Reguleringsregnskab 2009 - Mængdebaseret 1 ... - Energitilsynet

energitilsynet.dk

Reguleringsregnskab 2009 - Mængdebaseret 1 ... - Energitilsynet

Reguleringsregnskab 2009 - MængdebaseretSag Nr. 4/0720-0302-0250SelskabSYD ENERGI Net A/SCVR Nr. 25154150P Nr 10073646751. Indtægter, omkostninger og leveret mængde1.1 Driftsmæssige indtægter i 2009 199.348.066 kr.1.2 Heraf andre indtægter, som virksomheden opnår ved driften af denbevillingspligtige aktivitet0 kr.1.3 Viderefakturering til overliggende net- og systemansvar 569.541.560 kr.1.4 Driftsomkostninger 272.959.360 kr.1.5 Leveret mængde i 2009 3.349.914.742 kWh1.6 Budgetteret leveret mængde for 2010 3.341.192.415 kWh2. Netaktiver2.1 Værdi af netaktiver 1. januar 2009 4.850.304.664 kr.Årets investeringer:2.2 Årets nødvendige nyinvesteringer 166.733.705 kr.2.3 Årets nyinvesteringer 0 kr.2.4 Årets reinvesteringer 0 kr.2.5 Årets afskrivninger 220.264.306 kr.2.6 Værdi af netaktiver 31. december 2009 4.796.774.063 kr.3. Pensionsforpligtelser3.1 Pensionsforpligtelser pr. 1. januar 2009 0 kr.3.2 Årets afskrivninger på pensionsforpligtelser 0 kr.3.3 Pensionsforpligtelser pr. 31. december 2009 0 kr.4. Eventuelle ændringer i indtægtsrammenI felterne herunder anføres eventuelle ændringer i indtægtsrammen, som er godkendt af Energitilsynet i løbet af 2009.Ændringer, der er godkendt i 2009, indgår ikke i beløbet jf. pkt. 4.1.Ændringer er herunder opdelt på 'Et-årige', 'Andre midlertidige' og 'Længerevarende' forhøjelser (+) eller reduktioner (-)af indtægtsrammen, og selskabets bedes angive det godkendte beløb, godkendelsens datering samt Tilsynetsjournalnummer på godkendelsen. Dato og journalnummer findes i godkendelsesbrevets øverste højre hjørne.Bemærk, at listen neden for udvides automatisk, hvis der angives flere ændringer inden for samme kategori.1/3


4.1 Godkendte ændringer i indtægtsrammen for20094.1.1 Forhøjelser (+)/reduktioner (-) pga. af væsentligtøgede/reducerede omkostninger som følge af krav pålagtaf den systemansvarlige virksomhedØre/kWh Kr. i alt Godkendelsedateret(dd-mm-åååå)4.1.2 Ikke-varige tarif-nedsættelser 7,770 255.057.668Tilsynetsjournalnummer(x/xxxx-xxxx-xxxx)4.1.3 Forhøjelser (+) grundet nødvendige nyinvesteringer4.1.4 Forhøjelser (+)/reduktioner (-) pga. væsentligtøgede/reducerede omkostninger til nettab som følge afstigende/faldende priser4.1.5 Forhøjelser efter § 13, stk. 5 og stk. 65. LedelsespåtegningDirektionen har dags dato behandlet og godkendt reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse for behandling afover-/underdækning for 2009. Reguleringsselskabet med tilhørende redegørelse for SYD ENERGI Net A/S, CVR nr.25154150, for reguleringsåret 2009 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse 1227 af 10.december 2009 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med senere ændringer samtEnergitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af 1. maj 2010. Vi anser den valgte regnskabspraksisfor hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Den anvendte regnskabspraksis er uændret iforhold til tidligere reguleringsår og er i øvrigt den samme som den regnskabspraksis, der er anvendt i selskabets eksterneårsrapport for regnskabsåret 2009. Herudover gør vi opmærksom på den indførte ejerrabat i form af en ikke-varigtarif-nedsættelse på 7,77 øre pr. kWh, oplysninger herom er anført under punkt. 4.1.2. Det er vor opfattelse, atreguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse således kan danne grundlag for Energitilsynets kontrol af de i 2009opkrævede indtægter og SYD ENERGI Net A/S`s fremtidige reguleringspris. Esbjerg, den 31. maj 2010 JacobAndreasen DirektørDato: 31-05-2010 16:01:07Navn:Erling Sørensen - Net A/S6. Øvrige oplysninger7.1 Indberetningen af reguleringsregnskabet registreres først hos Energitilsynet, når selskabets revisor har påtegnetregnskabet. Når selskabet godkender og signerer indberetningen, får selskabets revisor automatisk en mail medbesked om, at regnskabet er klar til elektronisk påtegning. Følgende materiale fremsendes særskilt:7.2 Såfremt selskabet afvikler underdækning i henhold til § 18 i bekendtgørelse nr. 1520 ,(jf. § 2 nr. 19 i sammebekendtgørelse) fremsendes redegørelse for afviklingen.7.3 Opgørelse over indsendte dispensationsansøgninger, der endnu ikke er behandlet af Energititlsynet.2/3


7. RevisionspåtegningErklæring afgivet af uafhængig revisor Til Energitilsynet Vi har revideret reguleringsregnskabet med tilhørendeledelsespåtegning for reguleringsåret 2009 for SYD ENERGI Net A/S, CVR nr. 25 15 41 50, der er udarbejdet efterreglerne i bekendtgørelse 1227 af 10. december 2009 om indtægtsrammer for netvirksomheder ogtransmissionsvirksomheder med senere ændringer samt Ener-gitilsynets vejledning om indberetning afreguleringsregnskab af 1. maj 2010. Reguleringsregnskabet udviser driftsmæssige indtægter på 199.348.066 kr. ogtilhørende driftsomkostninger på 272.959.360 kr. Selskabets ledelse har ansvaret for reguleringsregnskabet medtilhørende ledelsespåtegning. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion herom. Den udførterevision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vitilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at regulerings¬regnskabet medtilhørende ledelsespåtegning ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse afinformation, der understøtter de i regulerings¬regnskabet med tilhørende ledelsespåtegning anfør-te beløb ogoplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabs-praksis og til devæsentlige skøn, som ledelsen har udøvet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlagfor vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, atreguleringsregnskabet med tilhørende ledelsespåtegning for 2009 for SYD ENERGI Net A/S i al væsentlighed erudarbejdet i overens¬stemmelse med reglerne i bekendtgørelse 1227 af 10. december 2009 om indtægts¬rammer fornetvirksomheder og transmissionsvirksomheder med senere ændringer samt Ener-gitilsynets vejledning om indberetningaf reguleringsregnskab af 1. maj 2010, og at væsentlige forhold, der kan påvirke selskabetsreguleringspris/rådighedsbeløb er medtaget i reguleringsregnskabet og/eller omtalt i ledelses-påtegningen. Esbjerg, den31. maj 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Steen Møbjerg Christensen statsautoriseret revisorDato: 14-06-2010 13:36:00Navn:Steen Møbjerg Christensen3/3

More magazines by this user
Similar magazines