28. marts 2011 - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk

28. marts 2011 - Revisornævnet

timo og et par andre korrektioner, som kan ses af vedlagte kontospecifikation.” Det fremgår endeligaf skrivelsen, at ny revisor har haft kontakt til indklagedes kontor, hvorfra det er oplyst, at man vidste,der var differencer, at der var lavet momskorrektion på husleje som den eneste rettelse samt, atresten måtte være forkert aflæsning samt regulering af skyldige omkostninger.Der foreligger endvidere mailkorrespondance for perioden fra den 9. februar 2010 til den 19. august2010. Blandt andet fremgår det af en mail fra klager til indklagede af 3. marts 2010, at ”Vi blivernødt til at have rede på denne difference i moms. Jeg kan ikke se at du på revisionspåtegningen harnævnt at der var skyldig moms. Og mine beregninger viser at den skyldige moms ikke ligger i nærhedenaf det beløb som fremgår af jeres regnskab. Vil du komme med et forslag til korrektion ellerargumentere for jeres tal.”Klagen:Klagerne har – i det væsentlige - formuleret deres klage således:Vores anke er, at restancen – en momsrestance på ca. 40.000 kr. - ikke på noget tidspunkt har væretnævnt for os, som er virksomhedens ledelse, og at det ikke er nævnt i revisorens erklæring om selskabet.Derfor mener vi ikke, at regnskabet giver et retvisende billede af selskabets økonomi, hvorforrevisors erklæring ikke tilnærmelsesvis er af en kvalitet, som man må kunne forvente fra enstatsautoriseret revisor.Parternes bemærkninger:Klagerne har anført, at da virksomheden skiftede til en anden revisor, blev klagerne gjort opmærksommepå, at der var en momsrestance på ca. 40.000 kr. pr. 31. december 2009. Det viste sig, at restancenvar akkumuleret siden virksomhedens start den 1. oktober 2006. Dette forhold burde deindklagede have nævnt over for klagerne – der er virksomhedens ledelse – i revisionsprotokollatetog/eller i selve erklæringen. Da forholdet ikke er medtaget, er indklagedes revisionserklæring ikkekorrekt, idet regnskabet på den anførte baggrund ikke giver et retvisende billede af selskabets økonomi.Årsregnskabet har herefter ej heller haft den kvalitet, man måtte kunne forvente fra en statsautoriseretrevisor.De bilag, som indklagede har fremlagt, kendte klagerne, men det er ud fra disse bilag ikke muligt atkonkludere, at der var tale om en akkumuleret momsgæld. Og netop dette burde indklagede haveinformeret om. Klagerne har også underskrevet regnskabserklæringen i god tro, idet de netop ikkevidste, at der var tale om akkumuleret momsgæld.Indklagede har gjort gældende, at klagen over, at skyldige momsbeløb har været tilbageholdt forklagerne, er grundløs, idet de skyldige momsbeløb har fremgået af såvel virksomhedens egen bogføringsom af regnskaberne, herunder at det skyldige beløb vedrørende regnskabsperioden 2006 og2007 fremgår udtrykkeligt af note 10 til specifikationshæftet, at virksomhedens bogføring stemmertil specifikationshæftet samt, at klagerne selv har underskrevet som ledelse om fuldstændigheden afårsrapporten og dennes retvisende billede. For så vidt angår regnskabsåret 2008 har de af indklagedefremlagte specifikationer – hvori der indgår et beløb for skyldig moms på 128.730 kr. – væretgennemgået på et møde hos klagerne den 20. maj 2009, på hvilket møde der ikke har været stilletspørgsmål til momsmellemværendet på 128.730 kr. Regnskabet har således korrekt afspejlet momsforpligtelsen,og indklagede har derfor ikke haft grundlag for at tage forbehold eller give supplerendeoplysninger. Endelig har indklagede henvist til, at det også i det af klagerne fremlagte bilag erkonkluderet, at skyldig momsbeløb ikke stammer fra fejlbogføring eller lignende, men formentlig4

More magazines by this user
Similar magazines