13.07.2015 Views

Bacheloruddannelsen i Erhvervsjura, HA (jur.) - Det ...

Bacheloruddannelsen i Erhvervsjura, HA (jur.) - Det ...

Bacheloruddannelsen i Erhvervsjura, HA (jur.) - Det ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

StudieordningDen erhvervs<strong>jur</strong>idiske bacheloruddannelse<strong>HA</strong>-<strong>jur</strong>.Aalborg Universitet3.- 6. semesterGældende fra september 2009Revideret den 2. april 2012, den 1. december 2011 og den 1. juni 2011, jf. studieordningen § 24.Bekendtgørelsesgrundlag§ 1. Den erhvervs<strong>jur</strong>idiske bacheloruddannelse er en 3-årig forskningsbaseretheltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til i alt 180 ECTS (European CreditTransfer System).Stk. 2. Denne studieordning omfatter erhvervs<strong>jur</strong>as bacheloruddannelse 3.-6. semesterpå Aalborg Universitet, svarende til 120 ECTS.Stk. 3. Studieordningen er fastsat i henhold til bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne(uddannelsesbekendtgørelsen).Stk. 4. Studieordningen indeholder endvidere regler fastsat i medfør af bekendtgørelsenr. 867 af 19. august 2004 (eksamensbekendtgørelsen) med senere ændringer (senestbkg. nr. 865 af 5. juni 2007), bkg. nr. 52 af 28. januar 2009(adgangsbekendtgørelsen), og bekendtgørelse nr. 205 af 15. marts 2007(karakterbekendtgørelsen). Fra 1. september 2010 er reglerne omkring eksamenreguleret i bekendtgørelse nr. 857 af 1. juli 2010 om eksamen og censur veduniversitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)Uddannelsens titel§ 2. <strong>Erhvervs<strong>jur</strong>a</strong>uddannelsens titel er på dansk: ”Bachelor (BSc) i erhvervsøkonomi<strong>jur</strong>a.<strong>HA</strong> (<strong>jur</strong>.).” På engelsk er titlen: ”Bachelor of Science in BusinessAdministration and Commercial Law.”1


Adgangskrav§ 3. <strong>Erhvervs<strong>jur</strong>a</strong>s 1.- 2. semester hører under studieordningen for <strong>Det</strong>Samfundsvidenskabelige Basisår, <strong>Det</strong> Samfundsvidenskabelige Fakultet, AalborgUniversitet.Stk. 2. Inden udgangen af 2. semester skal den studerende, for at kunne fortsættebacheloruddannelsen, deltage i de prøver, der ifølge studieordningen er en del afførsteårsprøve. Prøverne efter første årsprøve skal være bestået senest indenudgangen af andet studieår efter studiestart (typisk 4. semester), for at den studerendekan fortsætte uddannelsen.Stk. 3. Har den studerende ikke bestået prøverne i overensstemmelse med stk. 2,bortfalder adgangen til et nyt eksamensforsøg.Studienævns- og fakultetstilhørsforhold§ 4. <strong>Bacheloruddannelsen</strong>s 3.-6. semester hører under Juridisk Studienævn ved <strong>Det</strong>Samfundsvidenskabelige Fakultet.Stk. 2. Der er indført pligtmæssig elektronisk kommunikation på uddannelsen, såledesat al skriftlig kommunikation mellem studerende og uddannelsen kun kan foregå viauniversitetets mailsystem (id-mail og student-mail). Den studerende er forpligtet til atholde sig orienteret om studienævnets afgørelser og andre meddelelser, der sendes tilden pågældendes studentermail.Uddannelsens faglige profil og formål§ 5. <strong>Bacheloruddannelsen</strong> har til formål at sætte den studerende i stand tilselvstændigt at kunne udføre erhvervsfunktioner med <strong>jur</strong>idisk og økonomisk indholdi virksomheder, institutioner og organisationer såvel i det private som i det offentlige.Stk. 2. Uddannelsen har videre til formål at kvalificere den studerende til optagelse påden erhvervs<strong>jur</strong>idiske kandidatuddannelse.§ 6. Uddannelsens formål betinger, at den studerende erhverver viden, kompetencerog metodiske færdigheder indenfor både de <strong>jur</strong>idiske og økonomiske fagområdersvidenskabelige discipliner, herunder teori og metode, vedrørende forhold, som er afvæsentlig betydning for virksomheders, institutioners og organisationers daglige driftog beslutningstagen. <strong>Det</strong>te gælder både udadtil i relation til dispositioner overforandre virksomheder, forbrugere og offentlige myndigheder og indadtil i relation tilvirksomheden, institutionen eller organisationens etablering, organisering,beslutningstagen, finansiering og beskatning. En bachelor i erhvervs<strong>jur</strong>a skal såledesgennem sin uddannelse opnå en bred faglig viden, samt de teoretiske og metodiskekompetencer, der giver den studerende færdigheder til, at:2


1) håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- ellerarbejdssammenhænge indenfor økonomi og <strong>jur</strong>a, og indgå i fagligt ogtværfagligt samarbejde med en professionel tilgang,2) identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskelligelæringsmiljøer,3) selvstændigt kunne identificere og formulere problemstillinger indenfor de<strong>jur</strong>idiske og økonomiske fagområder, vælge relevante løsninger og begrundedisse,4) fremkomme med begrundede udsagn om, hvad der er gældende ret inden foruddannelsens <strong>jur</strong>idiske fagelementer,5) analysere og vurdere en <strong>jur</strong>idisk eller økonomisk argumentation,6) vurdere, fortolke og formulere kontrakter under hensyntagen til relevanteretsregler og økonomiske konsekvenser,7) analysere eksterne og interne regnskaber og gennemføre grundlæggendestatistiske analyser8) rådgive om finansiering af aktiviteter med hensyntagen til både <strong>jur</strong>idiske ogøkonomiske forhold, og9) kunne formidle sin indsigt overfor både fagfæller, ikke-specialister,samarbejdspartnere og brugere i et korrekt mundtlig og skriftligt sprog.Uddannelsens fagelementer§ 7. Den erhvervs<strong>jur</strong>idiske bacheloruddannelses 3. – 6. semester består af i alt 120ECTS fagelementer fordelt på 11 moduler, hvoraf 100 ECTS omfatter uddannelsenskonstituerende obligatoriske <strong>jur</strong>idiske og økonomiske fagelementer, 10 ECTSomfatter et økonomisk valgfag og yderligere 10 ECTS omfatter et bachelorprojekt.Stk. 2. Hvert semester indeholder en undervisningsmæssig belastning på 30 ECTS,der eksamineres ved udgangen af det pågældende semester. Dog eksamineres 5ECTS på uddannelsens 3. semester først ved udgangen af 4. semester, jf. § 9.Stk.3. Mål og vurderingskriterier for de enkelte fags eksaminer offentliggøres påuddannelsens hjemmeside.3


Obligatoriske <strong>jur</strong>idiske fagelementer§ 8. De obligatoriske <strong>jur</strong>idiske fagelementer udgør i alt 70 ECTS, der fordeler sig på6 moduler. Modulerne og de omfattede fagelementer samt deres semesterplacering ogeksaminationsform fremgår af følgende skema:MODUL FAG ECTS SEM EKSAMENMetodemodul Juridisk metode, 5 3. Skriftlig 5-timers eksamenretslære og retshistorieOffentligretligtmodulAlmindelig5 3. Skriftlig 5-timers eksamenforvaltningsretSpeciel forvaltningsret 5 3.Civilproces 5. 4. Skriftlig kortsvarseksamenaf 2 timerFormueretligtmodul Dansk og international 5 4. Skriftlig 5-timers eksamenkøberetObligationsret II 5 4.Obligationsret III 5 5. Skriftlig 5-timers eksamenSelskabsret 5 5.Tingsretog 5 6. Mundtlig eksameninsolvensretSkatteretligtmodul Grundlæggende 10 5. Skriftlig 3-timers eksamenskatteretRealisationsbeskatning 5 6. Skriftlig 3-timers eksamenStrafferetligtmodul Erhvervsstrafferet 5 4. Skriftlig kortsvarseksamenaf 2 timerEU-retligtmodul EU-ret 5 5. Mundtlig på baggrund afprojekt4


Obligatoriske økonomiske fagelementer§ 9. De obligatoriske økonomiske fagelementer udgør i alt 30 ECTS, der fordeler sigpå 5 moduler. Modulerne og de omfattede fagelementer, samt deressemesterplacering og eksaminationsform fremgår af følgende skema:MODUL FAG ECTS SEM. EKSAMENErhvervsøkonomiskmodulErhvervsøkonomi I 5 3. Skriftlig 3-timers eksamenStatistikmodul Statistik 5 3. Mundtlig projekteksamenØkonomistyringsmodul Grundlæggende 5 3. Skriftlig 2-timers eksamenøkonomistyring ogITVideregående 5 4.økonomistyring ogITRegnskabsmodul Eksternt regnskab 5 4. Skriftlig 2-timers eksamenFinansieringsmodul Finansieringsteori I: 5 5. Skriftlig 3-timers eksamenGrundlæggendeinvestering ogfinansieringBegge fag eksamineresved udgangen af 4.semesterEksamination af de obligatoriske fagelementer§ 10. Alle obligatoriske fagelementer afsluttes med en individuel mundtlig ellerskriftlig eksamen, som anført i skemaet for henholdsvis de <strong>jur</strong>idiske og deøkonomiske moduler. Eksamenssproget er dansk.Stk. 2. Som udgangspunkt medvirker en ekstern censor ved eksaminationen, dogmedvirker alene en intern censor udpeget af studielederen ved eksaminationen affagene ”Juridisk metode, retslære og retshistorie”, ”Erhvervsstrafferet” og ”Statistik”.Stk. 3. For at bestå en eksamen skal den studerende mindst opnå karakteren 2 ihenhold til 7-trinsskalaen. Dog bedømmes faget ”Juridisk metode, retslære ogretshistorie” som bestået/ikke bestået.Stk. 4. På eksamensbeviset vægter hver af karaktererne for en afsluttende eksamenmed samme vægt som de ved den pågældende eksamen eksaminerede ECTS set iforhold til uddannelsens samlede mængde ECTS (<strong>Det</strong> giver en vægt på 1 for hver 5eksaminerede ECTS.)5


Valgfrit økonomisk fagelement§ 11. På 6. semester kan den studerende vælge et økonomisk fag med henblik påøkonomisk specialisering, svarende til i alt 10 ECTS.Stk. 2. Den studerende kan vælge endnu et økonomisk valgfag, såfremt det enevalgfag skal danne grundlag for udarbejdelse af et bachelorprojekt i økonomi, jf. §12, stk. 3.Stk. 3. Eksaminationsform og indhold af de valgfrie fagelementer fastlægges nærmerei fagbeskrivelsen for de udbudte valgfag. Eksamenssproget er som udgangspunktdansk, medmindre andet fremgår af fagbeskrivelsen for det enkelte valgfag.Stk. 4. På eksamensbeviset vægter hver af karaktererne for en afsluttende eksamenmed samme vægt som de ved den pågældende eksamen eksaminerede ECTS set iforhold til uddannelsens samlede mængde ECTS (<strong>Det</strong> giver en vægt på 1 for hver 5eksaminerede ECTS.)VALGFRIEFAGELEMENTERØkonomisk valgfagFAG ECTS SEM. EKSAMENDe for årgangenmulige valgfagfremgår af studietshjemmeside ogStudievejledningenfor denerhvervs<strong>jur</strong>idiskeKandidatuddannelse10 6. Eksamensformen fordet enkelte valgfagfremgår affagbeskrivelsen.Bachelorprojekt§ 12. På 6. semester udarbejder den studerende endvidere et bachelorprojekt, derafspejler hovedvægten i uddannelsen, svarende til 10 ECTS. Projektet kan udarbejdesenten som et økonomisk eller et <strong>jur</strong>idisk projekt.Stk. 2. Udarbejdes bachelorprojektet i <strong>jur</strong>a, skal den studerende demonstrere sin evnetil selvstændigt at arbejde med den <strong>jur</strong>idiske metode ved på kvalificeret vis atformulere, analysere og bearbejde problemstillinger indenfor et afgrænset <strong>jur</strong>idiskemne.Stk. 3. Udarbejdes bachelorprojektet i økonomi, skal den studerende vælge et ekstraøkonomisk valgfag på 6. semester, jf. § 11, stk. 2. <strong>Det</strong> ene af disse valgfag skal dannegrundlag for bachelorafhandlingen, som nærmere beskrevet i fagbeskrivelsen for deudbudte valgfag.§ 13. Den studerendes emnevalg skal godkendes af studielederen, der samtidigfastsætter en afleveringsfrist for projektet og udpeger en vejleder til den studerende.Stk. 2. Bachelorprojektet kan udarbejdes såvel individuelt som i en gruppe med indtil3 deltagere.6


Stk. 3. Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Resumeet skal være påmindst 1 og på højst 2 sider.BACHELORPROJEKT FAG ECTS SEM. EKSAMENBachelorprojekt i <strong>jur</strong>a10 6. Mundtlig eksamenBachelorprojekt iøkonomi i tilknytning tilet ekstra økonomiskvalgfagEksamination af bachelorprojektetDen erhvervs<strong>jur</strong>idiskebacheloruddannelsesøkonomiske og/eller<strong>jur</strong>idiske fagelementerBachelorprojekt iøkonomi forudsætter atden studerende vælger etekstra økonomisk valgfag,indenfor hvilket projektetskal udformes10 6. Mundtlig eksamen§ 14. Bachelorprojektet afsluttes med en individuel mundtlig eksamen undermedvirken af en ekstern censor. Evalueringen sker med udgangspunkt i projektet,men der kan inddrages for projektet relevante spørgsmål fra hele uddannelsenspensum. Eksamenssproget er dansk, men studielederen kan for økonomiske projektergodkende at eksamenssproget er engelsk.Stk. 2. Ved eksaminationer på grundlag af projekter udarbejdet i gruppe eksaminereshvert gruppemedlem individuelt.Stk. 3. Bachelorprojektet bedømmes efter 7-trinsskalaen. For at bestå eksamen skalden studerende mindst opnå karakteren 2.Stk. 4. I bedømmelsen indgår en vurdering af den sproglige præstation i relation tilortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed for så vidt angår denstuderendes stave- og formuleringsevne. Dog kan projektet ikke vurderes til beståetalene på grund af en god sproglig præstation, ligesom projektet normalt ikke kanvurderes til ikke bestået alene på grund af en ringe sproglig præstation.Stk. 5. I bedømmelsen indgår endvidere en vurdering af det engelske resume.Stk. 6. På eksamensbeviset vægter hver af karaktererne for en afsluttende eksamenmed samme vægt som de ved den pågældende eksamen eksaminerede ECTS set iforhold til uddannelsens samlede mængde ECTS (<strong>Det</strong> giver en vægt på 1 for hver 5eksaminerede ECTS.)Sygeeksamen og reeksamen§ 15. Fravær fra en eksamen på grund af sygdom tæller ikke som et anvendteksamensforsøg, og den studerende kan deltage i en sygeeksamen, når den studerendekan dokumentere, at denne er eller har været forhindret i deltagelse i en eksamen pågrund af sygdom.Stk. 2. Sygeeksamen afholdes som reeksaminationerne og placeres så vidt muligtsamtidig med disse, jf. § 16.7


§ 16. Den studerende kan deltage i en reeksamen, når den studerende ikke har beståetden ordinære eksamen, en sygeeksamen eller en reeksamen. Dog kan den studerendekun indstille sig til en reeksamen to gange, idet den studerende højst har ret til treeksamensforsøg i alt.Stk. 3. Såfremt den studerende kan godtgøre eksistensen af usædvanlige forhold, kandenne søge Studienævnet om dispensation til et fjerde og et femte eksamensforsøg. Ivurderingen af, om der foreligger usædvanlige forhold, kan spørgsmålet omstudieegnethed ikke indgå.Stk. 4. Universitetet kan undtagelsesvist give dispensation til mere end femeksamensforsøg, især når den studerende alene mangler at bestå en enkelt prøve for athave gennemført uddannelsen.§ 17. Reeksamen og sygeeksamen afholdes som udgangspunkt på samme måde somden ordinære eksamen. Dog kan studielederen, når dette er særligt begrundet, tillade,at en studerende, der skulle reeksamineres skriftligt, i stedet reeksamineres ved enmundtlig eksamination.Stk. 2. Reeksaminer og sygeeksamen tilrettelægges særskilt for fag, hvor denordinære eksamen er afholdt i ulige semestre/efterårssemester, til afholdelse senest ifebruar måned, mens første reeksamensforsøg for fag, hvor den ordinære eksamen erafholdt i lige semestre/sommersemestre, tilrettelægges senest i august måned.Stk. 3. For fagelementer der indeholder projektforløb, tilrettelægges reeksamensnarest muligt, dog senest 6 måneder efter afholdelse af den ordinære prøve.Stk. 4. Herudover tilrettelægges reeksaminer og sygeeksaminer sammen medefterfølgende ordinære eksamen i det pågældende fag.Stk. 5. Studielederen kan, når dette er særligt begrundet, placere en reeksamen ellersygeeksamen uden for de sædvanlige eksamenstidspunkter.Afslutning af bacheloruddannelsen§ 18. <strong>Bacheloruddannelsen</strong> i <strong>Erhvervs<strong>jur</strong>a</strong> skal være afsluttet senest 5 år efter den erpåbegyndt.Dispensation§ 19. Studienævnet kan inden for rammerne af uddannelsesbekendtgørelsen og andetoverordnet retsgrundlag dispensere fra reglerne i denne studieordning i særligetilfælde.Stk. 2. Universitetet kan tilbyde særlige prøvevilkår til studerende med fysisk ellerpsykisk funktionsnedsættelse, til studerende med at andet modersmål end dansk og tilstuderende med tilsvarende vanskeligheder, når universitetet vurderer, at det ernødvendigt for at ligestille sådanne studerende med andre i prøvesituationen. <strong>Det</strong> eren forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en sænkning af prøvens niveau.8


Merit§ 20. Studienævnet kan træffe bestemmelse om godkendelse af meritoverførsel foreksaminer, der er bestået ved en anden dansk eller en udenlandskuddannelsesinstitution.Eksamen og udstedelse af bachelorbevis§ 21 For eksamen og udstedelse af eksamensbevis gælder:1) Bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser underUndervisningsministeriet (eksamensbekendtgørelsen)2) Bekendtgørelse om censorinstitutionen for visse videregående uddannelserunder Undervisningsministeriet (censorbekendtgørelsen)3) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse(karakterskalabekendtgørelsen)Klage§ 22. Klager over prøver eller anden bedømmelse, der indgår i eksamen, indgives afden studerende til universitetet. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klagen skalvære indgivet senest 2 uger efter det tidspunkt, hvor bedømmelsen er offentliggjorteller den dato, der er meddelt for offentliggørelse, såfremt dette er et seneretidspunkt.Stk. 2. Universitetets afgørelser kan videre indbringes for Universitets- ogBygningsstyrelsen af studerende, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Fristen forindgivelse af klage er to uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren. Klagenindgives til universitetet (fakultet), der afgiver en udtalelse. Klageren skal havelejlighed til at kommentere universitetets udtalelse inden en frist på mindst en uge.Universitetet sender klagen til styrelsen vedlagt udtalelse og klagerens eventuellekommentarer, jf. uddannelsesbekendtgørelsens § 76.Ikrafttræden§ 23. Denne studieordning er vedtaget af <strong>Erhvervs<strong>jur</strong>a</strong>s Studienævn den 10. marts2009 og efterfølgende godkendt af dekanen for <strong>Det</strong> SamfundsvidenskabeligeFakultet. Studieordningen har fuldt ud virkning for studerende, der påbegynder deres3. semester af bacheloruddannelsen august 2009 eller senere.Stk. 3. Studerende, der er påbegyndt 3. semester tidligere end 2009, kan fortsat følgeden dagældende studieordning med det forbehold, at der sidste gang afholdeseksterne prøver efter denne i sommeren 2011 vedrørende 4. semester og sommeren2012 vedrørende 6. semester.9


Ændringer til studieordningen§ 24. Juridisk Studienævn besluttede på møde den 1. juni 2011 at ændre eksamen ialment modul fra skriftlig intern 3-døgnseksamen til 5 timers skriftlig intern eksamenmed virkning for alle eksaminer afviklet efter den 1. september 2011.Stk. 2 Juridisk Studienævn besluttede på møde den 1. december 2011 at ændrekravene til bachelorprojekt i økonomi, således at den studerende ikke skal vælge toøkonomiske valgfag, men kun et. Indsættelse af ny § 4, stk. 2, om, at der er indførtpligtmæssig elektronisk kommunikation på uddannelsen per 1. september.Indsættelse af § 21 om praktik og udlandsophold, og ændring af efterfølgende §nummereringer. I samme anledning blev studieordningens henvisninger til gældendelovgivning opdateret.Stk. 3. Juridisk Studienævn besluttede på møde den 2. april 2012, at ændre eksamen ieksternt regnskab fra skriftlig eksamen på 2 timer til skriftligeksamen på 3 timer, medvirkning for alle eksaminer afviklet efter den 2. april 2012.10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!