28. marts 2011 - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk

28. marts 2011 - Revisornævnet

Revisionen i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten vil omfatte en gennemgangaf procedurerne ved regnskabsudarbejdelse samt af dokumentationen for de oplysningerog beløbsangivelser, der er indeholdt i årsrapporten. Vi vil i overensstemmelse meddanske revisionsstandarder overbevise os om aktivernes tilstedeværelse, tilhørsforholdog forsvarlige værdiansættelser, ligesom vi vil kontrollere, at de gældsforpligtelser, deros bekendt påhviler selskabet, er kommet rigtigt til udtryk i årsrapporten.…5. Rapportering om de udførte revision…Vi vil informere ledelsen om de ikke korrigerede fejlinformationer, som vi har konstateretunder revisionen, og som direktionen har vurderet som værende uvæsentlige bådeenkeltvis og sammenlagt for årsrapporten som helhed.…”Indklagede har den 14. april 2008 underskrevet revisionsprotokollat for A ApS vedrørende årsrapportenfor 2006 - 2007. Klagerne har den 31. maj 2008 skrevet under herpå.Følgende fremgår blandt andet af protokollatet:”…4. Revisionens tilrettelæggelse og udførelse…Revisionen er udført ved stikprøver med henblik på at efterprøve, hvorvidt årsrapportensoplysninger og beløbsangivelser er korrekte. Der er foretaget gennemgang og vurderingaf bogholderiposter og dokumentation herfor.….… Vi har påset, at de forpligtelser, der os bekendt påhviler selskabet, er rigtigt udtrykt iårsrapporten. Vi har endvidere påset, at almindelig anerkendt regnskabspraksis er fulgt,samt at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansiellestilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret.…Der er ikke foretaget uanmeldt bogholderieftersyn i årets løb. Idet selskabet ejes af énanpartshaver, og anpartshaveren varetager såvel bogholderi- som kassererfunktion erdet vor opfattelse, at et uanmeldt bogholderieftersyn ikke vil bibringe yderligere revisionsmæssigoverbevisning og dokumentation.5. Forretningsgange og intern kontrolVi har som led i revisionen gennemgået selskabets registreringssystemer og interne kontroller.Som følge af det begrænsede antal medarbejdere i selskabets administration er det ikkemuligt at adskille de administrative funktioner effektivt mellem flere personer.Der foreligger derfor risiko for, at der opstår tilsigtede eller utilsigtede fejl i selskabetsadministration, og der kan derved opstå tab. Vor revision kan ikke afsløre disse fejl medsikkerhed.Konstaterer vi under vor revision uregelmæssigheder, vil vi udvide revisionen med henblikpå at afklare årsagen til de fundne uregelmæssigheder. Vi har ikke i forbindelse2

More magazines by this user
Similar magazines