13.07.2015 Views

Eksamensordning - Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Aalborg ...

Eksamensordning - Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Aalborg ...

Eksamensordning - Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Aalborg ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Det</strong> <strong>Samfundsvidenskabelige</strong> <strong>Fakultet</strong>September 2011<strong>Eksamensordning</strong> for <strong>Det</strong> <strong>Samfundsvidenskabelige</strong> <strong>Fakultet</strong>Denne eksamensordning gælder for alle eksamener under <strong>Det</strong> <strong>Samfundsvidenskabelige</strong> <strong>Fakultet</strong> på<strong>Aalborg</strong> Universitet.<strong>Eksamensordning</strong>en henvender sig til dig som studerende og er ment som en hjælp til at få overblikover, hvad du skal foretage dig og hvordan du skal forholde dig, når du deltager i eksamen ved <strong>Det</strong><strong>Samfundsvidenskabelige</strong> <strong>Fakultet</strong>. <strong>Det</strong> er dit ansvar at sætte dig ind i reglerne, før du går til eksamen.<strong>Eksamensordning</strong>en bygger på gældende love og bekendtgørelser på området.<strong>Eksamensordning</strong>en opdateres løbende, når der sker ændringer i bekendtgørelserne. I tilfælde afuoverensstemmelse mellem gældende bekendtgørelser og denne eksamensordning, vil det altidvære bekendtgørelsen, der gælder.Nederst i dokumentet finder du oplysninger om, hvornår sidste opdatering har fundet sted.1. Tilmelding og afmelding til undervisning og eksamenDer er to eksamensterminer årligt: sommer og vinter.Ordinære eksamener udbydes kun i forlængelse af undervisningen, på samme semester som undervisningenafvikles.1.1 Tilmelding til undervisning og eksamen<strong>Aalborg</strong> Universitet har fra foråret 2011 samlet undervisnings- og eksamenstilmelding for de studerende.Tilmelding til undervisning og eksamen sker via STADS-selvbetjening, jf. dog 1.2. Læs mere omundervisnings- og eksamenstilmelding her.Tilmeldingsperioderne er:Efterår/VinterForår/SommerUndervisning- og eksamenstilmelding:15. september – 1. oktober 15. februar-1. martsTilmeldingsperioderne er gældende for alle studerende på AAU.


Bemærk<strong>Det</strong> er en forudsætning for at tilmelde dig undervisning og eksamen, at du har gyldigt brugernavn ogadgangskode til STADS-selvbetjening inden fristens udløb. Du finder STADS-selvbetjening her.<strong>Det</strong> er dit eget ansvar at registrere dig i STADS og tilmelde dig undervisning og eksamen.Du kan ikke deltage i eksamen, hvis din tilmelding ikke er registreret som godkendt i STADSselvbetjening.Derfor anbefaler vi, at du kontrollerer, at din tilmelding er godkendt i god tid inden eksamensafholdelse.Vi anbefaler, at du udskriver dokumentation for den godkendte tilmelding til eksamen fra STADSselvbetjeningog medbringer den til eksamen.Yderligere oplysning: http://selvbetjening.aau.dk/1.1.1 Tilmelding til reeksamenTilmelding til reeksamen sker ved henvendelse til din studiesekretær.1.2 Undtagelser til undervisnings- og eksamenstilmeldingPå 1. og 2. semester af bacheloruddannelsen bliver du automatisk tilmeldt eksamen, og skal derforikke tilmelde dig. Eksamenerne på 1. og 2. semester kan ikke afmeldes, jf. afsnit 7.1.På HD og masteruddannelserne sker undervisnings- og eksamenstilmelding ligeledes automatisk.Ønsker du ikke at være tilmeldt eksamen, skal du selv afmelde dig via STADS-selvbetjening.For kandidatspeciale gælder der særlige regler, jf. afsnit 5.6.1.1.3 Afmelding fra undervisning og eksamenHvis du ønsker at melde dig fra undervisning og eksamen igen, kan det kun ske i tilmeldingsperioden,jf. 1.1.1.4 Afmelding fra eksamen (og reeksamen)Hvis du har undervisnings-/eksamenstilmeldt dig et fag og du alligevel ikke ønsker at gå til eksamen,kan du melde dig fra eksamen igen.Afmelding fra eksamen skal ske via STADS-selvbetjening senest den tredje hverdag før eksamenensafholdelse inden kl. 12.00 (lørdag medregnet).Ved afholdelse af skriftlige eksamener over flere dages varighed regnes tidspunktet for rettidig afmeldingsom tre hverdage før opgavens offentliggørelse.Ved aflevering af projektopgaver, skal afmelding ske senest tre hverdage før afleveringsfristen.2


Oversigt over eksamensdag/afleveringsfrist med dertil hørende afmeldingsfrist:EKSAMENSDAGMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagAFMELDINGSFRISTFrist forudgående torsdag kl.12.00Frist forudgående fredag kl.12.00Frist forudgående lørdag kl.12.00Frist forudgående mandag kl.12.00Frist forudgående tirsdag kl.12.00For kandidatspeciale gælder der særlige regler, jf. 5.6.2.BemærkFramelder du ikke din eksamen rettidigt, tæller det som ét eksamensforsøg. Hvis du afmelder denordinære eksamen, har du ikke ret til at deltage i reeksamen, jf. 2.2 og 6.1.5 Dispensation fra tilmeldingsfristen til undervisning og eksamenDispensation fra tilmeldingsfristen gives kun, hvis du pga. særlige omstændigheder har været forhindreti at tilmelde dig.Særlige omstændigheder kan fx være: dokumenteret sygdom andre former for force majeure<strong>Det</strong> betragtes ikke som særlige omstændigheder, hvis du fx: har glemt dit password til STADS-selvbetjening ikke vidste at der var en tilmeldingsfrist har været på ferie i tilmeldingsperiodenDekanen for <strong>Det</strong> <strong>Samfundsvidenskabelige</strong> <strong>Fakultet</strong> kan give dispensation for tilmeldingsfristen tileksamen. Ansøgning herom skal afleveres personligt på fakultetskontoret.2. Generelle eksamensbestemmelser2.1 Betingelser for tilmelding til ordinær eksamenDer er flere betingelser for, at du kan tilmelde dig eksamen og deltage i en eksamen:- Du er indskrevet på den uddannelse, der udbyder pågældende eksamen.Du kan også tilmelde dig eksamen, hvis fx du har en forhåndsgodkendelse fra studienævnettil at tage et fag ved en anden uddannelse på <strong>Aalborg</strong> Universitet og har tilmeldt dig undervisningen- Du har ikke orlov- Du har ikke overskredet det tilladte antal eksamensforsøg.Du har ret til at deltage i eksamen i et fag tre gange. Deltagelse i yderligere eksamensforsøgkræver en dispensation efter forudgående ansøgning til og bevilling fra studienævnet. <strong>Det</strong> er3


en forudsætning for at opnå yderligere eksamensforsøg, at der foreligger usædvanlige forhold.2.2 Betingelser for tilmelding til reeksamenDu kan kun tilmelde dig reeksamen, hvis du har deltaget i den ordinære eksamen og ikke er bestået,eller hvis du kan dokumentere, at du har været syg (lægeerklæring).2.3 KarakterskalaFra 1. september 2007 er 13-skalaen blevet erstattet af 7-trins-skalaen.7-trins-skalaen består af karaktererne 12, 10, 7, 4, 02, 00 og -3. Nærmere oplysninger om 7-skalaenfindes her.En eksamen er bestået med karakteren 02.Dimittender, der i løbet af uddannelsen har fået karakterer efter både 13-skalaen og 7-skalaen, vil påeksamensbeviset både få anført deres karakter efter 13-skalaen og den omregnede karakter efter 7-trins-skalaen.3. Skriftlige eksamener under tilsynSkriftlige eksamener under tilsyn foregår normalt med brug af PC. Se regler og procedurer for brugaf PC under punkt 3.1.På grundlag af eksamenstilmeldingerne, planlægger studiet afholdelsen af de skriftlige eksamener.Uddannelsen offentliggør datoen for afholdelse af eksamener på uddannelsens hjemmeside og konferencesystem.Samtidig med offentliggørelsen meddeles tilladte hjælpemidler ved eksamen og datoenfor bedømmelsens offentliggørelse.<strong>Det</strong> er dit eget ansvar at holde dig løbende orienteret om eksamens afholdelse i tilfælde af ændringer.3.1 Regler og procedurer ved anvendelse af PC og ved skriftlig eksamen<strong>Det</strong> forventes, at du har læst og er indforstået med nedenstående regler og procedurer, inden du gårtil eksamen. Information om hvilke hjælpemidler, der må bruges til eksamen, for eksempel graden afinternet adgang, regneark, og så videre, vil fremgå af studiets hjemmeside i forbindelse med denenkelte eksamen. <strong>Det</strong>te gælder også, hvis der er specifikke regler for den enkelte eksamen.Generelt:<strong>Det</strong> er dit eget ansvar, at du forstår at anvende computeren og den software, der er installeretpå den. Husk at gemme din besvarelse løbende.Ved eventuelle systemsvigt skal du fortsætte eksamen ved at skrive med kuglepen på papir.Den samlede eksamenstid forlænges dog ikke.<strong>Det</strong> er ikke tilladt at sende eller modtage information under eksamen. <strong>Det</strong> vil sige, at eksempelvismobiltelefoner skal være slukkede, og der må ikke etableres forbindelse til trådløstnetværk fra PC.4


<strong>Det</strong> er ikke tilladt at lytte til musik med høretelefoner via eksempelvis PC eller Ipod.<strong>Det</strong> er ikke tilladt at låne skrivemateriale og hjælpemidler af hinanden i eksamenssituationen.Du skal medbringe dit studiekort samt eventuelle dispensationer og lægge det/dem frem synligtpå dit bord i eksamenslokalet.Til eksamen skal du selv medbringe skrivematerialer og tilladte hjælpemidler.Papir og kuverter til aflevering udleveres på stedet og benyttes ved eksamen. Skriver du ihånden, skal du skrive med kuglepen.Du må ikke forlade lokalet de første 30 minutter og de sidste 30 minutter af eksamen.Hvis du forlader eksamen uden at løse opgaven, skal du alligevel aflevere et ark papir, hvordit studienummer står på.Hvis du forlader eksamen inden eksamens afslutning må hverken opgaven eller besvarelsenmedtages.Når der er 30 minutter tilbage af eksamenstiden, vil eksamensvagterne gøre opmærksomherpå.Når eksamensvagterne har erklæret eksamen for afsluttet, skal du blive siddende på dinplads, uden at samtale med nogen, indtil alle besvarelser er afleveret til eksamensvagterne.Hvis du bliver syg under eksamen og må afbryde den, skal du fortælle eksamensvagten, omdu ønsker din besvarelse bedømt, eller du vil indsende en lægeerklæring.3.2 Regler for brug af egen PC og printer og brug af universitetets PC og printer til eksamenNedenstående regler er specifikke for, om du bruger egen PC og printer, eller du bruger universitetsPC og printer.Brug af egen PC og egen printerFør eksamenDu har adgang til eksamenslokalet 45 minutterfør eksamens start. PC og printer skal væreopsat 30 minutter, før eksamens start.Du skal printe en testside på din printer, indeneksamen går i gang. Testsiden placeres på ditbord, så det kan konstateres, at printeren virker.Virker printeren ikke, skal du skrive din besvarelsepå papir med kuglepen.Du skal være på din plads senest 15 minutterfør eksamens start, hvor eksamensvagten orienterer.Under eksamen<strong>Det</strong> er muligt at blive lukket ind i eksamensloka-Brug af universitetets PC og printerFør eksamenDer er adgang til eksamenslokalet 30 minutterfør eksamens start hvor en IT-medarbejder er tilstede.Du skal være på din plads senest 15 minutterfør eksamens start, hvor eksamensvagten orienterer.Du får et eksamensbrugernavn og passwordudleveret. Du må ikke bruge dit eget brugernavn.Under eksamen<strong>Det</strong> er muligt at blive lukket ind i eksamensloka-5


let indtil ½ time efter eksamens begyndelse,men du må ikke opstille PC og printer og du fårikke ekstra besvarelsestid.Under eksamen tillades løbende udprint.Hvis du forlader eksamen inden eksamens afslutning,skal du undgå at forstyrre de andreeksaminander.let indtil ½ time efter eksamens begyndelse,men du får ikke ekstra besvarelsestid<strong>Det</strong> anbefales, at du gemmer i "My Document"folderen på netværket, og at du gemmer løbende.Ved systemsvigt kan du tilkalde IT-hjælp ved athenvende dig til eksamensvagten.Der ydes ikke generel brugersupport under eksamen,kun akut nødhjælp i forbindelse medhardware og software problemer.Dine aktiviteter på PC'en under eksamen overvågesi en logfil.Hvis du forlader eksamen inden eksamens afslutning,skal du undgå at forstyrre de andreeksaminander.EksamensafslutningDin besvarelse skal afleveres i papirformat.Du skal printe din besvarelse ud indenfor eksamenstiden.Der slukkes for strømmen, nåreksamenstiden udløber.I forbindelse med udprintning er det dit ansvar,at du har forsynet alle sider i dit dokument medstudienummer og sidetal, inden du sender dettil print.”Nødprocedure”: Ved printsvigt vil der ved eksamensafslutning være IT-medarbejdere tilstede som vil forsøge at afhjælpe problemet.Eksamensvagten har et antal USB-nøgler i kuverter,du kan få udleveret ved printersvigt. Duskal gemme besvarelsen på USB-nøglen oglægge den i kuverten, hvor der skrives studienummerpå. Kuverten lukkes. Eksamensvagtennoterer dit studienummer på en seddel, derafleveres til IT-medarbejderen. Du skal blivesiddende på din plads, indtil alle besvarelser erindsamlet. Herefter kan du gå hen til ITmedarbejderenmed kuverten, der vil forsøge atprinte besvarelsen ud. Lykkes det ikke, konstateresdet, at der ikke er afleveret en brugbareksamensbesvarelse.EksamensafslutningDin besvarelse skal afleveres i papirformat.Du må printe en gang ved aflevering af besvarelseni det relevante antal kopier. Du kan eventueltprinte en ekstra kopi til eget brug.Er der mindre end 30 min. tilbage af eksamen,må du vente med at printe ud til eksamens afslutning.I forbindelse med udprintning er det dit ansvar,at du har forsynet alle sider i dit dokument medstudienummer og sidetal, inden du sender dettil print.Når eksamenstiden udløber, må du ikke længereskrive på din besvarelse, kun printe ud.Overtrædelse af ovenstående regler og retningslinjer vil blive betragtet som omgåelse af eksamensbestemmelserneog vil blive behandlet herefter og kan medføre bortvisning fra eksamen.6


4. Opbevaring af eksamensopgaver og opgavebesvarelserStudienævnet opbevarer alle bedømte skriftlige opgaver og opgaveformuleringer i mindst et år.Masteropgaver, bachelorprojekter, afgangsprojekter og afsluttende hovedopgaver (fx HD 2. del) opbevaresaf studienævnet i mindst 5 år.Alle specialeafhandlinger skal oploades på <strong>Det</strong> Digitale Projektbibliotek. Du skal selv uploade ditspeciale ved at gå ind på Projektbibliotekets hjemmeside http://www.projekter.aau.dk og logge digind via adgangskontrollen. Spørg eventuelt din studiesekretær eller kontakt projektbiblioteket påddpb@aub.aau.dk.Når du uploader specialet, modtager du en kvittering, som du afleverer til studiesekretæren sammenmed de trykte eksemplarer af specialet til censor og vejleder.5. Mundtlige eksamener og kombinerede mundtlige/skriftlige eksamener5.1 Generelle retningslinjerAlle eksamener er beskrevet i uddannelsens studieordning og/eller den til studieordningen hørendevejledning. Her kan du hente oplysninger om den enkelte eksamens form og varighed, om den harintern eller ekstern censur, om der må anvendes hjælpemidler og om, hvilke læringsmål og vurderingskriterier,der gælder i forbindelse med den enkelte eksamen.Oplysninger om konkrete krav til projektarbejdet og projektrapporten findes ligeledes i studieordningog dertil hørende vejledning.Uddannelsen offentliggør datoen for afholdelse af eksamener på uddannelsens hjemmeside og/ellerkonferencesystem. Samtidig med offentliggørelsen, meddeles tilladte hjælpemidler ved eksamen ogdatoen for bedømmelsens offentliggørelse.<strong>Det</strong> er dit eget ansvar at holde dig løbende orienteret om eksamens afholdelse i tilfælde af ændringer.5.2 Mundtlig eksamen<strong>Det</strong> er vigtigt, at du møder frem i god tid før eksamens afholdelse. Du skal medbringe gyldigt studiekorteller anden gyldig billedlegitimation, som fremvises på forlangende.Mundtlige eksamener er offentlige. Studienævnet kan dog begrænse adgangen til lokalet på grundlagaf særlige omstændigheder, pladsmæssige hensyn, risiko for uro, eller hvis hensyn til den studerendetaler herfor.Kun eksaminanden og bedømmerne må medvirke aktivt under eksaminationen.Under voteringen må kun bedømmerne være til stede.7


5.3 ProjektafleveringStudienævnet fastsætter en frist for aflevering af projekter og offentliggør denne samt oplysningerom afleveringssted og –form på uddannelsens hjemmeside.<strong>Det</strong> er dit eget ansvar at holde dig orienteret om afleveringsfristen.Afleveringsfristen skal overholdes. Hvis du overskrider afleveringstidspunktet, tæller det som et eksamensforsøg.5.4 ProjekteksamenAlle eksamener er individuelle.Studerende, der sammen har udarbejdet den skriftlige opgavebesvarelse (fx projekt), der skal eksamineresi, må ikke være til stede i eksamenslokalet, før de skal eksamineres, eller efter de er bleveteksamineret.5.5 Hvordan gruppefremstillede projekter indgår i bedømmelsen5.5.1 Kandidatspecialer, HD-afgangsprojekter og professionsbachelorprojekterKandidatspecialer, HD-afgangsprojekter og professionsbachelorprojekter skal indgå direkte i bedømmelsen.I tilfælde hvor projektet skal indgå direkte i bedømmelsen, skal det individualiseres. Med andre ordskal det fremgå, hvem der har skrevet hvad, når projektet er udarbejdet i en gruppe. Ved mundtligeksamen tages der udgangspunkt i det samlede projekt. Karakteren gives på baggrund af denmundtlige præstation samt de dele af projektet, den enkelte studerende er ansvarlig for.5.5.2 Master- og bachelorprojekterFor master- og bachelorprojekter er det studienævnets afgørelse, om projektet skal individualiseresog dermed om projektet skal indgå i den direkte bedømmelse af den studerende. <strong>Det</strong> fremgår derforaf studieordningen og vejledningen hertil, hvordan projektet indgår i bedømmelsen.5.5.3 Andre gruppefremstillede projekter<strong>Det</strong> er studienævnets afgørelse, om projektet skal individualiseres og dermed indgå direkte i bedømmelsen.<strong>Det</strong> fremgår af studieordningen og vejledningen hertil.Som oftest er det kun afgangsprojekter, der individualiseres.Når projektet ikke er individualiseret, tages der ved eksamen udgangspunkt i hele projektet, og bedømmelsengives på baggrund af den mundtlige præstation.5.6 KandidatspecialetSom indledning til specialeforløbet skal du indgå en specialeaftale med vejleder og studieleder/studietsspecialekoordinator. Som en del af specialeaftalen skal specialets foreløbige problemformulering/emneog afleveringstidspunkt fremgå, og aftalen skal indeholde en plan for vejledningsforløbet.Aftalen underskrives af vejleder og af studieleder/specialekoordinator. Skriver du speciale sammenmed andre, skal deres navn også fremgå af aftalen.8


Afleveringsfristen ligger senest 6 måneder efter underskrivning af aftalen. Afleveringsfristen kan ikkeændres, og en forsinket aflevering tæller som et eksamensforsøg. Studienævnet kan dog dispensere,hvis der foreligger usædvanlige forhold.For krav til kandidatspecialet og oplysninger om afvikling af eksamen, se studieordningen eller eventueltuddybende forklaringer i den til studieordningen hørende vejledning.5.6.1 Tilmelding til eksamen i kandidatspecialeUnderskriften på specialekontrakten betragtes samtidig som en eksamenstilmelding, og når din specialekontrakter indgået, skal du ikke tilmelde dig eksamen.Der må højst gå 2 måneder fra specialet er afleveret til afholdelse af eksamen. Juli måned indgårikke i beregningen af de 2 måneder.5.6.2 Kandidatspecialer, som ikke afleveres rettidigtHvis du ikke afleverer specialet inden for den aftalte tid, registreres det som et eksamensforsøg, ogdu skal indgå en ny specialeaftale af 3 måneders varighed. Af denne aftale skal fremgå samme oplysningersom beskrevet ovenfor. Problemformuleringen skal i den forbindelse ændres men du skalikke skrive et helt nyt speciale.Såfremt denne tidsfrist heller ikke overholdes, følges samme procedure som anført her.Du har mulighed for at få studievejledning, hvis dit specialeforløb trækker ud.5.7 LydoptagelseLydoptagelse i forbindelse med eksamen er ikke tilladt, med mindre optagelserne indgår som en delaf prøveforløbet. Optagelserne foretages da af universitetet.5.8 Særlige eksamensvilkårUniversitetet kan tilbyde særlige eksamensvilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse,til studerende med andet modersmål end dansk og til studerende med tilsvarende vanskelighederaf hensyn til ligestilling med andre studerende i eksamenssituationen. <strong>Det</strong> er en forudsætning,at der ikke sker en sænkning af eksamens niveau.Ønsker du at søge om særlige eksamensvilkår, skal du stile ansøgningen til studienævnet i god tidforud for eksamens afholdelse. <strong>Det</strong> er studienævnet, der afgør, om der kan tilbydes særlige eksamensvilkåri det enkelte tilfælde.5.9 EksamenssprogEksamenssproget er dansk i uddannelser, hvor uddannelsen er udbudt på dansk. Dog kan eksamenaflægges på norsk eller svensk, med mindre det er en del af prøvens formål at dokumentere færdighederi dansk.Uddannelser, der udbydes på andre sprog, afholder eksamen på dette sprog, med mindre det erprøvens formål at dokumentere færdigheder i et andet sprog end undervisningssproget.9


5.10 Afholdelse af eksamen i udlandetUniversitetet kan i særlige tilfælde og efter forudgående ansøgning til studienævnet afholde prøverpå en dansk repræsentation eller andre steder i udlandet. Afholdelse af prøver i udlandet skal findested efter eksamensbekendtgørelsens regelsæt.Universitetet udpeger eller godkender tilsynsførende og andre personer, som skal forestå den praktiskeafvikling af prøven i udlandet. Den studerende skal forud for prøvens afholdelse indgå en aftalemed universitetet vedrørende afholdelse af de særlige udgifter, der er i denne forbindelse.5.1.1 EksamenssnydHvis du uretmæssigt skaffer dig hjælp til besvarelse af en opgave ved at få hjælp af andre i ellerudenfor eksamenslokalet, ved at benytte dig af ikke tilladte hjælpemidler, ved plagiering eller ved atfortsætte med opgavebesvarelsen, efter at eksamensvagten har erklæret eksamen for afsluttet, regnesdet for overtrædelse af eksamensbestemmelserne. Overtrædelse af eksamensreglerne kan føretil bortvisning fra eksamenslokalet og medføre andre disciplinære foranstaltninger.Skriftlige hjemmeopgaver eller projekter, hvor der er mistanke om plagiat, bliver også behandlet efter<strong>Aalborg</strong> Universitets regler om disciplinære foranstaltninger: http://plagiat.aau.dk/6. ReeksamenDu har ret til at komme til reeksamen i umiddelbar forlængelse af den ordinære eksamenstermin,hvis du har deltaget i den ordinære eksamen i samme eksamenstermin uden at bestå, eller hvis duhar været forhindret i at deltage i den ordinære eksamen i samme eksamenstermin på grund af sygdom.Hvis du bliver forhindret i at deltage i eller gennemføre eksamen på grund af sygdom, skal du meddeledet til studiesekretæren. Derefter skal du snarest muligt indhente lægeattest som dokumentationherfor og indlevere denne til studiesekretæren. Ved indlevering af lægeattest bliver du registreretsom syg og udeblivelsen tæller således ikke som et eksamensforsøg. Du opnår hermed ret til at tilmeldedig og deltage i reeksamen i umiddelbar forlængelse af den ordinære eksamenstermin. Reeksamenligger senest den 28. februar for vintereksamen og den 31. august for sommereksamen.Af hensyn til planlægning af reeksamen skal lægeerklæringen indleveres hurtigst muligt efter denordinære eksamens afholdelse – og senest før fristen for tilmelding til reeksamen. Oplysninger omtidsfrister i forbindelse med reeksamen oplyses ved studiesekretæren eller på studiets hjemmeside.<strong>Det</strong> kan fastsættes i studieordningen, at reeksamen har en anden eksamens- eller bedømmelsesformend den ordinære eksamen.Hvis du ikke består reeksamen, kan du deltage i næste ordinære eksamen.Du skal selv holde dig orienteret om reeksamen på studiets hjemmeside.Universitetet kan ikke dispensere fra reglerne om deltagelse i reeksamen.BemærkDu har ikke ret til at komme til reeksamen, hvis du er udeblevet ved den ordinære eksamen. I så faldmå du afvente udbud af den næste ordinære eksamen.Du har ikke pligt til at gå til reeksamen, selv om forudsætningerne er opfyldte.10


Du har som studerende ret til 3 eksamensforsøg til at bestå en eksamen. Hvis der foreligger usædvanligeforhold, kan du ansøge studienævnet om yderligere eksamensforsøg. Manglende studieegnetheder ikke et usædvanligt forhold.Udeblivelse fra eksamen tæller som et eksamensforsøg.En bestået eksamen kan ikke tages om. En eksamen er bestået med mindst karakteren 02 eller bedømmelsen”Bestået”.Hvis en eksamen består af flere deleksamener, skal karakteren for den samlede eksamen væremindst 02 for at være bestået. Er den samlede eksamen bestået, kan deleksamener med karakteren00 eller -3 ikke tages om, med mindre særlige beståelseskrav fremgår af studieordningen.Hvis en eksamen består af flere deleksamener, fremgår det af studieordningen.7. Særlige regler for første studieår af bacheloruddannelserne7.1 Deltagelses- og gennemførelseskrav på første studieårInden udgangen af første studieår på bacheloruddannelsen skal du have deltaget i alle eksamener,der ifølge studieordningen er en del af førsteårs-eksamen, for at kunne fortsætte uddannelsen. Studerende,der ikke har deltaget i alle førsteårs-eksamener, bliver udmeldt fra universitetet efter førstestudieår.De eksamener, der er en del af førsteårs-eksamenerne, skal være bestået senest ved udgangen afandet studieår efter studiestart, for du kan fortsætte uddannelsen. Har du ikke bestået eksamenerneved udgangen af andet studieår, bortfalder adgangen til et nyt eksamensforsøg.8. Eksamensresultater8.1 EksamensprotokollerUmiddelbart efter bedømmelsen sendes eksamensprotokollerne til fakultetskontoret til registrering iSTADS.Skriftlige opgaver skal som hovedregel være bedømt inden 1. juli ved sommereksamen og inden 1.februar ved vintereksamen.8.2 Bekendtgørelse af eksamensresultaterVed mundtlige eksamener meddeles bedømmelsen umiddelbart efter eksamenens afholdelse.Ved skriftlige eksamener meddeles bedømmelsen senest 4 uger efter eksamenens afholdelse. Julimåned indgår ikke i beregningen af de 4 uger. Datoen for offentliggørelsen af bedømmelsen meddelessamtidig med meddelelsen om eksamenens afholdelse, enten ved opslag eller på anden måde.For bachelorprojekt, kandidatspeciale og masterafhandling skal bedømmelsen dog være offentliggjortsenest 2 måneder efter projektets/specialets aflevering. Juli måned indgår ikke i beregningen afde 2 måneder.Bedømmelsen er privat. Ved mundtlige eksamener har du således ret til at få meddelt bedømmelseni enrum. Bedømmelsen af skriftlige eksamener meddeles via STADS-selvbetjening.11


Bedømmelsen kan ses i STADS-selvbetjening, når fakultetskontoret har registreret resultaterne iSTADS-systemet. Der bliver i den forbindelse automatisk sendt en besked til den studerendes registreredeAAU mail-adresse.Oplysninger vedrørende eksamensresultater gives ikke telefonisk, hverken på fakultetskontoret ellerpå studiet.9. EksamensklagerEn klage over eksamen indleveres til <strong>Det</strong> <strong>Samfundsvidenskabelige</strong> <strong>Fakultet</strong>skontor senest 2 ugerefter resultatet er offentliggjort. Klagen skal være skriftlig og begrundet.En eksamensklage kan vedrøre:retlige spørgsmåleksaminationsgrundlaget (eksamensspørgsmål, opgaver og lignende)prøveforløbetbedømmelsenEn eksamensklage kan ikke vedrøre undervisningen, en underviser eller andre forhold, der liggerforud for eksamen.Med virkning fra 1. september 2010 kan klage over bedømmelsen medføre lavere karakter. Senærmere om eksamensklager på <strong>Det</strong> <strong>Samfundsvidenskabelige</strong> <strong>Fakultet</strong>s hjemmeside under Klagevejledningvedrørende eksamensklager10. Udstedelse af eksamensbeviser10.1 UdskrifterDu kan altid selv hente en udskrift af din studiejournal i STADS-selvbetjening.10.2 EksamensbeviserEksamensbevis udstedes automatisk af <strong>Fakultet</strong>skontoret, når oplysninger om alle eksamensresultaterforeligger. <strong>Det</strong> sendes til din folkeregisteradresse, med mindre du skriftligt har anmodet om at fåsendt beviset til en anden adresse.10.3 GenereltEksamensbeviset skal ifølge gældende bekendtgørelse være dig i hænde senest to måneder efter,at du har afsluttet den sidste eksamen og resultatet er offentliggjort. Juli måned tæller ikke med iberegningen af de to måneder.Eksamensbeviset udstedes på dansk og engelsk.<strong>Fakultet</strong>skontoret udsteder kun ét originalt bevis. Såfremt beviset bortkommer, kan du få en attesteretkopi heraf.12


11. Yderligere oplysningerDu kan finde links til relevante bekendtgørelser på fakultetets hjemmeside på adressen:http://www.fak.samf.aau.dk/uddannelse/bekendtgoerelser/Har du brug for yderligere oplysninger, finder du os på adressen:<strong>Det</strong> <strong>Samfundsvidenskabelige</strong> <strong>Fakultet</strong>skontor<strong>Aalborg</strong> UniversitetFibigerstræde 59220 <strong>Aalborg</strong> ØstTlf. 99 40 96 08E-mail: samf@adm.aau.dk<strong>Fakultet</strong>et er åbent for henvendelse mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 8.00 – 15.30 og fredagfra 8.00 – 15.00.<strong>Eksamensordning</strong>en for <strong>Det</strong> <strong>Samfundsvidenskabelige</strong> <strong>Fakultet</strong> er sidst revideret september 2011.13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!