, hun anvender til beregning af ejendomsavance i forbindelse med4

More magazines by this user
Similar magazines